Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31980L0155.pdf

31980L0155

Rådets direktiv 80/155/EEG av den 21 januari 1980 om samordning av bestämmelserna i lagar och andra författningar om rätten att påbörja och utöva verksamhet som barnmorskaEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 033 , 11/02/1980 s. 0008 - 0012

Finsk specialutgåva Område 6 Volym 2 s. 0051

"Grekisk specialutgåva

" Område 06 Volym 2 s. 0081

Svensk specialutgåva Område 6 Volym 2 s. 0051

Spansk specialutgåva: Område 06 Volym 2 s. 0095

Portugisisk specialutgåva: Område 06 Volym 2 s. 0095RÅDETS DIREKTIV av den 21 januari 1980 om samordning av bestämmelserna i lagar och andra författningar om rätten att påbörja och utöva verksamhet som barnmorska (80/155/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 49, 57 och 66 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (3), och

med beaktande av följande:

Enligt artikel 57 i fördraget måste bestämmelserna i lagar och andra författningar om rätten att påbörja och utöva verksamhet som barnmorska samordnas; med hänsyn till detta är det nödvändigt att inom gemenskapen sträva efter en allmän definition av yrkesutövarnas verksamhetsfält och av deras utbildning; det har inte ansetts vara önskvärt att för det ändamålet ålägga medlemsstaterna ett enhetligt utbildningsprogram; de bör tvärtom ges största möjliga frihet att organisera utbildningen; den bästa lösningen är därför att fastställa vissa minimistandarder.

Samordningen av den verksamhet som framgår av detta direktiv utesluter inte samordning vid en senare tidpunkt.

När det gäller utbildningen gör flertalet medlemsstater för närvarande inte någon skillnad mellan barnmorskor som utövar sin verksamhet som anställda och dem som är självständigt verksamma yrkesutövare; av det skälet förefaller det vara nödvändigt att utsträcka tillämpningen av detta direktiv till att även omfatta anställda barnmorskor.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Medlemsstaterna skall av de personer som vill påbörja och utöva verksamhet som barnmorska under de yrkestitlar som anges i artikel 1 i direktiv 80/154/EEG (4) kräva att de innehar något av de utbildnings-, examens- eller andra behörighetsbevis för barnmorskor som avses i artikel 3 i det direktivet, som innebär en garanti för att personen i fråga under den samlade utbildningstiden har förvärvat

a) nöjaktiga kunskaper om de vetenskaper som barnmorskeverksamheten bygger på, särskilt obstetrik och gynekologi som rör yrket,

b) nöjaktiga kunskaper om yrkesetik och lagstiftning som rör yrket,

c) ingående kunskaper om biologiska funktioner, obstetrisk och neonatal anatomi och fysiologi samt kunskaper om sambandet mellan människans hälsotillstånd, hennes fysiska och sociala miljö och hennes beteende,

d) nöjaktig klinisk erfarenhet som förvärvats på godkända institutioner under handledning av personal med behörighet inom förlossningsvårdens och obstetrikens område,

e) nöjaktig insikt i utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal och erfarenhet av samarbete med sådan personal.

2. Den utbildning som avses i punkt 1 skall omfatta

- antingen en utbildning till barnmorska på heltid som omfattar minst tre års praktiska och teoretiska studier; minst tio års allmän skolgång skall krävas för att bli antagen till denna utbildning,

- eller en utbildning till barnmorska på heltid som varar minst 18 månader, för vilken det krävs innehav av något av de utbildnings-, examens- eller andra behörighetsbevis för sjuksköterskor med ansvar för allmän hälso- och sjukvård som avses i artikel 3 i direktiv 77/452/EEG (5).

3. Den utbildning till barnmorska som föreskrivs i första strecksatsen i punkt 2 skall omfatta minst de ämnen som finns uppräknade i utbildningsplanen i bilagan.

Den utbildning som föreskrivs i punkt 2 andra strecksatsen skall omfatta minst de ämnen som anges i utbildningsplanen i bilagan och som inte utgjort del av likvärdig undervisning inom sjuksköterskeutbildningen.

4. Medlemsstaterna skall se till att den institution som utbildar barnmorskor är ansvarig för samordningen av teori och praktik under den samlade utbildningen.

