Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31983L0349.pdf

31983L0349

Rådets sjunde direktiv 83/349/EEG av den 13 juni 1983 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om sammanställd redovisningEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 193 , 18/07/1983 s. 0001 - 0017

Finsk specialutgåva Område 17 Volym 1 s. 0059

Spansk specialutgåva: Område 17 Volym 1 s. 0119

Svensk specialutgåva Område 17 Volym 1 s. 0059

Portugisisk specialutgåva: Område 17 Volym 1 s. 0119RÅDETS SJUNDE DIREKTIV av den 13 juni 1983 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om sammanställd redovisning (83/349/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 54.3 g i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europaparlamentet yttrande (2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (3), och

med beaktande av följande:

Rådet antog den 25 juli 1978 direktiv 78/660/EEG (4) om samordning av den nationella lagstiftningen angående årsbokslut i vissa bolagsformer. Ett betydande antal bolag ingår i företagsgrupperingar. Sammanställda redovisningar måste upprättas så att finansiell information om sådana företagsgrupperingar kan förmedlas till delägarna och tredje man. Den nationella lagstiftningen om sammanställd redovisning skall därför samordnas så att kravet på jämförbarhet och likvärdighet uppfylls när det gäller den information som bolagen måste offentliggöra inom gemenskapen.

När det gäller att bestämma förutsättningarna för skyldigheten att upprätta sammanställd redovisning måste hänsyn tas, inte endast till sådana fall då det bestämmande inflytandet grundar sig på en röstmajoritet utan även till sådana fall då detta inflytande grundar sig på ett avtal, om sådana avtal är tillåtna. Medlemsstaterna skall vidare kunna reglera sådana fall då det bestämmande inflytandet under vissa förutsättningar grundar sig på ett minoritetsägande. Slutligen skall medlemsstaterna även kunna reglera sådana fall då de företag som ingår i en företagsgruppering är sidoordnade i förhållande till varandra.

Samordningen av lagstiftningen om sammanställd redovisning syftar till att skydda intressenterna i aktiebolag och andra bolag med begränsat ansvar. Detta skydd innebär att en sammanställd redovisning bör upprättas om ett sådant bolag ingår i en företagsgruppering och att en sammanställd redovisning måste upprättas i åtminstone det fallet då bolaget är moderföretag. Intresset av fullständig information fordrar även att ett dotterföretag som i sin tur är moderföretag upprättar en sammanställd redovisning. Ett moderföretag får emellertid, och skall under vissa förutsättningar, undantas från skyldigheten att upprätta sammanställd redovisning, om dess delägare samt tredje man är tillräckligt skyddade.

Undantag från skyldigheten att upprätta sammanställd redovisning kan vara berättigade i fråga om företagsgrupperingar under en viss storlek. Maximigränser för undantagen skall därför fastställas. Av detta följer att en medlemsstat får föreskriva, antingen att det skall vara tillräckligt att endast en av tre angivna storleksgränser överskrids för att undantagsregeln inte längre skall gälla eller att storleksgränserna skall sättas lägre än som anges i direktivet.

Den sammanställda redovisningen skall ge en rättvisande bild av tillgångar och skulder, ekonomisk ställning och resultat i alla de företag, betraktade som en helhet, vilka ingår i den sammanställda redovisningen. Denna måste därför i princip omfatta alla företagen i grupperingen. Tillgångar och skulder samt kostnader och intäkter i dessa företag skall i sin helhet tas med i den sammanställda redovisningen, med särskild uppgift om de andelar som tillkommer personer utanför grupperingen. Nödvändiga korrigeringar skall dock göras för att eliminera verkningarna av de inbördes ekonomiska relationerna mellan de företag som omfattas av den sammanställda redovisningen.

Ett antal principer för hur den sammanställda redovisningen skall upprättas och för hur värderingar i samband därmed skall utföras måste fastställas för att säkerställa att posterna redovisas konsekvent och på ett sådant sätt att de lätt kan jämföras när det gäller tillämpade värderingsmetoder och redovisningsperioder.

Ägarintressen i sådana företag i vilka företag som omfattas av den sammanställda redovisningen utövar ett betydande inflytande, skall tas in i den sammanställda redovisningen med tillämpning av kapitalandelsmetoden.

I noter till den sammanställda redovisningen skall nödvändiga upplysningar lämnas om de företag som omfattas av redovisningen.

Med förbehåll för en senare omprövning får vissa undantag som ursprungligen övergångsvis föreskrevs i direktiv 78/660/EEG fortsätta att gälla,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVSNITT 1

Förutsättningar för upprättande av sammanställd redovisning

Artikel 1

1. En medlemsstat skall föreskriva att varje företag som lyder under dess lagstiftning skall upprätta en sammanställd redovisning och ett sammanställt årsbokslut, om något av följande är tillämpligt på företaget (moderföretaget):

a) Det innehar en majoritet av rösterna för aktierna eller andelarna i ett annat företag (dotterföretaget).

b) Det har rätt att utse eller entlediga en majoritet av ledamöterna i ett annat företags (dotterföretagets) förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan och samtidigt är aktieägare eller delägare i detta företag.

c) Det har rätt att utöva ett bestämmande inflytande över ett företag (dotterföretaget) i vilket det är aktieägare eller delägare enligt ett avtal som är slutet med det sistnämnda företaget eller enligt en bestämmelse i det företagets statuter, om den lagstiftning som dotterföretaget lyder under tillåter sådana avtal eller bestämmelser. En medlemsstat behöver inte föreskriva att moderföretaget skall vara aktieägare eller delägare i dotterföretaget. De medlemsstater vilkas lagstiftning inte innehåller föreskrifter om sådana avtal eller bestämmelser i statuterna som här avses behöver inte tillämpa denna regel.

d) Det är aktieägare eller delägare i ett företag, och

aa) en majoritet av de ledamöter i företagets (dotterföretagets) förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan som har utfört sitt uppdrag under räkenskapsåret, under det föregående räkenskapsåret och fram till tidpunkten för upprättandet av den sammanställda redovisningen, har utsetts enbart på grund av den nämnde aktieägarens eller delägarens sätt att utöva sin rösträtt, eller

bb) till följd av avtal med andra aktieägare eller delägare i företaget (dotterföretaget) ensam förfogar över en majoritet av rösterna för aktierna eller andelarna i det företaget; medlemsstaterna får införa mera detaljerade föreskrifter angående form och innehåll för sådana avtal.

Medlemsstaterna skall åtminstone införa den i bb angivna ordningen.

De får låta tillämpningen av aa bero på ett innehav av aktier eller andelar som representerar 20 procent eller mer av rösterna för aktierna eller andelarna i företaget.

Bestämmelserna i aa skall dock inte tillämpas, om något annat företag innehar sådana rättigheter i dotterföretaget som avses i a, b eller c.

2. Utöver i de fall som anges i punkt 1 och i avvaktan på en senare samordning, får en medlemsstat kräva att ett företag som lyder under dess lagstiftning skall upprätta en sammanställd redovisning och ett sammanställt årsbokslut, om företaget (moderföretaget) har ett ägarintresse enligt artikel 17 i direktiv 78/660/EEG i ett annat företag (dotterföretaget) och

a) moderföretaget faktiskt utövar ett bestämmande inflytande över dotterföretaget, eller

b) moderföretaget och dotterföretaget står under moderföretagets gemensamma ledning.

Artikel 2

1. Vid tillämpningen av artikel 1.1 a, b och d skall till moderföretagets rättigheter att rösta samt att utse och entlediga läggas sådana rättigheter som tillkommer ett annat dotterföretag eller någon som handlar i eget namn men på moderföretagets eller ett annat dotterföretags vägnar.

2. Vid tillämpningen av artikel 1.1 a, b och d skall de i punkt 1 angivna rättigheterna minskas med sådana rättigheter som

a) är förenade med aktier eller andelar vilka innehas för någon annans räkning än moderföretagets eller ett dotterföretags, eller

b) är förenade med aktier eller andelar som innehas som säkerhet, förutsatt att rättigheterna utövas enligt mottagna instruktioner, eller är förenade med aktier eller andelar som innehas som ett led i en löpande transaktion i en låneverksamhet, förutsatt att rösträtten utövas i dens intresse som har ställt säkerheten.

3. Vid tillämpningen av artikel 1.1 a och d skall aktieägarnas eller delägarnas samlade rösträtt i ett dotterföretag minskas med den rösträtt som är förenad med aktier eller andelar som innehas av dotterföretaget själv eller av ett dotterföretag till detta eller av någon som handlar i eget namn men på dessa dotterföretags vägnar.

