Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

7.10.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 263/32


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 2 oktober 2009

om rutiner för utbyte av information på elektronisk väg mellan medlemsstaterna enligt kapitel VI i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden

[delgivet med nr K(2009) 7493]

(Text av betydelse för EES)

(2009/739/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden (1), särskilt artikel 36 andra meningen,

efter att ha hört Europeiska datatillsynsmannen, och

av följande skäl:

(1)

Medlemsstaternas skyldighet enligt artiklarna 28–36 i direktiv 2006/123/EG att bistå varandra och samarbeta effektivt förutsätter informationsutbyte mellan deras behöriga myndigheter. För att samarbetet mellan medlemsstaterna ska fungera väl måste det få stöd av tekniska medel som möjliggör direkt, snabb kommunikation mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter. Enligt artikel 34.1 i direktiv 2006/123/EG ska kommissionen i samarbete med medlemsstaterna inrätta ett elektroniskt system för informationsutbyte mellan medlemsstaterna med hänsyn tagen till befintliga informationssystem.

(2)

Informationssystemet för den inre marknaden (IMI), som inrättats med stöd av Europaparlamentets och rådets beslut 2004/387/EG av den 21 april 2004 om interoperabelt tillhandahållande av alleuropeiska e-förvaltningstjänster för offentliga förvaltningar, företag och medborgare (IDABC) (2), är ett elektroniskt verktyg avsett att stödja en rad rättsakter som rör den inre marknaden och som förutsätter informationsutbyte mellan medlemsstaternas förvaltningar. Eftersom IMI möjliggör säkert och strukturerat informationsutbyte på elektronisk väg mellan de behöriga myndigheterna och eftersom det också gör det möjligt för de behöriga myndigheterna att enkelt finna rätt samarbetspartner i andra medlemsstater och kommunicera med denna snabbt och effektivt bör IMI användas för informationsutbyte i enlighet med direktiv 2006/123/EG.

(3)

För att medlemsstaternas behöriga myndigheter effektivt ska kunna utbyta information på elektronisk väg måste praktiska rutiner för sådan kommunikation via IMI fastställas.

(4)

Utöver förfrågningar om information eller kontroller, inspektioner och utredningar samt svar på sådana förfrågningar stadgas i direktiv 2006/123/EG om två särskilda former av informationsutbyte: informationsutbyte om allvarliga specifika skeenden och omständigheter som har samband med en tjänsteverksamhet och som skulle kunna orsaka allvarlig skada för människors hälsa eller säkerhet eller för miljön (nedan kallade varningar) i enlighet med artiklarna 29.3 och 32.1 i direktiv 2006/123/EG, och informationsutbyte om undantagsvisa åtgärder avseende tjänsters säkerhet (nedan kallade undantag i enskilda fall) i enlighet med artiklarna 18 och 35 i direktiv 2006/123/EG.

(5)

Eftersom varningar rör allvarliga hot mot människors hälsa eller säkerhet eller mot miljön är det viktigt med nära samarbete mellan de olika medlemsstaternas behöriga myndigheter för att undanröja hotet och hålla myndigheterna tillräckligt underrättade om andra myndigheters åtgärder och om hotet undanröjts eller kvarstår. För att de behöriga myndigheterna ska kunna utöva effektiv tillsyn över tjänsteleverantörerna och deras tjänster och ombesörja ett adekvat skydd av personuppgifter i varningarna, måste bestämmelser fastställas om avslutande av en varning som ingetts av en medlemsstat med stöd av direktiv 2006/123/EG när förutsättningarna i artiklarna 29.3 och 32.1 inte längre föreligger. Medlemsstaterna bör ges möjlighet att invända mot förslag om avslutande av en varning om hot om allvarlig skada av människors hälsa eller säkerhet eller av miljön kvarstår.

(6)

Enligt artikel 43 i direktiv 2006/123/EG ska man vid genomförandet och tillämpningen av det direktivet, och då särskilt av bestämmelserna om tillsyn, följa reglerna om skydd av personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (3) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation) (4). Således bör informationsutbytet på elektronisk väg mellan medlemsstaterna ske enligt reglerna om skydd av personuppgifter i direktiven 95/46/EG och 2002/58/EG. Kommissionens behandling av uppgifter bör utföras enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (5).

