Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 91/672/EEG av den 16 december 1991 om det ömsesidiga erkännandet av båtförarcertifikat för transport av gods och passagerare på inre vattenvägarEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 373 , 31/12/1991 s. 0029 - 0032

Finsk specialutgåva Område 7 Volym 4 s. 0060

Svensk specialutgåva Område 7 Volym 4 s. 0060RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om det ömsesidiga erkännandet av båtförarcertifikat för transport av gods och passagerare på inre vattenvägar (91/672/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 75 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (), och

med beaktande av följande:

Ett arbete bör inledas för att upprätta gemensamma bestämmelser om framförande av fartyg som trafikerar inre vattenvägar inom gemenskapen.

Som ett första steg i syfte att främja fri sjöfart på inre vattenvägar i gemenskapen är det lämpligt att införa ett ömsesidigt erkännande av nationella båtförarcertifikat för transport av gods och passagerare på inre vattenvägar.

Ytterligare krav som rör kännedom om lokala förhållanden kan behöva uppfyllas för navigering på vissa inre vattenvägar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Vid tillämpningen av detta direktiv skall nationella båtförarcertifikat för transport av gods och passagerare på inre vattenvägar enligt bilaga 1 indelas på följande sätt:

>Plats för tabell>

Artikel 2

Om inte annat följer av bestämmelserna i artikel 3.5 skall båtförarcertifikat för navigering på Rhen, som utfärdas i överensstämmelse med den reviderade konventionen om sjöfarten på Rhen, gälla för alla vattenvägar inom gemenskapen.

Artikel 3

1. Båtförarcertifikat som fortfarande är giltiga och som är upptagna i grupp A i bilaga 1 skall erkännas av alla medlemsstater som giltiga för navigering på de vattenvägar av havskaraktär som är upptagna i bilaga 2, som om de själva hade utfärdat ifrågavarande båtförarcertifikat.

2. Medlemsstaterna skall ömsesidigt erkänna de båtförarcertifikat som fortfarande är giltiga och som är upptagna i grupp B i bilaga 1 som giltiga för navigering på deras inre vattenvägar, bortsett från dem för vilka behörighetsbeviset för navigering på Rhen erfordras eller sådana som är upptagna i bilaga 2, som om de själva hade utfärdat ifrågavarande båtförarcertifikat.

3. En medlemsstats erkännande av ett båtförarcertifikat enligt grupp A eller grupp B i bilaga 1 får underkastas samma villkor angående minimiålder som de villkor som fastställts i denna medlemsstat för utfärdande av ett båtförarcertifikat i samma grupp.

4. En medlemsstats erkännande av ett båtförarcertifikat får begränsas till de kategorier av fartyg för vilka detta certifikat gäller i den medlemsstat som har utfärdat det.

5. Efter samråd med kommissionen och de övriga medlemsstaterna kan en medlemsstat för navigering på vissa vattenvägar, utom de vattenvägar av havskaraktär som anges i bilaga 2, kräva att båtförare från andra medlemsstater skall uppfylla de ytterligare villkor rörande kännedom om de lokala förhållandena som motsvarar de kunskaper som krävs av statens egna båtförare.

6. Detta direktiv skall inte hindra en medlemsstat från att kräva ytterligare kunskaper av båtförare, som framför fartyg med farlig last inom dess territorium.

Medlemsstaterna skall erkänna det certifikat som utfärdas i enlighet med nummer 10 170 i ADNR (förordningen om transport av farligt gods på Rhen) som bevis på dessa kunskaper.

Artikel 4

Om så behövs skall kommissionen vidta nödvändiga åtgärder för att anpassa förteckningen över certifikat i bilaga 1 i enlighet med det förfarande som anges i artikel 7.

Artikel 5

Rådet skall senast den 31 december 1994, på grundval av ett förslag från kommissionen som skall inlämnas senast den 31 december 1993, med kvalificerad majoritet besluta om gemensamma bestämmelser för framförande på inre vattenvägar av fartyg som transporterar gods och passagerare.

