Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EEG) nr 2407/92 av den 23 juli 1992 om utfärdande av tillstånd för lufttrafikföretagEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 240 , 24/08/1992 s. 0001 - 0007

Finsk specialutgåva Område 7 Volym 4 s. 0116

Svensk specialutgåva Område 7 Volym 4 s. 0116RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 2407/92 av den 23 juli 1992 om utfärdande av tillstånd för lufttrafikföretag

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 84.2 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (), och

med beaktande av följande:

Det är viktigt att fastställa en luftfartspolitik för den inre marknaden under perioden fram till den 31 december 1992 i enlighet med artikel 8a i fördraget.

Den inre marknaden innebär ett område utan inre gränser med fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital.

Vid tillämpningen av principen om fri rörlighet för tjänster skall hänsyn tas till de speciella förhållandena inom luftfartssektorn.

I rådets förordning (EEG) nr 2343/90 av den 24 juli 1990 om lufttrafikföretags tillträde till flyglinjer i regelbunden lufttrafik inom gemenskapen och om delning av passagerarkapaciteten mellan lufttrafikföretag i regelbunden lufttrafik mellan medlemsstaterna () beslutade rådet att anta gemensamma regler för utfärdande av tillstånd för lufttrafikföretag att genomföras senast den 1 juli 1992.

Det är emellertid nödvändigt att ge medlemsstaterna en rimlig tidsfrist, till den 1 januari 1993, för att genomföra den här förordningen.

Det är viktigt att fastställa icke-diskriminerande krav i fråga om säte och kontroll av ett företag som ansöker om tillstånd.

För att garantera en pålitlig och tillräcklig service är det nödvändigt att försäkra sig om att ett lufttrafikföretag alltid drivs med god ekonomi och på en hög säkerhetsnivå.

För att skydda kunderna och andra berörda är det viktigt att se till att lufttrafikföretagen är tillräckligt försäkrade.

Inom den inre marknaden bör ett lufttrafikföretag kunna använda luftfartyg oavsett var inom gemenskapen de ägs, utan att detta inskränker de förpliktelser som den tillståndsgivande medlemsstaten har i fråga om lufttrafikföretagets tekniska duglighet.

Det bör också vara möjligt att hyra in luftfartyg som är registrerade utanför gemenskapen för kortare tid eller under extraordinära förhållanden, förutsatt att säkerhetsstandarden är likvärdig med den som gäller inom gemenskapen.

Ordningen för utfärdande av tillstånd för lufttrafikföretag bör vara öppen och icke-diskriminerande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Denna förordning gäller de krav för utfärdande och upprätthållande av operativa licenser som medlemsstaterna ställer på lufttrafikföretag som är etablerade i gemenskapen.

2. Förordningen gäller inte lufttransport av passagerare, post och/eller gods med icke-motordrivna och/eller ultralätta motordrivna luftfartyg och inte heller lokala flygningar som inte innebär transport mellan olika flygplatser. För sådana transporter gäller nationella regler om operativa licenser, om sådana finns, och gemenskapsrätt och nationell rätt om drifttillstånd.

Artikel 2

I denna förordning avses med

a) företag: en fysisk eller juridisk person, oavsett om verksamheten bedrivs i vinstsyfte, eller ett officiellt organ, oavsett om det har självständig status som juridisk person,

b) lufttrafikföretag: ett lufttrafikföretag med giltig operativ licens,

c) operativ licens: ett tillstånd, utfärdat av den ansvariga medlemsstaten för ett företag, att mot betalning utföra lufttransport av passagerare, post och/eller gods som anges i licensen,

d) drifttillstånd AOC: ett dokument, utfärdat av en medlemsstats behöriga myndigheter för ett företag eller en grupp av företag, i vilket intygas att företaget i fråga har de yrkesmässiga kunskaper och den organisation som krävs för att på ett betryggande sätt sköta de luftfartsaktiviteter som finns angivna i tillståndet,

e) verksamhetsplan: en detaljerad beskrivning av lufttrafikföretagets planerade affärsverksamhet under den aktuella perioden, särskilt med avseende på marknadsutveckling och planerade investeringar, samt de beräknade finansiella och ekonomiska följderna av denna verksamhet,