Artikel 3

1. Om inte annat följer av artikel 13-15 skall ett moderföretag och alla dess dotterföretag omfattas av en sammanställd redovisning oavsett var dotterföretagen har sitt säte.

2. Vid tillämpningen av punkt 1 skall varje dotterföretag till ett dotterföretag anses som ett dotterföretag till moderföretaget för de företag som skall omfattas av den sammanställda redovisningen.

Artikel 4

1. Vid tillämpningen av detta direktiv skall ett moderföretag och alla dess dotterföretag omfattas av en sammanställd redovisning, om antingen moderföretaget eller ett eller flera av dotterföretagen har upprättats i någon av följande bolagsformer:

a) I Tyskland:

die Aktiengesellschaft, die Kommanditgesellschaft auf Aktien, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

b) I Belgien:

la société anonyme/de naamloze vennootschap la société en commandite par actions/de commanditaire vennootschap op aandelen la société de personnes à responsabilité limitée/de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

c) I Danmark:

aktieselskaber, kommanditaktieselskaber, anpartselsskaber.

d) I Frankrike:

la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée.

e) I Grekland:

ç áíþíõìç åôáéñåßá, ç åôáéñåßá ðåñéïñéóìÝíçò åõèýíçò, ç åôåñüññõèìç êáé ìåôï÷éêÞ åôáéñåßá 7

f) I Irland:

public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares or by guarantee.

g) I Italien:

la società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata.

h) I Luxemburg:

la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée.

i) I Nederländerna:

de naamloze vennootschap, de besloten vennoortschap met beperkte aansprakelijkheid.

j) I Storbritannien:

public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares or by guarantee.

2. En medlemsstat får dock medge undantag från skyldigheten enligt artikel 1.1, om moderföretaget inte har upprättats i någon av de bolagsformer som anges i punkt 1.

Artikel 5

1. En medlemsstat får medge undantag från skyldigheten enligt artikel 1.1, om moderföretaget är ett sådant finansiellt holdingbolag som definierats i artikel 5.3 i direktiv 78/660/EEG och om följande villkor är uppfyllda:

a) Företaget har under räkenskapsåret varken direkt eller indirekt ingripit i ledningen av dotterföretaget.

b) Företaget har inte utövat den med dess ägarintresse förenade rösträtten när det har gällt att utse ledamöter i dotterföretagets förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan under räkenskapsåret eller de fem föregående räkenskapsåren eller - om det var nödvändigt att utöva rösträtten för att verksamheten i dotterföretagets förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan skulle kunna bedrivas - ingen aktieägare eller andelsägare med röstmajoritet i moderföretaget och ingen ledamot i moderföretagets eller en sådan majoritetsägares förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan är ledamot i dotterföretagets förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan samt dessa organ i dotterföretaget har fullgjort sina uppgifter utan något ingripande eller utövande av inflytande från moderföretagets eller dess dotterföretags sida.

c) Företaget har lämnat lån endast till företag i vilka det har ägarintressen. Om lån har lämnats till andra, måste lånen ha betalats tillbaka senast vid föregående räkenskapsårs utgång.

d) Undantaget har beviljats av en administrativ myndighet efter kontroll av att de ovan angivna villkoren är uppfyllda.

2. a) Om ett finansiellt holdingbolag har undantagits skall, räknat från den i artikel 49.2 angivna tidpunkten, artikel 43.2 i direktiv 78/660/EEG inte tillämpas på ett sådant bolags årsbokslut när det gäller bolagets majoritetsinnehav av kapitalandelar i dotterföretag.

b) De upplysningar om sådana majoritetsinnehav som föreskrivs i artikel 43.1.2 i direktiv 78/660/EEG får utelämnas, om upplysningarna är ägnade att medföra allvarlig skada för bolaget, dess aktieägare eller delägare eller något av dess dotterföretag. En medlemsstat får föreskriva att utelämnandet skall godkännas i förväg av en domstol eller en administrativ myndighet. Ett utelämnande skall anmärkas i en not.

Artikel 6

1. Utan inskränkning i vad som gäller enligt artikel 4.2 och artikel 5 får en medlemsstat föreskriva undantag från skyldigheten enligt artikel 1.1, om på moderföretagets balansdag de företag som skulle omfattas av en sammanställd redovisning tillsammans, enligt sina senaste årsbokslut, inte överskrider två av de tre gränsvärden som anges i artikel 27 i direktiv 78/660/EEG.

2. En medlemsstat får tillåta eller fordra att vid beräkningen av de nämnda gränsvärdena varken avräkning enligt artikel 19.1 eller eliminering enligt artikel 26.1 a och b skall företas. I så fall skall gränsvärdena för balansomslutningen och nettoomsättningen höjas med 20 procent.

3. Artikel 12 i direktiv 78/660/EEG skall tillämpas i fråga om de nämnda gränsvärdena.

4. Denna artikel skall inte tillämpas, om ett av de företag som skulle ingå i den sammanställda redovisningen är ett bolag vars värdepapper noteras officiellt på en fondbörs i en medlemsstat.

5. I tio år räknat från den i artikel 49.2 angivna tidpunkten får medlemsstaterna multiplicera de i ecu uttryckta gränsvärdena med upp till 2,5 och öka gränsvärdet för medelantalet under räkenskapsåret anställda till högst 500.

Artikel 7

1. Utan inskränkning i vad som gäller enligt artikel 4.2 samt artikel 5 och 6 skall en medlemsstat i följande två fall från skyldigheten enligt artikel 1.1 undanta ett moderföretag som lyder under medlemsstatens lagstiftning och själv är ett dotterföretag, om dess eget moderföretag lyder under lagstiftningen i en medlemsstat och

a) äger samtliga aktier eller andelar i det företag som skall undantas; därvid skall bortses från aktier eller andelar som ledamöter i det sistnämnda företagets förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan äger på grund av skyldighet enligt lag eller annan författning eller enligt statuterna, eller

b) äger minst 90 procent av aktierna eller andelarna i det företag som skall undantas och de återstående aktieägarna eller delägarna har godkänt undantaget;

om lagstiftningen i en medlemsstat föreskriver sammanställd redovisning i detta fall vid den tidpunkt då detta direktiv antas, behöver den medlemsstaten inte tillämpa förevarande bestämmelse förrän tio år efter den tidpunkt i artikel 49.2 som anges.

2. För att undantag skall få förekomma måste följande villkor vara uppfyllda:

a) Det företag som skall undantas och, utan inskränkning i vad som gäller enligt artikel 13, 14 och 15, alla dess dotterföretag måste omfattas av den sammanställda redovisningen för en större företagsgruppering med ett moderföretag som lyder under en medlemsstats lagstiftning.

b) aa) Den sammanställda redovisning som avses i a och sammanställt årsbokslut för den större företagsgrupperingen skall upprättas av moderföretaget i grupperingen och bli föremål för revision, allt enligt lagstiftningen i den medlemsstat under vilken det sistnämnda moderföretaget lyder och i överensstämmelse med detta direktiv.

bb) Den sammanställda redovisningen enligt a, det sammanställda årsbokslutet enligt aa, den sammanställda revisionsberättelsen och, i förekommande fall, en bilaga enligt artikel 9 skall för det företag som skall undantas offentliggöras på sådant sätt som föreskrivs i den medlemsstat under vilkens lagstiftning företaget lyder och i överensstämmelse med artikel 38. Medlemsstaten får kräva att dessa handlingar publiceras på den statens officiella språk och att översättningen är bestyrkt.

c) I noter till årsbokslutet för det företag som skall undantas skall anges

aa) namn och säte för det moderföretag som upprättar den sammanställda redovisningen enligt a, och

bb) undantaget från skyldigheten att upprätta sammanställd redovisning och sammanställd förvaltningsberättelse.

3. En medlemsstat behöver dock inte tillämpa denna artikel på bolag vilkas värdepapper noteras officiellt på en fondbörs i en medlemsstat.

Artikel 8

1. I fall som inte omfattas av artikel 7.1 får en medlemsstat, utan inskränkning i vad som gäller enligt artikel 4.2 samt artikel 5 och 6, undanta från skyldigheten enligt artikel 1.1 ett moderföretag som lyder under dess lagstiftning och själv är ett dotterföretag med ett moderföretag som lyder under lagstiftningen i en medlemsstat. Detta om alla villkoren enligt artikel 7.2 är uppfyllda och aktieägare eller delägare i det undantagna företaget med en viss minsta andel av detta företags tecknade kapital inte senast sex månader före utgången av räkenskapsåret har påkallat att sammanställd redovisning upprättas. Medlemsstaterna får inte sätta denna minsta andel högre än till 10 procent för aktiebolag (public limited liability companies) och kommanditaktiebolag samt 20 procent för andra företagsformer.

