Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31996L0009.pdf

31996L0009

Europaparlamentets och rådets direktiv 96/9/EG av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaserEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 077 , 27/03/1996 s. 0020 - 0028EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 96/9/EG av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 57.2, 66 och 100a,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

i enlighet med förfarandet i artikel 189b i fördraget (3), och

med beaktande av följande:

(1) Databaser är för närvarande inte tillräckligt skyddade av gällande lagstiftning i alla medlemsstater. Där sådant skydd finns, är det av olika innebörd.

(2) Sådana olikheter i det rättsliga skyddet för databaser som medlemsstaternas lagstiftning ger, har direkta och negativa återverkningar på den inre marknadens funktion vad gäller databaser och i synnerhet på fysiska och juridiska personers rätt att fritt tillhandahålla varor och on-line service av databaser inom hela gemenskapen enligt en enhetligt rättslig ordning. Dessa olikheter kan mycket väl bli större i samband med att medlemsstaterna antar ny lagstiftning på detta område som får en allt mer internationell karaktär.

(3) De befintliga olikheterna som har en snedvridande inverkan på den inre marknadens funktion bör undanröjas och uppkomsten av nya olikheter bör förhindras. Sådana olikheter som inte undergräver den inre marknadens funktion eller upprättandet av en informationsmarknad inom gemenskapen behöver däremot inte undanröjas eller förhindras från att uppkomma.

(4) I medlemsstaternas lagstiftning eller rättspraxis har redan formulerats olika former av upphovsrättsligt skydd för databaser. Icke-harmoniserade immateriella rättigheter kan ge upphov till hinder för den fria rörligheten av varor och tjänster inom gemenskapen så länge som olikheterna rörande omfattning av och villkoren för skyddet kvarstår.

(5) Upphovsrätt utgör en lämplig form för att ge upphovsmannen ensamrätt till en databas.

(6) I frånvaro av enhetliga stadganden om otillbörlig konkurrens eller rättspraxis på detta område är andra tilläggsåtgärder emellertid nödvändiga för att förhindra att innehållet i en databas blir föremål för utdrag och/eller återanvänds utan tillstånd.

(7) Upprättandet av databaser kräver en betydande insats av mänskliga, tekniska och finansiella resurser, men det är möjligt att till en betydligt lägre kostnad kopiera eller få tillgång till dem än vad det kostar att själv skapa dem.

(8) Utdrag och/eller återanvändning utan tillstånd av innehållet i en databas utgör åtgärder som kan ha allvarliga ekonomiska eller tekniska följder.

(9) Databaser utgör ett värdefullt redskap för upprättandet av en informationsmarknad inom gemenskapen och kommer också att vara nyttiga på många andra områden.

(10) Den mycket starka ökningen inom gemenskapen och i världen av den informationsvolym som varje år genereras och behandlas inom alla handels- och industrisektorer kräver att man i medlemsstaterna investerar i avancerade system för databehandling.

(11) För närvarande råder inom databassektoren en mycket stor obalans mellan nivån på utförda investeringar såväl mellan medlemsstaterna som mellan gemenskapen och de huvudsakliga produktionsländerna utanför gemenskapen.

(12) En sådan investering i moderna datalagrings- och databehandlingssystem är möjlig inom gemenskapen endast med en stabil och homogen rättslig ordning som skyddar databastillverkarnas rättigheter.

(13) Detta direktiv skyddar sammanställda verk, ibland kallade "samlingsverk", data eller annat material vars bearbetning, lagring eller åtkomst sker genom elektroniska elektromagnetiska, elektro-optiska eller andra liknande metoder.

(14) Det skydd som detta direktiv inför bör utsträckas att gälla icke-elektroniska databaser.

(15) De villkor som tillämpas för att avgöra om en databas skall vara upphovsrättsligt skyddad skall begränsas till att gälla om urvalet eller sammanställningen av i innehållet i databasen är ett intellektuellt verk som upphovsmannen skapat. Detta skydd avser basens struktur.

(16) Inget annat kriterium än det immateriella verkets egenart skall behöva tillämpas för at avgöra huruvida en databas kan skyddas av upphovsrätt. I synnerhet skall databasens kvalitet eller estetiska värde inte värderas.