Den teoretiska och praktiska utbildning som nämns i del A i bilagan skall avpassas till och samordnas med den kliniska barnmorskeutbildning som nämns i del B i samma bilaga, så att de kunskaper och erfarenheter som finns uppräknade i punkt 1 kan förvärvas på lämpligt sätt.

Den kliniska barnmorskeundervisningen skall ha formen av handledd praktik på sjukhusavdelningar eller andra vårdinrättningar som godkänts av de behöriga myndigheterna eller organen. Under denna utbildning skall barnmorskeeleverna ta del i verksamheten på avdelningarna i fråga i den mån den bidrar till deras utbildning. De skall informeras om det ansvar som gäller för verksamhet som barnmorska.

Artikel 2

Efter periodiskt återkommande prövning av resultaten av de olika utbildningar som föreskrivs i artikel 1.2 skall kommissionen lämna sin första rapport till rådet sex år efter dagen för anmälan av detta direktiv. Denna prövning skall ske under medverkan av Rådgivande nämnden för barnmorskeutbildningen.

På grundval av resultaten av denna prövning skall kommissionen lägga fram förslag till ändringar, som syftar till att anpassa minimikriterierna för de nämnda utbildningarna till de villkor som fastställts i första strecksatsens första understrecksats och i andra strecksatsen i artikel 2.1 i direktiv 80/154/EEG. Rådet skall genast vidta åtgärder med anledning av dessa förslag.

Artikel 3

Utan hinder av artikel 1 får medlemsstaterna tillåta utbildning på deltid på de villkor som godkänts av de behöriga nationella myndigheterna.

Den samlade utbildningen på deltid får inte vara kortare än utbildningstiden på heltid. Utbildningsnivån får inte vara lägre på grund av att den sker på deltid.

Artikel 4

Medlemsstaterna skall se till att barnmorskorna åtminstone är berättigade att påbörja och utöva följande verksamhet:

1. Ge tillfredsställande upplysningar och råd om familjeplanering.

2. Diagnostisera graviditet och övervaka en normal graviditet; utföra de undersökningar som är nödvändiga för att övervaka den normala graviditetens utveckling.

3. Föreskriva eller rekommendera de undersökningar som är nödvändiga för att så tidigt som möjligt diagnostisera riskfyllda graviditeter.

4. Utarbeta ett program för de blivande föräldrarnas förberedelse inför sin roll och fullständig förberedelse inför barnets födelse samt ge dem råd om hygien och uppfödning.

5. Sköta om och bistå modern under förlossningsarbetet och övervaka fostrets tillstånd i livmodern genom lämpliga kliniska och tekniska medel.

6. Leda spontanförlossningar och vid behov utföra episiotomi samt i brådskande fall utföra en sätesförlossning.

7. Känna igen varningssignaler om onormala tillstånd hos modern eller barnet, som gör det nödvändigt att en läkare ingriper, och bistå denne i händelse av ingripande; vidta nödvändiga krisåtgärder när läkaren inte finns tillhands, särskilt manuellt avlägsnande av placenta, eventuellt följt av en manuell undersökning av uterus.

8. Undersöka och ta hand om det nyfödda barnet; ta alla de initiativ som är nödvändiga och eventuellt genomföra omedelbar återupplivning.

9. Ta hand om och övervaka moderns återhämtning under perioden efter förlossningen och ge modern all nödvändig information om spädbarnsvård för att göra det möjligt för henne att ge det nyfödda barnet den bästa möjliga utveckling.

10. Utföra behandling som ordinerats av läkare.

11. Föra de journaler som behövs.

Artikel 5

Detta direktiv skall även tillämpas på de medborgare i medlemsstaterna som i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 1612/68 av den 15 oktober 1968 om arbetskraftens fria rörlighet inom gemenskapen (6) i egenskap av anställda utövar eller kommer att utöva sådan verksamhet som avses i artikel 1 i direktiv 80/154/EEG).

Artikel 6

1. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom tre år räknat från dagen för anmälan och skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 7

Om det vid tillämpningen av detta direktiv skulle uppstå allvarligare svårigheter för en medlemsstat inom vissa områden, skall kommissionen i samverkan med det landet undersöka dessa svårigheter och begära yttrande från den kommitté bestående av högre tjänstemän inom hälsoväsendet som upprättats enligt beslut 75/365/EEG (7) i dess lydelse enligt beslut 80/157/EEG (8).

