Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

Denna förordning upphör enligt F (2022:1826) att gälla den 1 januari 2023.

Angående övergångsbestämmelser, se F (2022:1826).

Utkom från trycket den 26 juni 2015
Utfärdad den 11 juni 2015.

Gemensamma bestämmelser

Normgivningsbemyndigande

Denna förordning är meddelad med stöd av

 • 2 § lagen (1994:1708) om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden i fråga om 1 kap. 28 och 29 §§,

 • 3 a § lagen (1994:1708) om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden i fråga om 1 kap. 44 a §,

 • 6 § lagen (1994:1708) om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden i fråga om 1 kap. 40 §, och

 • 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

SFS 2021:1298

Tillämpningsområde

Denna förordning kompletterar

 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002,

 2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006,

 3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005,

 4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008,

 5. Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2020/2220 av den 23 december 2020 om fastställande av vissa övergångsbestämmelser för stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) under åren 2021 och 2022 och om ändring av förordningarna (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013 och (EU) nr 1307/2013 vad gäller resurser och tillämpning under åren 2021 och 2022 och förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller resurser och fördelningen av sådant stöd under åren 2021 och 2022,

 6. kommissionens delegerade förordning (EU) nr 807/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), samt om införande av övergångsbestämmelser,

 7. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 808/2014 av den 17 juli 2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU),

 8. kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet och villkor för avslag på eller indragning av betalningar samt administrativa sanktioner som gäller för direktstöd, landsbygdsutvecklingsstöd och tvärvillkor,

 9. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 av den 17 juli 2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet, landsbygdsutvecklingsåtgärder och tvärvillkor,

 10. kommissionens delegerade förordning (EU) nr 907/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller utbetalande organ och andra organ, ekonomisk förvaltning, avslutande av räkenskaper, säkerheter och användning av euron, och

 11. rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen.

SFS 2021:331

Stöd får lämnas enligt denna förordning för åtgärder som omfattas av unionsprioriteringarna i artikel 5 i förordning (EU) nr 1305/2013. Dessa avser

 1. främjande av kunskapsöverföring och innovation inom jord- och skogsbruk och på landsbygden,

 2. förbättring av jordbruksföretagens livskraft och konkurrenskraften inom alla typer av jordbruk i alla regioner och främja innovativ jordbruksteknik och hållbart skogsbruk,

 3. främjande av organisationen av livsmedelskedjan, inbegripet bearbetning och marknadsföring av jordbruksprodukter, djurens välbefinnande och riskhanteringen inom jordbruket,

 4. återställande, bevarande och förbättring av ekosystem som är relaterade till jord- och skogsbruket,

 5. främjande av resurseffektivitet och stödjande av övergången till en koldioxidsnål och klimattålig ekonomi inom jordbruks-, livsmedels- och skogsbrukssektorn, och

 6. främjande av social delaktighet, fattigdomsbekämpning och ekonomisk utveckling på landsbygden.

Av artikel 5 i samma förordning framgår att unionsprioriteringarna är indelade i fokusområden.

I fråga om unionsprioriteringen i artikel 5.6 b i förordning (EU) nr 1305/2013 finns särskilda bestämmelser i förordningen (2015:407) om lokalt ledd utveckling.

Allmänna bestämmelser

Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i de EU-förordningar som anges i 2 § samt kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 av den 25 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUT L 193, 1.7.2014, s. 1) och kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

SFS 2019:827

Stöd får lämnas som ekonomiskt bidrag i den mån det finns medel.

Den myndighet som beslutar om stöd ska när det gäller stöd enligt 3–7 kap., 8 kap. 32 § och 12 kap. prioritera ansökningarna om stöd enligt ett urvalsförfarande och urvalskriterier som fastställs av Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) i de handlingsplaner som avses i 15 §.

SFS 2016:16

Den myndighet som beslutar om stöd får när det gäller stöd enligt 3–6 kap. och 12 kap. sätta ned stödnivån för delåtgärder inom fokusområden där en stödnivå angetts. Nedsättningen får göras i ett ärende där hela stödbeloppet inte ryms inom stödmyndighetens budget för ett visst område. Stödnivån får sänkas till lägst 20 procent av de kostnader som berättigar till stöd.

Hur nedsättning av stödnivåer ska tillämpas ska framgå av de handlingsplaner som utarbetas enligt 1 kap. 15 §.

Stödmyndigheten ska informera den berörda sökande innan den fattar något beslut om att sätta ned stödnivån.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 6 a § nu 6 b §.

SFS 2018:124

Den myndighet som beslutar om stöd får ställa som villkor för stödet att stödmottagaren har den offentliga finansiering som behövs när en sådan ytterligare finansiering är en förutsättning för att stödet ska kunna lämnas.

Hur villkor om offentlig finansiering ska tillämpas ska framgå av de handlingsplaner som utarbetas enligt 1 kap. 15 §.

SFS 2021:331

Stöd får inte lämnas för åtgärder som staten, regioner eller kommuner ska ansvara för enligt lag eller annan författning.

Stöd får inte heller lämnas för åtgärder som endast syftar till att uppfylla villkor i unionslagstiftningen, lag eller annan författning. Detta gäller dock inte stöd enligt artikel 24 i förordning (EU) nr 1305/2013 för återställande av skadad skog när en naturkatastrof är anledning till åtgärden.

SFS 2019:1140

Organisation

Förvaltande myndighet

Jordbruksverket ska vara förvaltande myndighet för Landsbygdsprogram för Sverige 2014–2020.

Attesterande organ

Ekonomistyrningsverket ska vara attesterande organ för stöd ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu).

Utbetalande organ

Jordbruksverket ska vara utbetalande organ för stöd ur Ejflu.

Jordbruksverket ska fullgöra de uppgifter avseende Ejflu som framgår av förordning (EU) nr 1306/2013 om inte något annat särskilt anges i denna förordning eller i förordningen (2007:1042) med instruktion för Statens jordbruksverk.

Förvaltningen av fondmedel och anmälan om brister

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2016-0016

Länsstyrelserna, Sametinget, Skogsstyrelsen och Tillväxtverket ska uppfylla sina åtaganden i enlighet med gällande bestämmelser så att förvaltningen av fondmedel är effektiv.

Jordbruksverket ska ge länsstyrelserna, Sametinget, Skogsstyrelsen och Tillväxtverket stöd att uppfylla sina åtaganden i enlighet med gällande bestämmelser så att förvaltningen av fondmedel är effektiv.

Om myndigheterna inte uppfyller kraven enligt första stycket, eller i övrigt inte fullgör sina uppgifter enligt denna förordning och därmed riskerar fondens medel, ska Jordbruksverket anmäla bristerna till regeringen.

SFS 2016:16

Avtal

Jordbruksverket, länsstyrelserna, Sametinget, Skogsstyrelsen och Tillväxtverket ska säkerställa att det krav som anges i bilaga 1.C.1 i) i förordning (EU) nr 907/2014 är uppfyllt.

SFS 2016:16

Övervakningskommitté

Genomförandet av Landsbygdsprogram för Sverige 2014–2020 ska övervakas av en övervakningskommitté som inrättas av regeringen. Övervakningskommitténs uppgifter framgår av artikel 49 i förordning (EU) nr 1303/2013 och artikel 74 i förordning (EU) nr 1305/2013.

Ordförande i övervakningskommittén utses av regeringen.

Regeringen beslutar vilka berörda myndigheter och andra parter som ska vara företrädda i övervakningskommittén. Dessa ska i sin tur utse sina företrädare i kommittén. Jordbruksverket ska inrätta ett sekretariat till övervakningskommittén och offentliggöra en förteckning över kommitténs medlemmar.

Beslut av övervakningskommittén fattas med enkel majoritet.

Handlingsplaner

Länsstyrelserna, Sametinget, Skogsstyrelsen och Tillväxtverket ska efter det att berörda myndigheter, kommuner och organisationer getts tillfälle att lämna synpunkter utarbeta handlingsplaner för stöd enligt 3–7 kap., 8 kap. 13 § och 12 kap. inom sina respektive ansvarsområden.

Jordbruksverket ska godkänna handlingsplaner enligt första stycket.

Jordbruksverket ska, efter att berörda myndigheter, kommuner och organisationer getts tillfälle att lämna synpunkter, utarbeta handlingsplaner för vissa länsöverskridande åtgärder och åtgärder som på grund av sin omfattning, karaktär eller av administrativa skäl lämpar sig bättre för ett genomförande på nationell nivå.

SFS 2016:16

Stöd som lämnas enligt 3–7 kap., 8 kap. 13 och 32 §§ samt 12 kap. ska vara förenliga med en sådan handlingsplan som avses i 15 §.

Förfarandet i stödärenden

Var ansökan ska ges in

En ansökan om stöd, åtagande eller utbetalning av stöd ska ges in till den myndighet som enligt 19–23 §§ ska pröva ansökan.

Ansökan om stöd enligt 8–10 kap. till företag vars verksamhet till huvuddelen bedrivs i Blekinge län får ges in till länsstyrelsen i Skåne län.

Överflyttning av ansökan

Regeringen får besluta att en annan länsstyrelse än den som en ansökan om stöd enligt 17 § första och andra styckena ska ges in till ska pröva ansökan om det finns risk för att prövningen annars fördröjs på ett sådant sätt att det påverkar Jordbruksverkets möjligheter att betala ut stödet.

Prövning av ansökan om stöd och utbetalning av stöd

Länsstyrelserna prövar ansökningar om stöd, åtaganden och utbetalning av stöd om inte annat följer av 20–23 §§.

En ansökan ska prövas av länsstyrelsen i det län där huvuddelen av den verksamhet som ansökan gäller bedrivs eller ska bedrivas.

Jordbruksverket prövar ansökningar om stöd, åtaganden och utbetalning av stöd enligt 8 kap. 28 och 32 §§ och 11 kap. samt om stöd för att bilda innovationsgrupper och för innovationsprojekt inom Europeiska innovationspartnerskapet (EIP) enligt 12 kap. 5 §.

Jordbruksverket prövar även ansökningar om stöd och utbetalning av stöd enligt 3 kap., 6 kap. och 12 kap. 1–4 §§ i ärenden där det med hänsyn till åtgärdernas omfattning, karaktär eller av administrativa skäl är lämpligt att prövningen sker samlat.

SFS 2017:1253

Skogsstyrelsen prövar ansökningar om stöd och utbetalning av stöd enligt 7 kap. och enligt 3 kap. och 12 kap. 1–4 §§ när det gäller skogsbruk, om inte något annat följer av 20 § andra stycket.

SFS 2017:1253

Sametinget prövar ansökningar om stöd och utbetalning av stöd när det gäller stöd till rennäringsföretag och annan verksamhet med anknytning till renskötsel eller annat samiskt närings-, kultur- eller samhällsliv enligt 3 kap., 4 kap. 2 och 4 §§, 5 kap. 2 och 5 §§, 6 kap. 2, 8, 9, 13, 15 och 19 §§ samt 12 kap. 1–4 §§, om inte något annat följer av 20 § andra stycket.

