Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31981L1057.pdf

31981L1057

Rådets direktiv 81/1057/EEG av den 14 december 1981 om komplettering av direktiv 75/362/EEG, 77/452/EEG, 78/686/EEG och 78/1026/EEG om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för läkare, sjuksköterskor med ansvar för allmän hälso- och sjukvård, tandläkare respektive veterinärer med avseende på förvärvade rättigheterEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 385 , 31/12/1981 s. 0025 - 0026

Finsk specialutgåva Område 16 Volym 1 s. 0050

Spansk specialutgåva: Område 06 Volym 2 s. 0126

Svensk specialutgåva Område 16 Volym 1 s. 0050

Portugisisk specialutgåva: Område 06 Volym 2 s. 0126RÅDETS DIREKTIV av den 14 december 1981 om komplettering av direktiv 75/362/EEG, 77/452/EEG, 78/686/EEG och 78/1026/EEG om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för läkare, sjuksköterskor med ansvar för allmän hälso- och sjukvård, tandläkare respektive veterinärer med avseende på förvärvade rättigheter (81/1057/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 49, 57 och 66 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(), och

med beaktande av följande:

I direktiv 75/362/EEG(), 77/452/EEG(), 78/686/EEG() och 78/1026/EEG() om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för läkare, sjuksköterskor med ansvar för allmän hälso- och sjukvård, tandläkare respektive veterinärer inklusive åtgärder för att underlätta det faktiska utövandet av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster avser de bestämmelser som hänför sig till förvärvade rättigheter till de utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för läkare, sjuksköterskor med ansvar för allmän hälso- och sjukvård, tandläkare och veterinärer som utfärdas av medlemsstaterna före genomförandet av dessa direktiv.

Dessa bestämmelser omfattar därför inte uttryckligen de utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för utbildningar som inte uppfyller de minimikrav som fastställts i direktiv 75/363/EEG(), 77/453/EEG(), 78/687/EEG() och 78/1027/EEG() och som avslutats efter genomförandet av de nämnda direktiven men som hade påbörjats före genomförandet av dessa.

Denna brist bör avhjälpas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 9.1 och 9.2 i direktiv 75/362/EEG, artikel 4 i direktiv 77/452/EEG, artikel 7.1 och 7.2 i direktiv 78/686/EEG och artikel 4 i direktiv 78/1026/EEG skall även tillämpas på de utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för utbildningar som inte uppfyller de minimikrav som fastställts i artikel 1, 2, 3, 4 och 5 i direktiv 75/363/EEG, artikel 1 i direktiv 77/453/EEG, artikel 1, 2 och 3 i direktiv 78/687/EEG och artikel 1 i direktiv 78/1027/EEG och som avslutats efter genomförandet av dessa direktiv men som påbörjats före genomförandet.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 30 juni 1982. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 14 december 1981.

På rådets vägnar

G. HOWE

Ordförande

() EGT nr C 121, 23.5.1981, s. 3.

() EGT nr C 172, 13.7.1981, s. 114.

() EGT nr C 185, 27.7.1981, s. 7.

() EGT nr L 167, 30.6.1975, s. 1.

() EGT nr L 176, 15.7.1977, s. 1.

() EGT nr L 233, 24.8.1978, s. 1.

() EGT nr L 362, 23.12.1978, s. 1.

() EGT nr L 167, 30.6.1975, s. 14.

() EGT nr L 176, 15.7.1977, s. 8.

() EGT nr L 233, 24.8.1978, s. 10.

() EGT nr L 362, 23.12.1978, s. 7.