Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 90/604/EEG av den 8 november 1990 om ändring i direktiv 78/660/EEG om årsbokslut och direktiv 83/349/EEG om sammanställd redovisning i fråga om undantag för små och medelstora bolag samt i fråga om offentliggörande av bokslut i ecuEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 317 , 16/11/1990 s. 0057 - 0059

Finsk specialutgåva Område 17 Volym 1 s. 0105

Svensk specialutgåva Område 17 Volym 1 s. 0105RÅDETS DIREKTIV av den 8 november 1990 om ändring i direktiv 78/660/EEG om årsbokslut och direktiv 83/349/EEG om sammanställd redovisning i fråga om undantag för små och medelstora bolag samt i fråga om offentliggörande av bokslut i ecu (90/604/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 54 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

i samarbete med Europaparlamentet (2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (3), och

med beaktande av följande:

Direktiv 78/660/EEG (4), som senast ändrades genom Anslutningsakten för Spanien och Portugal behandlar en samordning av de nationella bestämmelserna om uppställningen av och innehållet i årsbokslut och förvaltningsberättelser samt om värderingsmetoder och offentliggörande i fråga om sådana handlingar särskilt när det gäller aktiebolag och andra bolag med begränsat ansvar.

De administrativa krav som de små och medelstora företagen är underkastade bör förenklas. Detta följer av rådets resolution den 3 november 1986 om ett handlingsprogram för små och medelstora företag (SMF) (5) och av rådets resolution den 30 juni 1988 om en förbättring av affärsmiljön och om exploateringsfrämjande åtgärder inom gemenskapen, speciellt i fråga om de små och medelstora företagen (6). Dessa resolutioner gör det särskilt påkallat med betydande lättnader i förpliktelserna enligt direktiv 78/660/EEG.

Det är lämpligt att på grundval av artikel 53.2 i direktiv 78/660/EEG göra en omprövning av gränsvärdena för små och medelstora företag.

De undantag som medlemsstaterna enligt direktiv 78/660/EEG får föreskriva när det gäller upprättande, revision och offentliggörande av årsbokslut bör utökas i fråga om små bolag.

Medlemsstaterna bör få tillåta bolagen att från noterna till årsboksluten utesluta vissa upplysningar om ersättningar till ledamöter i bolagens förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, om sådana upplysningar skulle möjliggöra kännedom om en viss ledamots förhållanden.

Det är även lämpligt att medlemsstaterna för de små bolagens del får möjlighet att lätta på kraven att upprätta och offentliggöra noter till årsbokslutet. Medlemsstaterna bör få undanta sådana bolag från skyldigheten att i noterna lämna vissa uppgifter som kan bedömas ha mindre betydelse i fråga om små bolag. Av samma skäl bör medlemsstaterna ha möjlighet att undanta de små bolagen från skyldigheten att upprätta en förvaltningsberättelse, förutsatt att bolagen i noter lämnar de uppgifter om förvärv av egna aktier som avses i artikel 22.2 i direktiv 77/91/EEG (7).

Det är viktigt att främja europeisk valutaintegration genom att åtminstone tillåta bolagen att offentliggöra sina årsbokslut i ecu. Det är här endast fråga om en ytterligare möjlighet som inte ändrar läget för de bolag vilka redan nu får upprätta och offentliggöra sina bokslut i ecu. Bestämmelserna i direktiv 78/660/EEG och direktiv 83/349/EEG (8), senast ändrade genom Anslutningsakten för Spanien och Portugal, bör preciseras i detta avseende genom att de bolag som använder sig av denna möjlighet åläggs att i en not ange den tillämpade omräkningskursen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 11 i direktiv 78/660/EEG ändras på följande sätt:

1. "balansomslutning: 1 550 000 ecu" skall ersättas med "balansomslutning: 2 000 000 ecu",

2. "nettoomsättning: 3 200 000 ecu" skall ersättas med "nettoomsättning: 4 000 000 ecu",

3. följande stycke skall läggas till:

"Medlemsstaterna får tillåta att artikel 15.3 a och 15.4 inte tillämpas på den förkortade balansräkningen".

Ändringen av de ovan angivna beloppen i ecu skall utgöra den andra av de ändringar vart femte år som avses i artikel 53.2 i direktiv 78/660/EEG.

