Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31990R3572.pdf

31990R3572

Rådets förordning (EEG) nr 3572/90 av den 4 december 1990 om ändring, till följd av Tysklands enande, av vissa direktiv, beslut och förordningar i fråga om transporter på väg, järnväg och inre vattenvägarEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 353 , 17/12/1990 s. 0012 - 0015

Finsk specialutgåva Område 7 Volym 3 s. 0223

Svensk specialutgåva Område 7 Volym 3 s. 0223RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 3572/90 av den 4 december 1990 om ändring, till följd av Tysklands enande, av vissa direktiv, beslut och förordningar i fråga om transporter på väg, järnväg och inre vattenvägar

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 75 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (), och

med beaktande av följande:

Gemenskapen har antagit ett antal föreskrifter om transporter på väg, järnväg och inre vattenvägar.

Från och med dagen för det tyska enandet skall gemenskapsrätten tillämpas fullt ut på den förutvarande Tyska Demokratiska Republikens territorium.

Vissa delar av gemenskapsföreskrifterna om transporter på väg, järnväg och inre vattenvägar måste ändras med hänsyn till den särskilda situation som råder på detta territorium.

En särskild tidsgräns behöver fastställas för dessa föreskrifters ikraftträdande på den förutvarande Tyska Demokratiska Republikens territorium i enlighet med gemenskapens rättsakter.

De i samband därmed föreskrivna undantagen skall vara tidsbegränsade och utformade på sådant sätt att den gemensamma marknadens normala funktion störs så litet som möjligt.

Kunskaperna om situationen för transporterna på väg, järnväg och inre vattenvägar och reglerna för sådana transporter på den förutvarande Tyska Demokratiska Republikens territorium är otillräckliga för att man skall kunna avgöra vilket slags anpassning eller hur omfattande avvikelser som slutgiltigt bör göras; för att hänsyn skall kunna tas till ändrade förhållanden måste ett förenklat förfarande föreskrivas i enlighet med tredje strecksatsen i artikel 145 i fördraget.

Föreskrifterna i direktiv 74/561/EEG () och 74/562/EEG (), i båda fallen senast ändrade genom direktiv 89/438/EEG (), bör tillämpas på sådant sätt att man både respekterar de fastställda rättigheter som tillkommer de tranportföretag som redan är verksamma på den förutvarande Tyska Demokratiska Republikens territorium och ger nyetablerade transportföretag tid att sätta sig i stånd att uppfylla fordringarna i fråga om ekonomisk ställning och yrkeskompetens.

Från och med dagen för det tyska enandet har vägfordon registrerade på den förutvarande Tyska Demokratiska Republikens territorium samma rättsliga status som vägfordon registrerade i de övriga medlemsstaterna; i förordning (EEG) nr 3821/85 () finns vissa föreskrifter om de i vägfordon installerade färdskrivarna; sådan utrustning installeras i nya fordon vid tillverkningen och utgör sålunda inga problem, medan en skälig övergångsperiod måste föreskrivas för att sådan utrustning skall kunna monteras i fordon som är registrerade på den förutvarande Tyska Demokratiska Republikens territorium före enandet, varvid extrakostnaderna och de godkända verkstädernas tekniska kapacitet skall beaktas.

Namnet "Deutsche Reichsbahn (DR)" skall införas i samtliga gemenskapens rättsakter där järnvägsföretagens namn uttryckligen nämns; ett datum skall anges för ifrågavarande föreskrifters ikraftträdande.

Gemenskapsföreskrifter om strukturella åtgärder för att förbättra transporterna på inre vattenvägar måste ändras med hänsyn till den speciella situation som de inre vattenvägstransportföretagen på den förutvarande Tyska Demokratiska Republikens territorium befinner sig i.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande punkt skall läggas till artikel 5 i direktiv 74/561/EEG:

"5. Vad gäller den förutvarande Tyska Demokratiska Republikens territorium skall de tidpunkter som anges i punkt 1 och 2 ersättas med följande:

- I punkt 1 skall "den 1 januari 1978"ersättas med "den 3 oktober 1989".- I punkt 2 skall "den 31 december 1974", "den 1 januari 1978" och "den 1 januari 1980" ersättas med "den 2 oktober 1989", "den 1 januari 1992" respektive "den 1 juli 1992"."