(17) Uttrycket databas bör förstås som tillämplig på alla samlingar av litterära, konstnärliga, musikaliska och andra verk eller sådant material som texter, ljud, bilder, siffror, fakta och data. Det måste handla om ett samling verk, data eller andra självständiga element som arrangerats på ett systematiskt eller metodiskt sätt och är tillgängliga självständigt från varandra. En upptagning av ett audiovisuellt, filmiskt, litterärt eller musikaliskt verk hör inte automatiskt till detta direktivs tillämpningsområde.

(18) Detta direktiv inverkar inte på upphovsmännens rätt att bestämma om eller på vilket sätt de tillåter att deras verk ingår i en databas och inverkar särskilt inte på huruvida den givna tillåtelsen innebär en ensamrätt eller ej. Skyddet för databaser genom en rättighet av sitt eget slag påverkar inte befintliga rättigheter rörande dess innehåll. När en upphovsman eller innehavare av en närstående rättighet tillåter att vissa av dennes verk får ingå i en databas genom en icke-exklusiv licens, får en utomstående person med tillstånd från upphovsmannen eller innehavaren av den närstående rättigheten utnyttja dessa verk utan att den som upprättat databasen kan åberopa sin rätt av sitt eget slag - detta under förutsättning att verken varken blir föremål för utdrag eller återanvänds.

(19) Normalt skall en samling av flera upptagningar av musikstycken på en CD inte höra till detta direktivs tillämpningsområde både därför att den i sin egenskap av en samling inte uppfyller villkoren för upphovsrättsligt skydd och därför att den inte utgör en tillräckligt stor investering för att åtnjuta en rätt av sitt eget slag.

(20) Skydd enligt detta direktiv kan beviljas även för sådana element, exempelvis ordböcker och indexsystem, som är nödvändiga för att vissa databaser skall fungera och kunna rådfrågas.

(21) Skydd enligt detta direktiv skall gälla databaser i vilka verk, data och andra element sammanställts på ett systematiskt och metodiskt sätt. Det krävs inte att detta material fysiskt har lagrats på ett organiserat sätt.

(22) Elektroniska databaser som avses i detta direktiv kan även omfatta anordningar såsom CD-ROM och CD-I.

(23) Uttrycket databas skall inte tillämpas på datorprogram som används då en databas tillverkas eller används eftersom dessa datorprogram skyddas av rådets direktiv 91/250/EEG av den 14 maj 1991 om rättsligt skydd för datorprogram (4).

(24) Sådan uthyrning och utlåning av databaser som faller inom området för upphovsrätt eller närstående rättigheter regleras uteslutande genom rådets direktiv 92/100/EEG av den 19 november 1992 om uthyrnings- och utlåningsrättigheter avseende upphovsrättsligt skyddade verk och om upphovsrätten närstående rättigheter (5).

(25) Skyddstiden för upphovsrätt har redan reglerats genom rådets direktiv 93/98/EEG av den 29 oktober 1993 om harmonisering av skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter (6).

(26) Verk som skyddas av upphovsrätt eller närstående rättigheter och som införts i en databas förblir likväl skyddade av respektive ensamrätt och kan inte införas i en databas eller bli föremål för utdrag ur denna bas utan tillåtelse av rättsinnehavaren eller den till vilken dennes rätt övergått.

(27) Bestämmelser om upphovsrätt och närstående rättigheter till verk som sålunda införts i en databas skall inte på något vis påverkas av förekomsten av en särskild rätt grundad på att dessa verk valts ut och sammanställts i en databas.

(28) Den ideella delen av upphovsrätten till en databas tillkommer upphovsmannen och skall utövas i enlighet med medlemsstaternas lagstiftning och med bestämmelserna i Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk. Den ideella rättigheten faller utanför detta direktivs tillämpningsområde.

(29) Medlemsstaterna bestämmer själva över upphovsrätten i anställningsförhållanden. Följaktligen hindrar ingenting i detta direktiv medlemsstaterna från att i sin lagstiftning bestämma att om en databas är utvecklad av en arbetstagare i tjänsten eller enligt arbetsgivarens anvisningar, arbetsgivaren ensam är berättigad till att utöva alla de ekonomiska rättigheter som är knutna till den bas som utvecklats, med mindre än att annat är avtalat.