f) driftredovisning: en detaljerade redogörelse för intäkter och kostnader under den aktuella perioden, fördelad på lufttransportverksamhet och annan verksamhet, och på materiella och immateriella poster,

g) effektiv kontroll: ett förhållande som bygger på rättigheter, avtal eller annat, som var för sig eller tillsammans och med hänsyn tagen till faktiska och rättsliga förhållanden, ger möjligheter att direkt eller indirekt utöva ett avgörande inflytande på ett företag, särskilt då det gäller

a) rätten att använda alla eller delar av ett företags tillgångar,

b) rättigheter eller avtal som ger ett avgörande inflytande på sammansättningen av företagets olika organ, omröstningar eller beslut, eller som på annat sätt ger ett avgörande inflytande på företagets verksamhet.

Artikel 3

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 5.5, får en medlemsstat inte utfärda operativa licenser eller upprätthålla deras giltighet, om inte denna förordnings krav uppfylls.

2. Ett företag som uppfyller denna förordnings krav har rätt att få en operativ licens utfärdad. En sådan licens ger inte i sig tillgång till särskilda flyglinjer eller marknader.

3. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 1.2, får inget företag som är etablerat i gemenskapen mot betalning utföra lufttransporter av passagerare, post och/eller gods inom gemenskapen, om det inte har beviljats den nödvändiga operativa licensen.

Operativ licens

Artikel 4

1. En medlemsstat får utfärda operativ licens för ett företag endast om

a) dess huvudkontor och, i förekommande fall, dess säte är beläget i denna medlemsstat, och

b) dess huvudsakliga verksamhet är lufttransport enbart eller i kombination med annat affärsmässigt utnyttjande av luftfartyg eller reparation och underhåll av dem.

2. Utan att det påverkar avtal och konventioner, i vilka gemenskapen är en avtalsslutande part, skall företaget ägas och fortsatt komma att ägas av medlemsstater eller medborgare i medlemsstater, antingen direkt eller genom majoritetsägande. Företaget skall fortlöpande effektivt kontrolleras av sådana stater eller personer.

3. a) Utan hinder av punkterna 2 och 4, skall de lufttrafikföretag, som redan har godkänts enligt bilaga 1 till rådets förordning (EEG) nr 2343/90 och rådets förordning (EEG) nr 294/91 av den 4 februari 1991 om bedrivande av flygfrakttrafik mellan medlemsstater (), få behålla sina rättigheter enligt denna och därmed sammanhängande förordningar så länge de uppfyller övriga förpliktelser i denna förordning, och så länge de fortsätter att kontrolleras direkt eller indirekt av samma tredje länder och/eller av medborgare i samma tredje land som de som utövade sådan kontroll då denna förordning antogs. Sådan kontroll får dock när som helst överföras till medlemsstater och/eller medborgare i medlemsstater.

b) Möjligheten att köpa och sälja aktier enligt a gäller inte medborgare som har ett betydande ekonomiskt intresse i ett lufttrafikföretag i ett tredje land.

4. Ett företag som direkt eller indirekt har en andel i en kontrollerande aktiepost i ett lufttrafikföretag skall motsvara kraven i punkt 2.

5. Ett lufttrafikföretag skall när som helst på anmodan kunna visa den medlemsstat som är ansvarig för utfärdandet av den operativa licensen att det motsvarar kraven i denna artikel. På begäran av en medlemsstat skall kommissionen granska efterlevnaden av kraven i denna artikel och, om nödvändigt, fatta ett beslut.

Artikel 5

1. Ett lufttrafikföretag som ansöker om operativ licens för första gången måste i rimlig utsträckning visa för berörda myndigheter i den medlemsstat som utfärdar licensen

a) att det när som helst kan uppfylla sina faktiska och potentiella åtaganden baserade på realistiska antaganden, under 24 månader räknat från driftstarten, och

b) att det kan täcka de fasta och rörliga kostnader som följer av verksamhetsplanen och som baseras på realistiska antaganden utan beaktande av driftintäkter, under tre månader från driftstarten.

2. I enlighet med punkt 1 skall varje sökande lämna en verksamhetsplan för minst de första två driftåren. Verksamhetsplanen skall också ge en detaljerad redogörelse för sökandens ekonomiska förbindelser med andra affärsmässiga verksamheter som sökanden medverkar i, direkt eller via besläktade företag. Sökanden skall också lämna alla relevanta uppgifter, särskilt sådana som anges under A i bilagan.

