Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 92/101/EEG av den 23 november 1992 om ändring av direktiv 77/91/EEG om att bilda aktiebolag samt att bevara och ändra dessas kapitalEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 347 , 28/11/1992 s. 0064 - 0066

Finsk specialutgåva Område 17 Volym 1 s. 0115

Svensk specialutgåva Område 17 Volym 1 s. 0115RÅDETS DIREKTIV 92/101/EEG av den 23 november 1992 om ändring av direktiv 77/91/EEG om att bilda aktiebolag samt att bevara och ändra dessas kapital

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 54 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

i samarbete med Europaparlamentet (2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (3), och

med beaktande av följande:

För att bevara kapitalet och garantera aktieägarna en lika behandling begränsar direktiv 77/91/EEG (4) ett aktiebolags (public limited-liability company) rätt att förvärva egna aktier.

Begränsningarna i fråga om förvärv av egna aktier avser inte endast förvärv som bolaget själv gör utan även sådana förvärv som görs av någon som handlar i eget namn men för bolagets räkning.

För att hindra att ett aktiebolag, i syfte att göra sådana förvärv, utan att iaktta gällande begränsningar använder sig av ett annat bolag i vilket det förfogar över röstmajoriteten eller över vilket det kan utöva ett bestämmande inflytande, bör reglerna om ett bolags förvärv av egna aktier utsträckas så att de täcker de viktigaste och vanligaste fallen av aktieförvärv genom sådana andra bolag. Dessa regler bör även gälla vid teckning av aktier i aktiebolaget.

För att hindra att direktiv 77/91/EEG kringgås bör bestämmelserna gälla för bolag som regleras av direktiv 68/151/EEG (5), liksom även för bolag som regleras av lagstiftningen i ett tredje land och som har jämförbar rättslig form.

Om förhållandet mellan ett aktiebolag och ett annat sådant bolag som avses i tredje stycket, beaktandemeningen oräknad, endast är indirekt, bör de bestämmelser som skall tillämpas vid ett direkt förhållande mildras genom en föreskrift om tillfälligt upphävande av rösträttigheterna som en minimiåtgärd för att uppnå syftet med detta direktiv.

Om en medlemsstat föreskriver påföljder som är likvärdiga med dem som föreskrivs i direktiv 77/91/EEG samt ett tillfälligt upphävande av rösträttigheterna, får en sådan lagstiftning redan anses uppfylla syftet med det här direktivet.

Det är vidare befogat att undanta de fall där en yrkesverksamhets särskilda karaktär utesluter att syftet med detta direktiv äventyras.

En lämplig anpassningstid bör föreskrivas för en av medlemsstaterna för att undvika, å ena sidan sådana störningar på dess finansiella marknad som härrör från landets ekonomiska struktur och å andra sidan alltför plötsliga konsekvenser när det gäller landets kontrollbestämmelser.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande artikel 24a skall införas efter artikel 24 i direktiv 77/91/EEG:

"Artikel 24a

1. a) Sådana aktier som tecknas, förvärvas eller innehas i ett aktiebolag av ett annat bolag som avses i artikel 1 i direktiv 68/151/EEG, i vilket bolag aktiebolaget direkt eller indirekt förfogar över röstmajoriteten eller i vilket bolag aktiebolaget direkt eller indirekt kan utöva ett bestämmande inflytande, skall anses tecknade, förvärvade eller innehavda av aktiebolaget själv,

b) a skall även tillämpas om det andra bolaget regleras av lagstiftningen i ett tredje land och har en rättslig form som är jämförbar med de bolagsformer som anges i artikel 1 i direktiv 68/151/EEG.

2. Förfogar aktiebolaget indirekt över röstmajoriteten eller kan det utöva ett bestämmande inflytande indirekt behöver medlemsstaterna dock inte tillämpa punkt 1, om de föreskriver att de rösträttigheter tillfälligt skall upphävas som följer med de aktier i aktiebolaget som innehas av det andra bolaget.

3. Så länge den nationella lagstiftningen om koncerner inte har samordnats får medlemsstaterna

a) bestämma de fall i vilka ett aktiebolag skall anses kunna utöva ett bestämmande inflytande över ett annat bolag; om en medlemsstat utnyttjar denna möjlighet måste dess nationella lagstiftning under alla förhållanden föreskriva att ett bestämmande inflytande föreligger om ett aktiebolag

- har rätt att utse eller entlediga en majoritet av ledamöterna i förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorganet och samtidigt är aktieägare eller delägare i det andra bolaget, eller

- är aktieägare eller delägare i det andra bolaget och till följd av ett avtal med andra aktieägare eller delägare i detta ensam kontrollerar röstmajoriteten för aktieägarna eller delägarna i det andra bolaget.

