Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:771 Utkom från trycket den 21 juni 2011Lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ;utfärdad den 9 juni 2011.Enligt riksdagens beslutProp. 2010/11:124, bet. 2010/11:FiU39, rskr. 2010/11:280. föreskrivs att 27 och 31 §§ lagen (2006:595) om europakooperativ ska ha följande lydelse.27 §27 §Ledningsorganet i ett dualistiskt organiserat europakooperativ ska ha minst tre ledamöter och tillsynsorganet minst fem ledamöter.Förvaltningsorganet i ett monistiskt organiserat europakooperativ ska ha minst tre ledamöter.31 §31 § Senaste lydelse 2010:2074. Ett europakooperativ ska upprätta årsredovisning och, i förekommande fall, koncernredovisning i enlighet med de bestämmelser i årsredovisningslagen (1995:1554) som är tillämpliga på ekonomiska föreningar. När det gäller europakooperativ som driver försäkringsrörelse tillämpas i stället de bestämmelser i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag som är tillämpliga på försäkringsföreningar.När det gäller europakooperativ som ger ut elektroniska pengar, driver finansieringsrörelse eller tillhandahåller betaltjänster tillämpas 12 kap. 28 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, 3 kap. 9 § andra stycket lagen (2010:751) om betaltjänster respektive 3 kap. 10 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar i stället för första stycket.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.På regeringens vägnarLENA ADELSOHN LILJEROTHAnita Wickström(Justitiedepartementet)