SFS 2017:1253

Tillväxtverket prövar ansökningar om stöd och utbetalning av stöd enligt 3 kap., 6 kap. 13 § och 12 kap. 1–4 §§, om inte något annat följer av 20 § andra stycket.

SFS 2021:331

Den myndighet som prövar ansökan om stöd ska kontrollera att ansökan avser stöd som är förenligt med Landsbygdsprogram för Sverige 2014–2020 och med tillämpliga unionsrättsliga och nationella bestämmelser.

Utbetalning

Beräknade stödbelopp som är lägre än 1 000 kronor per insats och stödår och som avser stöd enligt 8–11 kap. ska inte betalas ut.

SFS 2016:16

Före utbetalning av stöd ska Jordbruksverket kontrollera att utbetalningen är förenlig med EU:s regelverk, denna förordning, föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning och de villkor som gäller för stödet.

Om Jordbruksverket anser att en utbetalning skulle strida mot EU:s regelverk, denna förordning, föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning eller de villkor som gäller för stödet ska Jordbruksverket besluta att inte betala ut stödet. Jordbruksverket ska i sådana fall sända tillbaka stödärendet till den myndighet som beslutat om utbetalningen. Jordbruksverkets beslut innebär att beslutet om utbetalning upphör att gälla.

Beslut om att bevilja stödbelopp eller underrättelser om sådana beslut ska innehålla en upplysning om innehållet i första och andra styckena.

Förskott

Den myndighet som beslutar om stöd får besluta om förskottsutbetalning. Förskott får inte lämnas till myndigheter, regioner och kommuner.

Förskott får lämnas med högst hälften av det beviljade stödet, dock högst 250 000 kronor.

För stöd enligt 6 kap. 4 § och 7 kap. 4 § får förskott lämnas med högst hälften av det beviljade stödet, dock högst 1 000 000 kronor.

SFS 2021:331

Kontroller

Länsstyrelsen, Jordbruksverket, Sametinget, Skogsstyrelsen och Tillväxtverket genomför den administrativa kontrollen och kontrollen på plats över stöd inom sina respektive ansvarsområden om inte annat följer av andra och tredje styckena.

Jordbruksverket genomför kontrollerna på plats inom Sametingets, Skogsstyrelsens och Tillväxtverkets ansvarsområden samt samtliga kontroller på plats för stöd enligt 3–6 och 12 kap.

Länsstyrelserna genomför kontrollerna på plats när det gäller stöd enligt 8 kap. 28 § och 11 kap.

Jordbruksverket genomför kontrollerna i efterhand.

Av 35 § i förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare framgår att det integrerade administrations- och kontrollsystem som avses i artikel 67 i förordning (EU) nr 1306/2013 ska inrättas av Jordbruksverket.

SFS 2016:16

Varningssystem

Jordbruksverket ska inrätta ett system för tidig varning enligt artikel 99.2 i förordning (EU) nr 1306/2013.

Översynsklausul

För stöd enligt artiklarna 28, 29 och 33 i förordning (EU) nr 1305/2013 ska åtagandena, vid ändringar av de tillämpliga bindande normer, krav eller skyldigheter som åtagandena måste gå utöver, anpassas till dessa ändringar. Detta gäller också justeringar som görs för att förhindra dubbelfinansiering av de metoder som avses i artikel 43 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den 17 december 2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009, om de metoderna ändras.

Om stödmottagaren inte godtar en sådan anpassning som anges i första stycket, ska åtagandet upphöra att gälla. Återbetalning ska inte krävas för den period under vilken åtagandet gällde.

Ersättningsnivåerna för stöd enligt första stycket får justeras under pågående åtagandeperiod.

SFS 2016:16

Återbetalningsskyldighet och upphävande av stöd

Den myndighet som beslutar om stöd får avslå eller häva åtaganden enligt 8–11 kap. om åtagandet motsvarar mindre än 1 000 kronor per år.

Stöd enligt 8–10 kap. lämnas inte för mark som huvudsakligen används för annat ändamål än jordbruk eller för mark som används på ett sätt som är oförenligt med stödets syfte.

SFS 2016:16

Utöver det som sägs om återbetalningsskyldighet i förordning (EU) nr 1303/2013, förordning (EU) nr 1306/2013, förordning (EU) nr 809/2014, förordning (EU) nr 640/2014 och i Europeiska unionens statsstödsregler gäller att en stödmottagare är återbetalningsskyldig om

 1. stödet beviljats på grund av att stödmottagaren i sin ansökan om stöd lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter,

 2. stödmottagaren på ett allvarligt sätt brutit mot de villkor som gäller för stödet, eller

 3. utbetalningen skett på grund av att stödmottagaren i sin ansökan om utbetalning av stöd lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter.

Den myndighet som beslutar om stöd ska innan utbetalning sker upphäva ett beslut om stöd eller ett åtagande helt eller delvis om någon av förutsättningarna i 35 § 1 och 2 är uppfyllda eller om något annat inträffar som innebär att den som beviljats stöd med hänsyn till syftet med stödet inte bör få ha detta kvar.

Den myndighet som fattar beslut om stöd ska besluta att kräva tillbaka belopp som stödmottagaren inte är berättigad till.

Om stödmottagaren brutit mot stödvillkoren i fråga om sådana arealer, djur eller andra ersättningsgrundande enheter som ingår i beslut om stöd enligt 8–11 kap. men som inte finns med i ansökan om utbetalning, ska det leda till samma indragning av stödet som om dessa arealer, djur eller andra ersättningsgrundande enheter hade funnits med i denna ansökan.

Preskription

Bestämmelser om preskription för att vidta åtgärder på grund av sådana oegentligheter som avses i artikel 1.2 i förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 finns i artikel 3 i den förordningen. I stället för de frister som anges i artikel 3.1 första och fjärde styckena gäller att ett beslut om återkrav på grund av oegentligheter ska fattas inom tio år från det att beloppet betalades ut.

I fråga om preskription av andra fordringar på återbetalning än sådana som avses i första stycket gäller preskriptionslagen (1981:130).

Ränta

När ett stöd krävs tillbaka ska ränta tas ut enligt artikel 7.2 i förordning (EU) nr 809/2014.

Räntan ska beräknas enligt räntelagen (1975:653).

Bemyndiganden

Jordbruksverket får, efter det att Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Post- och telestyrelsen, Vattenmyndigheterna, Riksantikvarieämbetet, Sametinget, Skogsstyrelsen, Tillväxtverket och de organisationer som har representanter i övervakningskommittén getts tillfälle att yttra sig, meddela ytterligare föreskrifter om

 1. stödvillkor,

 2. de villkor och det sätt stöd får kombineras med äldre åtaganden på samma areal eller inom samma jordbruksföretag, och

 3. avdrag på stöd, upphävande av stöd och åtaganden samt administrativa sanktioner på grund av att villkoren för stöd inte har följts.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter

 1. om att ansökningsförfarandet för ansökningar om stöd, åtagande eller utbetalning av stöd som är arealrelaterade och som enligt 19 § ska prövas av länsstyrelserna ska vara elektroniskt, och

 2. om utformningen av det elektroniska ansökningsförfarandet som avses i 1.

SFS 2016:1180

Jordbruksverket får, efter det att Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Post- och telestyrelsen, Vattenmyndigheterna, Riksantikvarieämbetet, Sametinget, Skogsstyrelsen, Tillväxtverket och de organisationer som har representanter i övervakningskommittén getts tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Jordbruksverket får, efter det att de berörda myndigheterna getts tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om länsstyrelsernas, Sametingets, Skogsstyrelsens och Tillväxtverkets handläggning av ärenden om stöd.

It-system för ärenden om stöd

Hos Jordbruksverket ska det finnas it-system för elektronisk behandling av uppgifter i ärenden om stöd enligt denna förordning.

Jordbruksverket, länsstyrelserna, Sametinget, Skogsstyrelsen och Tillväxtverket ska lämna de uppgifter till it-systemen som behövs för att pröva ett ärende om stöd.

Ett sådant organ som avses i artikel 3.56 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EG) nr 834/2007 ska, på begäran av en länsstyrelse, lämna uppgifter till länsstyrelsen om kontroll och certifiering av ekologisk produktion.

SFS 2021:1298

Uppgifter som länsstyrelserna, Sametinget, Skogsstyrelsen och Tillväxtverket lämnat till it-systemen ska på begäran lämnas ut till Jordbruksverket.

Vidare ska Jordbruksverket lämna ut uppgifter i ärenden om stöd till Ekonomistyrningsverket.

Jordbruksverket får ha direktåtkomst till uppgifter som länsstyrelserna, Sametinget, Skogsstyrelsen och Tillväxtverket har lämnat till it-systemen.

Ekonomistyrningsverket får ha direktåtkomst till de uppgifter i ärenden om stöd som finns i Jordbruksverkets it-system och som myndigheten behöver för att kunna fullgöra sitt arbete som attesterande organ för landsbygdsprogrammet.

Samlad information till enskilda

Jordbruksverket och länsstyrelserna ska tillhandahålla samlad information om enskilda ärenden som handläggs av dessa myndigheter enligt denna förordning.

Uppgifter i it-systemen som registrerats av Jordbruksverket och länsstyrelserna ska på begäran lämnas ut till en länsstyrelse.

För att fullgöra uppgiften enligt första stycket får Jordbruksverket och länsstyrelserna ha direktåtkomst till uppgifterna i it-systemen.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om en organisatorisk funktion som är gemensam för Jordbruksverket och länsstyrelserna och som ska utföra uppgiften enligt 45 § första stycket.

Överklagande och verkställighet

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2018-1620

Länsstyrelsernas beslut om stöd enligt 8–10 kap. får överklagas till Jordbruksverket.

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än Jordbruksverkets beslut i ett överklagat ärende enligt första stycket, beslut i fråga om stöd enligt 8 kap. 28 § och 11 kap., beslut enligt 26 och 36 §§ samt beslut om utbetalning av stöd enligt 19–23 §§ får dock inte överklagas.

SFS 2018:886

Beslut om åtaganden för stöd enligt kapitel 8–11 och beslut om avdrag enligt avdelning VI i rådets förordning (EU) nr 1306/2013 gäller omedelbart, även om de överklagas.

SFS 2018:1620

Statligt stöd

Gruppundantag

Stöd till kompetensutveckling samt demonstrationer och information inom skogsbruket enligt 3 kap. får endast lämnas i enlighet med kap. I och artikel 38 i förordning (EU) nr 702/2014.

Stöd till rådgivningstjänster inom skogsbruket enligt 3 kap. får endast lämnas i enlighet med kap. I och artikel 39 i förordning (EU) nr 702/2014.