(30) Upphovsmannens ensamrätt måste omfatta rätten att avgöra på vilket sätt och av vem hans verk får utnyttjas samt i synnerhet rätten att kontrollera verkets spridning till obehöriga personer.

(31) Det upphovsrättsliga skyddet av databaser omfattar likaså databaser som gjorts tillgängliga på ett annat sätt än genom kopior.

(32) Medlemsstaterna skall säkerställa att de nationella bestämmelserna åtminstone i materiellt hänseende är likvärdiga med detta direktiv vad beträffar inskränkningar i förfogandet över verket.

(33) Frågan om spridningsrättens konsumtion uppkommer inte i fråga om on-line databaser som hör under området för tjänster. Detta gäller också materiella kopior av en sådan bas som med upphovsmannens medgivande gjorts av den som utnyttjar denna tjänst. I motsats till CD-ROM eller CD-I, i vilka den immateriella rättigheten ingår i ett materiellt hjälpmedel, dvs. i en vara, är varje on-line tjänst egentligen en handling som skall vara underställd ett tillståndsförfarande i den mån upphovsrätten föreskriver det.

(34) När upphovsmannen väl har beslutat göra en kopia av sin databas tillgänglig för en användare antingen genom en on-line tjänst eller någon annan slags spridning bör emellertid denna behörige användare ha tillgång till databasen för att använda den för det ändamål och på det sätt som föreskrivs i licensavtalet som ingåtts med upphovsmannen även om tillgången och användandet kräver förfoganden som i princip är underställda inskränkningen.

(35) En lista över undantag från inskränkningarna i förfogandet över verket bör upprättas med beaktande av att den upphovsrätt som avses i detta direktiv endast gäller på urvalet eller sammanställningen av det material som ingår i en databas. Medlemsstaterna bör ha rätt att bestämma om sådana undantag i vissa fall. Denna rätt bör emellertid utnyttjas i enlighet med Bernkonventionen och undantagen skall gälla databasens struktur. Det är lämpligt att skilja mellan undantag för privat bruk och undantag för mångfaldigande för privat bruk, varvid sistnämnda område angår bestämmelser i vissa medlemsstaters nationella rätt, när det gäller skatt på tomma datamedier och upptagningsapparatur.

(36) I detta direktiv avses med uttrycket vetenskaplig forskning såväl naturventenskaplig som humanistisk forskning.

(37) Tillämpningen av artikel 10.1 i Bernkonventionen berörs ej av detta direktiv.

(38) Den alltjämt ökande användningen av numerisk teknologi utsätter databasproducenten för risken att innehållet i hans databas kopieras och omarbetas elektroniskt utan tillstånd för att med innehållet tillverka en annan databas med ett identiskt innehåll men som inte skulle strida mot upphovsrätten till sammanställningen av den ursprungliga basens innehåll.

(39) Förutom att säkerställa skyddet av upphovsrätten som grundas på originaliteten hos urvalet eller sammanställningen av innehållet i databasen, har detta direktiv som mål att skydda databasproducenterna mot att användare eller konkurrenter tillgodogör sig resultaten av de investeringar i pengar och sakkunskap som de som sökt och samlat innehållet gjort, genom att skydda hela eller väsentliga delar av databasen mot vissa av användarens eller konkurrentens förfoganden.

(40) Det specifika föremålet för denna rätt av sitt eget slag är att garantera att investeringar för anskaffning, granskning och presentation av innehållet i en databas skyddas för en bestämd tid. Denna investering kan bestå i att pengar och/eller tid och energi lagts ned på projektet.

(41) Syftet med rätten av sitt eget slag är att ge dataproducenten möjlighet att förhindra olovligt utdrag och/eller återanvändning av hela eller en väsentlig del av innehållet i en databas. Databasproducenten är den som tar initiativet och tar på sig risken att utföra investeringarna. Definitionen av producent utesluter således särskilt underleverantörerna.

