Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32015R0884.pdf

10.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 144/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/884

av den 8 juni 2015

om antagande av tekniska specifikationer och förfaranden som krävs för systemet för sammankoppling av register som inrättats genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/101/EG

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/101/EG av den 16 september 2009 om samordning av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 48 andra stycket i fördraget avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga inom gemenskapen (1), särskilt artikel 4c, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 4c i direktiv 2009/101/EG krävs det att kommissionen ska anta tekniska specifikationer och förfaranden för det system för sammankoppling av register som inrättas genom det direktivet.

(2)

Systemet för sammankoppling av register ska också användas för att genomföra vissa krav som fastställs i rådets direktiv 89/666/EEG (2) och i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG (3).

(3)

För att inrätta systemet för sammankoppling av register är det nödvändigt att fastställa och anta tekniska specifikationer och förfaranden för att säkerställa enhetliga villkor för när systemet genomförs, samtidigt som hänsyn tas till skillnader vad gäller tekniska egenskaper mellan medlemsstaternas register.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för sammankoppling av centrala register, handelsregister och företagsregister.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De tekniska specifikationer och förfaranden avseende systemet för sammankoppling av register som avses i artikel 4a.2 i direktiv 2009/101/EG ska vara de som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 juni 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 258, 1.10.2009, s. 11.

(2)  Rådets direktiv 89/666/EEG av den 21 december 1989 om krav på offentlighet i filialer som har öppnats i en medlemsstat av vissa typer av bolag som lyder under lagstiftningen i en annan stat (EGT L 395, 30.12.1989, s. 36).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG av den 26 oktober 2005 om gränsöverskridande fusioner av bolag med begränsat ansvar (EUT L 310, 25.11.2005, s. 1).


BILAGA

Om fastställande av de tekniska specifikationer och förfaranden som avses i artikel 1

När det hänvisas till register ska detta alltid förstås som ”centrala register, handelsregister och bolagsregister”.

Systemet för sammankoppling av register ska kallas företagsregistrens sammankopplingssystem (Bris – Business Registers Interconnection System).

1.   Kommunikationsmetoder

Bris ska utnyttja tjänstebaserade metoder för elektronisk kommunikation, exempelvis webbtjänster, i syfte att sammankoppla register.

Kommunikationen mellan portalen och plattformen, och mellan ett register och plattformen, ska ske individuellt. Kommunikationen från plattformen till registren kan ske till ett eller flera register i samma process.

2.   Kommunikationsprotokoll

Säkra internetprotokoll, t.ex. https, ska användas för kommunikationen mellan portalen, plattformen och de valfria ingångarna.

Standardiserade kommunikationsprotokoll, t.ex. Single object access protocol (Soap), ska användas för överföring av strukturerade data och metadata.

3.   Säkerhetsstandarder

För kommunikationen och överföringen av information via Bris ska de tekniska åtgärder som garanterar minimistandarder för it-säkerhet omfatta följande:

a)

Åtgärder som garanterar sekretessen för information, bl.a. med hjälp av säkra kanaler (https).

b)

Åtgärder som ser till att uppgifterna inte kan ändras under själva utbytet.

c)

Åtgärder som ser till att ursprunget till information som sänds inom Bris oavvisligt kan spåras till avsändaren och att mottagande av information oavvisligen kan påvisas.

d)

Åtgärder för att se till att säkerhetsrelaterade händelser loggas i enlighet med erkända internationella rekommendationer angående it-säkerhetsstandarder.

e)

Åtgärder som ser till att alla registrerade användare är autentiserade och auktoriserade samt åtgärder för att kontrollera identiteten på system som är anslutna till portalen, plattformen eller registren inom Bris.

4.   Metoder för utbyte av information mellan företagsregistret och filialregistret

Följande metod ska användas för utbyte av den information mellan företagsregistret och filialregistret som avses i artikel 3d i direktiv 2009/101/EG och i artikel 5a i direktiv 89/666/EEG:

a)

Företagsregistret ska utan dröjsmål till plattformen tillhandahålla information om inledande och avslutande av eventuella likvidationsförfaranden eller insolvensförfaranden avseende företaget och om företagets avregistrering (”offentliggjord information”).

b)

För att se till att offentliggjord information erhålls utan dröjsmål ska filialregistret begära den informationen från plattformen. En sådan begäran kan bestå av att man i kommunikationen till plattformen anger vilka företag som filialregistret är intresserat av att få offentliggjord information om.

c)

Efter en sådan begäran ska plattformen se till att filialregistret utan dröjsmål får tillgång till den offentliggjorda informationen.