2. En medlemsstat får inte göra undantaget beroende av att även det moderföretag som skall upprätta den i artikel 7.2 a avsedda sammanställda redovisningen lyder under denna medlemsstats lagstiftning.

3. En medlemsstat får inte göra undantaget beroende av villkor som hänför sig till upprättandet och revisionen av den i artikel 7.2 a avsedda sammanställda redovisningen.

Artikel 9

1. En medlemsstat får göra de i artikel 7 och 8 angivna undantagen beroende av att det lämnas ytterligare upplysningar, i överensstämmelse med detta direktiv, i den sammanställda redovisning som avses i artikel 7.2 a eller i en bilaga till denna, om sådana krav ställs på de företag som lyder under medlemsstatens lagstiftning och som under motsvarande förhållanden är skyldiga att upprätta sammanställd redovisning.

2. En medlemsstat får därutöver göra undantagen beroende av att det i noter till den sammanställda redovisning som avses i artikel 7.2 a eller i det undantagna företagets årsbokslut lämnas upplysningar om alla eller vissa av följande förhållanden avseende den företagsgruppering vilkens moderföretag undantas från skyldigheten att upprätta sammanställd redovisning:

- Summan av anläggningstillgångarna.

- Nettoomsättningen.

- Årets vinst eller förlust och summan av det egna kapitalet.

- Medelantalet under räkenskapsåret anställda.

Artikel 10

Artikel 7-9 skall inte inverka på medlemsstaternas lagstiftning om upprättande av sammanställd redovisning eller sammanställd förvaltningsberättelse i den mån dessa handlingar krävs

- för de anställdas eller deras representanters information, eller

- av en domstol eller en administrativ myndighet för dess eget bruk.

Artikel 11

1. Utan inskränkning i vad som gäller enligt artikel 4.2 samt artikel 5 och 6 får en medlemsstat undanta från skyldigheten enligt artikel 1.1 ett moderföretag som lyder under dess lagstiftning men som själv är dotterföretag till ett moderföretag som inte lyder under någon medlemsstats lagstiftning, om följande villkor är uppfyllda:

a) Det företag som skall undantas och, utan inskränkning i vad som gäller enligt artikel 13-15, alla dess dotterföretag skall omfattas av den sammanställda redovisningen för en större företagsgruppering.

b) Den sammanställda redovisning som avses i a och, i förekommande fall, den sammanställda förvaltningsberättelsen, skall upprättas enligt detta direktiv eller så att handlingarna blir likvärdiga med en sammanställd redovisning och en sammanställd förvaltningsberättelse som upprättas enligt detta direktiv.

c) Den sammanställda redovisning som avses i a skall ha reviderats av en eller flera personer som är behöriga att revidera räkenskaper enligt den lagstiftning under vilken det företag som har upprättat den sammanställda redovisningen lyder.

2. Artikel 7.2 b bb och artikel 7.2 c samt artikel 8-10 skall tillämpas.

3. En medlemsstat får medge undantag enligt denna artikel endast om den medger motsvarande undantag enligt artikel 7-10.

Artikel 12

1. Utan inskränkning i vad som gäller enligt artikel 1-10 får en medlemsstat kräva att ett företag som lyder under dess lagstiftning upprättar sammanställd redovisning och sammanställd förvaltningsberättelse, om

a) detta företag och ett eller flera andra företag med vilka det förstnämnda företaget inte har något sådant samband som avses i artikel 1.1 eller artikel 1.2, står under enhetlig ledning på grund av avtal med det förstnämnda företaget eller på grund av bestämmelser i företagens statuter, eller

b) förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorganen i detta företag och ett eller flera andra företag med vilka det förstnämnda företaget inte har något sådant samband som avses i artikel 1.1 eller artikel 1.2, till större delen består av samma personer vilka har fullgjort sitt uppdrag under räkenskapsåret och fram till dess att den sammanställda redovisningen upprättas.

2. Vid tillämpningen av punkt 1 skall de företag som står i ett sådant förhållande till varandra som där avses och dessa företags dotterföretag omfattas av en sammanställd redovisning enligt detta direktiv, om ett eller flera av företagen är sådana bolag som anges i artikel 4.

3. Artiklarna 3, 4.2, 5, 6, 13-28, 29.1, 29.3-29.5, 30-38 och 39.2 skall tillämpas på sammanställd redovisning och sammanställd förvaltningsberättelse enligt denna artikel, varvid hänvisningarna till moderföretag skall anses avse alla de företag som anges i punkt 1. Utan inskränkning i vad som gäller enligt artikel 19.2 skall dock vad som i den sammanställda redovisningen skall ingå under posterna "Eget kapital", "Överkurs vid emission", "Uppskrivningsfond", "Kapitalreserver", "Balanserad vinst eller förlust" och "Årets vinst eller förlust" utgöra de sammanlagda beloppen för de i punkt 1 angivna företagen.

Artikel 13

1. Ett företag behöver inte omfattas av en sammanställd redovisning, om företaget endast har ringa betydelse med hänsyn till de syften som anges i artikel 16.3.

2. Uppfyller flera företag villkoret i punkt 1 skall de ändå omfattas av den sammanställda redovisningen, om de sammanlagt har icke ringa betydelse med hänsyn till de syften som anges i artikel 16.3.

3. Vidare behöver ett företag inte omfattas av en sammanställd redovisning om

a) betydande och varaktiga hinder i väsentlig grad

aa) begränsar moderföretagets möjligheter att utöva sina rättigheter när det gäller företagets ledning eller tillgångar, eller

bb) begränsar möjligheterna till enhetlig ledning av företaget, om detta står i ett sådant förhållande som avses i artikel 12.1,

b) den information som behövs för att upprätta en sammanställd redovisning enligt detta direktiv inte kan erhållas utan oskälig kostnad eller inom rimlig tid, eller

c) aktierna eller andelarna i företaget innehas uteslutande i avsikt att säljas vidare.

Artikel 14

1. Om ett eller flera av de företag som skulle omfattas av den sammanställda redovisningen bedriver så olikartad verksamhet att dess medtagande i denna redovisning skulle vara oförenlig med skyldigheten enligt artikel 16.3, skall dessa företag, utan inskränkning i vad som gäller enligt artikel 33, undantas från den sammanställda redovisningen.

2. Punkt 1 får inte tillämpas endast av det skälet att de företag som skall omfattas av den sammanställda redovisningen dels utövar industriverksamhet, dels handelsverksamhet och dels tillhandahåller tjänster eller utövar industri- eller handelsverksamhet med olika produkter eller tillhandahåller olika tjänster.

3. Om punkt 1 tillämpas, skall detta med upplysning om skälen anges i noterna. Om årsbokslut eller sammanställd redovisning för de undantagna företagen inte publiceras i samma medlemsstat enligt direktiv 68/151/EEG (5) skall dessa handlingar fogas till den sammanställda redovisningen eller göras offentligt tillgängliga. I det senare fallet skall det vara möjligt att på begäran få en kopia av handlingarna. Priset på en sådan kopia får inte överstiga administrationskostnaden.

Artikel 15

1. En medlemsstat får i det syfte som anges i artikel 16.3 tillåta att ett moderföretag som inte bedriver någon industri- eller handelsverksamhet undantas från en sammanställd redovisning, om moderföretaget äger aktier eller andelar i ett dotterföretag på grund av avtal med ett eller flera företag som inte omfattas av den sammanställda redovisningen.

2. Moderföretagets årsbokslut skall bifogas den sammanställda redovisningen.

3. När detta undantag förekommer, skall antingen artikel 59 i direktiv 78/660/EEG tillämpas på moderföretagets årsbokslut eller den information som avses i sistnämnda artikel lämnas i noter till det årsbokslutet.

AVSNITT 2

Upprättande av den sammanställda redovisningen

Artikel 16

1. Den sammanställda redovisningen skall bestå av sammanställd balansräkning, sammanställd resultaträkning och noter. Dessa handlingar skall bilda en helhet.

2. Den sammanställda redovisningen skall upprättas på ett överskådligt sätt och enligt föreskrifterna i detta direktiv.

3. Den sammanställda redovisningen skall ge en rättvisande bild av tillgångar, skulder, ekonomisk ställning och resultat för de företag, betraktade som en helhet, som omfattas av redovisningen.

4. Om tillämpningen av bestämmelserna i detta direktiv inte räcker till för att ge en rättvisande bild enligt punkt 3, skall ytterligare upplysningar lämnas.