Artikel 2

Artikel 27 i direktiv 78/660/EEG ändras på följande sätt:

1. "balansomslutning: 6 200 000 ecu" skall ersättas med "balansomslutning: 8 000 000 ecu",

2. "nettoomsättning: 12 800 000 ecu" skall ersättas med "nettoomsättning: 16 000 000 ecu".

Ändringen av de ovan angivna beloppen i ecu skall utgöra den andra av de ändringar vart femte år som avses i artikel 53.2 i direktiv 78/660/EEG.

Artikel 3

Artikel 53.1 i direktiv 78/660/EEG skall ersättas med följande:

"1. I detta direktiv skall med ecu avses en sådan enhet som har bestämts i förordningen (EEG) nr 3180/78 (*), ändrad genom förordningen (EEG) nr 2626/84 (**) och förordningen (EEG) nr 1971/89 (***).

Som motvärde i nationell valuta skall gälla motvärdet den 8 november 1990.

(*) EGT nr L 379, 30.12.1978, s. 1.

(**) EGT nr L 247, 16.9.1984, s. 1.

(***) EGT nr L 189, 4.7.1989, s. 1."

Artikel 4

Följande punkt skall läggas till i artikel 43 i direktiv 78/660/EEG:

"3. Medlemsstaterna får tillåta att en i punkt 1.12 avsedd uppgift utelämnas, om uppgiften skulle göra det möjligt att få kännedom om förhållandena för en viss ledamot i dessa organ."

Artikel 5

Artikel 44 i direktiv 78/660/EEG skall ersättas med följande:

"Artikel 44

1. Medlemsstaterna får tillåta de bolag som avses i artikel 11 att upprätta noter i förkortad form utan de uppgifter som krävs enligt artikel 43.1.5-43.1.12. Noterna skall dock sammanfattningsvis för alla berörda poster lämna de i artikel 43.1.6 angivna uppgifterna.

2. Medlemsstaterna får även tillåta att de bolag som avses i punkt 1 undantas från skyldigheten att i noterna lämna de uppgifter som föreskrivs i artikel 15.3 a och 15.4, artikel 18, 21 och 29.2, artikel 30 andra stycket, artikel 34.2, artikel 40.2 samt artikel 42 andra stycket.

3. Artikel 12 skall tillämpas."

Artikel 6

Följande punkt skall läggas till i artikel 46 i direktiv 78/660/EEG:

"3. Medlemsstaterna får undanta de bolag som avses i artikel 11 från skyldigheten att upprätta förvaltningsberättelse, förutsatt att bolagen i noter lämnar de uppgifter om förvärv av egna aktier som avses i artikel 22.2 i direktiv 77/91/EEG."

Artikel 7

Artikel 47.2 b i direktiv 78/660/EEG skall ersättas med följande:

"b) noter till bokslutet i förkortad form enligt artikel 44."

Artikel 8

Följande artikel skall införas i direktiv 78/660/EEG:

"Artikel 50a

Ett årsbokslut får utöver i den valuta i vilken det har upprättats även offentliggöras i ecu enligt omräkningskursen på balansdagen. Denna kurs skall anges i en not."

Artikel 9

Följande artikel skall införas i direktiv 83/349/EEG:

"Artikel 38a

En sammanställd redovisning får utöver i den valuta i vilken den har upprättats även offentliggöras i ecu enligt omräkningskursen på balansdagen. Denna kurs skall anges i en not."

Artikel 10

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den 1 januari 1993. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna får föreskriva att bestämmelserna i detta direktiv skall tillämpas första gången på bokslut för räkenskapsår som börjar den 1 januari 1995 eller under år 1995.

3. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 11

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 8 november 1990.

På rådets vägnar

P. ROMITA

Ordförande

(1) EGT nr C 287, 11.11.1986, s. 5 och

EGT nr C 318, 20.12.1989, s. 12.

(2) EGT nr C 158, 26.6.1989, s. 257 och

beslut 24.10.1990.

(3) EGT nr C 139, 5.6.1989, s. 42.

(4) EGT nr L 222, 14.8.1978, s. 11.

(5) EGT nr C 287, 14.11.1986, s. 1.

(6) EGT nr C 197, 27.7.1988, s. 6.

(7) EGT nr L 26, 31.1.1977, s. 1.

(8) EGT nr L 193, 18.7.1983, s. 1.