Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32009L0049.pdf

26.6.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 164/42


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/49/EG

av den 18 juni 2009

om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG vad gäller krav på offentlighet för medelstora företag och skyldigheten att upprätta sammanställd redovisning

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättande av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 44.1,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

I ordförandeskapets slutsatser från mötet den 8 och 9 mars 2007 betonade Europeiska rådet att minskning av administrativa bördor är en viktig åtgärd för att stimulera Europas ekonomi, särskilt genom dess återverkningar för små och medelstora företag. Europeiska rådet framhöll att kraftfulla gemensamma insatser från såväl Europeiska unionen som medlemsstaterna är nödvändiga för att minska de administrativa bördorna.

(2)

Redovisning och revision har lyfts fram som områden inom vilka de administrativa bördorna för företag i gemenskapen kan minskas.

(3)

I kommissionens meddelande av den 10 juli 2007 om ett förenklat företagsklimat på områdena bolagsrätt, redovisning och revision identifieras ändringar som är nödvändiga att göra i rådets fjärde direktiv 78/660/EEG av den 25 juli 1978 om årsbokslut i vissa typer av bolag (3) och rådets sjunde direktiv 83/349/EEG av den 13 juni 1983 om sammanställd redovisning (4). Särskilt uppmärksamhet riktades mot att ytterligare lätta på rapporteringskraven för små och medelstora företag.

(4)

Tidigare har att ett antal ändringar gjorts för att göra det möjligt för företag som omfattas av tillämpningsområdet för direktiven 78/660/EEG och 83/349/EEG att använda redovisningsmetoder i enlighet med internationella redovisningsstandarder (IFRS). I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (5) måste företag vars värdepapper är noterade på en reglerad marknad i en medlemsstat upprätta sin koncernredovisning i enlighet med IFRS, och är därför undantagna från de flesta av kraven i direktiven 78/660/EEG och 83/349/EEG. Dessa direktiv ligger emellertid fortfarande till grund för små och medelstora företags redovisning i gemenskapen.

(5)

Små och medelstora företag omfattas ofta av samma regler som större företag, men deras särskilda redovisningsbehov har sällan utvärderats. I synnerhet är det ökade antalet krav på offentliggöranden betungande för sådana företag. Omfattande rapporteringskrav skapar en finansiell börda och kan hindra en effektiv användning av kapital för produktiva syften.

(6)

Tillämpningen av förordning (EG) nr 1606/2002 har också visat att det finns ett behov av att klargöra förhållandet mellan redovisningsreglerna enligt direktiv 83/349/EEG och IFRS.

(7)

Även om kostnader för bolagsbildning kan redovisas som tillgångar i balansräkningen, krävs enligt artikel 34.2 i direktiv 78/660/EEG att dessa kostnader förklaras i en not. Små företag kan undantas från denna upplysningsskyldighet i enlighet med artikel 44.2 i det direktivet. För att minska den onödiga administrativa bördan bör det även vara möjligt att undanta medelstora företag från denna upplysningsskyldighet.

(8)

Enligt direktiv 83/349/EEG måste ett moderföretag upprätta en sammanställd redovisning även om det enda dotterföretaget eller alla dotterföretag sammanlagt endast har ringa betydelse med hänsyn till de syften som anges i artikel 16.3 i det direktivet. Dessa företag omfattas följaktligen av förordning (EG) nr 1606/2002 och är därför skyldiga att upprätta sammanställda redovisningar enligt IFRS. Detta krav anses vara betungande när ett moderföretag endast har dotterföretag av ringa betydelse. Ett moderföretag bör därför undantas från skyldigheten att upprätta en sammanställd redovisning och ett sammanställt årsbokslut om det endast har dotterföretag som anses vara av ringa betydelse, både sett för sig och sammanlagt. Även om denna lagstadgade skyldighet bör tas bort, bör ett moderföretag fortfarande kunna upprätta en sammanställd redovisning och ett sammanställt årsbokslut på eget initiativ.

(9)

Eftersom målet för detta direktiv, nämligen att minska de administrativa bördor som är kopplade till vissa krav på offentliggörande för små och medelstora företag samt skyldigheten att upprätta en sammanställd redovisning för vissa företag inom gemenskapen, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och därför, på grund av den planerade åtgärdens omfattning eller verkningar, bättre kan uppnås på gemenskapnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(10)

Direktiven 78/660/EEG och 83/349/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

(11)

I enlighet med artikel 34 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning (6) uppmuntras medlemsstaterna att för egen del och i gemenskapens intresse upprätta egna tabeller som så långt det är möjligt visar överensstämmelsen mellan detta direktiv och införlivandeåtgärderna samt att offentliggöra dessa tabeller.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av direktiv 78/660/EEG

I artikel 45.2 i direktiv 78/660/EEG ska första meningen i andra stycket ersättas med följande:

”Medlemsstaterna får ge de bolag som avses i artikel 27 tillåtelse att utelämna de upplysningar som föreskrivs i artiklarna 34.2 och 43.1.8.”

Artikel 2

Ändring av direktiv 83/349/EEG

I artikel 13 i direktiv 83/349/EEG ska följande punkt införas:

”2a.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4.2 och artiklarna 5 och 6 ska moderföretag som lyder under en medlemsstats lagstiftning och som endast har dotterföretag av ringa betydelse med hänsyn till de syften som anges i artikel 16.3, både sett för sig och sammanlagt, undantas från skyldigheten enligt artikel 1.1.”

Artikel 3

Införlivande

1.   Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den 1 januari 2011. De ska genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 4

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 5

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 18 juni 2009.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

S. FÜLE

Ordförande


(1)  EUT C 77, 31.3.2009, s. 37.

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 18 december 2008 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 11 maj 2009.

(3)  EGT L 222, 14.8.1978, s. 11.

(4)  EGT L 193, 18.7.1983, s. 1.

(5)  EGT L 243, 11.9.2002, s. 1.

(6)  EUT C 321, 31.12.2003, s. 1.