Stöd till investeringar i biogasanläggningar enligt 5 kap. för produktion av biogas som inte är livsmedelsbaserad får lämnas i enlighet med kap. I och artikel 41 i förordning (EU) nr 651/2014.

Stöd till bredband enligt 6 kap. får endast lämnas i enlighet med kap. I och artikel 52 i förordning (EU) nr 651/2014.

Stöd till återställande av skadad skog enligt 7 kap. får endast lämnas i enlighet med kap. I och artikel 34 i förordning (EU) nr 702/2014. Stödet får inte genomföras förrän kommissionen har godkänt landsbygdsprogrammet.

SFS 2016:16

Stöd för att bevara och utveckla skogens miljövärden enligt 7 kap. får endast lämnas i enlighet med kap. I och artikel 35 i förordning (EU) nr 702/2014. Stödet får inte genomföras förrän kommissionen har godkänt landsbygdsprogrammet.

SFS 2016:16

Stöd enligt 1–6 §§ får inte betalas ut till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

Stöd av mindre betydelse

Annat stöd än stöd enligt 1–6 §§ som faller utanför tillämpningsområdet för artikel 42 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och som annars skulle utgöra statligt stöd får endast lämnas i enlighet med förordning (EU) nr 1407/2013.

Övriga bestämmelser

En stödmottagare är skyldig att på begäran av den förvaltande myndigheten lämna det underlag som behövs för att Sverige ska kunna fullgöra de skyldigheter som följer av förordning (EU) nr 651/2014, förordning (EU) nr 702/2014 och förordning (EU) nr 1407/2013 och i övrigt lämna sådana uppgifter som den förvaltande myndigheten behöver för att kunna utvärdera projekten.

Om ansökan avser stöd som omfattas av förordning (EU) nr 1407/2013 ska den även innehålla en redogörelse för allt annat stöd av mindre betydelse som mottagits under de två föregående beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret.

Jordbruksverket ska föra de register som avses i

 1. artikel 12 i förordning (EU) nr 651/2014,

 2. artikel 13 i förordning (EU) nr 702/2014, och

 3. artikel 6.4 i förordning (EU) nr 1407/2013.

Om ansökan avser stöd enligt förordning (EU) nr 1407/2013, ska den myndighet som beslutar om stöd lämna de upplysningar till det stödmottagande företaget som framgår av artikel 6.1 i den förordningen.

Stöd till kunskapsöverförings- och informationsåtgärder samt rådgivningstjänster

Stöd får lämnas med 100 procent av de stödberättigande utgifterna för kunskapsöverförings- och informationsåtgärder samt rådgivningstjänster som anges i artiklarna 14 och 15 i förordning (EU) nr 1305/2013.

SFS 2016:16

För rådgivningstjänster lämnas stöd med högst 1 500 euro per rådgivningstillfälle.

För stöd för fortbildning av rådgivare får stöd till ett rådgivningsföretag för fortbildning av företagets personal lämnas med högst 200 000 euro under en treårsperiod.

För rådgivningstjänster inom fokusområde 2 a, 3 a och 6 b samt för tvärvillkors- och förgröningsrådgivning inom fokusområde 4, 5 c och 5 d i artikel 5 i förordning (EU) nr 1305/2013 ska den som tar emot rådgivningen betala 30 procent av det upphandlade priset. Om stödmyndigheten genomför rådgivningen i egen regi ska den som tar emot rådgivningen betala 30 procent av myndighetens kostnader för det specifika rådgivningstillfället.

För andra rådgivningstjänster inom fokusområde 4, 5 c, 5 d och 6 a i samma artikel får en avgift tas ut från den som tar emot rådgivningen.

SFS 2021:331

För stöd till kompetensutveckling får en deltagaravgift tas ut.

SFS 2021:331

Stöd till investeringar i fysiska tillgångar

I detta kapitel finns bestämmelser om stöd för investeringar i fysiska tillgångar enligt artikel 17 i förordning (EU) nr 1305/2013.

Investeringsstöd till jordbruk, trädgård och rennäring

Stöd får lämnas för investeringar inom jordbruks- och trädgårdssektorn samt rennäringen med 40 procent av de stödberättigande kostnaderna. För uppförande av en ny anläggning för dränering får i stället stöd lämnas med 30 procent av de stödberättigande kostnaderna. Stöd lämnas inom de ramar som anges i bilaga 1.

SFS 2021:1065

Stöd som avser investeringar kopplade till ett innovationsprojekt inom ramen för det europeiska innovationspartnerskapet (EIP) ska lämnas med ytterligare 10 procent.

Stöd inom fokusområde 2 a i artikel 5 i förordning (EU) nr 1305/2013 som avser utveckling av jordbruksföretag inom Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län får lämnas med ytterligare 10 procent i de fall där investeringen är kopplad till betande djur.

Det som sägs i andra stycket gäller inte renskötselföretag.

Förädlingsstöd

Stöd får lämnas för förädling av jordbruksprodukter med 40 procent av de stödberättigande kostnaderna och inom de ramar som anges i bilaga 1.

Stöd som avser investeringar kopplade till ett innovationsprojekt inom ramen för det europeiska innovationspartnerskapet (EIP) ska lämnas med ytterligare 10 procent.

Stöd får endast lämnas om huvudråvarorna omfattas av bilaga I till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. De framställda produkterna ska vara livsmedel men behöver inte omfattas av bilagan.

SFS 2016:16

Stängsel mot rovdjur

Stöd får lämnas för investeringar i stängsel mot rovdjur med belopp som anges i bilaga 1.

Investeringen är stödberättigande endast om arbetet påbörjats efter att den myndighet som beslutar om stöd har lämnat ett skriftligt besked om att arbetet med investeringen får påbörjas.

För att investeringen ska berättiga till stöd ska hela inhägnaden skydda de betande tamdjuren mot angrepp av rovdjur och stängslet sättas upp runt betesmark eller åkermark med betesvall.

Den som söker stöd ska äga marken eller ha tillstånd av markägaren för att genomföra investeringen.

Engångsröjning av betesmark

Stöd får lämnas för engångsröjning av betesmark med belopp som anges i bilaga 1.

Investeringen är stödberättigande endast om arbetet påbörjats efter att den myndighet som beslutar om stöd har lämnat ett skriftligt besked om att arbetet med investeringen får påbörjas.

Den mark som stöd lämnas för får inte ingå i ett pågående åtagande för betesmarker och slåtterängar. Marken ska dock tidigare vara brukad som betesmark eller slåtteräng.

Den mark som fastställs vid slutbesiktningen ska senast året efter denna omfattas av ett miljöersättningsåtagande för betesmarker och slåtterängar eller för fäbodar om det inte på grund av omständigheter som står utanför stödmottagarens kontroll är omöjligt.

Andra stycket gäller under förutsättning att stödsökande kan ansöka om ersättningsformen.

Den som söker stöd ska äga marken eller ha tillstånd av markägaren för att genomföra investeringen.

Reglerbar dränering

Stöd får lämnas för reglerbar dränering med belopp som anges i bilaga 1. Investeringen ska genomföras i ett nitratkänsligt område.

Investeringen är stödberättigande endast om arbetet påbörjats efter att den myndighet som beslutar om stöd har lämnat ett skriftligt besked om att arbetet med investeringen får påbörjas.

För att investeringen ska berättiga till stöd ska reglerbrunnen installeras i befintligt eller nytt täckdikessystem på åkermark.

Den som söker stöd ska äga marken eller ha tillstånd av markägaren för att genomföra investeringen.

Jordbruks- och affärsutveckling

I detta kapitel finns bestämmelser om stöd för jordbruks- och affärsutveckling enligt artikel 19 i förordning (EU) nr 1305/2013.

Startstöd

Stöd får lämnas för nyetablering till unga jordbrukare och rennäringsföretagare med 250 000 kronor. Ansökan om stöd ska lämnas in senast 24 månader efter etableringen.

SFS 2018:771

Det nyetablerade företaget ska vid ansökningstillfället ha en produktionspotential inom jordbrukssektorn, trädgårdssektorn eller rennäringen som för den sökandens del motsvarar 860 standardtimmar per år.

Verksamheten ska enligt affärsplanen för den sökandens del uppgå till högst 17 200 standardtimmar per år vid ansökanstillfället.

SFS 2018:771

En sökande som ska starta ett rennäringsföretag ska vara medlem av och aktiv inom en sameby vid ansökningstillfället.

Stöd för att skapa och utveckla annan verksamhet än jordbruk

Stöd lämnas för investeringar för att skapa och utveckla annan verksamhet än jordbruk med 40 procent av de stödberättigande kostnaderna och inom de ramar som anges i bilaga 1.

För att investeringen ska berättiga till stöd vid produktion av elenergi från biomassa ska minst 30 procent av genererad spillvärme användas.

En anläggning för värmeproduktion, elproduktion eller biogasproduktion är stödberättigande om den under minst 51 procent av driftstiden använder annat än spannmål, annan stärkelserik gröda eller oljeväxter som huvudsaklig energiråvara.

Stöd till anläggningar för produktion av biodrivmedel från oljeväxter får ges så länge den totala oljeväxtarealen i Sverige inte överstiger den maximala areal som är lämplig utifrån rådande växtföljdsrestriktioner.

Stöd till grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen på landsbygden

I detta kapitel finns bestämmelser om stöd för grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen på landsbygden i enlighet med artikel 20 i förordning (EU) nr 1305/2013.

Stöd till investeringar i småskalig infrastruktur

Stöd får lämnas för investeringar i småskalig infrastruktur med 90 procent av de stödberättigande utgifterna och inom de ramar som anges i andra stycket, 3 § och i bilaga 1.

Stöd enligt första stycket lämnas endast om de stödberättigande utgifterna enligt ansökan understiger 200 000 euro.

SFS 2017:1253

Investeringen ska vara förenlig med kommunala planer och befintliga lokala utvecklingsstrategier samt regionala utvecklingsstrategier och andra relevanta regionala strategier, planer och program.

Stöd till bredband

Stöd till bredbandsinfrastruktur får lämnas med minst 40 och högst 90 procent av de stödberättigande utgifterna och inom de ramar som anges i bilaga 1.

Stöd får endast ges till projekt som avser nästa generations accessnät (NGA-nät) enligt definitionen i förordning (EU) nr 651/2014. NGA-infrastrukturen ska leda till faktiska anslutningar av slutanvändare.

Projektet ska vara förenligt med befintliga kommunala och regionala bredbandsstrategier.

Jordbruksverket ansvarar för att säkerställa att utbyggnaden sker i enlighet med förordning (EU) nr 651/2014. Den marknadsanalys som genomförs ska beakta regionala skillnader och uppdateras minst en gång om året.

Stöd till investeringar i service och fritid på landsbygden

Stöd till investeringar i service och fritid på landsbygden får lämnas med minst 50 och högst 90 procent av de stödberättigande utgifterna och inom de ramar som anges i bilaga 1.

