Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31989L0595.pdf

31989L0595

Rådets direktiv 89/595/EEG av den 10 oktober 1989 om ändring av direktiv 77/452/EEG om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för sjuksköterskor med ansvar för allmän hälso- och sjukvård samt åtgärder för att underlätta det faktiska utövandet av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster och om ändring av direktiv 77/453/EEG om samordning av bestämmelserna i lagar och andra författningar om verksamhet som sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och sjukvårdEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 341 , 23/11/1989 s. 0030 - 0032

Finsk specialutgåva Område 6 Volym 3 s. 0024

Svensk specialutgåva Område 6 Volym 3 s. 0024RÅDETS DIREKTIV av den 10 oktober 1989 om ändring av direktiv 77/452/EEG om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för sjuksköterskor med ansvar för allmän hälso- och sjukvård samt åtgärder för att underlätta det faktiska utövandet av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster och om ändring av direktiv 77/453/EEG om samordning av bestämmelserna i lagar och andra författningar om verksamhet som sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och sjukvård (89/595/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 49, 57.1 och 57.2 första och tredje meningen samt 66 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

i samarbete med Europaparlamentet (2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (3), och

med beaktande av följande:

I artikel 1.3 andra stycket i direktiv 77/453/EEG (4) fastställs principen att den teoretiska och tekniska utbildningen skall samordnas med och avvägas mot den kliniska utbildningen, utan att något speciellt relationstal har angetts; enligt artikel 1.4 skall rådet på förslag av kommissionen avgöra, huruvida dessa bestämmelser bör bibehållas eller ändras.

På grundval av denna översyn med särskilt beaktande av de ökade kraven när det gäller kunskapsnivån för sjuksköterskor med ansvar för allmän hälso- och sjukvård förefaller det lämpligt att ändra artikel 1.4 i direktiv 77/453/EEG på så sätt att längden på den teoretiska undervisningen fastställs till minst en tredjedel och den kliniska undervisningen till minst hälften av den minimitid för utbildningen som avses i artikel 1.2 b i det direktivet; denna fördelning gör det nödvändigt att mer exakt definiera den teoretiska och den kliniska undervisningen.

Det är också nödvändigt att, som fallet är i liknande bestämmelser i andra direktiv om yrken inom hälso- och sjukvården, närmare ange att förteckningen över ämnen i bilagan till direktiv 77/453/EEG inte är uttömmande samt att som standardtermer använda begreppen "teoretisk undervisning" och "klinisk undervisning" i direktiv 77/453/EEG och i rubrikerna i bilagan; det är likaledes nödvändigt att anpassa ordalydelsen i vissa bestämmelser i direktiv 77/452/EEG (5), senast ändrat genom direktiv 89/594/EEG (6), till ordalydelsen i liknande bestämmelser i rådets direktiv 75/362/EEG av den 16 juni 1975 om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för läkare inklusive åtgärder för att underlätta det faktiska utövandet av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster (7), senast ändrat genom direktiv 89/594/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 77/452/EEG ändras på följande sätt:

1. Artikel 6.3 skall ersättas med

"3. Om värdlandet har ingående kunskap om ett allvarligt sakförhållande som har uppstått utanför dess territorium, innan personen i fråga etablerade sig i det landet, och som sannolikt kommer att påverka rätten att påbörja verksamheten i fråga inom dess territorium, får det landet underrätta ursprungslandet eller det senaste hemvistlandet om detta.

Ursprungslandet eller det senaste hemvistlandet skall bekräfta riktigheten av sakförhållandena. Myndigheterna i det landet skall avgöra vilka slags utredningar som skall göras och i vilken omfattning och skall underrätta värdlandet om eventuella åtgärder som de vidtar med avseende på de intyg eller handlingar som de har utfärdat.

Medlemsstaterna skall garantera de lämnade upplysningarnas konfidentiella natur."

