Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:770

Utkom från trycket den 21 juni 2011
Lag om ändring i lagen (2004:575) om europabolag;
utfärdad den 9 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 23 § lagen (2004:575) om europabolag ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2010/11:124, bet. 2010/11:FiU39, rskr. 2010/11:280.

2) Ledningsorganet i ett dualistiskt organiserat europabolag ska ha minst tre ledamöter och tillsynsorganet minst fem ledamöter.

2)

Senaste lydelse 2006:598.

Förvaltningsorganet i ett monistiskt organiserat europabolag ska ha minst tre ledamöter.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:770

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH
Anita Wickström
(Justitiedepartementet)