Stöd till investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar samt samlingslokaler lämnas med 90 procent av de stödberättigande utgifterna.

När det gäller stöd till kommersiell service får stöd lämnas med 50 procent av de stödberättigande utgifterna eller med 90 procent av dessa om det finns särskilda skäl. Särskilda skäl för att stöd ska få lämnas med 90 procent är att stödet gäller

 1. investeringar i förbättrad tillgänglighet,

 2. investeringar vid nystart av nedlagd butik,

 3. investeringar för bättre miljö och klimat som exempelvis energieffektivisering,

 4. investeringar som görs för att komplettera ett försäljningsställe för dagligvaror eller drivmedel med andra grundläggande servicefunktioner, eller

 5. investeringar som ryms inom prioriterat område i länsstyrelsens handlingsplan utifrån de regionala serviceprogrammen och görs i ett försäljningsställe för dagligvaror eller drivmedel.

En ersättningsinvestering för kyl- och frysutrustning får inte lämnas med 90 procent om den inte kan motiveras utifrån första stycket 1–4.

SFS 2017:1253

Stöd till dagligvarubutiker, drivmedelsstationer och servicepunkter får endast lämnas om det behövs för att det i landsbygdsområden ska kunna upprätthållas en försörjning med dagligvaror och drivmedel som är tillfredsställande med hänsyn till geografiska och befolkningsmässiga förhållanden. Stöd får i vissa fall lämnas även till fackhandelsservice.

SFS 2016:16

För att berättiga till stöd ska investeringarna vara förenliga med kommunala planer och befintliga lokala utvecklingsstrategier samt regionala utvecklingsstrategier och andra relevanta regionala strategier, planer och program.

Stöd till investeringar i infrastruktur för rekreation och turism samt för turistinformation

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2016-0016

Stöd får lämnas till investeringar i infrastruktur för rekreation och turism samt för turistinformation med 90 procent av de stödberättigande utgifterna och inom de ramar som anges i bilaga 1.

SFS 2016:16

För att berättiga till stöd ska investeringarna vara förenliga med kommunala planer och befintliga lokala utvecklingsstrategier samt regionala utvecklingsstrategier och andra relevanta regionala strategier, planer och program.

Stöd till utveckling av natur- och kulturmiljö

Stöd får lämnas till utveckling av natur- och kulturmiljöer med 50, 90 och 100 procent av de stödberättigande utgifterna och inom de ramar som anges i bilaga 1.

SFS 2017:1253

Investeringen är stödberättigande endast om arbetet påbörjats efter att den myndighet som beslutar om stöd har lämnat ett skriftligt besked om att arbetet med investeringen får påbörjas.

Första stycket gäller inte investeringar inom fokusområde 6 b i artikel 5 i förordning (EU) nr 1305/2013.

När det gäller stöd för investeringar i våtmarker, dammar, tvåstegsdiken och förbättrad vattenkvalitet samt för att återställa och restaurera kulturmiljöer i renskötselområdet ska den sökande äga marken eller ha tillstånd av markägaren för att genomföra investeringen.

Investeringar inom fokusområde 6 b i artikel 5 i förordning (EU) nr 1305/2013 ska vara förenliga med kommunala och regionala planer och med befintliga lokala utvecklingsstrategier.

Investeringar för att återställa och restaurera kulturmiljöer i renskötselområdet ska genomföras i renskötselområdet.

Investeringar för våtmarker, dammar, tvåstegsdiken och förbättrad vattenkvalitet ska genomföras i odlingslandskapet.

För investeringar i våtmarker och dammar gäller att den våtmark eller damm som fastställs vid slutbesiktning senast året efter denna ska omfattas av ett miljöersättningsåtagande för skötsel av våtmarker och dammar om det inte på grund av omständigheter som står utanför stödmottagarens kontroll är omöjligt.

Andra stycket gäller under förutsättning att stödsökande kan ansöka om ersättningsformen.

För investeringar i tvåstegsdiken gäller att diket ska anläggas i eller vid åkermark och ha en lågvattenfåra samt terrasser på en eller båda sidor.

Förbättring av skogens miljövärden och återställande av skadad skog

I detta kapitel finns bestämmelser om stöd enligt artiklarna 21–26 i förordning (EU) nr 1305/2013.

SFS 2016:16

Skogens miljövärden

För stöd till att sköta natur- och kulturmiljöer, gallra fram ädellöv- och lövrik skog, skapa våtmark, genomföra naturvårdsbränning, rensa stenmur och kulturmiljöer lämnas stöd med de belopp som anges i bilaga 1.

SFS 2016:16

Den sökande ska äga marken eller ha tillstånd av markägaren för att genomföra investeringen.

Stöd får endast lämnas till investeringar på skogsmark och trädbuskmark enligt 2 och 2 a §§ skogsvårdslagen (1979:429).

Återställande av skadad skog

Stöd får lämnas för återställande av skadad skog med högst 100 procent av de stödberättigande utgifterna inom de ramar som anges i bilaga 1.

SFS 2019:827

Stöd får sökas av den som har eller kan antas få stödberättigande utgifter som minst motsvarar det belopp som anges i bilaga 1.

SFS 2019:827

Miljö- och klimatvänligt jordbruk

I detta kapitel finns bestämmelser om stöd enligt artikel 28 i förordning (EU) nr 1305/2013 till miljö- och klimatvänligt jordbruk.

Stöd får lämnas årligen under förutsättning att stödmottagaren åtar sig att under en period av ett år vidta sådana åtgärder eller bedriva sådan odling som avses i detta kapitel.

Åtaganden för stöd för skötsel av våtmarker och dammar enligt 20 § får dock ingås för en period av fem år. Markersättning för skötsel av våtmarker och dammar får endast lämnas för en sammanlagd period om 20 år. Om våtmarken eller dammen är anlagd utan att något stöd har lämnats för investeringar i våtmarker och dammar enligt 6 kap. ska ansökan om åtagande ske inom två stödår efter det att våtmarken är färdigställd för att berättiga till markersättning.

Första stycket gäller inte stöd till lantrasföreningar enligt 32 §.

För samtliga ersättningsformer utom skötsel av våtmarker och dammar, restaurering av betesmarker och slåtterängar samt de kompletterande insatserna bränning och lövtäkt får åtagandet förlängas med ett år i taget.

SFS 2021:331

Nya åtaganden får inte ingås för stöd för kompletterande insatser enligt 10 § andra meningen och 13 § samt stöd enligt 15, 18 och 24 §§.

SFS 2021:331

Stöd får lämnas med de ersättningsnivåer som anges i bilaga 1.

Den myndighet som fattar beslut om stöd får medge att ett åtagande enligt 2 § omvandlas till ett annat åtagande inom samma åtagandeperiod under förutsättning att de villkor som anges i artikel 14.1 i förordning (EU) nr 807/2014 är uppfyllda. I fråga om stöd för skötsel av våtmarker och dammar ska dock ett sådant nytt åtagande omfatta fem år, oavsett hur lång period som återstår av det ursprungliga åtagandet.

Även i de fall nivån särskild skötsel läggs till ett befintligt åtagande för betesmarker och slåtterängar ska det befintliga åtagandet omvandlas i enlighet med första stycket.

SFS 2021:331

Den myndighet som beslutar om stöd får medge att befintliga åtaganden utökas inom samma åtagandeperiod om utökningen uppfyller de kriterier som anges i artikel 14.2 eller 15.2 i förordning (EU) nr 807/2014.

För stöd för kompletterande insatser enligt 10 och 13 §§ samt stöd enligt 15, 18 och 24 §§ får mer mark eller ytterligare kompletterande insatser inte läggas till ett befintligt åtagande.

SFS 2021:331

Ett befintligt åtagande får minskas genom att enskilda marker tas bort om marken har ingått i ett motsvarande åtagande under minst fem år, så länge minskningen inte äventyrar syftet med åtagandet. Om marken har ingått i ett åtagande i mindre än fem år, ska åtagandet hävas för den areal som tagits bort. Om minskningen är så stor att den skulle äventyra syftet med åtagandet, ska hela åtagandet hävas.

Stöd enligt denna förordning får kombineras i den utsträckning som framgår av andra stycket eller bilaga 3.

Det sammanlagda stödet för åtaganden enligt detta kapitel får inte överstiga det sammanlagda stödbelopp som är tillåtet enligt bilaga II till förordning (EU) nr 1305/2013.

Ett jordbruksskifte eller område ska omfatta en sammanhållen areal om minst 0,1 hektar för att berättiga till stöd. För stöd till skyddszoner enligt 24 § gäller dock att den totala skiftesarealen ska omfatta minst 0,1 hektar.

I fråga om stöd som förutsätter hållande av djur får Jordbruksverket meddela föreskrifter om hur innehavet ska beräknas och inom vilka perioder djuren ska hållas.

Betesmarker och slåtterängar

Stöd får lämnas för allmän skötsel av betesmarker och slåtterängar eller särskild skötsel av betesmarker med särskilda värden, slåtterängar med särskilda värden, mosaikbetesmark, alvarbete, skogsbete och gräsfattig mark. Stöd får även lämnas för de kompletterande insatserna lieslåtter, efterbete, höhantering, lövtäkt, bränning och svårtillgängliga platser.

Den mark som stöd lämnas för ska vara jordbruksmark av ägoslaget betesmark.

Den som söker stöd ska äga eller arrendera marken eller ha ett nyttjanderättsavtal med markägaren.

Den myndighet som beslutar om stöd ska fastställa de skötselvillkor som ska vara uppfyllda för att stöd ska lämnas.

Fäbodar

Stöd får lämnas för hållande av fäbod i bruk samt för skötsel av fäbodbete och den kompletterande insatsen särskild skötsel av fäbodbete.

Den mark som stöd lämnas för ska vara jordbruksmark av ägoslag betesmark.

Den som söker stöd ska förfoga över fäboden med tillhörande betesrätt.

Restaurering av betesmarker och slåtterängar

Stöd får lämnas för restaurering av betesmarker och slåtterängar.

Den som söker stöd ska äga eller arrendera marken eller ha ett nyttjanderättsavtal med markägaren.

Den mark som stöd lämnas för ska ha eller kunna återfå höga naturvärden.

Marken ska även ha förutsättningar att kunna restaureras så att den kan bli ersättningsberättigad för särskild skötsel av betesmarker och slåtterängar eller fäbodbete med kompletterande insatser för särskild skötsel av fäbodbete.

Vallodling

Stöd får lämnas för vallodling.

Den som söker stöd ska äga eller arrendera marken eller ha ett nyttjanderättsavtal med markägaren.

För att vara stödberättigande ska marken vara jordbruksmark av ägoslag åkermark och vara belägen utanför det område som berättigar till kompensationsstöd enligt bilaga 2.

Skötsel av våtmarker och dammar

Stöd får lämnas för skötsel av våtmarker och dammar.

