Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31977L0453.pdf

31977L0453

Rådets direktiv 77/453/EEG av den 27 juni 1977 om samordning av bestämmelserna i lagar och andra författningar om verksamhet som sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och sjukvårdEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 176 , 15/07/1977 s. 0008 - 0010

Finsk specialutgåva Område 6 Volym 1 s. 0204

"Grekisk specialutgåva

" Område 06 Volym 1 s. 0258

Svensk specialutgåva Område 6 Volym 1 s. 0204

Spansk specialutgåva: Område 06 Volym 2 s. 0009

Portugisisk specialutgåva: Område 06 Volym 2 s. 0009RÅDETS DIREKTIV av den 27 juni 1977 om samordning av bestämmelserna i lagar och andra författningar om verksamhet som sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och sjukvård (77/453/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 49, 57, 66 och 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2), och

med beaktande av följande:Vid genomförande av det ömsesidiga erkännandet av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för sjuksköterskor med ansvar för allmän hälso- och sjukvård enligt rådets direktiv 77/452/EEG (3) gör jämförbara utbildningar i medlemsstaterna det möjligt att begränsa samordningen inom detta område till kravet att vissa minimistandarder iakttas, som sedan ger medlemsstaterna frihet att organisera utbildningen.

Den samordning som avses i detta direktiv utesluter inte samordning vid en senare tidpunkt.

När det gäller den samordning av utbildningen som avses i detta direktiv, gör flertalet medlemsstater f.n. inte någon skillnad mellan utbildningen av sjuksköterskor med ansvar för allmän hälso- och sjukvård som utövar sin verksamhet som anställda och dem som är självständigt verksamma yrkesutövare; av det skälet och för att så långt möjligt uppmuntra yrkesutövarnas fria rörlighet inom gemenskapen förefaller det nödvändigt att utsträcka tillämpningen av detta direktiv till att även omfatta anställda sjuksköterskor.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Medlemsstaterna skall tilldela sjuksköterskor med ansvar för allmän hälso- och sjukvård utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis som finns uppräknade i artikel 3 i direktiv 77/452/EEG på grundval av en examen som garanterar att personen i fråga under sin utbildningstid har förvärvat:a) nöjaktiga kunskaper om de vetenskaper som den allmänna hälso- och sjukvården bygger på inklusive tillräcklig insikt i friska och sjuka människors anatomi, fysiologiska funktioner och beteende samt sambandet mellan människans hälsotillstånd och hennes fysiska och sociala miljö,

b) tillräckliga kunskaper om yrkets beskaffenhet och etik samt de allmänna principerna för hälso- och sjukvård,

c) nöjaktig klinisk erfarenhet; denna erfarenhet, som bör väljas med avseende på dess utbildningsvärde, skall förvärvas under tillsyn av yrkesutbildad vårdpersonal och där det finns tillräckligt med personal och utrustning som uppfyller kraven på omvårdnad av patienterna,

d) förmåga att ta del i den praktiska utbildningen av vårdpersonal och erfarenhet av samarbete med sådan personal,

e) erfarenhet av samarbete med företrädare för andra yrken inom vårdsektorn.

2. Den utbildning som avses i punkt 1 skall omfatta minst:a) tioårig allmän skolutbildning, som skall styrkas med utbildnings-, examens- eller andra behörighetsbevis utfärdade av de behöriga myndigheterna eller organen i en medlemsstat, eller ett intyg som visar att examen avlagts på en nivå som motsvarar inträdeskraven till sjuksköterskeskolor,

b) särskilt yrkesinriktad utbildning på heltid, som skall innefatta de ämnen som finns uppräknade i utbildningsplanen i bilagan till detta direktiv och omfatta en treårig utbildning eller 4 600 timmars teoretisk och praktisk utbildning.

3. Medlemsstaterna skall se till att den institution som utbildar sjuksköterskor är ansvarig för samordningen av teori och praktik under den samlade utbildningstiden.

Den teoretiska och tekniska utbildning som nämns i del A i bilagan skall avpassas efter och samordnas med den kliniska sjuksköterskeutbildning som nämns i del B i samma bilaga, så att de kunskaper och erfarenheter som finns uppräknade i punkt 1 kan förvärvas på lämpligt sätt.