5. Om undantagsvis tillämpningen av en föreskrift i artiklarna 17-35 eller 39 är oförenlig med den skyldighet som föreligger enligt punkt 3, skall avsteg göras från föreskriften så att en rättvisande bild enligt punkt 3 kan ges. Varje sådant avsteg skall anmärkas i en not med upplysning om skälen för avsteget och om den inverkan som detta kan ha på tillgångar, skulder, ekonomisk ställning och resultat. Medlemsstaterna får bestämma när avsteg kan ske och får föreskriva de undantagsregler som behövs.

6. Medlemsstaterna får tillåta eller kräva att annan information lämnas i den sammanställda redovisningen utöver vad som fordras enligt detta direktiv.

Artikel 17

1. Artiklarna 3-10, 13-26 och 28-30 i direktiv 78/660/EEG skall tillämpas på uppställningen av en sammanställd redovisning, dock utan inskränkning i vad som gäller enligt föreskrifterna i detta direktiv och med beaktande av den anpassning som är nödvändig med hänsyn till de särdrag som utmärker en sammanställd redovisning jämfört med ett årsbokslut.

2. Under särskilda omständigheter, som annars skulle medföra oskäliga kostnader, får en medlemsstat tillåta att lagerbehållningarna redovisas sammanfattningsvis i den sammanställda redovisningen.

Artikel 18

Tillgångar och skulder i de företag som omfattas av den sammanställda redovisningen skall i sin helhet redovisas i den sammanställda balansräkningen.

Artikel 19

1. Det bokförda värdet av aktier eller andelar i företag som omfattas av den sammanställda redovisningen skall elimineras genom att avräknas mot den andel av dessa företags egna kapital som aktierna eller andelarna representerar.

a) Elimineringen skall utföras på grundval av de bokförda värdena vid den tidpunkt då företaget första gången tas med i den sammanställda redovisningen. De differenser som uppkommer vid elimineringen skall i möjligaste mån öka eller minska värdet av sådana poster i den sammanställda balansräkningen vilkas verkliga värden överstiger eller understiger posternas bokförda värde.

b) En medlemsstat får tillåta eller fordra att elimineringen på grundval av värden hos identifierbara poster på aktiv- och passivsidan skall hänföra sig till värdena vid tidpunkten för förvärvet av aktierna eller andelarna eller, då fråga är om successiva förvärv, den tidpunkt då företaget blev dotterföretag.

c) Återstående differens med anledning av tillämpningen av a eller b skall redovisas i den sammanställda balansräkningen under en särskild post med lämplig beteckning. Denna post, vilka metoder som har använts samt väsentliga ändringar i förhållande till det föregående räkenskapsåret skall förklaras i noterna. Om en medlemsstat tillåter att positiva och negativa differenser avräknas mot varandra, skall en uppdelning av dessa differenser göras i noterna.

2. Punkt 1 skall dock inte tillämpas på sådana aktier eller andelar i moderföretaget som ägs av detta eller av något annat företag som omfattas av den sammanställda redovisningen. I den sammanställda redovisningen skall sådana aktier eller andelar behandlas som egna aktier eller andelar enligt direktiv 78/660/EEG.

Artikel 20

1. En medlemsstat får tillåta eller fordra att det bokförda värdet av aktier eller andelar som innehas i ett företag som omfattas av den sammanställda redovisningen endast elimineras genom avräkning mot motsvarande andel av företagets kapital, om

a) de innehavda aktierna eller andelarna representerar minst 90 procent av det nominella beloppet eller, om sådant saknas, av det bokförda parivärdet för samtliga aktier eller andelar i företaget bortsett från sådana aktier som avses i artikel 29.2 a i direktiv 77/91/EEG (6),

b) den i a angivna andelen har uppnåtts på grund av en överenskommelse om emission av aktier eller andelar i ett företag som omfattas av den sammanställda redovisningen,

c) den i b avsedda överenskommelsen inte föreskriver en kontant betalning som överstiger 10 procent av det nominella värdet eller, om sådant saknas, det bokförda parivärdet för de emitterade aktierna eller andelarna.

2. Den differens som uppkommer vid tillämpningen av punkt 1 skall läggas till eller dras ifrån reserverna i den sammanställda redovisningen.

3. Tillämpningen av den i punkt 1 angivna metoden, de därav följande ändringarna i reserverna samt namn och säte för de berörda företagen skall anges i noterna.

Artikel 21

Belopp som avser sådana aktier eller andelar i de av den sammanställda redovisningen omfattade dotterföretag som innehas av andra än de företag som omfattas av denna redovisning, skall redovisas i den sammanställda balansräkningen under en särskild post med lämplig beteckning.

Artikel 22

Intäkter och kostnader i de företag som omfattas av den sammanställda redovisningen skall i sin helhet redovisas i den sammanställda resultaträkningen.

Artikel 23

Vinst- eller förlustbelopp som hänför sig till sådana aktier eller andelar i de av den sammanställda redovisningen omfattade dotterföretag som innehas av andra än företag som omfattas av denna redovisning, skall redovisas i den sammanställda resultaträkningen under en särskild post med lämplig beteckning.

Artikel 24

Den sammanställda redovisningen skall upprättas enligt principerna i artikel 25-28.

Artikel 25

1. Principerna för den sammanställda redovisningen får inte ändras från ett räkenskapsår till ett annat.

2. Avvikelse från punkt 1 får tillåtas i undantagsfall. Varje sådan avvikelse skall anmärkas i en not med upplysning om skälen för avvikelsen och om den inverkan som denna kan ha på tillgångar, skulder, ekonomisk ställning och resultat för de företag, betraktade som en helhet, som omfattas av den sammanställda redovisningen.

Artikel 26

1. I den sammanställda redovisningen skall för de företag som omfattas av denna anges tillgångar, skulder, ekonomisk ställning och resultat, som om dessa företag utgjorde ett enda företag. Därvid skall särskilt följande iakttas:

a) Fordringar och skulder mellan företag som omfattas av den sammanställda redovisningen skall elimineras.

b) Intäkter och kostnader som hänför sig till transaktioner mellan företag som omfattas av den sammanställda redovisningen skall elimineras.

c) Vinster och förluster som hänför sig till transaktioner mellan företag som omfattas av den sammanställda redovisningen och som ingår i de bokförda tillgångsvärdena skall elimineras. I avvaktan på en senare samordning får en medlemsstat dock tillåta att de ovan angivna elimineringarna genomförs i förhållande till den procentsats som moderföretaget innehar av kapitalet i vart och ett av de dotterföretag som omfattas av den sammanställda redovisningen.

2. En medlemsstat får tillåta avvikelse från bestämmelserna i punkt 1 c, om en transaktion har ägt rum på normala marknadsvillkor och en eliminering av vinsten eller förlusten skulle föra med sig oskäliga kostnader. Varje sådan avvikelse skall anmärkas i en not, vilken även skall upplysa om den inverkan som avvikelsen har på tillgångar, skulder, ekonomisk ställning och resultat i de företag, betraktade som en helhet, som omfattas av den sammanställda redovisningen, under förutsättning att denna inverkan är betydande.

3. Avvikelser från punkt 1 a, b och c skall tillåtas, om de belopp som det är fråga om är av ringa betydelse med hänsyn till det i artikel 16.3 angivna syftet.

Artikel 27

1. Den sammanställda redovisningen skall upprättas samma dag som moderföretagets årsbokslut.

2. En medlemsstat får dock tillåta eller fordra att den sammanställda redovisningen upprättas någon annan dag, så att balansdagen för de flesta eller de viktigaste av de företag som omfattas av den sammanställda redovisningen kan beaktas. Om så sker, skall detta anmärkas i en not till den sammanställda redovisningen med upplysning om skälen. Dessutom skall hänsyn tas till eller upplysning lämnas om viktiga händelser som angår tillgångar, skulder, ekonomisk ställning eller resultat för ett företag som omfattas av den sammanställda redovisningen, om händelsen har inträffat mellan detta företags balansdag och dagen för den sammanställda balansräkningen.

3. Om balansdagen för ett företag ligger mer än tre månader före dagen för den sammanställda balansräkningen, skall detta företag tas in i den sammanställda redovisningen på grundval av ett delårsbokslut med samma balansdag som den sammanställda balansräkningen.

Artikel 28

Om sammansättningen av de företag som skall omfattas av den sammanställda redovisningen har ändrats väsentligt under räkenskapsåret, skall den sammanställda redovisningen lämna sådana upplysningar som gör det möjligt att jämföra de på varandra följande sammanställda redovisningarna på ett meningsfyllt sätt. Vid en väsentlig ändring kan en medlemsstat tillåta eller fordra att denna skyldighet fullgörs genom att en justerad öppningsbalansräkning och en justerad resultaträkning upprättas.

