Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31999L0046.pdf

31999L0046

Kommissionens direktiv 1999/46/EG av den 21 maj 1999 om ändring av direktiv 93/16/EEG om underlättande av läkares fria rörlighet och ömsesidigt erkännande av deras utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 139 , 02/06/1999 s. 0025 - 0026KOMMISSIONENS DIREKTIV 1999/46/EG

av den 21 maj 1999

om ändring av direktiv 93/16/EEG om underlättande av läkares fria rörlighet och ömsesidigt erkännande av deras utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om inrättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 40, 47.1, 47.2, första och tredje meningen och 55 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 93/16/EEG av den 5 april 1993 om underlättande av läkares fria rörlighet och ömsesidigt erkännande av deras utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis(1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 98/63/EG(2), särskilt artikel 44 a i detta, och

med beaktande av följande:

(1) Italien har lämnat en motiverad begäran om att för denna medlemsstats vidkommande ändra å ena sidan benämningarna gynekologi-obstetrik, oftalmologi och andningsvägsmedicin på den förteckning över medicinsk specialistkompetens som är gemensam för alla medlemsstaterna och å den andra benämningarna klinisk biologi, klinisk bakteriologi, plastikkirurgi, gastroenterologi, endokrinologi och fysioterapi på den förteckning över medicinsk specialistkompetens som är gemensam för två eller flera medlemsstater.

(2) Italien har lämnat en motiverad begäran om att för denna medlemsstats vidkommande uppta benämningarna biokemi, röntgendiagnostik, radioterapi och geriatrik på den förteckning över medicinsk specialistkompetens som är gemensam för två eller flera medlemsstater. Det är följaktligen lämpligt att komplettera förteckningen över medicinsk specialistkompetens som är gemensam för alla medlemsstaterna med röntgendiagnostik och radioterapi.

(3) Spanien och Italien har lämnat en motiverad begäran om att för dessa medlemsstaters vidkommande uppta benämningen folkhälsovård på den förteckning över medicinsk specialistkompetens som är gemensam för två eller flera medlemsstater.

(4) Bestämmelserna i detta direktiv överensstämmer med yttrandet från den kommitté bestående av högre tjänstemän med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor som inrättades genom rådets beslut 75/365/EEG(3).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 5.3 i direktiv 93/16/EEG skall ändras på följande sätt:

a) Vid "gynekologi-obstetrik" skall benämningen "ostetricia e ginecologia" vid "Italien" ersättas med "ginecologia e ostetricia".

b) Vid "oftalmologi" skall benämningen "oculistica" vid "Italien" ersättas med "oftalmologia".

c) Vid "andningsvägsmedicin" skall benämningen "tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio" vid "Italien" ersättas med "malattie dell'apparato respiratorio".

d) Följande två punkter skall tilläggas:

"-

röntgendiagnostik

>Plats för tabell>

-

radioterapi

>Plats för tabell>".

Artikel 2

Artikel 7.2 i direktiv 93/16/EEG skall ändras på följande sätt:

a) Vid "klinisk biologi" skall benämningen "patologia diagnostica di laboratorio" vid "Italien" ersättas med "patologia clinica".

b) Vid "klinisk bakteriologi" skall benämningen "microbiologia" vid "Italien" ersättas med "microbiologia e virologia".

c) Vid "biokemi" skall följande läggas till: ">Plats för tabell>".

d) Vid "plastikkirurgi" skall benämningen "chirurgia plastica" vid "Italien" ersättas med "chirurgia plastica e ricostruttiva".

e) Vid "gastroenterologi" skall benämningen "malattie dell'apparato digerente, della nutrizione e del ricambio" vid "Italien" ersättas med "gastroenterologia".

f) Vid "endokrinologi" skall benämningen "endocrinologia" vid "Italien" ersättas med "endocrinologia e malattie del ricambio".

g) Vid "fysioterapi" skall benämningen "fisioterapia" vid "Italien" ersättas med "medicina fisica e riabilitazione".

h) Vid "geriatrik" skall följande läggas till: ">Plats för tabell>"

i) Vid "folkhälsovård" skall följande läggas till: ">Plats för tabell>"

j) Punkterna "röntgendiagnostik" och "radioterapi" skall utgå.

Artikel 3

Vid "Andra gruppen (fyra år)" i artikel 26 i direktiv 93/16/EEG, skall följande läggas till:

"- medicinsk radiologi

- onkologi".

Artikel 4

Vid "Andra gruppen (fyra år)" i artikel 27 i direktiv 93/16/EEG, skall följande utgå:

"- medicinsk radiologi

- onkologi".

Artikel 5

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som krävs för att följa detta direktiv senast den 31 december 1999. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

En hänvisning till detta direktiv skall finnas i sådana lagar och andra författningar som medlemsstaterna antar enligt stycket ovan, eller bifogas när de offentliggörs. Varje medlemsstat får själv besluta hur hänvisningen skall göras.

2. Medlemsstaterna skall delge kommissionen centrala författningstexter som de antar på detta direktivs område.

Artikel 6

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 7

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 21 maj 1999.

På kommissionens vägnar

Mario MONTI

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 165, 7.7.1993, s. 1.

(2) EGT L 253, 15.9.1998, s. 24.

(3) EGT L 167, 30.6.1975, s. 19.