Artikel 2

Följande punkt skall läggas till artikel 4 i direktiv 74/562/EEG:

"5. Vad gäller den förutvarande Tyska Demokratiska Republikens territorium skall de tidpunkter som anges i punkt 1 och 2 ersättas med följande:

- I punkt 1 skall "den 1 januari 1978" ersättas med "den 3 oktober 1989".- I punkt 2 skall "den 31 december 1974", "den 1 januari 1978" och "den 1 januari 1980" ersättas med "den 2 oktober 1989", "den 1 januari 1992" respektive "den 1 juli 1992"."

Artikel 3

Följande artikel skall införas i förordning (EEG) nr 3821/85:

"Artikel 20a

Denna förordning skall först från och med den 1 januari 1991 tillämpas på fordon registrerade på den förutvarande Tyska Demokratiska Republikens territorium.

Denna förordning skall först från och med den 1 januari 1993 tillämpas på sådana fordon när de enbart används vid inrikes transporter på den förutvarande Tyska Demokratiska Republikens territorium. Förordningen skall dock tillämpas från ikraftträdandet på fordon som används för transport av farligt gods."

Artikel 4

Följande stycke skall läggas till i slutet av artikel 8.1 i rådets direktiv 80/1263/EEG av den 4 december 1980 om införande av ett EG-körkort ():

"Föreskrifterna i denna punkt tillämpas även på körkort utfärdade i den förutvarande Tyska Demokratiska Republiken."

Artikel 5

Listan över järnvägsföretag i

- artikel 19.1 i rådets förordning (EEG) nr 1191/69 av den 26 juni 1969 om medlemsstaternas åtgärder i fråga om allmän trafikplikt på järnväg, väg och inre vattenvägar (),

- artikel 3.1 i rådets förordning (EEG) nr 1192/69 av den 26 juni 1969 om införande av enhetliga regler för järnvägsföretagens redovisning (),

- bilaga 2 punkt A.1 "Järnvägar - huvudlinjer" till rådets förordning (EEG) nr 1108/70 av den 4 juni 1970 om införande av ett redovisningssystem för infrastrukturkostnader för transporter på järnväg, väg och inre vattenvägar (),

- artikel 2 i rådets förordning (EEG) nr 2830/77 av den 12 december 1977 om åtgärder som krävs för att göra järnvägsföretagens redovisningssystem och årsbokslut jämförbara (),

- artikel 2 i rådets förordning (EEG) nr 2183/78 av den 19 september 1978 om enhetliga principer för järnvägsföretagens kostnadskalkyler (),

- artikel 1.1 i rådets beslut 75/327/EEG av den 20 maj 1975 om förbättring av järnvägsföretagens situation och om harmonisering av reglerna för de ekonomiska relationerna mellan dessa företag och staterna (),

- artikel 1.1 i rådets beslut 82/529/EEG av den 19 juli 1982 om prisbildningen för internationell godsbefordran på järnväg (),

- artikel 1.1 i rådets beslut 83/418/EEG av den 25 juli 1983 om järnvägarnas kommersiella självständighet vid driften av sin internationella person- och resgodsbefordran (),

skall ersättas med följande lista:

"- Société Nationale des Chemins de Fer Belges (SNCB)/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS),

- Danske Statsbaner (DSB),

- Deutsche Bundesbahn (DB),

- Deutsche Reichsbahn (DR),

- Ïñãáíéóìüò Óéäçñïäñüìùí ÅëëÜäïò (ÏÓÅ),

- Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE),

- Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF),

- Iarnród Éireann,

- Ente Ferrovie dello Stato (FS),

- Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL),

- Naamlose Vennootschap Nederlandse Spoorwegen (NS),

- Caminhos-de-Ferro Portugueses, EP (CP),

- British Rail (BR)

- Northern Ireland Railways (NIR)."

Artikel 6

Rådets förordning (EEG) nr 1101/89 av den 27 april 1989 om strukturella förbättringar inom inlandssjöfarten () ändras på följande sätt:

1. Följande stycke skall läggas till artikel 6.4:

"För sådana tyska fartyg som var registrerade på den förutvarande Tyska Demokratiska Republikens territorium den dag då Tyskland enades skall bidraget vara obligatoriskt från och med den 1 januari 1991."2. Följande punkt 8 skall läggas till artikel 6:

"8. Om den tyska regeringen inom sex månader från det tyska enandet föreslår skrotning av de fartyg som före enandet var registrerade på den förutvarande Tyska Demokratiska Republikens territorium, skall den underrätta kommissionen om detta förslag. Kommissionen fastställer regler för skrotningsåtgärderna i enlighet med punkt 7 och på grundval av samma principer som de som angivits i kommissionens förordning (EEG) nr 1102/89 (*).