(42) Den särskilda rätten att förhindra olovligt utdrag och/eller återanvändning avser användarens förfoganden som överskrider dennes lagliga rätt och som på så vis är till men för investeringen. Rätten att förbjuda utdrag och/eller återanvändning av hela eller en väsentlig del av innehållet gäller förutom produktion av en otillbörligen konkurrerande produkt också användaren som genom sitt förfogande undergräver investeringen på ett kvalitativt eller kvantitativt sett väsentligt vis.

(43) Om användaren verkställer en on-line överföring med upphovsmannens medgivande konsumeras inte rätten att förbjuda återanvändning varken av databasen eller av en materiell kopia av hela eller en del av denna bas.

(44) Om det krävs att hela eller en väsentlig del av innehållet varaktigt eller tillfälligt överförs till ett annat hjälpmedel för att innehållet i en databas skall kunna visas på en bildskärm, behövs rättsinnehavarens tillstånd för sådant förfogande.

(45) Rätten att förhindra utdrag och/eller återanvändning utan tillstånd ger inte upphov till någon utvidgning av upphovsrätten till enkla fakta eller data.

(46) Att det finns en rätt att förhindra utdrag och/eller återanvändning av hela eller en väsentlig del av verk, data eller element i en databas ger inte upphov till någon ny rätt för detta specifika verk, för dessa specifika data eller element.

(47) För att främja konkurrensen mellan leverantörer av produkter och tjänster på informationsmarknaden, får det skydd som rätten av sitt eget slag erbjuder inte utövas på ett sätt som skulle underlätta missbruk av en dominerande ställning, särskilt vad gäller utveckling och spridning av nya produkter och tjänster med ett intellektuellt dokumentärt, tekniskt, ekonomiskt eller kommersiellt mervärde. Följaktligen skall bestämmelserna i detta direktiv inte inverka på tillämpningen av gemenskapsrättsliga eller nationella konkurrensregler.

(48) Syftet med detta direktiv, som är att säkerställa ett ändamålsenligt och enhetligt skydd för databaser i syfte att garantera att databasproducenten uppbär ersättning, är olikt syftet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (7), vars syfte är att säkerställa den fria rörelsen för personuppgifter på grundval av harmoniserade regler som syftar till att skydda de grundläggande rättigheterna, särskilt rätten till privatliv enligt artikel 8 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Bestämmelserna i detta direktiv skall inte påverka tillämpningen av lagstiftningen rörande dataskydd.

(49) Trots att databasproducenten eller rättsinnehavaren har rätt att förbjuda utdrag eller återanvändning av hela eller en väsentlig del av en databas bör de inte kunna hindra en behörig användare från att göra utdrag av eller återanvända mindre väsentliga delar. Denna användare får dock inte orsaka oberättigad skada varken på en rätt av sitt eget slag eller på någons upphovsrätt eller någon närstående rättighet till verk som ingår i denna bas.

(50) Medlemsstaterna bör kunna föreskriva undantag till rätten att hindra utdrag och/eller återanvändning av hela eller en väsentlig del av innehållet i en databas, om det gäller utdrag för enskilt bruk, eller för bruk inom undervisningsverksamhet eller för vetenskaplig forskning, eller om det gäller utdrag och/eller återanvändning som görs i den allmänna säkerhetens intresse eller för ett administrativt eller rättsligt förfarande. Dessa åtgärder får emellertid inte påverka databasproducentens ensamrätt att utnyttja databasen och får inte heller ske i kommersiellt syfte.

(51) När medlemsstaterna använder sig av denna rättighet att tillåta den behörige användaren av en databas att företa utdrag av en väsentlig del av innehållet för undervisning eller vetenskaplig forskning, får de begränsa detta tillstånd till att gälla vissa slags undervisnings- eller forskningsinrättningar.

(52) Medlemsstater som har särskilda bestämmelser som innefattar en rätt som liknar den rätt av sitt eget slag som föreskrivs i detta direktiv bör kunna behålla, när de gäller den nya rätten, de undantag dessa regler traditionellt föreskriver.

(53) Bevisbördan för tidpunkten för databasens fullbordande åligger databasproducenten.

