Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32005D0909.pdf

16.12.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 329/38


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 14 december 2005

om upprättandet av en expertgrupp för att bistå kommissionen med rådgivning och underlätta samarbete mellan offentliga tillsynssystem för lagstadgade revisorer och revisionsföretag

(2005/909/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, och

av följande skäl:

(1)

Det är av yttersta vikt att den lagstadgade revisionen förstärks för att återställa investerarnas förtroende för de finansiella marknaderna. I det moderniserade åttonde direktivet om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning samt ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG (1) (nedan kallat ”det moderniserade åttonde direktivet”) införs bland annat ett system för offentlig tillsyn för lagstadgade revisorer och revisionsföretag. Det moderniserade åttonde direktivet syftar till att upprätta samordning av offentliga tillsynssystem på gemenskapsnivå och inbegriper en möjlighet för kommissionen att anta genomförandebestämmelser.

(2)

För att nå de mål som ställs upp i det moderniserade åttonde direktivet behöver kommissionen bistås av en expertgrupp som kan bidra till samordningen och utvecklingen av offentliga tillsynssystem inom Europeiska unionen. Denna grupp kan också bidra till att tekniskt förbereda genomförandebestämmelserna för det moderniserade åttonde direktivet.

(3)

Expertgruppen bör bestå av företrädare på hög nivå från de offentliga tillsynssystemen för lagstadgade revisorer och revisionsföretag i medlemsstaterna. Om sådana system ännu inte upprättats bör företrädare från de nationella ministerier som ansvarar för upprättandet av sådana system anslutas till gruppen. Endast personer som inte är yrkesverksamma revisorer, enligt definitionen i artikel 2.11 b i det moderniserade åttonde direktivet, kan utses till företrädare eller ställföreträdande företrädare med tanke på potentiella intressekonflikter mellan, å ena sidan, yrkeskåren och den privata sektorn och, å andra sidan, samhällsintresset. Kommissionen och arbetsgruppen bör inte desto mindre ta del av yrkesutövares kunskaper och erfarenhet. Följaktligen bör kommissionen, efter att ha diskuterat med expertgruppen, på ett tidigt stadium öppet och med möjlighet till insyn företa ett omfattande samråd med marknadsdeltagare, konsumenter, revisionsyrket och slutanvändare om gruppens arbete.

(4)

En expertgrupp med namnet Europeiska gruppen av tillsynsorgan för revisorer (”European Group of Auditors”) bör därför upprättas och dess behörighetsregler och struktur närmare fastställas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

En expertgrupp benämnd Europeiska gruppen av tillsynsorgan för revisorer (nedan kallad ”gruppen”) inrättas härmed av kommissionen.

Artikel 2

Uppgift

Kommissionen får samråda med gruppen i alla frågor som rör utarbetandet av genomförandeåtgärder till det moderniserade åttonde direktivet. Gruppen får även diskutera alla frågor som rör samarbete mellan offentliga tillsynssystem för lagstadgad revision och revisionsföretag.

Gruppen skall ha följande huvudsakliga arbetsuppgifter:

Underlätta samarbete mellan medlemsstaters offentliga tillsynssystem och få till stånd ett utbyte av god praxis beträffande upprättandet av sådana system och löpande samarbete inom dessa system.

Bidra till den tekniska bedömningen av offentliga tillsynssystem i tredjeland och till det internationella samarbetet mellan medlemsstater och tredjeland inom detta område.

Bidra till den tekniska granskningen av internationella revisionsstandarder, inberäknat förfaranden för utarbetandet av dessa, med sikte på deras antagande på gemenskapsnivå.

Artikel 3

Sammansättning – utnämning

1.   Gruppen skall bestå av företrädare på hög nivå från de organ som ansvarar för offentlig tillsyn av lagstadgade revisorer och revisionsföretag i medlemsstaterna eller i avsaknad av sådana, av företrädare från de behöriga nationella ministerierna.

