Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2014:870) om ansökan om och handläggning av stöd för vissa landsbygdsutvecklingsåtgärder

Denna förordning upphör enligt F (2015:406) att gälla den 15 juli 2015.

Utkom från trycket den 1 juli 2014
utfärdad den 12 juni 2014.

Tillämpningsområde

Denna förordning kompletterar

 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/20061) , och

  1)

  EUT L 347, 20.12.2013, s. 320 (Celex 32013R1303).

 2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/20052) .

  2)

  EUT L 347, 20.12.2013, s. 487 (Celex 32013R1305).

Denna förordning innehåller bestämmelser om ansökan om och handläggning av

 1. stöd enligt artikel 17.1 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 till investeringar inom jordbruk för ny-, om- och tillbyggnad av byggnader för animalieproduktion, inklusive fasta anläggningar för foder- och gödselhantering,

 2. stöd till bredband enligt artikel 20.1 c i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013, och

 3. förberedande stöd för lokalt ledd utveckling enligt artikel 35.1 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013.

Ansökan om stöd

Ansökan om stöd ska lämnas in till

 1. länsstyrelsen för stöd enligt 2 § 1 och 2, och

 2. Statens jordbruksverk för stöd enligt 2 § 3.

Bemyndiganden

Jordbruksverket får, efter att ha gett länsstyrelsen tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om

 1. den tid inom vilken ansökan ska ges in,

 2. ansökningsförfarandet,

 3. innehållet i ansökan, och

 4. innehållet i affärsplaner och projektplaner.

Jordbruksverket får, efter att ha gett länsstyrelsen tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om handläggningen av stödärenden hos länsstyrelsen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:870

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2014.