3. Ett lufttrafikföretag skall i förväg anmäla till tillståndsmyndigheten om det startar ny regelbunden flygtrafik eller chartertrafik till en kontinent eller del av världen som det tidigare inte flugit på, om det sker förändringar i antalet eller typen av luftfartyg som används eller om det sker betydande förändringar i fråga om verksamhetens omfattning. Det skall också i förväg anmäla planerade fusioner eller nyförvärv, och inom fjorton dagar anmäla till tillståndsmyndigheten ägarskifte av aktieposter som utgör 10 % eller mer av det samlade aktieinnehavet i företaget, dess moderföretag eller slutliga holdingbolag. En tolvmånaders verksamhetsplan som lämnas in två månader innan den tid den avser, räcker som anmälan enligt denna punkt gällande förändringar i aktuell verksamhet och/eller förhållanden som ingår i verksamhetsplanen.

4. Om tillståndsmyndigheten bedömer att de förändringar som anmälts enligt punkt 3 har avgörande inverkan på lufttrafikföretagets finanser, skall myndigheten begära in en reviderad verksamhetsplan som innehåller de aktuella förändringarna och som täcker minst en period på tolv månader från den dag då den börjar genomföras, samt all annan information, inklusive de uppgifter som anges under B i bilagan, och som är relevanta för att bedöma om ett lufttrafikföretag kan uppfylla sina faktiska och potentiella förpliktelser under denna tolvmånadersperiod. Tillståndsmyndigheten skall fatta ett beslut om den reviderade verksamhetsplanen senast tre månader efter det att all nödvändig information har lämnats in.

5. Tillståndsmyndigheter kan när som helst, och särskilt när det det finns tydliga tecken på att ett lufttrafikföretag som de har utfärdat licens för har ekonomiska problem, utvärdera företagets ekonomiska resultat och tillfälligt eller permanent återkalla licensen om de inte längre bedömer det som säkert att företaget kan uppfylla sina faktiska och potentiella åtaganden för en tolvmånadersperiod. Myndigheterna får också bevilja en tillfällig licens i avvaktan på en ekonomisk omorganisation av företaget, förutsatt att säkerheten inte äventyras.

6. Ett lufttrafikföretag skall till tillståndsmyndigheten varje räkenskapsår, utan onödigt dröjsmål, lämna in reviderade räkenskaper för det föregående räkenskapsåret. På myndighetens begäran skall ett lufttrafikföretag när som helst lämna den information som behövs för tillämpningen av punkt 5 och särskilt de uppgifter som anges under C i bilagan.

7. a) Punkterna 1-4 och 6 i denna artikel gäller inte för lufttrafikföretag som enbart bedriver verksamhet med luftfartyg vars högsta tillåtna startvikt är mindre än 10 ton och/eller som har färre än 20 platser. Sådana lufttrafikföretag skall när som helst kunna visa att deras nettokapital är minst 80 000 ecu eller på begäran från tillståndsmyndigheten lämna den information som behövs för tillämpningen av punkt 5. En medlemsstat får dock tillämpa punkterna 1-4 och 6 på lufttrafikföretag som den har utfärdat tillstånd för och som bedriver regelbunden flygtrafik eller vars årliga omsättning överstiger 3 miljoner ecu.

b) Kommissionen får efter att ha hört medlemsstaterna göra en lämplig höjning av talen i a, om den ekonomiska utvecklingen visar att ett sådant beslut är nödvändigt. En sådan ändring skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

c) Varje medlemsstat kan hänskjuta kommissionens beslut till rådet inom en månad. Rådet, som skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet, får i undantagsfall fatta ett annat beslut inom en månad.

Artikel 6

1. Den behöriga myndigheten i en medlemsstat som för att utfärda en operativ licens kräver bevis på att de personer som fortlöpande och rent faktiskt skall stå för driften av företaget har gott anseende eller att de inte har gått i konkurs, och som permanent eller tillfälligt kan återkalla licensen i händelse av grov vårdslöshet eller brottslig gärning, skall när det gäller medborgare från andra medlemsstater godkänna som bevis sådana handlingar som utfärdats av behöriga myndigheter i den medlemsstat som är den berörda personens ursprungsland eller senaste uppehållsland, och där det framgår att dessa krav är uppfyllda.

