Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31998L0063.pdf

31998L0063

Kommissionens direktiv 98/63/EG av den 3 september 1998 om ändring av rådets direktiv 93/16/EEG om underlättande av läkares fria rörlighet och ömsesidigt erkännande av deras utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 253 , 15/09/1998 s. 0024 - 0026KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/63/EG av den 3 september 1998 om ändring av rådets direktiv 93/16/EEG om underlättande av läkares fria rörlighet och ömsesidigt erkännande av deras utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis (Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 49, artikel 57.1, artikel 57.2 första och tredje meningen samt artikel 66 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 93/16/EEG av den5 april 1993 om underlättande av läkares fria rörlighet och ömsesidigt erkännande av deras utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis (1), senast ändrad genom kommissionens direktiv 98/21/EG (2) särskilt artikel 44 a, och

av följande skäl:

Förenade kungariket har lämnat en motiverad begäran om att för denna medlemsstats vidkommande ändra benämningarna neurokirurgi, allmän internmedicin, ortopedi, patologisk anatomi samt psykiatri i den förteckning över medicinsk specialistkompetens som är gemensam för samtliga medlemsstater.

Luxemburg har lämnat en motiverad begäran om att för denna medlemsstats vidkommande uppta benämningarna klinisk biologi, gastroenterologisk kirurgi, nukleärmedicin, käk- och ansiktskirurgi samt tand-, mun-, käk- och ansiktskirurgi på den förteckning över medicinsk specialistkompetens som är gemensam för två eller flera medlemsstater.

Grekland har lämnat en motiverad begäran om att för denna medlemsstats vidkommande ändra benämningen onkologi i den förteckning över medicinsk specialistkompetens som är gemensam för två eller flera medlemsstater.

Förenade kungariket har lämnat en motiverad begäran om att för denna medlemsstats vidkommande ändra benämningarna klinisk bakteriologi, thoraxkirurgi, kardiologi, venereologi, medicinsk radiologi, onkologi, geriatrik, medicinska njursjukdomar, infektionssjukdomar samt rehabiliteringsmedicin i den förteckning över medicinsk specialistkompetens som är gemensam för två eller flera medlemsstater.

Grekland har lämnat en motiverad begäran om att för denna medlemsstats vidkommande uppta benämningarna kärlkirurgi samt samhällsmedicin på den förteckning över medicinsk specialistkompetens som är gemensam för två eller flera medlemsstater.

Belgien, Irland och Förenade kungariket har lämnat en motiverad begäran om att för dessa medlemsstaters vidkommande uppta benämningen intensivvård på den förteckning över medicinsk specialistkompetens som är gemensam för två eller flera medlemsstater.

Danmark, Spanien, Italien, Irland, Finland, Sverige och Förenade kungariket har lämnat en motiverad begäran om att för dessa medlemsstaters vidkommande uppta benämningen klinisk neurofysiologi på den förteckning över medicinsk specialistkompetens som är gemensam för två eller flera medlemsstater.

Bestämmelserna i detta direktiv överensstämmer med yttrandet från den kommitté bestående av högre tjänstemän med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor som inrättades genom rådets beslut 75/365/EEG (3).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 5.3 i direktiv 93/16/EEG skall ändras på följande sätt:

a) Vid "neurokirurgi" skall benämningen "neurological surgery" vid "Förenade kungariket" ersättas med "neurosurgery".

b) Vid "allmän internmedicin" skall benämningen "general medicine" vid "Förenade kungariket" ersättas med "general (internal) medicine".

c) Vid "ortopedi" skall benämningen "orthopaedic surgery" vid "Förenade kungariket" ersättas med "trauma and orthopaedic surgery".

d) Vid "patologisk anatomi" skall benämningen "morbid anatomy and histopathology" vid "Förenade kungariket" ersättas med "histopathology".

e) Vid "psykiatri" skall benämningen "psychiatry" vid "Förenade kungariket" ersättas med "general psychiatry".

Artikel 2

Artikel 7.2 i direktiv 93/16/EEG skall ändras på följande sätt:

a) Vid "klinisk biologi" skall följande läggas till:

>Plats för tabell>

.b) Vid "klinisk bakteriologi" skall benämningen "medical microbiology" vid "Förenade kungariket" ersättas med "medical microbiology and virology".

c) Vid "thoraxkirurgi" skall benämningen "thoracic surgery" vid "Förenade kungariket" ersättas med "cardio-thoracic surgery".

d) Vid "kärlkirurgi" skall följande läggas till:

>Plats för tabell>

.e) Vid "kardiologi" skall benämningen "cardio-vascular diseases" vid "Förenade kungariket" ersättas med "cardiology".

f) Vid "venereologi" skall benämningen "venereology" vid "Förenade kungariket" ersättas med "genito-urinary medicine".

g) Vid "medicinsk radiologi" skall benämningen "diagnostic radiology" vid "Förenade kungariket" ersättas med "clinical radiology".

h) Vid "onkologi" skall benämningen "ÁêôéíïèåñáðåõôéêÞ" vid "Grekland" ersättas med "ÁêôéíïèåñáðåõôéêÞ - Ïãêïëïãßá" och benämningen "radiotherapy" vid "Förenade kungariket" ersättas med "clinical oncology".

i) Vid "geriatrik" skall benämningen "geriatrics" vid "Förenade kungariket" ersättas med "geriatric medicine".

j) Vid "medicinska njursjukdomar" skall benämningen "renal diseases" vid "Förenade kungariket" ersättas med "renal medicine".

k) Vid "infektionssjukdomar" skall benämningen "communicable diseases" vid "Förenade kungariket" ersättas med "infectious diseases".

l) Vid "samhällsmedicin" skall "Grekland: ÊïéíùíéêÞ ÉáôñéêÞ" läggas till och benämningen "community medicine" vid "Förenade kungariket" ersättas med "public health medicine".

m) Vid "gastroenterologisk kirurgi" skall följande läggas till:

>Plats för tabell>

.n) Vid "nukleärmedicin" skall följande läggas till:

>Plats för tabell>

.o) Vid "käk- och ansiktskirurgi (grundutbildning för läkare)" skall följande läggas till:

>Plats för tabell>

.p) Vid "tand-, mun-, käk- och ansiktskirurgi (grundutbildning för läkare och tandläkare)" skall följande läggas till:

>Plats för tabell>

.q) Följande två specialistområden skall läggas till:

"- Intensivvård

>Plats för tabell>

"

"- Klinisk neurofysiologi

>Plats för tabell>

".

Artikel 3

Artikel 27 i direktiv 93/16/EEG skall ändras på följande sätt:

a)

Under "Första gruppen (fem år)" skall följande läggas till:"- intensivvård"

b) Under "Andra gruppen (fyra år)" skall följande läggas till:

"- klinisk neurofysiologi."

Artikel 4

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som krävs för att följa detta direktiv senast den 30 juni 1999. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

En hänvisning till detta direktiv skall finnas i sådana lagar och andra författningar som medlemsstaterna antar enligt stycket ovan, eller bifogas när de offentliggörs. Varje medlemsstat får själv besluta hur hänvisningen skall göras.

2. Medlemsstaterna skall delge kommissionen centrala författningstexter som de antar på detta direktivs område.

Artikel 5

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 6

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 3 september 1998.

På kommissionens vägnar

Mario MONTI

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 165, 7.7.1993, s. 1.

(2) EGT L 119, 22.4.1998, s. 15.

(3) EGT L 167, 30.6.1975, s. 19.