Artikel 29

1. Tillgångar och skulder som skall ingå i den sammanställda redovisningen skall värderas enligt enhetliga principer och i överensstämmelse med artiklarna 31-42 och 60 i direktiv 78/660/EEG.

2. a) Ett företag som upprättar en sammanställd redovisning skall tillämpa samma värderingsprinciper som i sitt eget årsbokslut. En medlemsstat får dock tillåta eller fordra att andra värderingsprinciper tillämpas i den sammanställda redovisningen, om dessa principer står i överensstämmelse med vad som föreskrivs i de ovan angivna artiklarna i direktiv 78/660/EEG.

b) Om en nu angiven avvikelse äger rum skall detta anmärkas i en not till den sammanställda redovisningen med upplysning om skälen för avvikelsen.

3. Har tillgångar och skulder som skall ingå i en sammanställd redovisning värderats av företag som omfattas av den sammanställda redovisningen enligt andra principer än dem som tillämpas vid sistnämnda redovisning, skall dessa tillgångar och skulder värderas om enligt de principer som tillämpas vid den sammanställda redovisningen, om inte resultatet av en sådan omvärdering skulle ha endast ringa betydelse med hänsyn till det i artikel 16.3 angivna syftet. Avvikelse från denna princip får tillåtas i undantagsfall. En sådan avvikelse skall anmärkas i en not till den sammanställda redovisningen med upplysning om skälen för avvikelsen.

4. I den sammanställda balansräkningen och den sammanställda resultaträkningen skall hänsyn tas till den skillnad som vid den sammanställda redovisningen uppkommer mellan å ena sidan de skatter som har påförts detta och tidigare räkenskapsår samt å andra sidan de skatter som har betalats eller skall betalas för dessa år, förutsatt att skillnaden inom en förutsebar framtid sannolikt kommer att leda till en faktisk kostnad för något av de företag som omfattas av den sammanställda redovisningen.

5. Om tillgångar som skall ingå i en sammanställd redovisning har varit föremål för en extraordinär värdejustering uteslutande av skatteskäl, skall värdejusteringen elimineras innan tillgångarna tas in i den sammanställda redovisningen. En medlemsstat får dock tillåta eller fordra att sådana tillgångar tas in i den sammanställda redovisningen utan eliminering av värdejusteringen, om justeringens belopp och skälen för justeringen anges i en not till den sammanställda redovisningen.

Artikel 30

1. En i artikel 19.1 c angiven särskild post som motsvarar en positiv skillnad vid sammanställningen skall behandlas enligt föreskrifterna i direktiv 78/660/EEG om posten "Goodwill".

2. En medlemsstat får tillåta att en positiv skillnad vid sammanställningen omedelbart och på ett tydligt sätt dras ifrån reserverna.

Artikel 31

Ett belopp som redovisas som en särskild post enligt artikel 19.1 c och som motsvarar en negativ skillnad vid sammanställningen får föras över till den sammanställda resultaträkningen endast

a) om differensen motsvarar en vid förvärvstidpunkten förväntad ogynnsam resultatutveckling i företaget eller förväntade kostnader i detta, i den mån förväntningarna förverkligas, eller

b) i den mån differensen motsvarar en realiserad vinst.

Artikel 32

1. Om ett företag som omfattas av en sammanställd redovisning tillsammans med ett eller flera företag som inte omfattas av denna redovisning leder ett annat företag, får en medlemsstat tillåta eller fordra att en så stor del av det sistnämnda företaget omfattas av den sammanställda redovisningen som motsvarar den andel av detta företags kapital som det förstnämnda företaget äger.

2. Artikel 13-31 skall också tillämpas på en sådan redovisning enligt klyvningsmetoden som avses i punkt 1.

3. Tillämpas denna artikel och är det företag som till viss del ingår i den sammanställda redovisningen ett sådant intresseföretag som anges i artikel 33, skall sistnämnda artikel inte tillämpas.

Artikel 33

1. Om ett företag som omfattas av en sammanställd redovisning utövar ett betydande inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen av ett annat företag som inte omfattas av denna redovisning (ett intresseföretag) och i det senare företaget har ett sådant ägarintresse som anges i artikel 17 i direktiv 78/660/EEG, skall ägarintresset redovisas i den sammanställda balansräkningen under en särskild post med lämplig beteckning. Ett företag skall anses utöva ett betydande inflytande över ett annat företag, om det innehar minst 20 procent av röstvärdet för aktierna eller andelarna i det sistnämnda företaget. Artikel 2 skall tillämpas.

2. När denna artikel första gången tillämpas på ett ägarintresse som avses i punkt 1 skall ägarintresset redovisas i den sammanställda balansräkningen

a) antingen till sitt bokförda värde beräknat enligt värderingsreglerna i direktiv 78/660/EEG; skillnaden mellan detta värde och det belopp som motsvarar ägarintressets andel av intresseföretagets egna kapital skall anges särskilt i den sammanställda balansräkningen eller i en not; skillnaden skall beräknas med hänsyn till förhållandena vid den tidpunkt då metoden tillämpas första gången,

b) eller till ett belopp som motsvarar ägarintressets andel av intressebolagets egna kapital; skillnaden mellan detta belopp och det bokförda värdet beräknat enligt värderingsreglerna i direktiv 78/660/EEG skall anges särskilt i den sammanställda balansräkningen eller i en not; skillnaden skall beräknas med hänsyn till förhållandena vid den tidpunkt då metoden tillämpas första gången.

c) En medlemsstat får föreskriva att endast a eller b skall tillämpas. I den sammanställda balansräkningen eller i en not skall anges om a eller b har tillämpats.

d) Dessutom får en medlemsstat tillåta eller fordra att skillnaden vid tillämpningen av a eller b beräknas med hänsyn till förhållandena vid den tidpunkt då aktierna eller andelarna förvärvades eller, om de förvärvades successivt, vid den tidpunkt då företaget blev ett intresseföretag.

3. Om ett intresseföretags tillgångar och skulder har värderats enligt andra metoder än de som används vid den sammanställda redovisningen i överensstämmelse med artikel 29.2, får tillgångarna och skulderna vid beräkningen av den skillnad som avses i punkt 2 a och b ovan värderas om enligt de metoder som används vid den sammanställda redovisningen. Om sådan omvärdering inte äger rum skall detta anges i en not. En medlemsstat får fordra att en omvärdering skall äga rum.

4. Det bokförda värde som avses i punkt 2 a eller det belopp enligt 2 b som motsvarar andelen av intresseföretagets egna kapital, skall ökas eller minskas med de ändringar som har ägt rum under räkenskapsåret i ägarintressets andel av intresseföretagets egna kapital. En minskning skall ske som motsvarar de utdelningar som belöper på ägarintresset.

5. Om en positiv skillnad enligt punkt 2 a eller b inte kan hänföras till något visst slag av tillgångar eller skulder skall skillnaden behandlas enligt artiklarna 30 och 39.3.

6. Den del av resultatet i ett intresseföretag som belöper på ett sådant ägarintresse som avses i denna artikel skall redovisas i den sammanställda resultaträkningen under en särskild post med lämplig beteckning.

7. Eliminering enligt artikel 26.1 c skall äga rum i den mån de uppgifter som krävs föreligger eller är tillgängliga. Artikel 26.2 och 26.3 skall tillämpas.

8. Om ett intresseföretag upprättar en sammanställd redovisning, skall bestämmelserna i de föregående punkterna tillämpas i fråga om det egna kapitalet i en sådan sammanställd redovisning.

9. Denna artikel behöver inte tillämpas om ägarintresset i intresseföretagets kapital är av ringa betydelse med hänsyn till de syften som anges i artikel 16.3.

Artikel 34

Utöver vad som krävs enligt andra bestämmelser i detta direktiv skall noterna minst innehålla följande upplysningar:

1. Tillämpade värderingsprinciper för de olika posterna i den sammanställda redovisningen och använda beräkningsmetoder för värdejusteringar. För poster i den sammanställda redovisningen som är eller som ursprungligen var redovisade i främmande valuta skall anges enligt vilka grunder beloppen har omräknats till den valuta i vilken den sammanställda redovisningen har upprättats.

2. a) Namn och säte för de företag som omfattas av den sammanställda redovisningen. Andelar av kapitalet i de av den sammanställda redovisningen omfattade företag, utom moderföretaget, som innehas av företag som omfattas av denna redovisning eller av personer som handlar i eget namn men för dessa företags räkning. Vilka av de i artikel 1 och 12.1 angivna förutsättningarna som, med beaktande av artikel 2, har utgjort grunden för upprättandet av den sammanställda redovisningen. Den sistnämnda uppgiften behöver dock inte lämnas om den sammanställda redovisningen upprättas på grund av bestämmelsen i artikel 1.1 a och dessutom kapitalandelen är lika stor som rösträttsandelen.

b) Samma upplysningar skall lämnas om företag som har utelämnats från den sammanställda redovisningen enligt artiklarna 13 och 14. Utan inskränkning i vad som gäller enligt artikel 14.3 skall en förklaring lämnas till varför ett utelämnande har skett enligt artikel 13.