(7)

För att ge personuppgifter ett starkt skydd inom IMI har kommissionen antagit beslut 2008/49/EG av den 12 december 2007 om genomförandet av informationssystemet för den inre marknaden (IMI) med avseende på skyddet av personuppgifter (6) och rekommendation 2009/329/EG av den 26 mars 2009 om riktlinjer för skyddet av personuppgifter i informationssystemet för den inre marknaden (IMI) (7).

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 40 i direktiv 2006/123/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Användning av IMI för informationsutbyte

1.   Informationssystemet för den inre marknaden (IMI) ska användas vid utbyte av information på elektronisk väg mellan medlemsstaterna i enlighet med bestämmelserna om administrativt samarbete i kapitel VI i direktiv 2006/123/EG och möjliggöra

a)

förfrågningar om information och kontroller, inspektioner och utredningar samt svar på sådana förfrågningar enligt kapitel VI i direktiv 2006/123/EG,

b)

varningar i enlighet med artiklarna 29.3 och 32.1 i direktiv 2006/123/EG,

c)

förfrågningar och anmälningar i enskilda fall i enlighet med förfarandet i artikel 35.2, 35.3 och 35.6 i direktiv 2006/123/EG.

2.   De IMI-samordnare som avses i artikel 8 i beslut 2008/49/EG får utses till kontaktpunkter i enlighet med artikel 28.2 i direktiv 2006/123/EG.

Artikel 2

IMI:s funktioner vid förfrågningar om information och om kontroller, inspektioner och utredningar samt svar på sådana förfrågningar

Vid förfrågningar om information och om kontroller, inspektioner och utredningar samt svar på sådana förfrågningar ska IMI möjliggöra

a)

sändning av förfrågningar,

b)

sändning av och begäran om ytterligare information,

c)

mottagning av förfrågningar,

d)

vidarebefordran av förfrågningar,

e)

svar på förfrågningar.

Artikel 3

IMI:s funktioner vid varningar

1.   Vid utbyte av information om varningar ska IMI möjliggöra

a)

sändning av varningar när förutsättningarna i artiklarna 29.3 och 32.1 i direktiv 2006/123/EG föreligger,

b)

sändning av och begäran om ytterligare information om varningar,

c)

återkallelse av varningar som sänts utan att förutsättningarna i artiklarna 29.3 och 32.1 i direktiv 2006/123/EG föreligger,

d)

rättelse av information i varningar,

e)

sändning av förslag om avslutning av varningar,

e)

invändning mot förslag om avslutning av varningar,

g)

avslutning av varningar när förutsättningarna i artiklarna 29.3 och 32.1 i direktiv 2006/123/EG inte längre föreligger.

2.   Vid sändning av varningar och därtill hörande information till andra medlemsstater och vid mottagning av varningar från andra medlemsstater ska IMI tillhandahålla en funktion som varningssamordnare. Funktionen som varningssamordnare får utföras av de IMI-aktörer som omnämns i artiklarna 7 och 8 i beslut 2008/49/EG.

3.   Före radering från systemet enligt förfarandet i artikel 4 i beslut 2008/49/EG får informationen i avslutade varningar, inbegripet personuppgifter, inte vara synlig för någon användare av IMI.

Artikel 4

IMI:s funktioner vid undantag i enskilda fall

Vid utbyte av information om undantag i enskilda fall ska IMI möjliggöra

a)

sändning av förfrågningar till etableringsmedlemsstaten enligt artikel 35.2 i direktiv 2006/123/EG,

b)

svar på förfrågningar som sänts enligt artikel 35.2 i direktiv 2006/123/EG,

c)

sändning av anmälningar till kommissionen och etableringsmedlemsstaten enligt artikel 35.2 och 35.6 i direktiv 2006/123/EG,

d)

automatisk underrättelse till en samordnare om de åtgärder som avses i punkterna a, b och c.

Artikel 5

Skydd av personuppgifter

Behandling av personuppgifter vid informationsutbyte på elektronisk väg mellan medlemsstaterna ska utföras i enlighet med direktiven 95/46/EG och 2002/58/EG.

Kommissionens behandling av personuppgifter ska utföras i enlighet med förordning (EG) nr 45/2001.

Artikel 6

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 2 oktober 2009.

På kommissionens vägnar

Charlie McCREEVY

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 376, 27.12.2006, s. 36.

(2)  EUT L 181, 18.5.2004, s. 25.

(3)  EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.

(4)  EGT L 201, 31.7.2002, s. 37.

(5)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

(6)  EUT L 13, 16.1.2008, s. 18.

(7)  EUT L 100, 18.4.2009, s. 12.