Om de behöriga myndigheterna i den medlemsstat som är den berörda personens ursprungsland eller senaste uppehållsland, inte utfärdar de handlingar som avses i första stycket, skall dessa ersättas av en förklaring under ed - eller, i stater där inga bestämmelser om edgång finns, av en försäkran - av vederbörande inför en behörig rättslig eller administrativ myndighet eller i förekommande fall inför en särskild tjänsteman eller en behörig yrkesorganisation, som skall utfärda ett intyg som bekräftelse på denna ed eller försäkran.

2. De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna får kräva att de handlingar och intyg som anges i punkt 1 visas upp senast tre månader efter utfärdandet.

Artikel 7

Lufttrafikföretag skall vara försäkrade för att täcka ersättningsansvar i samband med olyckor, särskilt med hänsyn till passagerare, bagage, gods, post och tredje man.

Artikel 8

1. Som villkor för utfärdande eller upphävande av en operativ licens får inte uppställas krav på att ett lufttrafikföretag äger luftfartyg, men en medlemsstat skall kräva av de företag som den utfärdar licens för, att de förfogar över ett eller flera luftfartyg antingen genom ägande eller någon form av leasingavtal.

2. a) Den medlemsstat som utfärdar licenser kan välja mellan att låta ett lufttrafikföretag registrera luftfartyg i sitt nationella register eller inom gemenskapen, dock utan att detta påverkar tillämpningen av punkt 3.

b) Om ett leasingavtal för ett luftfartyg som är registrerat inom gemenskapen har godkänts enligt artikel 10, kan en medlemsstat inte kräva att luftfartyget registreras i dess eget register, om detta kräver ombyggnader av luftfartyget.

3. När det gäller kortvariga leasingavtal som upprättats på grund av lufttrafikföretagets tillfälliga behov eller extraordinära förhållanden, kan medlemsstaten avstå från kravet i punkt 2 a.

4. Vid tillämpningen av punkt 2 a skall en medlemsstat utan dröjsmål och utan diskriminerande avgifter bevilja införande i sitt nationella register av luftfartyg som ägs av medborgare i andra medlemsstater, samt överföringar från andra medlemsstaters register enligt gällande författningar, däribland de som gäller luftvärdighetsbevis. Vid överföring av luftfartyg skall ingen annan avgift tas ut utöver vanlig registreringsavgift.

Drifttillstånd (AOC)

Artikel 9

1. Det skall alltid vara ett villkor för utfärdandet av operativ licens och för dess giltighet att det berörda företaget har ett gällande drifttillstånd att utöva trafikrättigheter som täcker den verksamhet som den operativa licensen omfattar och som uppfyller kraven i den relevanta rådsförordningen.

2. Till dess den rådsförordning som avses i punkt 1 börjar tillämpas, gäller de nationella reglerna för drifttillstånd för utövande av trafikrättigheter, eller motsvarande rättigheter rörande tillståndsgivning till utövare av lufttransporter.

Artikel 10

1. För att säkra upprätthållandet av krav på säkerhet och ansvar skall ett lufttrafikföretag som använder ett luftfartyg som tillhör ett annat företag eller förser ett annat företag med luftfartyg, inhämta ett förhandsgodkännade av tillståndsmyndigheten. Villkoren för godkännandet skall utgöra en del av leasingavtalet mellan parterna.

2. En medlemsstat skall inte godkänna leasingavtal som omfattar luftfartyg med besättning för ett lufttrafikföretag som den har utfärdat operativ licens för, om inte säkerhetsstandarden motsvarar vad som anges i artikel 9.

Allmänna bestämmelser

Artikel 11

1. En operativ licens skall vara giltig så länge ett lufttrafikföretag uppfyller kraven i denna förordning. En medlemsstat kan dock bestämma att en prövning skall göras ett år efter det att en ny operativ licens har utfärdats och därefter vart femte år.

2. Om ett lufttrafikföretag har inställt driften i sex månader eller inte har påbörjat verksamheten sex månader efter det att den operativa licensen utfärdades, skall den ansvariga myndigheten avgöra om licensen skall omprövas för godkännande.