Den kliniska sjuksköterskeutbildningen skall ha formen av handledd praktik på sjukhusavdelningar eller andra vårdinrättningar inklusive hemsjukvård som godkänts av de behöriga myndigheterna eller organen. Under denna utbildning skall sjuksköterskeeleverna ta del i verksamheten på avdelningarna i fråga i den mån den bidrar till deras utbildning. De skall informeras om det ansvar som gäller för verksamhet inom hälso- och sjukvården.

4. Senast fem år efter dagen för anmälan av detta direktiv och på grundval av en översyn av situationen skall rådet efter förslag från kommissionen besluta, huruvida bestämmelserna i punkt 3 om en avpassad fördelning mellan å ena sidan den teoretiska och tekniska utbildningen och å andra sidan den kliniska utbildningen bör bibehållas eller ändras.

5. Medlemsstaterna får ge partiell befrielse till personer som genomgått en del av den utbildning som avses i punkt 2.b i form av annan utbildning som ligger på minst motsvarande nivå.

Artikel 2

Utan hinder av bestämmelserna i artikel 1 får medlemsstaterna tillåta utbildning på deltid på de villkor som godkänts av de behöriga nationella myndigheterna.

Den samlade utbildningen på deltid får inte vara kortare än utbildningen på heltid. Utbildningsnivån får inte vara lägre på grund av att den sker på deltid.

Artikel 3

Detta direktiv skall även tillämpas på de medborgare i medlemsstaterna som i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 1612/68 av den 15 oktober 1968 om arbetskraftens fria rörlighet inom gemenskapen (4) i egenskap av anställda utövar eller kommer att utöva sådan verksamhet som avses i artikel 1 i direktiv 77/452/EEG.

Artikel 4

1. Medlemsstaterna skall genomföra de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom två år från dagen för anmälan och skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 5

Om det vid tillämpningen av detta direktiv skulle uppstå allvarligare svårigheter för en medlemsstat inom vissa områden, skall kommissionen i samverkan med det landet undersöka dessa svårigheter och begära yttrande från den kommitté bestående av högre tjänstemän inom hälsoväsendet som upprättats enligt beslut 75/365/EEG (5) senast ändrat genom beslut 77/455/EEG (6).

Vid behov skall kommissionen föreslå rådet lämpliga åtgärder.

Artikel 6

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 27 juni 1977.

På rådets vägnar

J. SILKIN

Ordförande

(1) EGT nr C 65, 5.6.1970, s. 12.

(2) EGT nr C 108, 26.8.1970, s. 23.

(3) EGT nr L 176, 15.7.1977, s. 1.

(4) EGT nr L 257, 19.10.1968, s. 2.

(5) EGT nr L 167, 30.6.1975, s. 19.

(6) EGT nr L 176, 15.7.1977, s. 13.

BILAGA

UTBILDNINGSPLAN FÖR SJUKSKÖTERSKOR MED ANSVAR FÖR ALLMÄN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Utbildningsplanen som leder fram till utbildnings-, examens- eller andra behörighetsbevis för sjuksköterskor med ansvar för allmän hälso- och sjukvård skall bestå av två delar:A. Teoretisk och teknisk undervisning

a) Vård

yrkets beskaffenhet och etik,

allmänna principer för hygien och hälso- och sjukvård,

principerna för hälso- och sjukvård inom

- allmänmedicin och invärtesmedicinska specialiteter,

- allmän kirurgi och övriga kirurgiska specialiteter,

- barnavård och barnaålderns invärtes sjukdomar (pediatrik),

- mödravård,

- mentalhygien och psykiatri,

- äldrevård och långvårdsmedicin.

b) Grundvetenskaper

anatomi och fysiologi,

patologi,

bakteriologi, virologi och parasitologi,

biofysik, biokemi och radiologi,

dietetik,

hygien

- förebyggande medicin,

- hälsolära,

klinisk farmakologi.

c) Socialvetenskap

sociologi,

psykologi,

förvaltningsprinciper,

undervisningsprinciper,

social- och hälsovårdslagstiftning,

juridiska aspekter på sjuksköterskeyrket.

B. Klinisk undervisning

Hälso- och sjukvård i relation till:- allmänmedicin och invärtesmedicinska specialiteter,

- allmän kirurgi och övriga kirurgiska specialiteter,

- barnavård och barnaålderns invärtes sjukdomar (pediatrik),

- mödravård,

- mentalhygien och psykiatri,

- äldrevård och långvårdsmedicin,

- hemsjukvård.