Den som söker stöd ska äga eller arrendera marken eller ha ett nyttjanderättsavtal med markägaren.

Marken ska vara jordbruksmark.

Minskat kväveläckage

Stöd får lämnas för odling av fånggröda och för vårbearbetning på åkermark i nitratkänsligt område.

Den som söker stöd ska äga eller arrendera marken eller ha ett nyttjanderättsavtal med markägaren.

Marken ska vara jordbruksmark av ägoslaget åkermark.

Skyddszoner

Stöd får lämnas för anläggning av skyddszoner på åkermark i nitratkänsligt område.

Den som söker stöd ska äga eller arrendera marken eller ha ett nyttjanderättsavtal med markägaren.

Marken ska vara jordbruksmark av ägoslaget åkermark.

SFS 2017:1253

Skyddszonen ska anläggas senast under våren första året i åtagandeperioden. Skyddszonen får inte brytas förrän på hösten det sista året i åtagandeperioden.

Skyddszonen ska bestå av vallgräs eller vallbaljväxter.

Skyddszoner mot vattendrag ska anläggas vid åkerkanten utmed ett vattenområde enligt definitionen i 11 kap. 2 § miljöbalken.

SFS 2018:124

Anpassade skyddszoner ska anläggas på erosionsbenägen mark, mark som riskerar att få skador i markstrukturen på grund av vägsalt eller mark som löper risk att översvämmas.

Hotade husdjursraser

Stöd får lämnas till djurägare som håller minst ett renrasigt djur av följande hotade husdjursraser:

 1. fjällko, rödkulla, väneko, ringamålako, bohuskulla, svensk lågland,

 2. dala pälsfår, fjällnäsfår, helsingefår, klövsjöfår, roslagsfår, svärdsjöfår, värmlandsfår, åsenfår, gutefår, ryafår, svenskt finullsfår, gestrikefår,

 3. svensk lantrasget, göingeget, jämtget, lappget, och

 4. linderödsvin.

SFS 2016:16

Djurägaren ska vara djurhållare på sitt produktionsplatsnummer.

Får, getter och gyltor ska ha satts i avel för att berättiga till ersättning. Galtar ska vara äldre än sex månader för att berättiga till ersättning.

Besättningar med får ska vara anslutna till förenklad kontroll eller program för bekämpning av sjukdomen Maedi-Visna.

SFS 2016:16

Nötkreatur ska vara över sex månader och registrerade i centrala nötkreatursregistret (CDB) för att berättiga till ersättning.

SFS 2016:16

Lantrasföreningar

Stöd får lämnas med 100 procent av de stödberättigande utgifterna och inom de ramar som anges i bilaga 1 till lantrasföreningar som bedriver bevarandearbete med hotade raser av de raser som anges i 33 §. En godkänd avelsplan ska finnas för den eller de raser som föreningen bevarar.

Stöd lämnas för bevarandearbete i fråga om följande raser:

 1. fjällko, rödkulla, väneko, ringamålako, bohuskulla, svensk lågland,

 2. dala pälsfår, fjällnäsfår, helsingefår, klövsjöfår, roslagsfår, svärdsjöfår, värmlandsfår, åsenfår, gutefår, ryafår, svenskt finullsfår,

 3. svensk lantrasget, göingeget, jämtget, lappget,

 4. linderödsvin,

 5. gotlandsruss, svensk ardenner, nordsvensk brukshäst,

 6. bjurholmshöna, bohuslän-dals svarthöna, fiftyfive flowery, gotlandshöna, hedemorahöna, kindahöna, gammalsvensk dvärghöna, svensk dvärghöna, orusthöna, skånsk blommehöna, åsbohöna, ölandshöna, öländsk dvärghöna,

 7. skånegås, ölandsgås,

 8. blekingeanka, svensk blå anka, svensk gul anka, svensk myskanka,

 9. gotlandskanin, mellerudskanin, svensk pälskanin, och

 10. nordiskt bi.

Ekologiskt jordbruk

I detta kapitel finns bestämmelser om stöd till ekologiskt jordbruk enligt artikel 29 i förordning (EU) nr 1305/2013.

1) Stöd för ekologisk produktion och för omställning till ekologisk produktion får lämnas årligen under förutsättning att stödmottagaren under en period av ett år åtar sig att vidta sådana åtgärder eller bedriva sådan odling som avses i detta kapitel. Ett åtagande om stöd för ekologisk produktion får förlängas med ett år i taget.

1)

Senaste lydelse 2021:331.

SFS 2021:1065

Stöd får lämnas med de ersättningsnivåer som anges i bilaga 1.

Den myndighet som fattar beslut om stöd får medge att befintliga åtaganden utökas inom samma åtagandeperiod för ekologisk produktion eller för omställning till ekologisk produktion, om utökningen uppfyller de kriterier som anges i artikel 14.2 eller 15.2 i förordning (EU) nr 807/2014.

Den myndighet som fattar beslut om stöd får medge att ett åtagande enligt 2 § omvandlas till ett annat åtagande inom samma åtagandeperiod under förutsättning att de villkor som anges i artikel 14.1 i förordning (EU) nr 807/2014 är uppfyllda. För stöd för skötsel av våtmarker och dammar ska dock ett sådant nytt åtagande omfatta fem år, oavsett hur lång period som återstår av det ursprungliga åtagandet.

I de fall ett åtagande för djurhållning läggs till ett befintligt åtagande ska det befintliga åtagandet omvandlas till ett nytt åtagande inom befintlig åtagandeperiod för ekologisk produktion eller för omställning till ekologisk produktion.

SFS 2021:1065

Ett jordbruksskifte eller område ska omfatta en sammanhållen areal om minst 0,1 hektar för att berättiga till stöd.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur innehavet ska beräknas och inom vilka perioder djuren ska hållas i fråga om stöd som förutsätter hållande av djur.

För att vara ersättningsberättigande ska grödan odlas för att användas till foder, livsmedel eller utsäde. Även 1-åriga jordbruksgrödor som används för industriändamål ger rätt till ersättning.

Ytterligare ersättning får lämnas till jordbrukare för åkermark enligt 7 § eller för mark som omfattas av ett åtagande för betesmarker och slåtterängar enligt 8 kap. 10 och 11 §§ eller som omfattats av ett åtagande för skötsel av betesmarker och slåtterängar enligt 2 kap. 11 och 12 §§ förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder om jordbrukaren har ekologisk djurhållning av djurslagen mjölkkor, am- och dikor, ungnöt, tackor, getter (hondjur), suggor, slaktsvin, värphöns eller slaktkycklingar.

Ersättning för åkermark lämnas för så stor areal som motsvaras av en djurenhet per hektar. Ersättning för betesmarker och slåtterängar lämnas för så stor areal som motsvaras av en halv djurenhet per hektar.

Omställning till ekologisk produktion

Den som söker stöd ska äga eller arrendera marken eller ha ett nyttjanderättsavtal med markägaren.

För åtaganden för omställning till ekologisk växtodling ska marken vara av ägoslaget åkermark. För ersättning för omställning till ekologisk djurhållning ska marken vara av ägoslaget åkermark eller ägoslaget betesmark som ingår i ett miljöersättningsåtagande för betesmarker och slåtterängar.

Produktionen ska vara godkänd för omställning till ekologisk produktion av ett ackrediterat certifieringsföretag.

Ersättning för ekologisk produktion

Den som söker stöd ska äga eller arrendera marken eller ha ett nyttjanderättsavtal med markägaren.

För åtaganden för ekologisk växtodling ska marken vara av ägoslaget åkermark. För ersättning för ekologisk djurhållning ska marken vara av ägoslaget åkermark eller ägoslaget betesmark som ingår i ett miljöersättningsåtagande för betesmarker och slåtterängar.

Produktionen ska vara godkänd som ekologisk produktion av ett ackrediterat certifieringsföretag.

Ett befintligt åtagande får minskas genom att enskilda marker tas bort om marken har ingått i ett motsvarande åtagande under minst fem år, så länge minskningen inte äventyrar syftet med åtagandet. Om marken har ingått i ett åtagande i mindre än fem år, ska åtagandet hävas för den areal som tagits bort. Om minskningen är så stor att den skulle äventyra syftet med åtagandet, ska hela åtagandet hävas.

Kompensationsstöd

I detta kapitel finns bestämmelser om stöd till områden med naturliga eller andra särskilda begränsningar enligt artiklarna 31 och 32 i förordning (EU) nr 1305/2013.

Stöd lämnas för grovfodergrödor, växtodlingsgrödor och extensiva grödor med de belopp och till de områden som framgår av bilaga 1 och 2.

Stödvillkor för företaget

Ett jordbruksskifte eller område ska omfatta en sammanhållen areal om minst 0,1 hektar för att berättiga till stöd. För stöd till skyddszoner enligt 9 § gäller dock att den totala skiftesarealen ska omfatta minst 0,1 hektar.

SFS 2017:243

En ansökan om kompensationsstöd ska omfatta en redovisning av minst 4 hektar åkermark eller betesmark i de områden som anges i bilaga 2 för att kompensationsstöd ska betalas ut. Jordbrukaren ska bedriva jordbruk på minst 4 hektar inom de områden som anges i bilaga 2. Under åren 2015–2018 ingår areal i områden som anges i bilaga 4 i dessa 4 hektar.

SFS 2016:16

Stödvillkor för marken

Den som söker stöd ska äga eller arrendera marken eller ha ett nyttjanderättsavtal med markägaren. Marken ska vara åkermark eller betesmark.

Areal med grovfodergrödor

Med areal med grovfodergrödor avses all åkermark eller betesmark på jordbrukarens företag med betesmarker, slåtterängar, grönfoder, vall och foderbetor. Även sådan åkermark och betesmark med grovfodergrödor som jordbrukaren inte ansöker om utbetalning för eller som finns utanför kompensationsområdet enligt bilaga 2 ingår i arealen med grovfodergrödor.

All åkermark och betesmark på företaget där grödan odlas och skördas eller betas som grovfoder ska redovisas och räknas som en grovfodergröda om jordbrukaren söker utbetalning för typ 1, 2 eller 3 enligt bilaga 1.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag från vad som ska redovisas och räknas som grovfodergröda när det gäller mark i träda.

SFS 2016:16

För att jordbrukarens areal med grovfodergrödor ska ingå i typ 1, 2 eller 3 ska lantbrukaren sköta all sin areal med grovfodergrödor genom att för varje hektar ha djurhållning av minst följande djurenheter av tackor, getter av honkön samt nötkreatur som är äldre än sex månader:

Område

Typ 1

Typ 2

Typ 3

1–5

 

0,65

 

0,3

 

0,1

 

6–12

 

1

 

0,4

 

0,1

 

Lantbrukarens hela areal med grovfodergrödor ingår i antingen typ 1, 2 eller 3, beroende på vilken som motsvarar högst krav och som lantbrukaren uppfyller kravet för. Uppfylls inte kravet för typ 3 ingår hela arealen med grovfodergrödor i typ 5. En lantbrukare har aldrig foderareal i mer än en typ av jordbruk.