3. När det gäller lufttrafikföretag som medlemsstaterna utfärdat licens för, skall de senare besluta om den operativa licensen skall omprövas för godkännade om förändringar har inträffat i en eller flera förutsättningar som berör företagets rättsliga ställning, i synnerhet fusioner eller övertaganden. Lufttrafikföretaget eller -företagen i fråga får fortsätta sin verksamhet, om inte tillståndsmyndigheten finner att säkerheten äventyras och anger skälen härför.

Artikel 12

En medlemsstat skall inte tillåta att ett lufttrafikföretag, mot vilket ett insolvensförfarande eller liknande förfarande har inletts, får behålla sin operativa licens, om den behöriga myndigheten i den medlemsstaten är övertygad om att det inte finns några realistiska möjligheter till en finansiell rekonstruktion inom rimlig tid.

Artikel 13

1. Tillvägagångssättet för utfärdandet av operativa licenser skall offentliggöras av den berörda medlemsstaten och kommissionen skall underrättas.

2. Den berörda medlemsstaten skall fatta beslut i fråga om en ansökan så snart som möjligt och inte senare än tre månader efter det att all nödvändig information har lämnats in, och därvid ta hänsyn till alla tillgängliga fakta. Det ansökande företaget skall underrättas om beslutet. Ett avslag skall motiveras.

3. Ett företag, vars ansökan om operativa licenser har avslagits, får hänskjuta ärendet till kommissionen. Om kommissionen finner att kraven i denna förordning inte har uppfyllts, skall den uttala sig om den rätta tolkningen av förordningen utan att det påverkar tillämpningen av artikel 169 i fördraget.

4. Medlemsstaternas beslut att bevilja eller återkalla operativa licenser skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 14

1. För att kunna fullgöra sina uppgifter enligt artikel 4 får kommissionen begära in alla nödvändiga upplysningar från de berörda medlemsstaterna, vilka även skall se till att få in upplysningar från de lufttrafikföretag som de utfärdat licenser för.

2. Om de begärda upplysningarna inte har lämnats in inom en tidsfrist som bestämts av kommissionen, eller om de är ofullständiga, skall kommissionen genom beslut ställt till den berörda medlemsstaten kräva att de lämnas in. Beslutet skall ange vilka upplysningar som krävs och fastställa en lämplig tidsfrist för inlämnandet.

3. Om de begärda upplysningarna enligt punkt 2 inte lämnas in i tid eller om lufttrafikföretaget inte på annnat sätt visat att det uppfyller kraven i artikel 4, skall kommissionen genast underrätta alla medlemsstater om situationen, om inte särskilda omständigheter föreligger. Medlemsstater får tillfälligt återkalla ett lufttrafikföretags rättigheter till marknadstillträde enligt rådets förordning (EEG) nr 2408/92 av den 23 juli 1992 om EG-lufttrafikföretags tillträde till flyglinjer inom gemenskapen (), till dess kommissionen har meddelat att handlingar har lämnats in som bevisar att kraven i fråga har uppfyllts.

Artikel 15

Förutom reglerna i denna förordning skall lufttrafikföretaget också följa de krav i nationell lagstiftning som är förenliga med gemenskapsrätten.

Artikel 16

Utan hinder av artikel 3.1 skall operativa licenser som är giltiga i en medlemsstat den dag då förordningen träder i kraft fortsätta att gälla i enlighet med de lagar som låg till grund för utfärdandet i högst ett år, dock för artikel 4.1 b i högst tre år, under vilken tid de lufttrafikföretag som har sådana licenser skall vidta nödvändiga åtgärder för att anpassa sig till kraven i denna förordning. För tillämpningen av denna artikel skall till företag som innehar operativ licens räknas sådana som då denna förordning träder i kraft bedriver verksamhet enligt gällande bestämmelser med ett giltigt drifttillstånd, men som inte innehar operativ licens.

Denna artikel skall tillämpas utan att påverka artikel 4.2-4.5 och artikel 9; dock får lufttrafikföretag som utövar verksamhet enligt undantagsbestämmelse innan denna förordning träder i kraft, fortsätta med detta under en övergångstid, som inte får överstiga de i första stycket angivna maximala tiderna, till dess medlemsstaterna avgjort om de uppfyller kraven i artikel 4.

Artikel 17

Medlemsstaterna skall samråda med kommissionen innan de antar lagar eller andra författningar för att genomföra denna förordning. De skall underrätta kommissionen om alla sådana åtgärder när de antas.

