Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:1587

Utkom från trycket den 20 januari 2015
Förordning om ändring i förordningen (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter;
utfärdad den 18 december 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter

dels att bilagan ska upphöra att gälla,

dels att 1, 2, 4, 6, 11 och 15 §§ ska ha följande lydelse.

1) I denna förordning finns bestämmelser som kompletterar lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter och EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter.

1)

Ändringen innebär att andra stycket tas bort.

Med EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter avses

 1. rådets förordning (EG) nr 747/2001 av den 9 april 2001 om förvaltningen av gemenskapstullkvoter och referenskvantiteter för produkter som är berättigade till förmånsbehandling enligt avtal med vissa Medelhavsländer och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1981/94 och (EG) nr 934/95,

 2. rådets förordning (EG) nr 1184/2006 av den 24 juli 2006 om tillämpning av vissa konkurrensregler på produktion av och handel med jordbruksvaror,

 3. rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”),

 4. rådets förordning (EG) nr 1528/2007 av den 20 december 2007 om tilllämpning av de ordningar som ska tillämpas på produkter med ursprung i vissa stater som ingår i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) enligt avtal om att sluta ekonomiska partnerskapsavtal eller som leder till att sådana partnerskapsavtal sluts,

 5. rådets förordning (EG) nr 617/2009 av den 13 juli 2009 om öppnande av en autonom tullkvot för import av nötkött av hög kvalitet,

 6. rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen,

 7. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007,

 8. rådets förordning (EU) nr 1370/2013 av den 16 december 2013 om fastställande av vissa stöd och bidrag inom ramen för den samlade marknadsordningen för jordbruksprodukter, och

 9. tillämpningsförordningar meddelade med stöd av förordning (EG) nr 1234/2007, förordning (EU) nr 1308/2013 och förordning (EU) nr 1370/2013 eller motsvarande äldre bestämmelser.

Regeringen prövar frågor om erkännande av branschorganisationer och om återkallelse av ett sådant erkännande enligt artikel 158 i förordning (EU) nr 1308/2013.

Regeringen fattar beslut enligt artikel 164 i förordning (EU) nr 1308/2013 om att en aktör som inte är medlem i en producentorganisation eller en sammanslutning av producentorganisationer eller en branschorganisation ska omfattas av vissa avtal, beslut eller samordnade förfaranden som har godkänts inom organisationen.

Regeringen fattar beslut om biodlingsprogram enligt artikel 55 i förordning (EU) nr 1308/2013.

Jordbruksverket prövar frågor om stöd enligt EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter.

Frågor om stöd för renar enligt artikel 213 i förordning (EU) nr 1308/2013 prövas av Sametinget.

2) Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur sådan tillsyn och annan kontroll som avses i 8 § andra stycket och 9 § ska bedrivas.

2)

Senaste lydelse 2013:913.

Jordbruksverket får dock inte meddela sådana föreskrifter som avses i 12 §.

Innan Jordbruksverket meddelar föreskrifter om tillsyn och annan kontroll med stöd av första stycket 1 ska det inhämta ett yttrande från

 1. Tullverket, om föreskrifterna avser Tullverkets tillsyn eller kontroll, och

 2. Folkhälsomyndigheten, om föreskrifterna avser Folkhälsomyndighetens tillsyn eller kontroll.

3) Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om

3)

Senaste lydelse 2013:913.

 1. skyldighet för näringsidkare som tar befattning med sådana vinprodukter som avses i del XII i bilaga 1 till förordning (EU) nr 1308/2013 att lämna uppgifter om

  a) produktion, inköp, försäljning, import och export, och

  b) andra förhållanden av betydelse för tillämpningen av den förordningen, samt

 2. skyldighet för näringsidkare som tar befattning med sådana produkter som avses i artikel 3 och artikel 4 i kommissionens förordning (EG) nr 2336/2003 att lämna uppgifter om avsättning samt om produktion och befintliga lager hos etanolproducenter.

Innan Folkhälsomyndigheten meddelar föreskrifter med stöd av första stycket ska myndigheten inhämta ett yttrande från Jordbruksverket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:1587

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2015.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT
Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)