Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 78/687/EEG av den 25 juli 1978 om samordning av bestämmelserna i lagar och andra författningar om verksamhet som tandläkareEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 233 , 24/08/1978 s. 0010 - 0014

Finsk specialutgåva Område 6 Volym 2 s. 0006

"Grekisk specialutgåva

" Område 05 Volym 3 s. 0021

Svensk specialutgåva Område 6 Volym 2 s. 0006

Spansk specialutgåva: Område 06 Volym 2 s. 0040

Portugisisk specialutgåva: Område 06 Volym 2 s. 0040RÅDETS DIREKTIV av den 25 juli 1978 om samordning av bestämmelserna i lagar och andra författningar om verksamhet som tandläkare (78/687/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 49, 57, 66 och 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2), och

med beaktande av följande:

Vid genomförandet av det ömsesidiga erkännandet av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för tandläkare enligt rådets direktiv 78/686/EEG av den 25 juli 1978 om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för tandläkare inklusive åtgärder för att underlätta det faktiska utövandet av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster (3) gör jämförbara utbildningar i medlemsstaterna det möjligt att begränsa samordningen till kravet att vissa minimistandarder iakttas, som sedan ger medlemsstaterna frihet att organisera utbildningen.

I syfte att uppnå ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för specialister och för att jämställa samtliga yrkesutövare som är medborgare i medlemsstaterna med varandra, har viss samordning av utbildningsvillkoren för specialister visat sig vara nödvändig; vissa minimikriterier bör fastställas för rätten att påbörja specialistutbildning, minimitiden för utbildningen, utbildningsformen och den plats där den skall genomföras samt den tillsyn som bör utövas över utbildningen; dessa kriterier berör endast de specialiteter som är gemensamma för flera medlemsstater.

Med hänsyn till folkhälsan bör målet inom gemenskapen vara en allmän definition av verksamhetsfältet för yrkesutövarna i fråga; detta direktiv gör det inte möjligt att i detta skede uppnå en fullständig samordning av tandläkarnas verksamhetsområden i de olika medlemsstaterna.

Medlemsstaterna kommer att se till att utbildningen av tandläkare fr.o.m genomförandet av detta direktiv ger dem de färdigheter som krävs för att utöva alla former av verksamhet som innebär förebyggande, diagnos och behandling av anomalier och sjukdomar i tänder, mun, käkar och omkringliggande vävnader.

Samordningen av de villkor för utövandet verksamheten som fastställts i detta direktiv utesluter inte samordning vid en senare tidpunkt.

Den samordning som fastställts i detta direktiv omfattar yrkesutbildning av tandläkare; de flesta medlemsstaterna skiljer f.n. inte mellan utbildningen av tandläkare som utövar sin verksamhet som anställda och av dem som är självständigt verksamma yrkesutövare; av det skälet och för att så långt möjligt uppmuntra yrkesutövarnas fria rörlighet inom gemenskapen förefaller det nödvändigt att utsträcka tillämpningen av detta direktiv till att även omfatta tandläkare som utövar sin verksamhet som anställda.

Vid tidpunkten för anmälan av detta direktiv utövas tandläkaryrket i Italien endast av läkare med eller utan specialistutbildning i odontostomatologi; detta direktiv innebär att Italien skall införa en ny kategori av yrkesutövare, som är berättigade att utöva verksamhet som tandläkare med en annan titel än läkare; när ett nytt yrke skapas i Italien innebär det inte bara att ett särskilt utbildningssystem införs, som uppfyller kriterierna i detta direktiv, utan även att strukturer som är utmärkande för det nya yrket upprättas, som t.ex. ett fackligt organ; på grund av omfattningen av de åtgärder som skall vidtas bör Italien beviljas ytterligare en tidsfrist för att kunna följa detta direktiv.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

UTBILDNINGSVILLKOR

Artikel 1

1. Medlemsstaterna skall av de personer som vill påbörja och utöva verksamhet som tandläkare under de titlar som anges i artikel 1 i direktiv 78/686/EEG kräva att de innehar något av de utbildnings-, examens- eller andra behörighetsbevis som avses i artikel 3 i samma direktiv, som garanterar att personerna i fråga under den samlade utbildningstiden har förvärvat:a) Nöjaktiga kunskaper om de vetenskaper som tandläkarverksamheten bygger på och god insikt i vetenskapliga metoder inklusive principerna för värdering av biologiska funktioner, utvärdering av vetenskapligt vedertagna fakta och analys av data.

b) Nöjaktiga kunskaper om friska och sjuka människors kroppskonstitution, fysiologi och beteende samt den fysiska och sociala miljöns påverkan på människans hälsotillstånd, i den mån dessa faktorer påverkar tandläkarverksamheten.