SFS 2017:1253

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur innehavet ska beräknas och inom vilka perioder djuren ska hållas i fråga om stöd som förutsätter hållande av djur.

Växtodlingsgrödor

Med växtodlingsgrödor avses spannmål som odlas minst till full axgång, proteingrödor, ärtor och bönor som används till livsmedel, oljeväxter, fibergrödor, hampa, potatis, sockerbetor, frövall, energiskog, grönsaker, kryddväxter, frukt och bär samt plantskoleväxter.

Extensiva grödor

Med extensiva grödor avses grödor som odlas i skyddszoner, gröngödsling, vallgrödor som endast används för energiändamål eller levereras till vallfodertork enligt kontrakt samt rörflen och övriga grödor som odlas med syfte att få en skörd men som inte är växtodlingsgrödor och grovfodergrödor.

Djurens välbefinnande

I detta kapitel finns bestämmelser om stöd till djurens välbefinnande enligt artikel 33 i förordning (EU) nr 1305/2013. Stöd lämnas med de ersättningsnivåer som anges i bilaga 1.

Stöd får lämnas årligen under förutsättning att stödmottagaren åtar sig att under ett år vidta åtgärder som avses i 3 §.

Stöd lämnas för

 1. extra djuromsorg för får,

 2. extra djuromsorg för suggor, och

 3. utökad klövhälsovård för mjölkkor.

Den som söker ersättning ska vara registrerad djurhållare på sitt produktionsplatsnummer.

För ersättning för extra djuromsorg för får gäller dessutom att den sökande ska ha minst en djurenhet i sin ansökan om åtagande.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur innehavet ska beräknas och inom vilka perioder djuren ska hållas i fråga om stöd som förutsätter hållande av djur.

Samarbete

Stöd får lämnas för samarbetsåtgärder enligt artikel 35 i förordning (EU) nr 1305/2013.

SFS 2016:16

Stöd får lämnas med minst 70 och högst 100 procent av de stödberättigande utgifterna och i enlighet med bilaga 1.

Stödnivån för en investering inom ett projekt ska vara samma som om investeringen sökts enligt 4, 5 eller 6 kap. För övriga delar i projektet lämnas stöd med 100 procent av de stödberättigande utgifterna.

SFS 2017:1253

För att projektet ska vara stödberättigande ska minst två aktörer ingå i samarbetet.

Första stycket gäller dock inte stöd till pilotprojekt och stöd till utveckling av nya produkter, metoder, processer och tekniker.

Stöd beviljas inte till pågående samarbetsprojekt, vilket innebär att befintlig verksamhet inom redan etablerade kluster eller nätverk inte beviljas stöd.

Stöd får beviljas till transnationellt samarbete som komplement till ett projekt som redan har beviljats enligt 3 kap. eller detta kapitel.

För stöd för att bilda innovationsgrupper och för innovationsprojekt inom Europeiska innovationspartnerskapet (EIP) gäller att innovationsgruppen ska ha ett samarbetsavtal om det inte är obehövligt att gruppen har ett sådant avtal.

SFS 2017:1253

Bilaga 1

Investeringar i fysiska tillgångar (4 kap.)

 

Engångsröjning av betesmark

 

Ersättningsnivå

 

5 000 kr/ha

 

Lägsta ersättningsnivå (kr)

 

1 000

 

Reglerbar dränering

 

Ersättningsnivå

 

8 000 kr/brunn

 

Lägsta ersättningsnivå (kr)

 

8 000

 

Stängsel mot rovdjur

 

Ersättningsnivå

 

50 kr/m

 

Lägsta ersättningsnivå (kr)

 

1 000

 

Förädlingsstöd

 

Ersättning av utgift (%)

 

401

 

Lägsta stödberättigande utgifter (kr)

 

100 000

 

Högsta ersättningsnivå (kr)

 

600 000–4 000 0002

 

Investeringar i jordbruk

 

Ersättning av utgift (%)

 

401, 4, 5

 

Lägsta stödberättigande utgifter (kr)

 

30 0006, 50 0007, 100 000

 

Högsta ersättningsnivå (kr)

 

1 000 000–7 000 0002 100 000

 

1 Stöd som avser investeringar kopplade till ett innovationsprojekt inom ramen för det europeiska innovationspartnerskapet (EIP) ska höjas med ytterligare 10 procent.

2 Stödmyndigheten beslutar det exakta stödbeloppet inom detta intervall utifrån regionala förutsättningar och prioriteringar. En stödmottagare kan sammanlagt endast få stöd upp till det högsta stödbeloppet inom en period av tre år. Detta gäller per delåtgärd och fokusområde och tiden räknas från den först inkomna ansökan.

3 Stöd till renvaktarstugor.

4 För stöd till uppförande av ny anläggning för dränering gäller att 30 % av utgiften ersätts.

5 Stöd inom Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län (exklusive rennäringsföretag) får höjas med ytterligare 10 procent i de fall där investeringen är kopplad till betande djur och jordbrukets konkurrenskraft.

6 Stöd till strukturkalkning.

7 Fleråriga energigrödor enligt enhetskostnad och renvaktarstugor.

Jordbruks- och affärsutveckling (5 kap.)

Skapa och utveckla annan verksamhet än jordbruk

 

Ersättning av utgift (%)

 

40

 

Lägsta stödberättigande utgifter (kr)

 

100 000

 

Högsta ersättningsnivå

 

Förnybar energi:

1 000 000 kr– 200 000 euro

Gödselbaserad biogas:

40 000 000 kr

Jobbskapande:

600 000 kr–200 000 euro

 

Grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen på landsbygden (6 kap.)

Bredband

 

Ersättning av utgift (%)

 

40–90

 

Lägsta stödberättigande utgifter (kr)

 

100 000

 

Högsta ersättningsnivå

 

10 000 000 euro/projekt

 

Infrastruktur för rekreation och turistinformation

 

Ersättning av utgift (%)

 

100 , , 90

 

Lägsta stödberättigande utgifter (kr)

 

100 000

 

Högsta ersättningsnivå (kr)

 

 

Service och fritid på landsbygden

 

Ersättning av utgift (%)

 

100, 90, 50

 

Lägsta stödberättigande utgifter (kr)

 

100 000, 50 000, 30 000

 

Högsta ersättningsnivå (kr)

 

600 000–4 000 000

 

Småskalig infrastruktur

 

Ersättning av utgift (%)

 

100, 90

 

Lägsta stödberättigande utgifter (kr)

 

100 000

 

Högsta ersättningsnivå (kr)

 

 

Utveckling av natur- och kulturvärden

 

Ersättning av utgift (%)

 

100 , , 90, 50

 

Lägsta stödberättigande utgifter (kr)

 

30 000, 50 000

 

Högsta ersättningsnivå (kr)

 

Våtmarker och dammar:

200 000 kr/ha (400 000 kr/ha)

Tvåstegsdiken:

1 000 kr/m

Högsta belopp per projekt:

Återställa och restaurera kulturmiljöer i renskötselområdet, 250 000 kr

Övriga miljöinvesteringar inom utveckling av natur- och kulturvärden (fokusområde 4 a, 4b, och 4 c), 15 000 000

Investeringar inom utveckling av natur- och kulturvärden (6b), –

 

Investeringar i utveckling av skogsområden och förbättring av skogars livskraft (7 kap.)

Skogens miljövärden

 

Ersättningsnivå

 

Naturvårdsbränning:

28 000 kr/bränning, 9 000 kr/ha

Rensa stenmur:

8,50 kr/m

Rensa kulturmiljöer:

1 300 kr/st

Gallra fram ädellövskog och lövrik skog:

9 000 kr/ha

Sköta natur- och kulturmiljöer i skog:

9 000 kr/ha

Skapa våtmark i skog:

15 000 kr/ha

 

Lägsta ersättningsnivå (kr)

 

5 000

 

Högsta ersättningsnivå

 

60 000 000

 

Återställande av skadad skog

 

Ersättning av utgift (%)

 

50, 100

 

Lägsta ersättningsnivå (kr)

 

100 000, 5 000

 

Högsta ersättningsnivå (kr)

 

 

Ersättningsnivå

 

Merkostnader vid upparbetning och transport av skadat virke vid upparbetning av energived: högst 50 kr/m³fub (fast mått under bark) Upparbetning av övriga sortiment: högst 20 kr/m³fub

 

Lägsta ersättningsnivå (kr)

 

5 000 kr

 

Högsta ersättningsnivå (kr)

 

 

Miljö- och klimatvänligt jordbruk (8 kap.)

 

Betesmarker och slåtterängar

 

Markklass

 

Ersättningsnivå1

 

Betesmarker och slåtterängar med allmän skötsel

 

1 300 kr/ha

 

Betesmarker med särskild skötsel

 

3 200 kr/ha

 

Slåtterängar med särskild skötsel

 

5 500 kr/ha

 

Alvarbete

 

1 400 kr/ha

 

Skogsbete

 

3 500 kr/ha

 

Gräsfattiga marker

 

2 700 kr/ha

 

Mosaikbetesmarker

 

2 700 kr/ha

 

Betesmarker och slåtterängar – Kompletterande insatser

 

Komplement

 

Ersättningsnivå1

 

Efterbete

 

700 kr/ha

 

Lövtäkt

 

100 kr/st2

 

Bränning

 

800 kr/ha

 

Höhantering

 

1 700 kr/ha

 

Lieslåtter

 

7 000 kr/ha

 

Svårtillgängliga platser

 

1 000 kr/ha

 

Fäbodar

 

Delåtgärdens delar

 

Ersättningsnivå3

 

Fäbod i bruk: Huvudfäbod

 

3 333 kr/ha, där en fäbod i bruk består av 6 hektar

 

Fäbod i bruk: Kompletterande

 

500 kr/ha, där en kompletterande fäbod består av 6 hektar

 

Fäbodbete

 

1 000 kr/ha

 

Komplement särskild skötsel av fäbodbete

 

1 200 kr/ha

 

Hotade husdjursraser

 

Djurslag

 

Ersättningsnivå3

 

Getter

 

1 450 kr/djurenhet

 

Svin

 

2 050 kr/djurenhet

 

Nöt

 

1 450 kr/djurenhet

 

Får

 

1 450 kr/djurenhet

 

Minskat kväveläckage

 

Delåtgärdens delar

 

Ersättningsnivå3

 

Fånggröda

 

1 100 kr/ha

 

Vårbearbetning

 

600 kr/ha

 

Lantrasföreningar

 

Stöd ges till 100 procent av stödberättigande utgifter. Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 50 000 kronor i stödberättigande utgifter.