(*) EGT nr L 116, 28.4.1989, s. 30."3. Följande stycke skall läggas till artikel 8.3 a:

"De villkor som föreskrivs i punkt 1 och 2 skall inte heller gälla för fartyg som före den 1 september 1990 var under byggnad i den förutvarande Tyska Demokratiska Republiken, om tidpunkten för deras leverans och tagande i bruk infaller senast den 31 januari 1991."4. Följande stycke skall läggas till artikel 8.3 b:

"De villkor som föreskrivs i punkt 1 och 2 skall tillämpas på fartyg som har blivit en del av den tyska handelsflottan efter det tyska enandet men som den 1 september 1990 inte var registrerade i den förutvarande Tyska Demokratiska Republiken."5. Följande punkt 5 skall läggas till artikel 10:

"5. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa föreskrifterna i artikel 6.4 fjärde stycket och i artikel 8.3 a andra stycket och 8.3 b andra stycket före den 1 januari 1991 och underrätta kommissionen om detta."

Artikel 7

1. Förordning (EEG) nr 2183/78 och (EEG) nr 2830/77 skall tillämpas på den förutvarande Tyska Demokratiska Republikens territorium först från och med den 1 januari 1992.

2. Förordning (EEG) nr 1192/69 skall tillämpas på den förutvarande Tyska Demokratiska Republikens territorium först från och med den 1 januari 1993.

Artikel 8

Beslut 75/327/EEG, 82/529/EEG och 83/418/EEG skall tillämpas på den förutvarande Tyska Demokratiska Republikens territorium först från och med den 1 januari 1993.

Artikel 9

1. Anpassningsåtgärder för att fylla uppenbara luckor i detta direktiv samt åtgärder för teknisk anpassning av direktivet får beslutas enligt det förfarande som anges i artikel 10.

2. Anpassningsåtgärder skall utformas så att gemenskapens regelverk på det område som omfattas av detta direktiv får en konsekvent tillämpning på den förutvarande Tyska Demokratiska Republikens territorium, varvid skälig hänsyn skall tas till de speciella omständigheter som råder där och de särskilda svårigheterna vid reglernas tillämpning.

Åtgärderna skall stå i samklang med gemenskapsreglernas principer och knyta nära an till något undantag i detta direktiv.

3. De åtgärder som avses i punkt 1 får beslutas till och med den 31 december 1992. Deras tillämpning skall vara begränsad till den perioden.

Artikel 10

Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Kommittén skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Medlemsstaternas röster skall vägas enligt den artikeln. Ordföranden får inte rösta.

Kommissionen skall själv anta förslaget om det har tillstyrkts av kommittén.

Om förslaget inte har tillstyrkts av kommittén eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas.

Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

Artikel 11

Denna förordning träder i kraft den dag då den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 december 1990.

På rådets vägnar

G. DE MICHELIS

Ordförande

() EGT nr L 263, 26.9.1990 s. 34, enligt ändringar den 25 oktober och 28 november 1990.

() Yttrande avgivet den 21 november 1990.

() Yttrande avgivet den 20 november 1990.

() EGT nr L 308, 19.11.1974, s. 18.

() EGT nr L 308, 19.11.1974, s. 23.

() EGT nr L 212, 22.7.1989, s. 101.

() EGT nr L 370, 31.12.1985, s. 8.

() EGT nr L 375, 31.12.1980, s. 1.

() EGT nr L 156, 28.6.1969, s. 1.

() EGT nr L 156, 28.6.1969, s. 8.

() EGT nr L 130, 15.6.1970, s. 4.

() EGT nr L 334, 24.12.1977, s. 13.

() EGT nr L 258, 21.9.1978, s. 1.

() EGT nr L 152, 12.6.1975, s. 3.

() EGT nr L 234, 9.8.1982, s. 5.

() EGT nr L 237, 26.8.1983, s. 32.

() EGT nr L 116, 28.4.1989, s. 25.