(54) Bevisbördan för att alla de kriterier uppfyllts som krävs för att man skall kunna sluta sig till att en väsentlig ändring av databasens innehåll bör anses utgöra en ny väsentlig investering åligger databasproducenten.

(55) En ny väsentlig investering som medför en ny skyddstid kan inbegripa en omfattande granskning av databasens innehåll.

(56) Rätten att förhindra olovligt utdrag och/eller återanvändning tillämpas inte på databaser vars producent är medborgare eller stadigvarande bosatt i tredje land eller på databaser som producerats av en juridisk person som inte i fördragets mening är etablerad i en medlemsstat, förutom när detta tredje land erbjuder ett jämförligt skydd för databaser som producerats av medborgare i medlemsstaterna eller stadigvarande bosatta inom gemenskapens territorium.

(57) Förutom att medlemsstaternas lagstiftning bör stipulera om sanktioner i fall av intrång i upphovsrätt eller andra rättigheter bör medlemsstaterna fastställa lämpliga sanktioner för olovliga utdrag och/eller återanvändning av innehållet i en databas.

(58) Förutom det skydd som detta direktiv med hjälp av upphovsrätten ger databasens struktur och det skydd som direktivet ger dess innehåll genom rätten av sitt eget slag att hindra otillåtet utdrag och/eller återanvändning, förblir medlemsstaternas övriga stadganden angående tillhandahållande av varor och tjänster inom databassektorn tillämpliga.

(59) Detta direktiv påverkar inte tillämpningen av eventuella bestämmelser i medlemsstaternas lagstiftning angående utsändning av audiovisuella program på databaser som består av audiovisuella verk.

(60) Vissa medlemsstaters bestämmelser om upphovsrätt skyddar för närvarande databaser som inte uppfyller kriterierna för upphovsrättsligt skydd, varom stadgas i detta direktiv. Även om dessa databaser kan omfattas av skydd enligt den i detta direktiv stadgade rättigheten att förhindra olovligt utdrag och/eller återanvändning av deras innehåll, är skyddstiden för denna sistnämnda rätt mycket kortare än den som de nu gällande nationella bestämmelserna beviljar. En harmonisering av de tillämpliga villkoren för avgörande av huruvida en databas skall skyddas av upphovsrätt får inte resultera i en förkortning av den skyddstid som innehavarna av ifrågavarande rättigheter för tillfället åtnjuter. För detta ändamål bör undantag instiftas. Följderna av detta undantag bör begränsa sig till de berörda medlemsstaternas territorier.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Artikel 1

Tillämpningsområde

1. Detta direktiv gäller rättsligt skydd för alla slags databaser.

2. I detta direktiv avses med databas: en samling av verk, data eller andra självständiga element som sammanställts på ett systematiskt och metodiskt sätt och som var för sig är tillgänglig genom elektroniska medier eller på något annat sätt.

3. Skydd enligt detta direktiv tillämpas inte på sådana datorprogram som används då en databas som är tillgänglig genom elektroniska medier tillverkas eller används.

Artikel 2

Begränsningar av tillämpningsområdet

Detta direktiv påverkar inte tillämpningen av gemenskapsbestämmelser angående

a) rättsligt skydd av datorprogram,

b) uthyrnings- och utlåningsrättigheter samt vissa närstående rättigheter,

c) skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter,

KAPITEL II

UPPHOVSRÄTT

Artikel 3

Skyddsföremålet

1. I enlighet med detta direktiv utgör databaser som på grund av innehållets urval eller sammanställning utgör sådana intellektuella verk som kan utgöra föremål för upphovsrätt. Inga andra kriterier kan tillämpas för att besluta om skydd skall ges.

2. Databasers upphovsrättsliga skydd täcker i enlighet med detta direktiv inte dess innehåll och påverkar inte tillämpningen av de rättigheter som har sagda innehåll som föremål.

Artikel 4

Upphovsman till en databas

1. Upphovsmannen till en databas skall vara den fysiska person eller grupp av fysiska personer som har skapat databasen eller, om en medlemsstats lagstiftning medger det, den juridiska person som enligt den berörda lagstiftningen anses vara rättsinnehavare.

2. Om en medlemsstats lagstiftning godtar gemensamma verk, skall den person som anses vara upphovsman inneha de ekonomiska rättigheterna.