Lämpliga tekniska åtgärder och förfaranden ska finnas för hantering av kommunikationsfel mellan registret och plattformen.

5.   Förteckning över uppgifter som ska utbytas mellan register

5.1   Meddelande om offentliggjord information angående filial

När denna bilaga tillämpas ska det informationsutbyte mellan register som anges i artikel 3d i direktiv 2009/101/EG och i artikel 5a i direktiv 89/666/EEG benämnas ”meddelande om offentliggjord information angående filial”. Det förfarande som ger upphov till meddelandet ska kallas ”händelse som föranleder offentliggjord information angående filial”.

Vid meddelanden om offentliggjord information angående filial som avses i artikel 3d i direktiv 2009/101/EG och i artikel 5a i direktiv 89/666/EEG ska medlemsstaterna utbyta följande uppgifter:

Uppgiftstyp

Beskrivning

Kardinalitet (1)

Ytterligare beskrivning

Datum och klockslag för utfärdandet

Datum och klockslag när meddelandet sändes

1

Datum och klockslag

Utfärdande organisation

Namn/identifieringskod för den organisation som utfärdar meddelandet

1

Datastruktur enligt denna organisation

Hänvisning till lagstiftning

Hänvisning till relevant nationell eller EU-lagstiftning

0…n

Text

Förfaranderelaterade uppgifter

 

1

Grupp av element

Ikraftträdandedatum

Datum för det förfarande som påverkar företaget

1

Datum

Typ av förfarande

Typ av förfarande som ger upphov till en händelse som föranleder offentliggjord information angående filial och som avses i artikel 5a.1 i direktiv 89/666/EEG

1

Kod

(Likvidationsförfarande inleds

Likvidationsförfarande avslutas

Likvidationsförfarande inleds och avslutas

Likvidationsförfarande upphävs

Insolvensförfarande inleds

Insolvensförfarande avslutas

Insolvensförfarande inleds och avslutas

Insolvensförfarande upphävs

Avregistering)

Företagsuppgifter

 

1

Grupp av element

EUID

Unik identifieringskod för det företag som meddelandet avser

1

Identifieringskod

Se avsnitt 8 i denna bilaga för EUID-struktur

Alternativa ID

Företagets övriga identifieringskoder (t.ex. identifieringskod för juridisk person)

0…n

Identifieringskod

Juridisk form

Typ av juridisk form

1

Kod

I enlighet med hänvisning i artikel 1 i direktiv 2009/101/EG

Namn

Namn på det företag som meddelandet avser

1

Text

Stadgeenligt säte

Företagets stadgeenliga säte

1

Text

Registernamn

Namn på det register där företaget är registrerat

1

Text

Meddelandet kan också innehålla tekniska data som behövs för korrekt överföring av meddelandet.

Utbytet av information ska även innefatta tekniska meddelanden som behövs för bekräftelse av mottagande, loggningar och rapportering.

5.2   Meddelande om gränsöverskridande fusion

För tillämpningen av denna bilaga ska det utbyte av information mellan register som avses i artikel 13 i direktiv 2005/56/EG benämnas meddelande om gränsöverskridande fusion. Vid meddelanden om gränsöverskridande fusion som avses i artikel 13 i direktiv 2005/56/EG ska medlemsstaterna utbyta följande uppgifter:

Uppgiftstyp

Beskrivning

Kardinalitet

Ytterligare beskrivning

Datum och klockslag för utfärdandet

Datum och klockslag när meddelandet sändes

1

Datum och klockslag

Utfärdande organisation

Organisation som utfärdade detta meddelande

1

Datastruktur enligt denna organisation

Mottagande organisation

Organisation som detta meddelande riktades till

1

Datastruktur enligt denna organisation

Hänvisning till lagstiftning

Hänvisning till relevant nationell eller EU-lagstiftning

0…n

Text

Fusionsrelaterade uppgifter

 

1

Grupp av element

Ikraftträdandedatum

Datum när fusionen avslutades

1

Datum

Typ av fusion

Typ av fusion enligt definition i artikel 2.2 i direktiv 2005/56/EG

1

Kod

(Gränsöverskridande fusion genom absorption/förvärv

Gränsöverskridande fusion genom bildande av nytt företag

Gränsöverskridande fusion av helägt företag)

Det nya företaget

 

1

Grupp av element

EUID

Unik identifieringskod för det företag som uppstår genom fusionen

1

Identifieringskod

Se avsnitt 8 i denna bilaga för EUID-struktur

Alternativa ID

Övriga identifieringskoder

0…n

Identifieringskod

Juridisk form

Typ av juridisk form

1

Kod

I enlighet med hänvisning i artikel 1 i direktiv 2009/101/EG

Namn

Namn på det företag som uppstår genom fusionen

1

Text

Stadgeenligt säte

Stadgeenligt säte för det företag som uppstår genom fusionen

1

Text

Registernamn

Namn på det register där det företag som uppstår genom fusionen registrerats

1

Text

Fusionerande företag

 