3. a) Namn och säte för företag som enligt artikel 33.1 utgör intresseföretag i förhållande till företag som omfattas av den sammanställda redovisningen, med uppgift om den andel i intresseföretagens kapital som innehas av företag som omfattas av den sammanställda redovisningen, eller av personer som handlar i eget namn men för dessa senare företags räkning.

b) Samma upplysningar skall lämnas om intresseföretag som avses i artikel 33.9, med uppgift om skälen för att föreskriften i den sistnämnda punkten har tillämpats.

4. Namn och säte för de företag som enligt artikel 32 till viss del skall omfattas av den sammanställda redovisningen, grunden för den gemensamma ledningen samt den andel i dessa företags kapital som innehas av företag som omfattas av den sammanställda redovisningen eller av personer som handlar i eget namn men för de sistnämnda företagens räkning.

5. Namn och säte för varje annat företag än dem som avses i punkt 2, 3 och 4, i vilket de företag som omfattas av den sammanställda redovisningen eller har utelämnats från denna enligt artikel 14 antingen själva eller genom personer som handlar i eget namn men för dessa senare företags räkning innehar minst en procentsats av kapitalet som medlemsstaterna får fastställa till högst 20 procent, med uppgift om kapitalandelens storlek samt det förstnämnda företagets egna kapital och resultat för det senaste räkenskapsår för vilket årsbokslut har fastställts. Dessa uppgifter får utelämnas, om de med hänsyn till målsättningen i artikel 16.3 är av ringa betydelse. Uppgifterna om eget kapital och resultat får även utelämnas, om det förstnämnda företaget inte offentliggör sin balansräkning och de övriga angivna företagen, direkt eller indirekt, äger mindre än 50 procent av det förstnämnda företagets egna kapital.

6. Summan av skulderna enligt den sammanställda balansräkningen med en kvarstående löptid på mer än fem år och summan av de skulder enligt den sammanställda balansräkningen för vilka säkerhet har ställts av företag som omfattas av den sammanställda redovisningen, med uppgift om säkerhetens art och form.

7. Summan av sådana ekonomiska förpliktelser som inte redovisas i den sammanställda balansräkningen, om uppgiften har betydelse för bedömningen av den ekonomiska ställningen i de företag, betraktade som en helhet, som omfattas av den sammanställda redovisningen. Pensionsförpliktelser och förpliktelser mot anknutna företag som inte omfattas av den sammanställda redovisningen skall anges särskilt.

8. Den i den sammanställda redovisningen angivna nettoomsättningen enligt definitionen i artikel 28 i direktiv 78/660/EEG fördelad på rörelsegrenar och geografiska marknader, under förutsättning att dessa rörelsegrenar och marknader avviker betydligt inbördes med hänsyn till hur försäljningen av varor och tjänster normalt är organiserad inom de företag, betraktade som en helhet, som omfattas av den sammanställda redovisningen.

9. a) Medelantalet under räkenskapsåret anställda personer i företag som omfattas av den sammanställda redovisningen, fördelade på kategorier, samt, om uppgift inte har lämnats särskilt om detta i den sammanställda resultaträkningen, räkenskapsårets personalkostnader.

b) Medelantalet under räkenskapsåret anställda personer i företag på vilka artikel 32 har tillämpats skall anges särskilt.

10. I vilken utsträckning beräkningen av årsresultatet i den sammanställda redovisningen har påverkats av en sådan värdering av posterna, som med avvikelse från principerna i artiklarna 31 och 34-42 i direktiv 78/660/EEG och i artikel 29.5 i detta direktiv har ägt rum under räkenskapsåret eller ett tidigare räkenskapsår för att få skattelättnader. Om en sådan värdering har en väsentlig inverkan på den framtida beskattningen för de företag, betraktade som en helhet, som omfattas av den sammanställda redovisningen, skall detta anges.

11. Skillnaden mellan å ena sidan de skatter som har påförts den sammanställda resultaträkningen detta och tidigare räkenskapsår samt å andra sidan de skatter som har betalats eller skall betalas för dessa år, förutsatt att skillnaden har betydelse för den framtida beskattningen. Summan får även särredovisas med ett totalbelopp i den sammanställda balansräkningen under en särskild post med lämplig beteckning.

12. Storleken av räkenskapsårets ersättningar till ledamöterna i moderföretagets förvaltnings-, lednings- och tillsynsorgan på grund av deras arbetsuppgifter i moderföretaget och dess dotterföretag samt under motsvarande förhållanden avtalade eller på annat sätt uppkomna pensionsförpliktelser gentemot tidigare ledamöter i dessa organ, med uppgift om summan för varje sådan kategori av befattningshavare. En medlemsstat får kräva att uppgifterna i första meningen även skall avse ersättningar på grund av arbetsuppgifter i företag till vilka moderföretaget står i ett sådant förhållande som anges i artikel 32 eller 33.

13. Storleken av de förskott och krediter som har beviljats ledamöterna i moderföretagets förvaltnings-, lednings- och tillsynsorgan av detta företag eller av något av dess dotterföretag, med uppgift om räntesatser, huvudsakliga villkor och återbetalda belopp liksom åtaganden som har ingåtts för ledamöternas räkning i form av garantier av något slag, allt med uppgift om summan för varje kategori av befattningshavare. En medlemsstat får kräva att uppgifterna i första meningen även skall avse förskott och krediter som har beviljats av företag till vilka moderföretaget står i ett sådant förhållande som anges i artikel 32 eller 33.

Artikel 35

1. En medlemsstat får tillåta att de upplysningar som föreskrivs i artikel 34.2-34.5

a) ges formen av en översikt som deponeras enligt artikel 3.1 och 3.2 i direktiv 68/151/EEG; uppgift om detta skall lämnas i en not,

b) utelämnas, om de har sådan karaktär att de skulle kunna vålla allvarlig skada för något av de företag som berörs av bestämmelserna; en medlemsstat kan fordra att ett utelämnande får ske endast om det i förväg har godkänts av en domstol eller en administrativ myndighet; uppgift om varje utelämnande skall lämnas i en not.

2. Punkt 1 b skall tillämpas även i fråga om de upplysningar som föreskrivs i artikel 34.8.

AVSNITT 3

Den sammanställda förvaltningsberättelsen

Artikel 36

1. Den sammanställda förvaltningsberättelsen skall minst innehålla en rättvisande översikt över dels utvecklingen av verksamheten och dels ställningen i de företag, betraktade som en helhet, som omfattas av den sammanställda redovisningen.

2. I fråga om dessa företag skall den sammanställda förvaltningsberättelsen även upplysa om följande:

a) Viktiga händelser som har inträffat efter räkenskapsårets slut.

b) Den förväntade framtida utvecklingen i företagen, betraktade som en helhet.

c) Verksamhet inom forskning och utveckling i företagen, betraktade som en helhet.

d) Antal och nominellt värde eller, i frånvaro av sådant värde, det bokförda parivärdet för alla aktier och andelar i moderföretaget som innehas av detta företag själv, av dotterföretag eller av någon som handlar i eget namn men för dessa företags räkning. En medlemsstat får tillåta eller kräva att dessa uppgifter lämnas i noter.

AVSNITT 4

Revision av den sammanställda redovisningen

Artikel 37

1. Ett företag som upprättar en sammanställd redovisning skall låta denna granskas av en eller flera personer som enligt lagstiftningen i den medlemsstat under vilken företaget lyder är behöriga att revidera räkenskaper.

2. Den eller de personer som ansvarar för revision av den sammanställda redovisningen skall även granska om den sammanställda förvaltningsberättelsen står i överensstämmelse med den sammanställda redovisningen för samma räkenskapsår.

AVSNITT 5

Offentliggörande av den sammanställda redovisningen

Artikel 38

1. Sammanställd redovisning som vederbörligen fastställts, den sammanställda förvaltningsberättelsen och en berättelse avgiven av den person som är ansvarig för revision av den sammanställda redovisningen skall av det företag som har upprättat redovisningen offentliggöras enligt lagstiftningen i den medlemsstat som företaget lyder under och i överensstämmelse med artikel 3 i direktiv 68/151/EEG.