Artikel 6

Senast den 1 januari 1993 skall medlemsstaterna sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 7

1. Vid tillämpningen av artikel 4 skall kommissionen biträdas av en kommitté. Den skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till ändring av bilaga 1. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Kommittén skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen varvid medlemsstaternas röster skall vägas enligt angivna artikel. Ordföranden får inte rösta.

Kommissionen skall själv anta ändringen av bilaga 1 om den är förenlig med kommitténs yttrande.

Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta om den föreslagna ändringen.

Artikel 8

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 16 december 1991.

På rådets vägnar

H. MAIJ-WEGGEN

Ordförande

() EGT nr C 120, 7.5.1988, s. 7.

() EGT nr C 12, 16.1.1989, s. 41.

() EGT nr C 318, 12.12.1988, s. 18.

BILAGA 1

FÖRTECKNING ÖVER NATIONELLA BÅTFÖRARCERTIFIKAT FÖR TRANSPORT AV GODS OCH PASSAGERARE PÅ INRE VATTENVÄGAR ENLIGT ARTIKEL 1 I DETTA DIREKTIV

GRUPP A: Båtförarcertifikat som gäller för vattenvägar av havskaraktär som upptas i bilaga 2

Belgien

- "Brevet de conduite A (arrêté royal n° . . . du . . .)"/"Vaarbrevet A (Koninklijk Besluit nr . . . van . . .)".

Tyskland

- "Schifferpatent" även giltigt för "Seeschiffahrtsstraßen" (Binnenschifferpatentverordnung 7.12.1981).

Frankrike

- Certificat général de capacité de catégorie "A", försett med stämpel som anger intygets giltighet på vattenvägar grupp A (navigeringszon 2 i enlighet med direktiv 82/714/EEG) () (décret du 23 juillet 1991, Journal officiel du 28 juillet 1991).

- "Certificats spéciaux de capacité" försedda med stämpel som anger intygets giltighet på vattenvägar grupp A (navigeringszon 2 i enlighet med direktiv 82/714/EEG) (décret du 23 juillet 1991, Journal officiel du 28 juillet 1991).

Nederländerna

- "Groot Vaarbewijs II" (Binnenschepenwet, Staatsblad 1981, nr 678).

GRUPP B: Båtförarcertifikat giltiga för andra inre vattenvägar i gemenskapen, med undantag för Rhen, Lek och Waal

Belgien

- "Brevet de conduite B (arrêté royal n° . . . du . . .)"/"Vaarbrevet B (Koninklijk Besluit nr . . . van . . .)".

Tyskland

- "Schifferpatent" (Binnenschifferpatentverordnung 7.12.1981).

Frankrike

- Certificat général de capacité de catégorie "A", som inte är försett med den stämpel som anger intygets giltighet på vattenvägar grupp A (navigeringszon 2 i enlighet med direktiv 82/714/EEG) (décret du 23 juillet 1991, Journal officiel du 28 juillet 1991).

- "Certificats spéciaux de capacité" som inte är försedda med den stämpel som anger intygets giltighet på vattenvägar grupp A (navigeringszon 2 i enlighet med direktiv 82/714/EEG) (décret du 23 juillet 1991, Journal officiel du 28 juillet 1991).

Nederländerna

- "Groot Vaarbewijs I" (Binnenschepenwet, Staatsblad 1981, nr 678).

() EGT nr L 301, 28.10.1982, s. 1.

BILAGA 2

FÖRTECKNING ÖVER VATTENVÄGAR AV HAVSKARAKTÄR SOM AVSES I ARTIKEL 2 I DETTA DIREKTIV

Belgien

Maritime Scheldt.

Tyskland

Zon 1 och zon 2 av bilaga 1 till direktiv 82/714/EEG.

Nederländerna

Dollard, Eems, Waddenzee, IJsselmeer, östra och västra Scheldt.