c) Nöjaktiga kunskaper om tändernas, munnens, käkarnas och omkringliggande vävnaders anatomi och funktioner, i såväl friskt som sjukt tillstånd, och deras förhållande till patientens allmänna hälsotillstånd samt fysiska och sociala välbefinnande.

d) Nöjaktiga kunskaper om kliniska vetenskapsgrenar och metoder som ger tandläkaren en sammanhängande bild av anomalier, skador och sjukdomar i tänderna, munnen, käkarna och omkringliggande vävnader och av förebyggande, diagnostisk och terapeutisk tandläkarverksamhet.

e) Nöjaktig klinisk erfarenhet under lämplig handledning.

Denna utbildning skall ge den blivande tandläkaren de färdigheter som är nödvändiga för att utöva all verksamhet som innebär förebyggande, diagnos och behandling av anomalier och sjukdomar i tänder, mun, käkar och omkringliggande vävnader.

2. Den samlade utbildningen för tandläkare skall omfatta minst fem års studier på heltid med teoretisk och praktisk undervisning vid ett universitet, en högskola som tillerkänts likvärdig ställning eller under tillsyn av ett universitet och skall innehålla de ämnen som finns uppräknade i bilagan.

3. För att bli antagen till denna utbildning måste den studerande inneha ett examensbevis eller ett intyg som berättigar honom att bli antagen till den aktuella utbildningen vid universitet eller högskolor som tillerkänts likvärdig ställning i en medlemsstat.

4. Detta direktiv utesluter på intet sätt medlemsstaternas möjligheter att inom sitt eget territorium och enligt sin egen lagstiftning tillåta innehavare av sådana utbildnings-, examens- eller andra behörighetsbevis som inte erhållits i en medlemsstat att påbörja och utöva verksamhet som tandläkare.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall se till att den utbildning som leder fram till ett utbildnings-, examens- eller annat behörighetsbevis för specialister uppfyller minst följande krav:a) Den skall innebära avslutad och godkänd femårig utbildning på heltid med teoretisk och praktisk undervisning inom ramen för den utbildning som avses i artikel 1 eller innehav av de handlingar som avses i artikel 7.1 i direktiv 78/686/EEG.

b) Den skall omfatta teoretisk och praktisk undervisning.

c) Den skall omfatta heltidsstudier som pågått i minst tre år under tillsyn av de behöriga myndigheterna eller organen.

d) Den skall ha fullgjorts vid ett universitet, vid ett behandlings-, undervisnings- och forskningscenter eller eventuellt vid en vårdinrättning som godkänts för detta ändamål av de behöriga myndigheterna eller organen.

e) Den skall innebära att tandläkaren som utbildar sig till specialist personligen tar del i ifrågavarande inrättnings verksamhet och ansvar.

2. Medlemsstaterna skall som villkor för rätten att tilldelas utbildnings-, examens- eller andra behörighetsbevis för specialister kräva innehav av de utbildnings-, examens- eller andra behörighetsbevis för tandläkare som avses i artikel 1 eller innehav av de handlingar som avses i artikel 7.1 i direktiv 78/686/EEG.

3. Inom den tidsfrist som fastställts i artikel 8 skall medlemsstaterna utse de myndigheter eller organ som är behöriga att utfärda de utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis som avses i punkt 1.

4. Medlemsstaterna får avvika från punkt 1 a. De personer som omfattas av en sådan avvikelse skall inte ha rätt att åberopa artikel 4 i direktiv 78/686/EEG.

Artikel 3

1. Med beaktande av principen om utbildning på heltid som nämns i artikel 2.1 c och så länge rådet inte har fattat beslut i enlighet med punkt 3 får medlemsstaterna tillåta specialistutbildning på deltid på de villkor som godkänts av de behöriga nationella myndigheterna, om utbildning på heltid av välgrundade skäl inte skulle vara praktiskt genomförbar.

2. Den samlade specialistutbildningen får inte förkortas med stöd av punkt 1. Utbildningsnivån får inte sänkas vare sig på grund av att den sker på deltid eller på grund av att privat arvoderad yrkesverksamhet utövas.

3. Senast fyra år efter dagen för anmälan av detta direktiv och på grundval av en översyn av situationen skall rådet efter förslag från kommissionen och med beaktande av att det även i fortsättningen skall vara möjligt att genomgå utbildning på deltid under vissa omständigheter med prövning av varje specialitet för sig besluta, huruvida bestämmelserna i punkt 1 och 2 skall bibehållas eller ändras.