2. Artikel 7.2 skall ersättas med

"2. Om värdlandet har ingående kunskap om ett allvarligt sakförhållande som har inträffat utanför dess territorium, innan personen i fråga etablerade sig i det landet, och som sannolikt kommer att påverka rätten att inom dess territorium utöva verksamheten i fråga, får det landet underrätta ursprungslandet eller det senaste hemvistlandet om detta.

Ursprungslandet eller det senaste hemvistlandet skall bekräfta riktigheten av sakförhållandena. Myndigheterna i det landet skall avgöra vilket slags utredningar som skall göras och i vilken omfattning och skall underrätta värdlandet om eventuella åtgärder som de vidtar med avseende på de upplysningar som överlämnats i enlighet med punkt 1."

3. Följande artikel skall införas:

"Artikel 10a

Om värdlandet kräver att de egna medborgare som vill påbörja eller utöva den verksamhet som avses i artikel 1 avlägger ed eller avger en högtidlig försäkran och om formen för en sådan ed eller försäkran inte kan användas av medborgarna i andra medlemsstater, skall värdlandet se till att en lämplig och likvärdig form av ed eller försäkran erbjuds personen i fråga."

4. Följande text skall införas efter andra stycket i artikel 11.1:

"För detta ändamål och som tillägg till den förklaring som ges i punkt 2 om de tjänster som skall tillhandahållas får medlemsstaterna för att göra det möjligt att tillämpa de disciplinära bestämmelser för yrkesutövningen som gäller inom deras territorium kräva antingen automatisk tillfällig inregistrering eller proformamedlemskap i en yrkesorganisation eller ett motsvarande organ, eller inregistrering förutsatt att sådan inregistrering eller sådant medlemskap inte på något sätt fördröjer eller komplicerar tillhandahållandet av tjänster eller medför extrakostnader för den person som tillhandahåller tjänster."

5. Artikel 14 skall utgå.

Artikel 2

Direktiv 77/453/EEG ändras enligt följande:

1. Punkt 2 b och punkterna 3 och 4 i artikel 1 skall ersättas med

"b) särskilt yrkesinriktad utbildning på heltid, som skall innefatta de ämnen som finns uppräknade i utbildningsplanen i bilagan till detta direktiv och omfatta tre års studier eller 4 600 timmars teoretisk och klinisk undervisning.

3. Medlemsstaterna skall se till att den institution som utbildar sjuksköterskor är ansvarig för samordningen av den teoretiska och kliniska undervisningen under hela utbildningstiden.

a) Teoretisk undervisning skall definieras som

den del av sjuksköterskeutbildningen genom vilken sjuksköterskeeleverna förvärvar den kunskap, förståelse och yrkesskicklighet som krävs för att planlägga, erbjuda och bedöma den vård som ombesörjs av sjuksköterskor i dess helhet. Denna undervisning tillhandahålls vid sjuksköterskeskolor och under de andra former, som utbildningsinstitutionen väljer, och erbjuds av en stab av vårdlärare och andra kompetenta personer.

b) Klinisk undervisning skall definieras som

den del av sjuksköterskeutbildningen genom vilken sjuksköterskeeleverna på grundval av den kunskap och yrkesskicklighet de har förvärvat som en del av ett arbetslag och genom direkt kontakt med enskilda friska eller sjuka individer och/eller grupper lär sig att planlägga, erbjuda och bedöma det samlade behovet av vård som tillhandahålls av sjuksköterskor. Sjuksköterskeeleven lär sig inte bara att vara en del av ett arbetslag utan även att vara gruppledare och organisera omvårdnaden i dess helhet inklusive hälsoundervisning för individer och mindre grupper i samhället inom eller utom sjukhus och andra vårdinrättningar.

Denna undervisning äger rum inom och utom sjukhus och andra vårdinrättningar under tillsyn av lärare som är sjuksköterskor och i samarbete med och under medverkan av andra kompetenta sjuksköterskor. Annan kompetent personal får knytas till undervisningen.