1…n

Grupp av element

EUID

Unik identifieringskod för det företag som är föremål för fusionen

1

Identifieringskod

Se avsnitt 8 i denna bilaga för EUID-struktur

Alternativa ID

Övriga identifieringskoder

0…n

Identifieringskod

Juridisk form

Typ av juridisk form

1

Kod

I enlighet med hänvisning i artikel 1 i direktiv 2009/101/EG

Namn

Namn på det företag som deltar i fusionen

1

Text

Stadgeenligt säte

Stadgeenligt säte för det företag som deltar i fusionen

0…1

Text

Registernamn

Register där det fusionerande företaget registrerades

1

Text

Meddelandet kan också innehålla tekniska data som behövs för korrekt överföring av meddelandet.

Utbytet av information ska även innefatta tekniska meddelanden som behövs för bekräftelse av mottagande, loggningar och rapportering.

6.   Standardmeddelandeformatets struktur

Utbytet av information mellan registren, plattformen och portalen ska bygga på standardiserade datastruktureringsmetoder och ska uttryckas i ett standardmeddelandeformat som t.ex. xml.

7.   Uppgifter för plattformen

Följande typ av uppgifter ska lämnas för att plattformen ska kunna fylla sin funktion:

a)

Uppgifter som möjliggör identifiering av system som är kopplade till plattformen. Dessa uppgifter skulle kunna bestå av url eller något annat nummer eller någon annan kod som på ett unikt sätt identifierar varje system inom Bris.

b)

En förteckning över uppgifterna i artikel 3c.2 i direktiv 2009/101/EG. Uppgifterna ska användas för att svaren från söktjänsten ska bli konsekventa och snabba. Om uppgifterna inte tillhandahålls plattformen för indexering ska medlemsstaterna tillhandahålla söktjänsten samma detaljerade uppgifter på ett sätt som garanterar en servicenivå som är likvärdig den på plattformen.

c)

Unika identifieringskoder för företag som avses i artikel 3.1 i direktiv 2009/101/EG och unika identifieringskoder för filialer som avses i artikel 1.4 i direktiv 89/666/EEG. Dessa unika identifieringskoder ska användas för att säkerställa driftskompatibiliteten mellan registren via plattformen.

d)

Övriga operativa uppgifter som behövs för plattformen så att söktjänsten kan fungera korrekt och effektivt och driftskompatibilitet finns mellan registren. Dessa uppgifter kan innefatta kodlistor, referensdata, ordlistor och översättningar av dessa metadata samt loggnings- och rapporteringsuppgifter.

Data och metadata som hanteras av plattformen ska behandlas och lagras i enlighet med säkerhetskraven i avsnitt 3 i denna bilaga.

8.   Struktur för och användning av den unika identifieringskoden

Den unika identifieringskod som används i kommunikationen mellan register ska kallas EUID (European Unique Identifier).

Strukturen på EUID kommer att överensstämma med ISO 6523 och innehålla följande element:

EUID-komponent

Beskrivning

Ytterligare beskrivning

Landskod

Element som gör det möjligt att identifiera medlemsstaten där registret finns

Obligatorisk uppgift

Registeridentifieringskod

Element som gör det möjligt att fastställa det inhemska ursprungliga företags- respektive filialregistret

Obligatorisk uppgift

Registreringsnummer

Företags-/filialnummer som avser företagets registrerings-/filialnummer i det inhemska ursprungsregistret

Obligatorisk uppgift

Kontrollsiffra

Element som gör det möjligt att undvika identifieringsfel

Frivillig uppgift

EUID ska användas för att otvetydigt identifiera företag och filialer när information utbyts mellan register via plattformen.

9.   Driftsmetoder för systemet och it-tjänster som plattformen tillhandahåller

För överföring och utbyte av information ska systemet bygga på följande tekniska driftsmetod.

För att överföra meddelanden i rätt språkversion ska plattformen tillhandahålla referensuppgiftskällor som exempelvis kodlistor, kontrollerade ordförteckningar och ordlistor. När så krävs kommer dessa att översättas till de officiella EU-språken. Om möjligt ska erkända standarder och standardmeddelanden användas.

Kommissionen kommer att lämna närmare uppgifter till medlemsstaterna om den tekniska driftsmetoden och om genomförandet av de it-tjänster som plattformen tillhandahåller.

10.   Sökkriterier

Minst ett land måste väljas vid sökningar.

