Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31997L0050.pdf

31997L0050

Europaparlamentets och Rådets Direktiv 97/50/EG av den 6 oktober 1997 om ändring av direktiv 93/16/EEG om underlättande av läkares fria rörlighet och ömsesidigt erkännande av deras utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevisEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 291 , 24/10/1997 s. 0035 - 0037EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 97/50/EG av den 6 oktober 1997 om ändring av direktiv 93/16/EEG om underlättande av läkares fria rörlighet och ömsesidigt erkännande av deras utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 49, artikel 57.1 och 57.2 första och tredje meningarna, samt artikel 66 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

i enlighet med det i artikel 189 b i fördraget angivna förfarandet (3), mot bakgrund av det gemensamma utkast som förlikningskommittén godkände den 28 maj 1997, och

med beaktande av följande:

Det är nödvändigt att införa ändamålsenliga förfaranden för att uppdatera artiklarna 5.3, 7.2, 26 och 27 i direktiv 93/16/EEG (4) med hänsyn till de ofta förekommande förändringarna i utbildningen för och benämningen på medicinska specialiteter i de olika medlemsstaterna.

Användningen av sådana förfaranden som anges i rådets beslut 87/373/EEG av den 13 juli 1987 om närmare villkor för utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (5) bör göra det möjligt att förbättra effektiviteten i gemenskapens beslutsprocess för att underlätta den faktiska utövningen av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster för specialister vilkas rättigheter är beroende av uppdateringen av ovan nämnda bestämmelser.

Förfarandena i rådets beslut 87/373/EEG bör genomföras med hänsyn till det modus vivendi (6) i fråga om kommittébestämmelser som Europaparlamentet, rådet och kommissionen har enats om, till dess att en översyn av fördragen har företagits enligt artikel N 2 i Fördraget om Europeiska unionen.

Artiklarna 5.3 och 7.2 bör uppdateras när det gäller sådana medicinska specialiteter som har erkänts av två eller flera medlemsstater, och de senare bör föras upp på lämpliga förteckningar över benämningar på specialiteter när utbildningen i dessa medlemsstater överensstämmer med de minimikrav som anges i direktiv 93/16/EEG.

I artiklarna 26 och 27 i det nämnda direktivet bör minimitiden fastställas för de utbildningar som motsvarar de nya specialiteter som har införts och de övriga minimitiderna revideras när detta visar sig nödvändigt.

Kommissionen kan, i samråd med den kommitté bestående av högre tjänstemän med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor som inrättats genom beslut 75/365/EEG (7), införa nödvändiga ändringar i artiklarna 5.3 och 7.2.

Samma kommitté bör, när den biträder kommissionen för ändring av artiklarna 26 och 27, handla i egenskap av förvaltningskommitté.

Rådgivande kommittén för läkarutbildning, som inrättades inom kommissionen i enlighet med beslut 75/364/EEG (8) avger sina yttranden och rekommendationer till kommissionen och medlemsstaterna inom ramen för tillämpningen av direktiv 93/16/EEG.

När det gäller medlemsstaternas medborgare som har behörighetsbevis utfärdade i tredje land bör relevanta problem vid tillämpningen av sektorsdirektiven behandlas inom ramen för den allmänna ordningen för erkännande av högre utbildning och utbildningsbevis.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 93/16/EEG ändras enligt följande:

1. I artikel 5 skall följande punkt införas:

"4. Förteckningen över benämningar i punkt 3 skall ändras i enlighet med förfarandet i artikel 44a.2."

2. I artikel 7 skall följande punkt införas:

"3. Förteckningen över benämningar i punkt 2 skall ändras i enlighet med förfarandet i artikel 44a.2."

3. I artiklarna 26 och 27 skall följande nya stycke införas:

"Förteckningen över minimitiderna för de specialistutbildningar som nämns i denna artikel skall ändras i enlighet med förfarandet i artikel 44a.3."

4. Följande artikel skall införas:

"Artikel 44a

1. När förfarandena i denna artikel skall tillämpas skall kommissionen biträdas av Kommittén bestående av högre tjänstemän med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor, inrättad genom beslut 75/365/EEG (*).

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är, i förekommande fall genom omröstning.

Yttrandet skall tas in i protokollet och dessutom har varje medlemsstat rätt att begära att få sin uppfattning tagen till protokollet.

Kommissionen skall ta största hänsyn till det yttrande som kommittén har avgett. Den skall underrätta kommittén om det sätt på vilket dess yttrande har beaktats.

3. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Kommittén skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Medlemsstaternas röster skall vägas enligt bestämmelserna i nämnda artikel. Ordföranden får inte rösta.

Kommissionen skall besluta med omedelbar verkan. Om beslutet inte är förenligt med kommitténs yttrande skall kommissionen emellertid genast underrätta rådet.

I sådana fall

a) skall kommissionen uppskjuta verkställandet av de beslutade åtgärderna under en tid av två månader räknat från tidpunkten för denna underrättelse,

b) får rådet fatta ett annat beslut med kvalificerad majoritet inom den tid som anges under a.

(*) EGT L 167, 30.6.1975, s. 19. Beslutet senast ändrat genom beslut 80/157/EEG (EGT L 33, 11.2.1980, s. 15)."

Artikel 2

Detta direktiv träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 6 oktober 1997.

På Europaparlamentets vägnar

J. M. GIL-ROBLES

Ordförande

På rådets vägnar

J. POOS

Ordförande

(1) EGT C 389, 31.12.1994, s. 19, och EGT C 28, 1.2.1996, s. 7.

(2) EGT C 133, 31.5.1995, s. 10.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 29 juni 1995 (EGT C 183, 17.7.1995, s. 24), rådets gemensamma ståndpunkt av den 18 juni 1996 (EGT C 248, 26.8.1996, s. 71) och Europaparlamentets beslut av den 22 oktober 1996 (EGT C 347, 18.11.1996, s. 31). Europaparlamentets beslut av den 17 juli 1997. Rådets beslut av den 24 juli 1997.

(4) EGT L 165, 7.7.1993, s. 1. Direktivet senast ändrat genom 1994 års anslutningsakt.

(5) EGT L 197, 18.7.1987, s. 33.

(6) EGT C 102, 4.4.1996, s. 1.

(7) EGT L 167, 30.6.1975, s. 19. Beslutet senast ändrat genom beslut 80/157/EEG (EGT L 33, 11.2.1980, s. 15).

(8) EGT L 167, 30.6.1975, s. 17.

Kommissionens uttalande

Sjunde stycket b i ingressen, beaktandemeningen oräknad (nytt)

Kommissionen understryker att nödvändigheten av att fastställa likvärdigheten av de behörighetsbevis för läkare som har utfärdats utanför Europeiska unionen utgör ett av de relevanta problem som bör behandlas.