2. Artikel 47.1 andra stycket i direktiv 78/660/EEG skall tillämpas på den sammanställda förvaltningsberättelsen.

3. Artikel 47.1 andra stycket i direktiv 78/660/EEG skall ha följande lydelse: "Det skall vara möjligt att på begäran få en kopia av hela eller någon del av denna berättelse. Priset på en sådan kopia får inte överstiga administrationskostnaden".

4. Om det företag som har upprättat den sammanställda redovisningen inte har sådan företagsform som anges i artikel 4 och enligt sin nationella lagstiftning inte är skyldig att offentliggöra de i punkt 1 angivna handlingarna på samma sätt som föreskrivs i direktiv 68/151/EEG, skall företaget dock minst hålla dessa handlingar tillgängliga för allmänheten hos företaget där detta har sitt säte. Det skall vara möjligt att på begäran få en kopia av handlingarna. Priset på en sådan kopia får inte överstiga administrationskostnaden.

5. Artiklarna 48 och 49 i direktiv 78/660/EEG skall tillämpas.

6. Medlemsstaterna skall föreskriva lämpliga påföljder för underlåtenhet att iaktta bestämmelserna om offentliggörande i denna artikel.

AVSNITT 6

Övergångs- och slutbestämmelser

Artikel 39

1. När en sammanställd redovisning första gången upprättas enligt detta direktiv för en gruppering av företag mellan vilka ett sådant samband som anges i artikel 1.1 förelåg redan innan de föreskrifter som avses i artikel 49.1 blev tillämpliga, får en medlemsstat tillåta eller kräva att vid tillämpningen av artikel 19.1 det bokförda värdet av kapitalinnehavet samt den andel av eget kapital som detta representerar beräknas med hänsyn till förhållandena vid en tidpunkt som infaller före eller samtidigt med tidpunkten för upprättandet av den första sammanställda redovisningen.

2. Punkt 1 skall också tillämpas vid värdering enligt artikel 33.2 av ett kapitalinnehav eller av den andel av eget kapital i ett intresseföretag som kapitalinnehavet representerar, samt vid sådan redovisning enligt klyvningsmetoden som avses i artikel 32.

3. Om den särskilda post som anges i artikel 19.1 motsvarar en positiv skillnad vid sammanställningen som har uppkommit före den tidpunkt då den första sammanställda redovisningen upprättades enligt detta direktiv, får en medlemsstat tillåta

a) att vid tillämpningen av artikel 30.1 den begränsade period på mer än fem år som föreskrivs i artikel 37.2 i direktiv 78/660/EEG räknas från tidpunkten för upprättandet av den första sammanställda redovisningen enligt detta direktiv, och

b) att vid tillämpningen av artikel 30.2 avdraget från reserverna får göras vid tidpunkten för upprättandet av den första sammanställda redovisningen enligt detta direktiv.

Artikel 40

1. Intill utgången av tidsfristen för en anpassning av den nationella lagstiftningen till de direktiv som till komplettering av direktiv 78/660/EEG harmoniserar bestämmelserna om årsbokslut i banker, andra finansiella institut och försäkringsföretag, får en medlemsstat tillåta undantag från föreskrifterna i detta direktiv om uppställningsformen för sammanställd redovisning, om metoderna för värdering av posterna i denna redovisning och om vilka upplysningar som skall meddelas i noterna

a) för varje företag som skall omfattas av den sammanställda redovisningen och är en bank, något annat finansiellt institut eller ett försäkringsföretag,

b) när de företag som skall omfattas av den sammanställda redovisningen huvudsakligen består av banker, andra finansiella institut eller försäkringsföretag.

En medlemsstat får även tillåta undantag från artikel 6, dock endast såvitt avser tillämpligheten av gränsvärdena på de ovannämnda företagen.

2. Om en medlemsstat inte innan de bestämmelser som avses i artikel 49.1 blir tillämpliga har ålagt alla banker, andra finansiella institut och försäkringsföretag att upprätta sammanställd redovisning, får medlemsstaten till dess enligt den statens lagstiftning något av de i punkt 1 nämnda direktiven skall börja tillämpas, dock senast i fråga om räkenskapsår som slutar under 1993, tillåta

a) att skyldigheten enligt artikel 1.1 inte skall inträda för de av de ovan angivna företagen som är moderföretag; detta förhållande skall anmärkas i moderföretagets årsbokslut och de upplysningar som föreskrivs i artikel 43.1.2 i direktiv 78/660/EEG skall lämnas angående alla dotterföretag,

b) att, om en sammanställd redovisning upprättas och utan inskränkning i vad som gäller enligt artikel 33, de av de ovan angivna företagen som är dotterföretag utelämnas från den sammanställda redovisningen; i fråga om dessa dotterföretag skall de upplysningar som avses i artikel 34.2 lämnas i noterna.

3. I de fall som avses i punkt 2 b skall det årsbokslut eller den sammanställda redovisning, som dotterföretaget upprättar och som skall offentliggöras, fogas till moderföretagets sammanställda redovisning eller, i avsaknad av sådan redovisning, till moderföretagets årsbokslut, eller hållas tillgänglig för allmänheten. I det sistnämnda fallet skall det vara möjligt att på begäran få en kopia av dessa handlingar. Priset på en sådan kopia får inte överstiga administrationskostnaden.

Artikel 41

1. Företag mellan vilka det föreligger ett sådant samband som anges i artikel 1.1 a, b och d bb samt andra företag som har ett sådant samband med något av de förstnämnda företagen, skall utgöra anknutna företag vid tillämpningen av detta direktiv och direktiv 78/660/EEG.

2. Om en medlemsstat föreskriver att sammanställd redovisning skall upprättas enligt artikel 1.1 c eller d aa, artikel 1.2 eller artikel 12.1, skall de företag mellan vilka ett sådant samband föreligger som anges i dessa artiklar samt andra företag som har ett sådant samband eller ett samband som avses i punkt 1 med något av de förstnämnda företagen, utgöra anknutna företag som avses i punkt 1.

3. En medlemsstat får föreskriva att punkt 2 skall tillämpas, även om den inte föreskriver att sammanställd redovisning skall upprättas enligt artikel 1.1 c eller d aa, artikel 1.2 eller artikel 12.1.

4. Artikel 2 och artikel 3.2 skall tillämpas.

5. En medlemsstat som tillämpar artikel 4.2 får från tillämpningen av punkt 1 ovan undanta sådana anknutna företag som är moderföretag och som på grund av sin rättsliga form inte av den medlemsstaten åläggs att upprätta sammanställd redovisning enligt föreskrifterna i detta direktiv. Detsamma skall gälla i fråga om moderföretag med liknande rättslig form.

Artikel 42

Artikel 56 i direktiv 78/660/EEG skall ha följande lydelse:

"Artikel 56

1. Skyldigheten att i årsbokslutet redovisa de i artikel 9 och 10 samt 23-26 föreskrivna posterna som avser anknutna företag enligt artikel 41 i direktiv 83/349/EEG samt skyldigheten att tillhandahålla uppgifter om dessa företag enligt artikel 13.2, artikel 14 och artikel 43.1.7 skall träda i kraft vid den i artikel 49.2 i nämnda direktiv angivna tidpunkten.

2. Noterna skall även innehålla följande upplysningar:

a) Namn och säte för det företag som upprättar sammanställd redovisning i den största av de företagsgrupperingar i vilken bolaget ingår som dotterföretag.

b) Namn och säte för det företag som upprättar sammanställd redovisning i den minsta av de företagsgrupperingar som ingår i den i a angivna företagsgrupperingen och i vilken bolaget ingår som dotterföretag.

c) Den plats där kopior av de i a och b angivna sammanställda redovisningarna kan erhållas, om de finns tillgängliga."

Artikel 43

Artikel 57 i direktiv 78/660/EEG skall ersättas med följande:

"Artikel 57

Trots vad som gäller enligt direktiv 68/151/EEG och 77/91/EEG behöver en medlemsstat inte tillämpa föreskrifterna i det här direktivet om innehåll, revision och offentliggörande av årsbokslut på bolag som lyder under dess lagstiftning och är dotterföretag enligt direktiv 83/349/EEG om följande villkor är uppfyllda:

a) Moderföretaget skall lyda under en medlemsstats lagstiftning.

b) Alla aktieägare eller delägare i dotterföretaget skall ha förklarat att de går med på detta undantag. En sådan förklaring skall lämnas för varje räkenskapsår.

c) Moderföretaget skall ha förklarat att det ansvarar för de förpliktelser som dotterföretaget har åtagit sig.

d) De i b och c angivna förklaringarna skall offentliggöras av dotterföretaget enligt medlemsstatens lagstiftning i överensstämmelse med artikel 3 i direktiv 68/151/EEG.

e) Dotterföretaget skall omfattas av den sammanställda redovisning som moderföretaget upprättar enligt direktiv 83/349/EEG.

f) Undantaget skall anges i en not till den av moderföretaget upprättade sammanställda redovisningen.

g) Den i e angivna sammanställda redovisningen, sammanställda förvaltningsberättelsen och sammanställda revisionsberättelsen skall offentliggöras av dotterföretaget enligt medlemsstatens lagstiftning i överensstämmelse med artikel 3 i direktiv 68/151/EEG."

