Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2012:976) om harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter

Denna förordning upphör enligt F (2011:338) att gälla vid utgången av juni 2013.

Angående övergångsbestämmelser, se F (2011:338).

Utkom från trycket den 4 januari 2013
utfärdad den 20 december 2012.

Förordningens tillämpningsområde

I denna förordning finns vissa bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EEG1) .

1)

EUT L 88, 4.4.2011, s. 5 (Celex 32011R0305).

Kontaktpunkt

Boverket ska vara kontaktpunkt för byggprodukter enligt artikel 10 i förordning (EU) nr 305/2011.

Tekniska bedömningsorgan

Regeringen prövar frågor om att utse tekniska bedömningsorgan enligt artikel 29.1 i förordning (EU) nr 305/2011.

En ansökan om att utses till ett tekniskt bedömningsorgan ska ges in till Boverket. Det ska anges i ansökan vilket eller vilka produktområden ansökan avser.

Boverket ska, efter att ha hört Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, bedöma om sökanden uppfyller de krav som anges i tabell 2 i bilaga IV till förordning (EU) nr 305/2011 och därefter med ett eget yttrande överlämna handlingarna i ärendet till regeringen.

Tekniska bedömningsorgan som utses enligt 3 § ska ingå i den organisation för teknisk bedömning som beskrivs i artikel 31 i förordning (EU) nr 305/2011.

Ytterligare föreskrifter

I 1 § andra stycket 1 lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll finns bestämmelser om att den lagen ska tillämpas på organ som anmäls till Europeiska kommissionen enligt artikel 39 i förordning (EU) nr 305/2011.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:976

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2013.