I mån av behov skall kommissionen föreslå rådet lämpliga åtgärder.

Artikel 8

Senast sex år efter dagen för anmälan av detta direktiv skall rådet efter förslag från kommissionen och efter att ha inhämtat yttrande från rådgivande nämnden besluta, huruvida den undantagsbestämmelse som fastställts i del B punkt 3 i bilagan bör återkallas eller dess räckvidd minskas.

Artikel 9

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 21 januari 1980.

På rådets vägnar

G. MARCORA

Ordförande

(1) EGT nr C 18, 12.2.1970, s. 1.

(2) EGT nr C 101, 4.8.1970, s. 26.

(3) EGT nr C 146, 11.12.1970, s. 17.

(4) EGT nr L 33, 11.2.1980, s. 1.

(5) EGT nr L 176, 15.7.1977, s. 1.

(6) EGT nr L 257, 19.10.1968, s. 2.

(7) EGT nr L 167, 30.6.1975, s. 19.

(8) EGT nr L 33, 11.2.1980, s. 15.

BILAGA

UTBILDNINGSPLAN FÖR BARNMORSKOR

Utbildningsplanen för förvärv av utbildnings-, examens- eller andra behörighetsbevis för barnmorskor består av följande två delar:A. TEORETISK OCH TEKNISK UNDERVISNING

a) Allmänna ämnen

1. Grunderna i anatomi och fysiologi

2. Grunderna i patologi

3. Grunderna i bakteriologi, virologi och parasitologi

4. Grunderna i biofysik, biokemi och radiologi

5. Barnaålderns invärtes sjukdomar (pediatrik), särskilt med avseende på nyfödda barn

6. Hygien, hälsoundervisning, förebyggande vård, tidig sjukdomsdiagnos

7. Näringslära och dietetik, särskilt med avseende på kvinnor, nyfödda barn och spädbarn

8. Grunderna i sociologi och socialmedicinska spörsmål

9. Grunderna i farmakologi

10. Psykologi

11. Pedagogik, principer och metoder

12. Hälso- och sjukvårdslagstiftning, sociallagstiftning samt hälso- och sjukvårdens uppbyggnad

13. Yrkesetik och lagstiftning som rör yrket

14. Sex- och samlevnadsundervisning och familjeplanering

15. Moderns och spädbarnets rättsskydd

b) Ämnen som är specifika för verksamhet som barnmorska

1. Anatomi och fysiologi

2. Embryologi och fosterutveckling

3. Graviditet, förlossning och barnsängsperiod

4. Gynekologisk och obstetrisk patologi

5. Förberedelser inför förlossning och föräldraskap, inklusive psykologiska aspekter

6. Förlossningsförberedelser (inklusive kunskap om och användning av teknisk utrustning inom obstetriken)

7. Analgesi, anestesiologi och intensivvård

8. Det nyfödda barnets fysiologi och patologi

9. Vård av och tillsyn över det nyfödda barnet

10. Psykologiska och sociala faktorer

B. PRAKTISK OCH KLINISK UTBILDNING

Denna utbildning skall ges under lämplig handledning:1. Rådgivning till gravida kvinnor omfattande minst 100 undersökningar före förlossning

2. Övervakning och vård av minst 40 gravida

3. Eleven skall ha skött minst 40 förlossningar; i de fall då detta antal inte kan uppnås, kan antalet minskas till lägst 30 under förutsättning att eleven aktivt deltar vid 20 ytterligare förlossningar

4. Aktiv medverkan vid en eller två sätesförlossningar5. Erfarenhet av episiotomi och förtrogenhet med suturering

6. Övervakning och vård av 40 gravida med komplikationer

7. Minst 100 undersökningar efter förlossning samt undersökning av friska nyfödda barn

8. Övervakning och vård av mödrar och nyfödda barn, inklusive för tidigt eller för sent födda, underviktiga eller sjuka barn

9. Vård av patologiska fall på gynekologins och obstetrikens område samt sjukdomar som nyfödda och spädbarn drabbas av

10. Förtrogenhet med vård av allmänna patologiska fall inom medicin och kirurgi.