3. Om en grupp fysiska personer gemensamt skapat en databas skall dessa personer gemensamt inneha ensamrätterna.

Artikel 5

Inskränkningar i förfogandet över verket

Till den del databasen kan utgöra föremål för ett upphovsrättsligt skydd åtnjuter basens upphovsman ensamrätt att själv utföra eller tillåta följande:

a) provisorisk eller varaktig framställning av exemplar, helt eller delvis och oberoende av sätt eller form,

b) översättning, bearbetning, arrangering eller annan transformation,

c) att databasen eller en kopia härav görs tillgänglig för allmänheten. När ett exemplar av databasen första gången inom gemenskapen förts i handeln av rättsinnehavaren, eller med hans medgivande, konsumeras hans rätt att kontrollera återförsäljningen inom gemenskapen av detta exemplar,

d) all förmedling, framställning eller offentligt framförande,

e) all framställning av exemplar, spridning, förmedling, förevisning eller offentligt framförande av resultaten av de förfoganden som citerades i punkt b.

Artikel 6

Undantag från inskränkningarna i förfogandet över verket

1. Den behörige användaren av en databas eller exemplar av denna får utan särskilt tillstånd av databasens upphovsman förfoga över verket i enlighet med artikel 5, om förfogandet är nödvändigt för tillgång till innehållet i databasen eller för ett normalt utnyttjande av den. Om den behörige användaren enbart har tillstånd att använda en del av databasen, gäller denna punkt endast denna del.

2. Medlemsstaterna har rätt att bestämma om inskränkningar av de rättigheter som avses i artikel 5 i följande fall:

a) vid framställning för enskilt bruk av en icke-elektronisk databas,

b) vid bruk uteslutande för undervisningsändamål eller vetenskaplig forskning, alltid under förbehåll att källan anges, som berättigas av det eftersträvade icke-kommersiella syftet,

c) vid användning i den allmänna säkerhetens intresse eller för ett administrativt eller rättsligt förfarande,

d) utan hinder av punkt a, b och c, vid andra undantag från upphovsrätten som traditionellt gäller i deras nationella rätt.

3. I enlighet med Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk skall denna artikel inte tolkas på ett sådant sätt att dess tillämpning förorsakar oberättigad skada på rättsinnehavarens legitima intressen eller så att den förhindrar normalt bruk av databasen.

KAPITEL III

RÄTT AV SITT EGET SLAG

Artikel 7

Rättighetens föremål

1. Medlemsstaterna skall tillerkänna en databasproducent som vid anskaffning, granskning eller presentation visar sig innehålla en kvantitets- eller kvalitetsmässigt sett väsentlig investering, rätten att förbjuda utdrag och/eller återanvändning av hela eller en kvalitativt eller kvantitativt sett väsentlig del av databasens innehåll.

2. I detta kapitel avses med

a) utdrag: en varaktig eller tillfällig överflyttning av hela eller en väsentlig del av innehållet i en databas, oberoende av på vilket sätt och i vilken form detta sker,

b) återanvändning: när hela eller en väsentlig del av innehållet i en databas görs tillgänglig för allmänheten genom spridning av exemplar, uthyrning, on-line överföring eller överföring i någon annan form. När en kopia av databasen en gång sålts inom gemenskapen av rättsinnehavaren eller med dennes medgivande, konsumeras hans rätt att kontrollera återförsäljningen inom gemenskapen av detta exemplar

Utlåning från en inrättning som är tillgänglig för allmänheten utgör inte utdrag eller återanvändning.

3. Den rätt som avses i punkt 1 kan överföras, överlåtas eller ges som gåva genom licensavtal.

4. Den rätt som avses i punkt 1 skall tillämpas oberoende av möjligheten att ge databasen upphovsrättsligt eller annat rättsligt skydd. Dessutom skall den tillämpas oberoende av möjligheten att skydda databasens innehåll genom upphovsrätt eller andra rättigheter. Det i punkt 1 stadgade skyddet av databaser påverkar inte tillämpningen av befintliga rättigheter för deras innehåll.

