Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32014L0102.pdf

21.11.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 334/86


RÅDETS DIREKTIV 2014/102/EU

av den 7 november 2014

om anpassning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av anslutningsakten för Kroatien, särskilt artikel 50,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 50 i anslutningsakten för Kroatien fastställs att om anslutningen föranleder anpassningar av institutionernas akter antagna före anslutningen, och dessa anpassningar inte återfinns i anslutningsakten eller dess bilagor, ska rådet med kvalificerad majoritet och på förslag från kommissionen i det syftet anta nödvändiga akter, såvida inte den ursprungliga akten antagits av kommissionen.

(2)

De relevanta typerna av kroatiska företagsformer bör införas i bilagorna I och II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU (1) för att fastställa det relevanta tillämpningsområdet för de samordningsåtgärder som i det direktivet föreskrivs för Kroatien. Räckvidden av ändringarna bör begränsas till tekniska anpassningar som krävs till följd av Kroatiens anslutning.

(3)

Direktiv 2013/34/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 2013/34/EU ska ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 20 juli 2015. De ska genast underrätta kommissionen om detta.

Medlemsstaterna får föreskriva att de i första stycket avsedda bestämmelserna ska tillämpas första gången på finansiella rapporter för det räkenskapsår som börjar den 1 januari 2016 eller under kalenderåret 2016.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell rätt som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 7 november 2014.

På rådets vägnar

P. C. PADOAN

Ordförande


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG (EUT L 182, 29.6.2013, s. 19).


BILAGA

Direktiv 2013/34/EU ska ändras på följande sätt:

1.

I bilaga I ska följande införas efter den uppgift som avser Frankrike:

”—

för Kroatien:

dionicko drustvo, drustvo s ogranicenom odgovornosću;”

.

2.

I bilaga II ska följande införas efter de uppgifter som avser Frankrike:

”—

för Kroatien:

javno trgovacko drustvo, komanditno drustvo, gospodarsko interesno udruzenje;”

.