Artikel 4

Som övergångsåtgärd och utan hinder av artikel 2.1 c och 3 får de medlemsstater vars bestämmelser i lagar och andra författningar tillåter en form av specialistutbildning på deltid vid tidpunkten för anmälan av detta direktiv fortsätta att tillämpa dessa bestämmelser på tandläkare som har påbörjat sin specialistutbildning inte senare än fyra år efter dagen för anmälan av detta direktiv. Denna tidsfrist får förlängas, om rådet inte har fattat beslut i enlighet med artikel 3.3.

KAPITEL II

VERKSAMHETSOMRÅDE

Artikel 5

Medlemsstaterna skall se till att tandläkare i allmänhet skall ha rätt att påbörja och utöva verksamhet som innebär förebyggande, diagnos och behandling av anomalier och sjukdomar i tänder, mun, käkar och omkringliggande vävnader i enlighet med de i lag fastställda bestämmelserna och de yrkesetiska reglerna för yrket vid tidpunkten för anmälan av detta direktiv.

De medlemsstater som inte har några sådana bestämmelser eller regler får definiera eller begränsa utövandet av vissa verksamheter som avses i första stycket i en omfattning som motsvarar förhållandena i de övriga medlemsstaterna.

KAPITEL III

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 6

De personer som omfattas av artikel 19 i direktiv 78/686/EEG skall anses uppfylla de krav som fastställts i artikel 2.1 a.

Vid tillämpning av artikel 2.2 skall de personer som omfattas av artikel 19 i direktiv 78/686/EEG behandlas på samma sätt som de som innehar ett av de utbildnings-, examens- eller andra behörighetsbevis för tandläkare som avses i artikel 1.

Artikel 7

Detta direktiv skall även tillämpas på de medborgare i medlemsstaterna som i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 1612/68 av den 15 oktober 1968 om arbetskraftens fria rörlighet inom gemenskapen (4) i egenskap av anställda utövar eller kommer att utöva sådan verksamhet som avses i artikel 1 i direktiv 78/686/EEG.

Artikel 8

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom 18 månader efter dagen för anmälan och genast underrätta kommissionen om detta. Italien skall emellertid sätta i kraft dessa åtgärder inom en tidsfrist av sex år.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 9

Om det vid tillämpningen av detta direktiv skulle uppstå allvarligare svårigheter för en medlemsstat inom vissa områden, skall kommissionen i samverkan med det landet undersöka dessa svårigheter och begära yttrande från den särskilda kommitté av högre tjänstemän inom hälsoväsendet som tillsatts enligt beslut 75/365/EEG (5) i dess lydelse i beslut 78/689/EEG (6).

I mån av behov skall kommissionen lägga fram lämpliga förslag för rådet.

Artikel 10

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 25 juli 1978.

På rådets vägnar

K. von DOHNANYI

Ordförande

(1) EGT nr C 101, 4.8.1970, s. 19.

(2) EGT nr C 36, 28.3.1970, s. 19.

(3) EGT nr L 233, 24.8.1978, s. 1.

(4) EGT nr L 257, 19.10.1968, s. 2.

(5) EGT nr L 167, 30.6.1975, s. 19.

(6) EGT nr L 233, 24.8.1978, s. 17.

BILAGA

UTBILDNINGSPLAN FÖR TANDLÄKARE

Utbildningsplanen som leder fram till utbildnings-, examens- eller andra behörighetsbevis för tandläkare skall omfatta minst nedanstående ämnen. Undervisning i ett eller flera ämnen får ges inom ramen för eller i anslutning till övriga ämnen.

a) Grundläggande ämnen

kemi

fysik

biologi

b) Mediko-biologiska och allmänna medicinska ämnen

anatomi

embryologi

histologi, inklusive cytologi

fysiologi

biokemi (eller fysiologisk kemi)

patologisk anatomi

allmän patologi

farmakologi

mikrobiologi

hygien

förebyggande medicin och epidemiologi

radiologi

medicinsk rehabilitering

allmän kirurgi

allmänmedicin, inklusive barnaålderns invärtes sjukdomar (pediatrik)

öron-näsa-halssjukdomar (otorhinolaryngologi)

hudsjukdomar och veneriska sjukdomar (dermatologi och venereologi)

allmän psykologi, psykopatologi och neuropatologi

anestesiologi

c) Ämnen med direkt anknytning till tandläkaryrket

protetik

materiallära och tandläkarutrustning

konserverande tandvård

förebyggande tandvård

anestesiologi och premedicinering vid tandbehandling

oral kirurgi

oral patologi

klinisk praktik

barntandvård (pedontologi)

tandreglering (ortodonti)

parodontologi

odontologisk röntgendiagnostik

bettfysiologi

yrkets organisation, etik och lagstiftning

sociala aspekter på tandläkaryrket