5. Återkommande eller systematiskt utdrag och/eller återanvändning av väsentliga delar av innehållet i den databas, som förutsätter förfoganden som strider mot normalt bruk av basen eller som orsakar databasproducenternas lagstadgade rättigheter oförsvarlig skada, är ej tillåtna.

Artikel 8

Den behörige användarens rättigheter och skyldigheter

1. Den databasproducent, vars databas på något sätt gjorts tillgänglig för allmänheten, kan inte förhindra den behörige användaren från att företa utdrag av och/eller återanvända kvalitativt eller kvantitativt sett mindre väsentliga delar av dess innehåll, oberoende av för vilket ändamål detta sker. I den mån den behörige användaren enbart har tillstånd att göra utdrag och/eller att återanvända en del av databasen, gäller denna punkt endast denna del.

2. Den behörige användare av en databas som på något sätt gjorts tillgänglig för allmänheten, får inte förfoga över den på sätt som strider mot ett normalt bruk av denna bas eller som oberättigat kränker databasproducentens legitima intressen.

3. Den behörige användare av en databas som på något sätt gjorts tillgänglig för allmänheten, får inte skada upphovsrättsinnehavaren eller innehavaren av en närstående rättighet rörande verk som denna bas innehåller.

Artikel 9

Undantag från rätt av sitt eget slag

Medlemsstaterna har möjligheten att föreskriva att den behörige användaren av en databas som på något sätt gjorts tillgänglig för allmänheten får företa utdrag av eller återanvända en väsentlig del av dess innehåll utan tillstånd från databasproducenten,

a) om det gäller utdrag för enskilt bruk av en icke-elektronisk databas,

b) om det gäller utdrag inom undervisningsverksamhet eller för vetenskaplig forskning, förutsatt att källan anges och att det berättigas av det eftersträvade icke-kommersiella syftet,

c) om det gäller utdrag eller återanvändning i den allmänna säkerhetens intresse eller för ett administrativt eller rättsligt förfarande.

Artikel 10

Skyddstid

1. Den rätt som avses i artikel 7 får effekt från den tidpunkt då databasen fullbordats. Den gäller till 15 år efter den 1 januari det år då databasen fullbordats.

2. När det är fråga om en databas som på något sätt gjorts tillgänglig för allmänheten före utgången av den period som avses i punkt 1, skall skyddstiden för denna rätt gälla till 15 år efter den 1 januari det år då databasen för första gången gjorts tillgänglig för allmänheten.

3. Varje kvalitativt eller kvantitativt sett väsentlig ändring i innehållet i en databas, särskilt varje väsentlig ändring som är en följd av en samling av tillägg, utplåningar eller ändringar som berättigar bedömningen att det har uppkommit en ny kvalitativt eller kvantitativt sett väsentlig investering gör att databasen, som uppkommit på grund av denna investering kan tilldelas en egen skyddstid.

Artikel 11

Innehavare av rätt av sitt eget slag

1. Den rätt som avses i artikel 7 skall tillämpas på sådana databaser vars producent eller rättsinnehavare är medborgare i en medlemsstat eller är stadigvarande bosatt inom gemenskapens territorium.

2. Punkt 1 tillämpas också på företag som grundats i överensstämmelse med en medlemsstats lagstiftning och som har sitt säte, sitt huvudkontor eller huvudanläggning inom gemenskapen. Om ett sådant företag endast har sitt säte inom gemenskapens territorium bör dess verksamhet ha ett verkligt och kontinuerligt samband med en medlemsstats ekonomi.

3. Överenskommelser som utsträcker den rätt som avses i artikel 7 till databaser som producerats i tredje land och som följaktligen inte täcks av punkt 1 och 2, skall ingås av rådet på förslag av kommissionen. Skyddstiden som beviljas databaser med stöd av detta förfarande skall inte överstiga den som föreskrivs i artikel 10.

KAPITEL IV

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

Artikel 12

Sanktioner

Medlemsstaterna skall föreskriva ändamålsenliga sanktioner mot intrång i sådana rättigheter som avses i detta direktiv.