Artikel 44

Artikel 58 i direktiv 78/660/EEG skall ersättas med följande:

"Artikel 58

En medlemsstat behöver inte tillämpa bestämmelserna i detta direktiv om revision och offentliggörande av resultaträkningen på bolag som lyder under medlemsstatens lagstiftning och som är moderföretag enligt direktiv 83/349/EEG, om följande villkor är uppfyllda:

a) Moderföretaget skall upprätta och omfattas av en sammanställd redovisning enligt direktiv 83/349/EEG.

b) Undantaget skall anges i en not till moderföretagets årsbokslut.

c) Undantaget skall anges i en not till den sammanställda redovisning som moderföretaget upprättar.

d) Det enligt detta direktiv beräknade årsresultatet för moderföretaget skall anges i moderföretagets balansräkning."

Artikel 45

Artikel 59 i direktiv 78/660/EEG skall ersättas med följande:

"Artikel 59

1. En medlemsstat får tillåta eller fordra att ägarintressen enligt artikel 17 i sådana företag över vilkas driftsmässiga och finansiella styrning ett betydande inflytande utövas, redovisas i balansräkningen enligt punkt 2-9 nedan som delposter till, beroende på omständigheterna, antingen posten `Aktier eller andelar i anknutna företag` eller posten `Ägarintressen`. Ett företag skall anses utöva ett betydande inflytande över ett annat företag, om det innehar minst 20 procent av röstvärdet för aktierna eller andelarna i det sistnämnda företaget. Artikel 2 i direktiv 83/349/EEG skall tillämpas.

2. När denna artikel första gången tillämpas på ett ägarintresse som avses i punkt 1, skall detta intresse redovisas i balansräkningen enligt följande:

a) Till sitt bokförda värde beräknat enligt artikel 31-42. Skillnaden mellan detta värde och det belopp som motsvarar ägarintressets andel av det egna kapitalet skall anges särskilt i balansräkningen eller i en not. Denna skillnad skall beräknas med hänsyn till förhållandena vid den tidpunkt då metoden tillämpas första gången, eller

b) Till det belopp som motsvarar ägarintressets andel av det egna kapitalet. Skillnaden mellan detta belopp och det bokförda värdet beräknat enligt artikel 31-42 skall anges särskilt i balansräkningen eller i en not. Denna skillnad skall beräknas med hänsyn till förhållandena vid den tidpunkt då metoden tillämpas första gången.

c) En medlemsstat får föreskriva att endast a eller b skall tillämpas. I balansräkningen eller i en not skall anges om a eller b har tillämpats.

d) Vidare får en medlemsstat tillåta eller fordra att vid tillämpningen av a eller b beräkningen av skillnaden skall hänföra sig till förhållandena vid tidpunkten för förvärvet av det i punkt 1 avsedda ägarintresset eller, om detta förvärv skedde successivt, vid den tidpunkt då innehavet av aktierna eller andelarna kom att utgöra ett ägarintresse enligt punkt 1.

3. Om tillgångarna eller skulderna i ett företag i vilket ett ägarintresse enligt punkt 1 föreligger har värderats enligt andra metoder än de som tillämpas av det bolag som upprättar årsbokslutet, får dessa tillgångar eller skulder vid beräkningen av skillnaden enligt 2 a eller b värderas om enligt de metoder som tillämpas av det bolag som upprättar årsbokslutet. Om en sådan omvärdering inte har ägt rum, skall detta anges i en not. En medlemsstat kan fordra att en omvärdering skall äga rum.

4. Det bokförda värde som avses i punkt 2 a eller det belopp enligt punkt 2 b som motsvarar andelen av det egna kapitalet skall ökas eller minskas med hänsyn till de förändringar som under räkenskapsåret har ägt rum i fråga om ägarintressets andel i det egna kapitalet. En minskning skall äga rum som motsvarar beloppet av utdelningar som belöper på ägarintresset.

5. Om en positiv skillnad som avses i punkt 2 a eller b inte kan hänföras till något visst slag av tillgångar eller skulder, skall den behandlas enligt reglerna för posten `Goodwill`.

6. a) Den andel av resultatet som kan hänföras till sådana ägarintressen som avses i punkt 1 skall redovisas i resultaträkningen under en särskild post med lämplig beteckning.

b) Om detta belopp överstiger beloppet av redan erhållna eller till betalning förfallna utdelningar, skall skillnaden tas upp som en reserv som inte får delas ut till aktieägarna.

c) En medlemsstat får tillåta eller fordra att den andel av resultatet som kan hänföras till sådana ägarintressen som avses i punkt 1, skall anges i resultaträkningen endast i fråga om belopp som motsvarar redan erhållna eller till betalning förfallna utdelningar.

7. Eliminering enligt artikel 26.1 c i direktiv 83/349/EEG skall äga rum i den mån kännedom om omständigheter av betydelse för elimineringen föreligger eller är tillgänglig. Artikel 26.2 och 26.3 i nämnda direktiv skall tillämpas.

8. Om ett företag i vilket det föreligger ett ägarintresse enligt punkt 1 upprättar en sammanställd redovisning, skall de föregående punkterna tillämpas på det egna kapital som redovisas i den sammanställda redovisningen.

9. Denna artikel behöver inte tillämpas om ett ägarintresse enligt punkt 1 är av ringa betydelse med hänsyn till de syften som anges i artikel 2.3."

Artikel 46

Artikel 61 i direktiv 78/660/EEG skall ha följande lydelse:

"Artikel 61

En medlemsstat behöver inte tillämpa bestämmelserna i artikel 43.1.2 i detta direktiv angående beloppen av de där angivna företagens egna kapital och resultat på ett bolag som lyder under medlemsstatens lagstiftning och är moderföretag enligt direktiv 83/349/EEG

a) om de förstnämnda företagen omfattas av en sammanställd redovisning som upprättas av det nämnda moderföretaget eller omfattas av en sammanställd redovisning för en större företagsgruppering enligt artikel 7.2 i direktiv 83/349/EEG, eller

b) om innehavet av aktier eller andelar i de förstnämnda företagen har redovisats av moderföretaget i dess årsbokslut enligt artikel 59 eller i en av moderföretaget upprättad sammanställd redovisning enligt artikel 33 i direktiv 83/349/EEG."

Artikel 47

Den kontaktkommitté som har tillsatts enligt artikel 52 i direktiv 78/660/EEG skall även

a) med förbehåll för vad som gäller enligt bestämmelserna i artikel 169 och 170 i fördraget underlätta en enhetlig tillämpning av detta direktiv genom regelbundet samråd, särskilt om praktiska problem i samband med tillämpningen.

b) vid behov ge kommissionen råd om tillägg till och ändringar i detta direktiv.

Artikel 48

Detta direktiv skall inte inverka på tillämpligheten av den lagstiftning i en medlemsstat som fordrar att en sammanställd redovisning, som omfattar företag som inte lyder under medlemsstaten, skall ges in till ett register över filialer till sådana företag.

Artikel 49

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som behövs för att följa detta direktiv före den 1 januari 1988. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna får föreskriva att de i punkt 1 avsedda bestämmelserna skall tillämpas första gången på en sammanställd redovisning för det räkenskapsår som börjar den 1 januari 1990 eller under 1990.

3. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 50

1. Fem år efter den tidpunkt som avses i artikel 49.2 skall rådet, med hänsyn till erfarenheterna vid tillämpningen av detta direktiv, syftet med direktivet samt de ekonomiska och monetära förhållandena, på förslag av kommissionen överväga och vid behov revidera artikel 1.1 d andra stycket, artikel 4.2, artiklarna 5, 6, 7.1, 12, 43 och 44.

2. Punkt 1 skall inte inverka på artikel 53.2 i direktiv 78/660/EEG.

Artikel 51

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 13 juni 1983.

På rådets vägnar

H. TIETMEYER

Ordförande

(1) EGT nr C 121, 2.6.1976, s. 2.

(2) EGT nr C 163, 10.7.1978, s. 60.

(3) EGT nr C 75, 26.3.1977, s. 5.

(4) EGT nr L 222, 14.8.1978, s. 11.

(5) EGT nr L 65, 14.3.1968, s. 8.

(6) EGT nr L 26, 31.1.1977, s. 1.