Medlemsstaterna är inte skyldiga att meddela föreskrifter för andra fall än dem som avses i första och andra strecksatserna.

b) bestämma de fall i vilka ett aktiebolag skall anses indirekt förfoga över rösträttigheter eller indirekt kunna utöva ett bestämmande inflytande,

c) ange de omständigheter under vilka ett aktiebolag skall anses förfoga över rösträttigheter.

4. a) Medlemsstaterna behöver inte tillämpa punkt 1 om teckningen, förvärvet eller innehavet äger rum för någon annans räkning än för den som tecknar, förvärvar eller innehar aktierna och som varken är det aktiebolag som avses i punkt 1 eller något annat bolag i vilket aktiebolaget direkt eller indirekt förfogar över röstmajoriteten eller i vilket det direkt eller indirekt kan utöva ett bestämmande inflytande.

b) Medlemsstaterna behöver inte tillämpa punkt 1 om aktierna tecknas, förvärvas eller innehas av det andra bolaget i dess egenskap av och inom ramen för dess verksamhet som yrkesmässig värdepappershandlare, förutsatt att denne är medlem av en värdepappersbörs som är belägen i eller utövar sin verksamhet inom en medlemsstat, eller är godkänd eller står under tillsyn av en sådan tillsynsmyndighet i en medlemsstat som är behörig att ha tillsyn över professionella värdepappershandlare, vilka i den mening som avses i detta direktiv kan omfatta kreditinstitut.

5. Medlemsstaterna behöver inte tillämpa punkt 1 om det andra bolagets innehav av aktier i aktiebolaget beror på ett förvärv som ägde rum innan förhållandet mellan de två bolagen uppfyllde kriterierna i punkt 1.

De rösträttigheter som är förenade med dessa aktier skall dock tillfälligt upphävas och aktierna skall tas med i beräkningen vid avgörandet av om det i artikel 19.1 b föreskrivna villkoret är uppfyllt.

6. Medlemsstaterna behöver inte tillämpa artikel 20.2 eller 20.3 eller artikel 21 då aktier i ett aktiebolag förvärvas av ett annat bolag, förutsatt att medlemsstaterna föreskriver att

a) de rösträttigheter som är förenade med det andra bolagets aktieinnehav i aktiebolaget skall tillfälligt upphävas, och att

b) ledamöterna i aktiebolagets förvaltnings- eller ledningsorgan skall vara skyldiga att från det andra bolaget återköpa de aktier som avses i artikel 20.2 och 20.3 och artikel 21 till det pris som det andra bolaget förvärvade dem för; det enda fall då denna påföljd inte skall tillämpas, är då ledamöterna i förvaltnings- eller ledningsorganet styrker att aktiebolaget inte på något sätt medverkat till teckningen eller förvärvet av de ifrågavarande aktierna."

Artikel 2

1. Medlemsstaterna behöver inte tillämpa artikel 24a i direktiv 77/91/EEG på aktieförvärv som har skett före den dag som avses i artikel 3.2.

De rösträttigheter som är förenade med dessa aktier skall dock tillfälligt upphävas och aktierna skall tas med i beräkningen vid avgörandet av om det i artikel 19.1 b i det nämnda direktivet föreskrivna villkoret är uppfyllt.

2. För att undvika störningar på finansmarknaden får Belgien senarelägga det tillfälliga upphävandet av dessa rösträttigheter till den 1 januari 1998, förutsatt att rösträttigheterna

- är förenade med aktier som har förvärvats före anmälan av detta direktiv, och

- i fråga om samtliga bolag vilkas förhållande till ett aktiebolag uppfyller kriterierna i artikel 24a. 1 i direktiv 77/91/EEG, inte överstiger 10 procent av rösträttigheterna i aktiebolaget.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall före den 1 januari 1994 anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall bestämma dagen för ikraftträdandet av dessa bestämmelser till senast den 1 januari 1995.

3. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

4. När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdad i Bryssel den 23 november 1992.

På rådets vägnar

N. LAMONT

Ordförande

(1) EGT nr C 8, 12.1.1991, s. 5 och

EGT nr C 317, 7.12.1991, s. 13.

(2) EGT nr C 240, 16.9.1991, s. 103 och beslut av den 28 oktober 1992.

(3) EGT nr C 269, 14.10.1991, s. 21.

(4) EGT nr L 26, 31.1.1977, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Anslutningsakten för Spanien och Portugal.

(5) EGT nr L 65, 14.3.1968, s. 8.