 

Restaurering av betesmarker och slåtterängar

 

Ersättningsnivå

 

3 600 kr/ha

 

Skyddszoner

 

Delåtgärdens delar

 

Ersättningsnivå3

 

Skyddszon mot vattendrag

 

3 000 kr/ha

 

Anpassade skyddszoner

 

3 000 kr/ha

 

Skötsel av våtmarker och dammar

 

Delåtgärdens delar

 

Ersättningsnivå3

 

Skötsel av våtmarker och dammar

 

4 000 kr/ha

 

Markersättning i hela landet utom Götalands Södra Slättbygder, åkermark

 

1 000 kr/ha

 

Markersättning i Götalands Södra Slättbygder, åkermark

 

3 000 kr/ha

 

Vallodling

 

Ersättningsnivå

 

500 kr/ha

 

1 Beräknade stödbelopp för betesmarker och slåtterängar, inklusive komplement, som är lägre än 1 000 kronor per stödår betalas inte ut.

2 I genomsnitt finns 10 fastställda lövtäktsträd per hektar, vilket ger en ersättningsnivå på 1 000 kr/ha. Det får finnas högst 20 fastställda lövtäktsträd per hektar.

3 Beräknade stödbelopp som är lägre än 1 000 kr per stödår betalas inte ut.

Ekologiskt jordbruk (9 kap.)

 

Ekologisk produktion

 

Produktionskategori

 

Ersättningsnivå

 

Spannmål/oljeväxter/proteingrödor m.m. (ej vallodling på åkermark)

 

1 500 kr/ha

 

Potatis och grönsaker

 

5 000 kr/ha

 

Frukt och bär

 

7 500 kr/ha

 

Djurersättning

 

1 700 kr/ha åkermark, där 1 hektar åkermark motsvarar 1 djurenhet. 800 kr/ha betesmark, där 2 hektar betesmark motsvarar 1 djurenhet.

 

Omställning till ekologisk produktion

 

Produktionskategori

 

Ersättningsnivå

 

Spannmål/oljeväxter/proteingrödor m.m. (ej vallodling på åkermark)

 

1 500 kr/ha

 

Potatis och grönsaker

 

5 000 kr/ha

 

Frukt och bär

 

7 500 kr/ha

 

Djurersättning

 

1 700 kr/ha åkermark, där 1 hektar åkermark motsvarar 1 djurenhet. 800 kr/ha betesmark, där 2 hektar betesmark motsvarar 1 djurenhet.

 

1 Beräknade stödbelopp som är lägre än 1 000 kr per stödår betalas inte ut.

Stöd till områden med naturliga eller andra särskilda begränsningar (10 kap.)

 

Kompensationsstöd i bergsområden,,,

 

Område/Jordbrukstyp

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

 

Jordbruk med betesdjur och fodergrödor på åkermark

 

Jordbruk med betesdjur och naturbetesmark

 

Jordbruk med betesdjur och andra mycket extensiva naturbetesmarker

 

Jordbruk med växtodling

 

Extensivt jordbruk

 

1

 

5 400

 

2 600

 

1 000

 

1 200

 

400

 

2

 

4 100

 

2 300

 

1 000

 

1 200

 

300

 

3

 

3 900

 

2 100

 

800

 

1 200

 

250

 

4

 

3 300

 

1 700

 

700

 

1 200

 

250

 

5

 

3 000

 

1 500

 

600

 

1 200

 

250

 

Kompensationsstöd i områden med naturliga begränsningar,,

 

Område/Jordbrukstyp

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

2 100

 

1 000

 

300

 

800

 

0

 

7

 

1 600

 

700

 

250

 

800

 

0

 

8

 

1 200

 

600

 

250

 

600

 

0

 

9

 

800

 

400

 

0

 

700

 

0

 

10

 

600

 

300

 

0

 

800

 

0

 

Kompensationsstöd i områden med särskilda begränsningar,,

 

Område/Jordbrukstyp

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

11

 

1 000

 

400

 

0

 

800

 

0

 

12

 

1 600

 

500

 

0

 

700

 

0

 

Djurens välbefinnande (11 kap.)

 

Extra djuromsorg får

 

Ersättningsnivå

 

2 000 kr/DE

 

Lägsta ersättningsnivå (kr)

 

1 000

 

Extra djuromsorg suggor

 

Ersättningsnivå

 

2 000 kr/DE

 

Lägsta ersättningsnivå (kr)

 

1 000

 

Utökad klövhälsovård för mjölkkor

 

Ersättningsnivå

 

220 kr/DE

 

Lägsta ersättningsnivå (kr)

 

1 000

 

Samarbete (12 kap.)

 

Utveckling inom jordbruk och livsmedel samt pilotprojekt

 

Ersättning av utgift (%)

 

70–100, 90, 90–100

 

Lägsta stödberättigande utgift (kr)

 

100 000,

30 000

 

Högsta ersättningsnivå

 

 

Innovationsgrupper och innovationsprojekt (EIP)

 

Ersättning av utgift (%)

 

100

 

Lägsta stödberättigande utgift (kr)

 

100 000, 50 000, 30 000

 

Högsta ersättningsnivå (kr)

 

 

Miljö och klimat

 

Ersättning av utgift (%)

 

70, 90, 100

 

Lägsta stödberättigande utgift (kr)

 

100 000, 50 000, 30 000

 

Högsta ersättningsnivå (kr)

 

 

Korta leveranskedjor och lokala marknader

 

Ersättning av utgift (%)

 

90

 

Lägsta stödberättigande utgift (kr)

 

100 000, 30 000

 

Högsta ersättningsnivå (kr)

 

 

Diversifiering

 

Ersättning av utgift (%)

 

90

 

Lägsta stödberättigande utgift (kr)

 

100 000, 30 000

 

Högsta ersättningsnivå (kr)

 

 

SFS 2021:1065

Bilaga 2

Stödområdesindelning för bergsområden enligt artikel 32.1.a i förordning (EU) nr 1305/2013

Stödområde 1

Län

Kommun

Församling

Dalarna

 

Älvdalen

 

Idre

 

Jämtland

 

Krokom

 

Hotagen

 

Strömsund

 

Frostviken

 

Åre

 

Åre

 

Kall

 

Undersåker

 

Berg

 

Storsjö

 

Härjedalen

 

Linsell

 

Hede

 

Ljusnedal

 

Tännäs

 

Västerbotten

 

Storuman

 

Tärna

 

Sorsele

 

Sorsele

 

Dorotea

 

Risbäck

 

Vilhelmina

 

Vilhelmina

 

Norrbotten

 

Arvidsjaur

 

Arvidsjaur

 

Arjeplog

 

Arjeplog

 

Jokkmokk

 

Jokkmokk

 

Porjus

 

Pajala

 

Muonionalusta

 

Junosuando

 

Gällivare

 

Gällivare

 

Nilivaara

 

Malmberget

 

Kiruna

 

Jukkasjärvi

 

Vittangi

 

Karesuando

 

Stödområde 2

Län

Kommun

Församling

Dalarna

 

Malung

 

Lima

 

Transtrand

 

Älvdalen

 

Särna

 

Västernorrland

 

Örnsköldsvik

 

Trehörningsjö

 

Jämtland

 

Ragunda

 

Borgvattnet

 

Stugun

 

Bräcke

 

Bräcke

 

Nyhem

 

Håsjö

 

Sundsjö

 

Revsund

 

Bodsjö

 

Krokom

 

Näskott

 

Aspås

 

Ås

 

Laxsjö

 

Föllinge

 

Offerdal

 

Alsen

 

Strömsund

 

Ström

 

Alanäs

 

Gåxsjö

 

Hammerdal

 

Bodum

 

Tåsjö

 

Åre

 

Mattmar

 

Mörsil

 

Hallen

 

Berg

 

Berg

 

Hackås

 

Oviken

 

Myssjö

 

Åsarne

 

Klövsjö

 

Rätan

 

Härjedalen

 

Sveg

 

Vemdalen

 

Ängersjö

 

Lillhärdal

 

Östersund

 

Östersund

 

Frösö

 

Sunne

 

Näs

 

Lockne

 

Marieby

 

Brunflo

 

Kyrkås

 

Lit

 

Häggenås

 

Västerbotten

 

Vindeln

 

Vindeln

 

Åmsele

 

Norsjö

 

Norsjö

 

Malå

 

Malå

 

Storuman

 

Stensele

 

Sorsele

 

Gargnäs

 

Dorotea

 

Dorotea

 

Åsele

 

Åsele

 

Fredrika

 

Lycksele

 

Lycksele

 

Björksele

 

Örträsk

 

Skellefteå

 

Boliden

 

Fällfors

 

Jörn

 

Kalvträsk

 

Norrbotten

 

Jokkmokk

 

Vuollerim

 

Övertorneå

 

Svanstein

 

Pajala

 

Pajala

 

Korpilombolo

 

Tärendö

 

Gällivare

 

Hakkas

 

Stödområde 3

Län

Kommun

Församling

Värmland

 

Torsby

 

Södra Finnskoga

 

Dalarna

 

Älvdalen

 

Älvdalen

 

Gävleborg

 

Nordanstig

 

Hassela

 

Ljusdal

 

Hamra

 

Los

 

Kårböle

 

Västernorrland

 

Ånge

 

Haverö

 

Timrå

 

Ljustorp

 

Härnösand

 

Stigsjö

 

Viksjö

 

Sundsvall

 

Indal

 

Holm

 

Liden

 

Kramfors

 

Nordingrå

 

Vibyggerå

 

Ullånger

 

Torsåker

 

Sollefteå

 

Graninge

 

Junsele

 

Edsele

 

Ramsele

 

Örnsköldsvik

 

Örnsköldsvik

 

Anundsjö

 

Skorped

 

Sidensjö

 

Nätra

 

Själevad

 

Mo

 

Gideå

 

Björna

 

Jämtland

 

Ragunda

 

Ragunda

 

Bräcke

 

Hällesjö

 

Krokom

 

Rödön

 

Strömsund

 

Fjällsjö

 

Åre

 

Marby

 

Härjedalen

 

Älvros

 

Överhogdal

 

Ytterhogdal

 

Östersund

 

Norderö

 

Västerbotten

 

Nordmaling

 

Nordmaling

 

Bjurholm

 

Bjurholm

 

Robertsfors

 

Bygdeå

 

Nysätra

 

Vännäs

 

Vännäs

 

Umeå

 

Umeå landsförsamling

 

Tavelsjö

 

Sävar

 

Skellefteå

 

Skellefteå landsförsamling

 

Kågedalen

 

Byske

 

Lövånger

 

Burträsk

 

Norrbotten

 

Överkalix

 

Överkalix

 
 

Kalix

 

Nederkalix

 

Töre

 

Övertorneå

 

Övertorneå

 

Hietaniemi

 

Älvsbyn

 

Älvsby

 

Luleå

 

Luleå domkyrkoförsamling

 

Örnäset

 

Nederluleå

 

Råneå

 

Piteå

 

Piteå stadsförsamling

 

Hortlax

 

Piteå landsförsamling

 