Sjuksköterskeeleverna skall delta i den verksamhet som bedrivs av avdelningarna i fråga, i den mån denna verksamhet bidrar till deras utbildning och gör det möjligt för dem att lära sig att ta på sig det ansvar som utgör en väsentlig del av vården.

4. Den teoretiska undervisning som avses i del A i bilagan skall avpassas till och samordnas med den kliniska undervisning som avses i del B i bilagan på så sätt att de kunskaper och erfarenheter som finns uppräknade i punkt 1 i denna artikel kan förvärvas på lämpligt sätt. Längden av den teoretiska undervisningen skall uppgå till minst en tredjedel och den kliniska undervisningen till minst hälften av den minimitid för utbildningen som avses i punkt 2.b."

2. Bilagan skall ändras enligt följande:

a) Den inledande meningen ersätts av

"Den utbildningsplan som leder fram till förvärv av ett utbildnings-, examens- eller annat behörighetsbevis för sjuksköterskor med ansvar för allmän hälso- och sjukvård skall bestå av två delar och omfatta minst de ämnen som finns uppräknade nedan. Undervisning i ett eller flera av dessa ämnen får ges som en del av eller i samband med annan utbildning."

b) Rubrikerna i del A och B skall ändras enligt följande:

- I den spanska versionen skall "A. Enseñanza teórica y técnica" ersättas med "A. Enseñanza teórica" och "B. Enseñanza de enfermería clínica" med "B. Enseñanza clínica".

- I den danska versionen skall "A. Teoretisk og teknisk undervisning" ersättas med "A. Teoretisk undervisning".

- I den tyska versionen skall "A. Theoretischer und technischer Unterricht" ersättas med "A. Theoretischer Unterricht" och "B. Klinisch-praktische Krankenpflege-Ausbildung" med "B. Klinische Unterweisung".

- I den grekiska versionen skall "A. ÈåùñçôéêÞ êáé ðñáêôéêÞ äéäáóêáëßá" ersättas med "A. ÈåùñçôéêÞ äéäáóêáëßá" och "B. ÊëéíéêÞ äéäáóêáëßá ôïõ íïóïêüìïõ" med "B. ÊëéíéêÞ äéäáóêáëßá".

- I den engelska versionen skall "A. Theoretical and technical instruction" ersättas med "A. Theoretical instruction".

- I den franska versionen skall "A. Enseignement théorique et technique" ersättas med "A. Enseignement théorique" och "B. Enseignement infirmier clinique" med "B. Enseignement clinique".

- I den italienska versionen skall "A. Insegnamento teorico e tecnico" ersättas med "A. Insegnamento teorico" och "B. Insegnamento infermieristico clinico" med "B. Insegnamento clinico".

- I den nederländska versionen skall "A. Theoretisch en technisch onderwijs" ersättas med "A. Theoretisch onderwijs".

- I den portugisiska versionen skall "A. Ensino teórico e técnico" ersättas med "A. Ensino teórico" och "B. Ensino clínico da enfermagem" med "B. Ensino clínico".

Artikel 3

Den utbildning för sjuksköterskor med ansvar för allmän hälso- och sjukvård som påbörjats före den 13 oktober 1991 enligt den tidigare ordningen i enlighet med artikel 1 i direktiv 77/453/EEG får avslutas i enlighet med den utbildningsplanen.

Artikel 4

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 13 oktober 1991. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 10 oktober 1989.

På rådets vägnar

F. DOUBIN

Ordförande

(1) EGT nr C 20, 26.1.1988, s. 10 och

EGT nr C 322, 15.12.1988, s. 22.

(2) EGT nr C 235, 12.9.1988, s. 68 och

EGT nr C 256, 9.10.1989.

(3) EGT nr C 134, 24.5.1988, s. 27.

(4) EGT nr L 176, 15.7.1977, s. 8.

(5) EGT nr L 176, 15.7.1977, s. 1.

(6) EGT nr L 341, 23.11.1989, s. 19.

(7) EGT nr L 167, 30.6.1975, s. 1.