2.   Varje medlemsstat skall utse en företrädare på hög nivå från en av de i punkt 1 nämnda myndigheterna för deltagande i gruppens möten. Kommissionen kan vägra att godkänna den företrädare som en medlemsstat har utsett om den inte anser att företrädaren är lämplig, särskilt om det föreligger någon som helst intressekonflikt. I ett sådant fall kommer kommissionen omgående att informera den berörda medlemsstaten som sedan utser en annan företrädare.

3.   Endast personer som inte är yrkesverksamma revisorer kan utses till företrädare.

4.   Varje medlemsstat skall utse en företrädare. En suppleant per medlemsstat kan utses enligt de villkor som fastställs i punkterna 1, 2, 3 och 5.

5.   Följande bestämmelser skall gälla:

I det fall en medlemsstat företräds av ett ministerium, skall medlemsstaten, så snart ett offentligt tillsynssystem för revisorer och revisionsföretag har upprättats, byta ut sin företrädare mot en företrädare som hämtats från det offentliga tillsynssystemet.

Företrädare som inte längre har möjlighet att på ett verkningsfullt sätt bidra till gruppens överläggningar, som avgår eller som inte iakttar de villkor som fastställs i det första eller tredje punkten i denna artikel eller i artikel 287 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen skall bytas ut.

Medlemmar i undergrupper som nämns i artikel 4 och som är yrkesverksamma revisorer skall vid början av sitt förordnande och varje gång ordföranden så begär, underteckna en förbindelse att verka till förmån för allmänintresset samt en förklaring som anger avsaknaden eller förekomsten av eventuella intressen som skulle kunna undergräva deras objektivitet.

Artikel 4

Drift

1.   Gruppen skall ha kommissionens företrädare som ordförande.

2.   Som en allmän regel bör kommissionen, efter att ha diskuterat med gruppen, på ett tidigt stadium, öppet och med möjlighet till insyn, bedriva ett omfattande samråd med marknadsdeltagare, konsumenter, revisionsyrket och slutanvändare om gruppens arbete.

3.   I samförstånd med kommissionen får undergrupper inrättas för att granska specifika frågeställningar enligt de behörighetsregler som gruppen har fastlagt. Respektive undergrupp skall upplösas när dess uppdrag är slutfört. Undergrupperna kan även inbegripa yrkesverksamma revisorer.

4.   Ordföranden har rätt att be experter eller observatörer med särskild kompetens i ett ämne på dagordningen att medverka i gruppens eller undergruppens överläggningar om detta är fördelaktigt och/eller nödvändigt.

5.   Gruppens diskussioner skall inte vara offentliga.

6.   Gruppen och dess undergrupper skall normalt sammanträda i kommissionens lokaler i enlighet med de förfaranden och tidsplaner som de själva upprättar. Kommissionen skall ha hand om sekretariatet. Övriga kommissionstjänstemän med intresse av överläggningarna får delta i dessa möten.

7.   Gruppen skall anta sin arbetsordning på grundval av den standardiserade arbetsordning som antagits av kommissionen.

8.   Kommissionen får, på det berörda dokumentets originalspråk, offentliggöra varje sammandrag, slutsats, partiell slutsats eller arbetsdokument från gruppen.

Artikel 5

Utgifter för sammanträden

Kommissionen skall ersätta resekostnader och, i tillämpliga fall, traktamenten för företrädare, medlemmar i undergrupper, experter och observatörer i samband med gruppens verksamhet i enlighet med kommissionens gällande bestämmelser. Företrädarna skall inte uppbära ersättning för sina arbetsuppgifter.

Utgifter för sammanträden skall ersättas inom ramen för de anslag som tilldelats den berörda avdelningen i det årliga förfarandet för fördelning av medel.

Artikel 6

Ikraftträdande

Beslutet får verkan samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 14 december 2005.

På kommissionens vägnar

Charlie McCREEVY

Ledamot av kommissionen


(1)  Ännu ej offentliggjort i EUT.