Artikel 18

1. Medlemsstaterna och kommissionen skall samarbeta vid genomförandet av denna förordning.

2. Hemliga uppgifter som kommer fram vid tillämpningen av denna förordning skall omfattas av tystnadsplikt.

Artikel 19

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 juli 1992.

På rådets vägnar

J. COPE

Ordförande

() EGT nr C 258, 4.10.1991, s. 2.

() EGT nr C 125, 18.5.1992, s. 140.

() EGT nr C 169, 6.7.1992, s. 15.

() EGT nr L 217, 11.8.1990, s. 8.

() EGT nr L 36, 8.2.1991, s. 1.

() EGT nr L 240, 24.8.1992, s. 8.

BILAGA

Uppgifter som behövs i samband med tillämpningen av artikel 5 i fråga om lufttrafikföretags ekonomiska ställning

A. Uppgifter som skall lämnas av företag som ansöker om licens för första gången i fråga om deras ekonomiska ställning

1. Den senaste interna driftredovisningen och, om sådana finns, reviderade räkenskaper för det föregående räkenskapsåret.

2. Budgeterad balansräkning med beräknade resultat för de kommande två åren.

3. Underlaget för budgeterade utgifter och inkomster gällande poster såsom bränsle, passagerar- och fraktpriser, löner, underhåll, avskrivningar, valutakursförändringar, flygplatsavgifter, försäkring osv. Trafik/intäktsprognoser.

4. Utförliga uppgifter om initialkostnader under perioden mellan inlämnandet av ansökningen och driftstarten samt en redogörelse för hur dessa kostnader skall finansieras.

5. Utförliga uppgifter om nuvarande och planerade finansieringskällor.

6. Utförliga uppgifter om aktieägare med angivande av nationalitet och planerat aktieslag samt om bolagsordningen. Om företaget ingår i en företagsgrupp skall information om förhållandet mellan företagen lämnas.

7. Budgeterad kassaflödesanalys och likviditetsplanering för de två första verksamhetsåren.

8. Utförliga uppgifter om finansieringen av köp och/eller leasing av luftfartyg med, i fråga om leasing, angivande av avtalsvillkoren.

B. Uppgifter för bedömning av den fortsatta ekonomiska ställningen som skall lämnas av företag som innehar ett tillstånd och planerar en struktur- eller verksamhetsförändring som påtagligt påverkar dess finansiella situation

1. Vid behov den senaste interna balansräkningen och reviderade räkenskaper från det föregående räkenskapsåret.

2. Utförliga och exakta uppgifter om alla föreslagna förändringar, till exempel förändring av trafikslag, föreslagna förvärv eller sammanslagningar, förändringar av aktiekapitalet, förändringar i fråga om aktieägare osv.

3. Budgeterad balansräkning med resultaträkning för innevarande räkenskapsår med uppgift om alla föreslagna struktur- eller verksamhetsförändringar som påtagligt påverkar företagets finansiella situation.

4. Uppgifter om tidigare och budgeterade utgifter och inkomster gällande poster såsom bränsle, passagerar- och fraktpriser, löner, underhåll, avskrivningar, valutakursförändringar, flygplatsavgifter, försäkring osv. Trafik/intäktsprognoser.

5. Kassaflödesanalys och likviditetsplanering för det kommande året med uppgifter om alla föreslagna struktur- eller verksamhetsförändringar som påtagligt påverkar företagets finansiella situation.

6. Utförliga uppgifter om finansieringen av köp eller leasing av luftfartyg med, i fråga om leasing, angivande av avtalsvillkoren.

C. Uppgifter för bedömning av den fortsatta ekonomiska ställningen som skall lämnas av företag som redan innehar licens

1. Reviderade räkenskaper inom sex månader efter den period som räkenskaperna avser och vid behov den senaste interna balansräkningen.

2. Budgeterad balansräkning med resultaträkning för det kommande året.

3. Uppgifter om tidigare och budgeterade utgifter och inkomster gällande poster såsom bränsle, passagerar- och fraktpriser, löner, underhåll, avskrivningar, valutakursförändringar, flygplatsavgifter, försäkring osv. Trafik/intäktsprognoser.

4. Kassaflödesanalys och likviditetsplanering för det kommande året.