Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31994L0008.pdf

31994L0008

Rådets direktiv 94/8/EG av den 21 mars 1994 om ändring av direktiv 78/660/EEG vad gäller ändring av belopp uttryckta i ecuEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 082 , 25/03/1994 s. 0033 - 0034

Finsk specialutgåva Område 17 Volym 1 s. 0121

Svensk specialutgåva Område 17 Volym 1 s. 0121RÅDETS DIREKTIV 94/8/EG av den 21 mars 1994 om ändring av direktiv 78/660/EEG vad gäller ändring av belopp uttryckta i ecu

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets fjärde direktiv 78/660/EEG av den 25 juli 1978 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om årsbokslut i vissa typer av bolag (1), särskilt artikel 53.2 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

Artiklarna 11 och 27 i direktiv 78/660/EEG och, genom hänvisning, artikel 6 i direktiv 83/349/EEG (2) och artiklarna 20 och 21 i direktiv 84/253/EEG (3) innehåller gränsvärden uttryckta i ecu för balansomslutningen och nettoomsättningen under vilka medlemsstaterna kan bevilja undantag från ovannämnda direktiv.

I enlighet med artikel 53.2 i direktiv 78/660/EEG skall rådet, med hänsyn till den ekonomiska och monetära utvecklingen inom gemenskapen, vart femte år på förslag av kommissionen se över och vid behov ändra beloppen uttryckta i ecu i det direktivet.

Hittills har rådet två gånger, i enlighet med artikel 53.2 i direktiv 78/660/EEG, ändrat dessa belopp genom direktiven 84/569/EEG (4) och 90/604/EEG (5).

Den tredje femårsperioden slutade den 24 juli 1993, och en ändring av beloppen är därmed berättigad.

Under de senaste fem åren har ecun förlorat en del av sitt värde mätt i reella termer. På grundval av den ekonomiska och monetära utvecklingen inom gemenskapen är det nödvändigt att höja beloppen uttryckta i ecu.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Artikel 11 i direktiv 78/660/EEG skall ändras på följande sätt:

- I första strecksatsen skall "balansomslutning: 2 000 000 ecu" ersättas med "balansomslutning: 2 500 000 ecu".

- I andra strecksatsen skall "nettoomsättning: 4 000 000 ecu" ersättas med "nettoomsättning: 5 000 000 ecu".

2. Artikel 27 i direktiv 78/660/EEG skall ändras på följande sätt:

- I första strecksatsen skall "balansomslutning: 8 000 000 ecu" ersättas med "balansomslutning: 10 000 000 ecu".

- I andra strecksatsen skall "nettoomsättning: 16 000 000 ecu" ersättas med "nettoomsättning: 20 000 000 ecu".

3. Ändringen av de ovan angivna beloppen i ecu skall utgöra den tredje av de ändringar som enligt artikel 53.2 i direktiv 78/660/EEG kan göras vart femte år.

Artikel 2

Som ecuns motvärde i nationell valuta skall gälla motvärdet den 21 mars 1994 enligt offentliggörande i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 3

1. De medlemsstater som har för avsikt att utnyttja den möjlighet som ges i artiklarna 11 och 27 i direktiv 78/660/EEG, ändrat genom detta direktiv, skall sätta i kraft de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv när som helst efter dess offentliggörande. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

3. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 21 mars 1994.

På rådets vägnar

Y. PAPANTONIOU

Ordförande

(1) EGT nr L 222, 14.8.1978, s. 11. Direktivet är senast ändrat genom direktiv 90/605/EEG (EGT nr L 317, 16.11.1990, s. 60).

(2) EGT nr L 193, 18.7.1983, s. 1.

(3) EGT nr L 126, 12.5.1984, s. 20.

(4) EGT nr L 314, 4.12.1984, s. 28.

(5) EGT nr L 317, 16.11.1990, s. 57.