Portalen ska tillhandahålla följande harmoniserade kriterier för sökning:

Företagets namn.

Registreringsnummer. Detta avser företagets eller filialens registreringsnummer i det inhemska registret.

Ytterligare sökkriterier kan finnas tillgängliga på portalen.

11.   Betalningsmetoder

För handlingar och detaljerade uppgifter, som vissa medlemsstater avgiftsbelägger, och som via Bris tillhandahålls på e-juridikportalen ska systemet se till att användarna kan betala online med hjälp av gängse betalningsmetoder, exempelvis kredit- och betalkort.

Systemet kan också godta alternativa elektroniska betalningsmetoder, till exempel en banköverföring eller virtuella plånböcker (deposition).

12.   Förklarande text

Vad gäller uppgifter och typer av handlingar som förtecknas i artikel 2 i direktiv 2009/101/EG ska medlemsstaterna lämna följande förklarande text:

a)

En kortfattad överskrift för varje uppgift och handling (exempelvis ”Bolagsordning”).

b)

I tillämpliga fall, en kort beskrivning av innehållet i varje handling eller uppgift, bl.a. (frivilligt) information om handlingens rättsliga värde.

13.   Tjänsternas tillgänglighet

Tjänsten ska fungera dygnet runt, sju dagar i veckan med en tillgänglighetsgrad för systemet på minst 98 % exklusive schemalagt underhåll.

Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om underhållsarbeten enligt följande:

a)

Fem arbetsdagar i förväg om underhållsarbetet gör systemet otillgängligt i upp till fyra timmar.

b)

Tio arbetsdagar i förväg om underhållsarbetet gör registret otillgängligt i upp till 12 timmar.

c)

30 arbetsdagar i förväg för underhåll av datarum och annan infrastruktur som kan göra systemet otillgängligt i upp till sex dagar per år.

Underhållsarbeten ska i möjligaste mån förläggas utanför arbetstid (kl. 19–08, medeleuropeisk tid).

Om medlemsstaterna har avsatt en fast underhållstid varje vecka ska kommissionen informeras om tid och veckodag. Utan att det påverkar tillämpningen av skyldigheterna i punkterna a–c ovan kan medlemsstaterna om deras system blir otillgängliga under sådana fasta underhållstider välja att inte underrätta kommissionen om detta vid varje sådant tillfälle.

I händelse av oväntade tekniska fel i medlemsstaternas system ska medlemsstaterna utan dröjsmål underrätta kommissionen om att deras system inte är tillgängliga, och, om möjligt, när tjänsten förväntas återupptas.

I händelse av oväntade fel på den centrala plattformen eller portalen ska kommissionen utan dröjsmål informera medlemsstaterna om att plattformen eller portalen inte är tillgänglig, och om möjligt, när tjänsten förväntas återupptas.

14.   Valfria ingångar

14.1   Förfarande

Medlemsstaterna ska lämna information om när de planerar att inrätta de valfria ingångarna, antalet valfria ingångar som kommer att anslutas till plattformen samt uppgifter om personer som kan kontaktas för att göra den tekniska uppkopplingen.

Kommissionen ska förse medlemsstaterna med den tekniska information och det tekniska stöd som behövs för testning och idrifttagande av anslutningen av samtliga valfria ingångar till plattformen.

14.2   Tekniska krav

Vad avser anslutningen av valfria ingångar till plattformen ska medlemsstaterna följa de relevanta tekniska specifikationer som fastställs i denna bilaga, däribland säkerhetskrav för överföring av uppgifter via de valfria ingångarna.

Om betalning är nödvändig via en valfri ingång ska medlemsstaterna tillhandahålla betalningsmetoder efter eget val och ska hantera de relaterade betalningstransaktionerna.

Medlemsstaterna ska utföra lämpliga tester innan uppkopplingen till plattformen tas i drift och innan väsentliga ändringar görs av en befintlig anslutning.

Sedan de valfria ingångarna anslutits till plattformen ska medlemsstaterna informera kommissionen om eventuella betydande ändringar av ingången som kan påverka driften av plattformen, särskilt om ingången stängs. Medlemsstaterna ska lämna tillräcklig teknisk information om en sådan ändring så att eventuella följdändringar kan integreras på fullgott sätt.

Medlemsstaterna ska för varje valfri ingång ange att söktjänsten tillhandahålls via Bris.


(1)  Kardinalitet 0 innebär att uppgifterna är frivilliga. Kardinalitet 1 innebär att uppgifterna är obligatoriska. Kardinalitet 0…n eller 1…n innebär att flera uppgifter av samma uppgiftstyp kan lämnas.