Artikel 13

Den fortsatta tillämpningen av andra bestämmelser

Bestämmelserna i detta direktiv skall inte påverka tillämpningen av andra bestämmelser rörande bl.a. upphovsrätt, närstående rättigheter eller andra rättigheter eller skyldigheter angående data, verk eller andra i databasen införda element, patent, varumärken, mönster eller modeller, skydd av nationella kulturskatter, kartellrätt och otillbörlig konkurrens, affärshemligheter, säkerhet, sekretess, skydd av personuppgifter och privatliv, tillgång till allmänna handlingar eller avtalsrätt.

Artikel 14

Tillämpning i tiden

1. Det skydd som föreskrivs i detta direktiv med avseende på upphovsrätt skall också tillämpas på sådana databaser som skapats före det datum som avses i artikel 16.1, som vid denna tidpunkt uppfyller de i detta direktiv föreskrivna kraven för upphovsrättsligt skydd av databaser.

2. Som undantag från punkt 1 gäller att om en databas som är upphovsrättsligt skyddad i en medlemsstat vid den tidpunkt då detta direktiv offentliggörs men inte uppfyller villkoren för upphovsrättsligt skydd enligt artikel 3.1, skall detta direktiv inte medföra att skyddstiden enligt ovan nämnda ordning förkortas i den medlemsstaten.

3. Det skydd som föreskrivs i detta direktiv skall med avseende på den rätt som avses i artikel 7 också tillämpas på databaser som fullbordats under de 15 år som föregår det datum som avses i artikel 16.1 och som vid den tidpunkten uppfyller de krav som föreskrivs i artikel 7.

4. Det skydd som avses i punkt 1 och 3 skall inte påverka de avtal som slutits eller rättigheter som erhållits före det datum som avses i dessa punkter.

5. I fråga om databaser som fullbordats under de 15 år som föregår det datum som anges i punkt 16.1, uppgår den i artikel 7 avsedda rättens skyddstid till 15 år räknat från den 1 januari som följer på detta datum.

Artikel 15

Vissa indispositiva bestämmelser

Avtalsrättsliga bestämmelser som strider mot artikel 6.1 och 8 är ogiltiga.

Artikel 16

Slutbestämmelser

1. Medlemsstaterna skall införa de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den 1 januari 1998.

När medlemsstaterna beslutar om dessa åtgärder skall besluten innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Medlemsstaterna skall fastställa ordningen för hur hänvisningen i fråga skall göras.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

3. Senast vid slutet av det tredje året efter det datum som anges i punkt 1, och därefter vart tredje år, skall kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Ekonomiska och sociala kommittén överlämna en rapport om genomförandet av detta direktiv i vilken den särskilt, på grundval av särskild information från medlemsstaterna, skall undersöka tillämpningen av rätten av sitt eget slag, däribland artiklarna 8 och 9, och särskilt kontrollera om tillämpningen av denna rätt inneburit missbruk av dominerande ställning eller andra konkurrensbegränsningar, vilka skulle berättiga att åtgärder vidtogs, bland dem möjligheten till tvångslicenser. Kommissionen skall vid behov framlägga förslag som syftar till att anpassa detta direktiv till utvecklingen på databasområdet.

Artikel 17

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 11 mars 1996.

På Europaparlamentets vägnar

K. HÄNSCH

OrdförandePå rådets vägnar

L. DINI

Ordförande

(1) EGT nr C 156, 23.6.1992, s. 4 och EGT nr C 308, 15.11.1993, s. 1.

(2) EGT nr C 19, 25.1.1993, s. 3.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 23 juni 1993 (EGT nr C 194, 19.7.1993, s. 144), rådets gemensamma ståndpunkt av den 10 juli 1995 (EGT nr C 288, 30.10.1995, s. 14) och Europaparlamentets beslut av den 14 december 1995 (EGT nr C 17, 22.1.1996). Rådets beslut av den 26 februari 1996.

(4) EGT nr L 122, 17.5.1991, s. 42. Direktivet senast ändrat genom direktiv 93/98/EEG (EGT nr L 290, 24.11.1993, s. 9).

(5) EGT nr L 346, 27.11.1992, s. 61.

(6) EGT nr L 290, 24.11.1993, s. 9.

(7) EGT nr L 281, 23.11.1995, s. 31.