Norrfjärden

 

Boden

 

Överluleå

 

Gunnarsbyn

 

Edefors

 

Sävast

 

Haparanda

 

Nedertorneå-Haparanda

 

Stödområde 4

Län

Kommun

Församling

Värmland

 

Torsby

 

Lekvattnet

 

Nyskoga

 

Norra Finnskoga

 

Dalby

 

Norra Ny

 

Filipstad

 

Rämmen

 

Hagfors

 

Gustav Adolf

 

Dalarna

 

Vansbro

 

Järna

 

Nås

 

Äppelbo

 

Malung

 

Malung

 

Rättvik

 

Boda

 

Ore

 

Orsa

 

Orsa

 

Mora

 

Våmhus

 

Venjan

 

Falun

 

Bjursås

 

Ludvika

 

Säfsnäs

 

Gävleborg

 

Ovanåker

 

Ovanåker

 

Voxna

 

Nordanstig

 

Ilsbo

 

Harmånger

 

Jättendal

 

Gnarp

 

Bergsjö

 

Ljusdal

 

Ljusdal

 

Färila

 

Ramsjö

 

Järvsö

 

Bollnäs

 

Rengsjö

 

Undersvik

 

Arbrå

 

Hudiksvall

 

Bjuråker

 

Västernorrland

 

Ånge

 

Borgsjö

 

Torp

 

Timrå

 

Timrå

 

Hässjö

 

Tynderö

 

Härnösand

 

Härnösands domkyrkoförsamling

 

Högsjö

 

Häggdånger

 

Säbrå

 

Hemsö

 

Sundsvall

 

Sundsvalls Gustav Adolf

 

Skönsmon

 

Skön

 

Alnö

 

Sättna

 

Selånger

 

Stöde

 

Tuna

 

Attmar

 

Njurunda

 

Kramfors

 

Gudmundrå

 

Nora

 

Skog

 

Bjärtrå

 

Styrnäs

 

Dal

 

Ytterlännäs

 

Sollefteå

 

Sollefteå

 

Multrå

 

Långsele

 

Ed

 

Resele

 

Helgum

 

Ådals-Liden

 

Boteå

 

Överlännäs

 

Sånga

 

Örnsköldsvik

 

Arnäs

 

Grundsunda

 

Jämtland

 

Ragunda

 

Fors

 

Västerbotten

 

Umeå

 

Umeå stadsförsamling

 

Teg

 

Ålidhem

 

Holmsund

 

Hörnefors

 

Holmön

 

Umeå Maria

 

Skellefteå

 

Skellefteå Sankt Olov

 

Skellefteå Sankt Örjan

 

Bureå

 

Stödområde 5

Län

Kommun

Församling

Värmland

 

Kil

 

Boda

 

Eda

 

Eda

 

Järnskog

 

Skillingmark

 

Köla

 

Torsby

 

Fryksände

 

Vitsand

 

Östmark

 

Grums

 

Värmskog

 

Årjäng

 

Silbodal

 

Sillerud

 

Karlanda

 

Holmedal

 

Blomskog

 

Trankil

 

Västra Fågelvik

 

Töcksmark

 

Östervallskog

 

Sunne

 

Gräsmark

 

Lysvik

 

Filipstad

 

Gåsborn

 

Hagfors

 

Hagfors

 

Ekshärad

 

Norra Råda

 

Sunnemo

 

Arvika

 

Arvika Östra

 

Arvika Västra

 

Stavnäs

 

Högerud

 

Glava

 

Bogen

 

Gunnarskog

 

Ny

 

Älgå

 

Mangskog

 

Brunskog

 

Säffle

 

Svanskog

 

Långserud

 

Dalarna

 

Gagnef

 

Mockfjärd

 

Gagnef

 

Floda

 

Leksand

 

Leksand

 

Djura

 

Ål

 

Siljansnäs

 

Rättvik

 

Rättvik

 

Mora

 

Mora

 

Sollerön

 

Falun

 

Svärdsjö

 

Enviken

 

Gävleborg

 

Ockelbo

 

Ockelbo

 

Ovanåker

 

Alfta

 

Gävle

 

Hamrånge

 

Söderhamn

 

Söderhamn

 

Sandarne

 

Skog

 

Ljusne

 

Söderala

 

Bergvik

 

Mo

 

Trönö

 

Norrala

 

Bollnäs

 

Bollnäs

 

Segersta

 

Bollnäs

 

Hanebo

 

Hudiksvall

 

Hudiksvall

 

Idenor

 

Hälsingtuna

 

Rogsta

 

Njutånger

 

Enånger

 

Delsbo

 

Norrbo

 

Forsa

 

Hög

 

Stödområdesindelning för områden med väsentliga naturliga begränsningar enligt artikel 32.1.b i förordning (EU) nr 1305/2013

Stödområde 6

Län

Kommun

Församling

Stockholm

 

Norrtälje

 

Björkö-Arholma

 

Väddö

 

Singö

 

Häverö

 

Söderby-Karl

 

Roslags-Bro

 

Vätö

 

Uppsala

 

Älvkarleby

 

Älvkarleby

 

Skutskär

 

Tierp

 

Tolfta

 

Tegelsmora

 

Tierp

 

Västland

 

Österlövsta

 

Hållnäs

 

Östhammar

 

Forsmark

 

Börstil

 

Hökhuvud

 

Harg

 

Öregrund

 

Gräsö

 

Skäfthammar

 

Film

 

Östergötland

 

Ydre

 

Västra Ryd

 

Svinhult

 

Jönköping

 

Aneby

 

Bälaryd

 

Bredestad

 

Askeryd

 

Marbäck

 

Frinnaryd

 

Lommaryd

 

Haurida

 

Vireda

 

Gnosjö

 

Åsenhöga

 

Gnosjö

 

Mullsjö

 

Utvängstorp

 

Sandhem

 

Nykyrka

 

Bjurbäck

 

Habo

 

Habo

 

Gustav Adolf

 

Gislaved

 

Stengårdshult

 

Valdshult

 

Öreryd

 

Norra Hestra

 

Vaggeryd

 

Byarum

 

Bondstorp

 

Tofteryd

 

Hagshult

 

Åker

 

Svenarum

 

Jönköping

 

Järstorp

 

Hakarp

 

Norrahammar

 

Ölmstad

 

Svarttorp

 

Järsnäs

 

Lekeryd

 

Rogberga

 

Barnarp

 

Ödestugu

 

Öggestorp

 

Månsarp

 

Bankeryd

 

Bottnaryd

 

Mulseryd

 

Angerdshestra

 

Norra Unnaryd

 

Nässjö

 

Nässjö

 

Norra Sandsjö

 

Bringetofta

 

Norra Solberga

 

Flisby

 

Forserum

 

Barkeryd

 

Malmbäck

 

Almesåkra

 

Värnamo

 

Fryele

 

Sävsjö

 

Sävsjö

 

Hjärtlanda

 

Vrigstad

 

Hylletofta

 

Skepperstad

 

Hjälmseryd

 

Stockaryd

 

Hultsjö

 

Vetlanda

 

Vetlanda

 

Fröderyd

 

Bäckaby

 

Ramkvilla

 

Södra Solberga

 

Korsberga

 

Lemnhult

 

Näshult

 

Björkö

 

Nävelsjö

 

Lannaskede

 

Myresjö

 

Eksjö

 

Eksjö

 

Kråkshult

 

Bellö

 

Ingatorp

 

Hult

 

Edshult

 

Tranås

 

Adelöv

 

Kronoberg

 

Uppvidinge

 

Åseda

 

Herråkra

 

Lenhovda

 

Nottebäck

 

Växjö

 

Sjösås

 

Västra Götaland

 

Dals-Ed

 

Håbol

 

Nössemark

 

Dals-Ed

 

Töftedal

 

Rölanda

 

Färgelanda

 

Järbo

 

Råggärd

 

Tranemo

 

Mossebo

 

Ljungsarp

 

Ölsremma

 

Dalstorp

 

Hulared

 

Bengtsfors

 

Laxarby

 

Vårvik

 

Torrskog

 

Steneby

 

Tisselskog

 

Ödskölt

 

Bäcke

 

Mellerud

 

Dalskog

 

Herrljunga

 

Eriksberg

 

Molla

 

Od

 

Broddarp

 

Öra

 

Borås

 

Brämhult

 

Rångedala

 

Äspered

 

Toarp

 

Tärby

 

Fristad-Gingri

 

Borgstena

 

Sandhult

 

Ulricehamn

 

Ulricehamn

 

Kärråkra

 

Möne

 

Hällstad

 

Murum

 

Fänneslunda

 

Härna

 

Södra Ving

 

Varnum

 

Tvärred

 

Marbäck

 

Gällstad

 

Grönahög

 

Strängsered

 

Gullered

 

Hössna

 

Liared

 

Kölingared

 

Knätte

 

Böne

 

Kölaby

 

Humla

 

Blidsberg

 

Dalum

 

Timmele

 

Åmål

 

Edsleskog

 

Skövde

 

Ryd

 

Tidaholm

 

Härja

 

Daretorp

 

Velinga

 

Vättak

 

Falköping

 

Floby

 

Marka

 

Göteve

 

Grolanda

 

Jäla

 

Börstig

 

Brismene

 

Kinneved

 

Vårkumla

 

Luttra

 

Yllestad

 

Vistorp

 

Åsarp

 

Värmland

 

Storfors

 

Storfors

 

Lungsund

 

Munkfors

 

Ransäter

 

Munkfors

 

Sunne

 

Sunne

 

Västra Ämtervik

 

Östra Ämtervik

 

Filipstad

 

Filipstad

 

Brattfors

 

Nordmark

 

Kroppa

 

Örebro

 

Hällefors

 

Hällefors

 

Grythyttan

 

Hjulsjö

 

Ljusnarsberg

 

Ljusnarsberg

 

Karlskoga

 

Karlskoga

 

Nora

 

Järnboås

 

Viker

 

Lindesberg

 

Guldsmedshyttan

 

Ramsberg

 

Västmanland

 

Skinnskatteberg

 

Skinnskatteberg

 

Norberg

 

Norberg

 

Dalarna

 

Smedjebacken

 

Norrbärke

 

Söderbärke

 

Falun

 

Falu Kristine

 

Grycksbo

 

Stora Kopparberg

 

Aspeboda

 

Vika

 

Hosjö

 

Sundborn

 

Borlänge

 

Stora Tuna

 

Torsång

 

Säter

 

Säter

 

Stora Skedvi

 

Gustafs

 

Silvberg

 

Hedemora

 

Hedemora

 

Garpenberg

 

Husby

 

Ludvika

 

Ludvika

 

Grängesberg

 

Grangärde

 

Gävleborg

 

Hofors

 

Hofors

 

Torsåker

 

Gävle

 

Gävle Heliga Trefaldighet

 

Gävle Staffan

 

Hedesunda

 

Hille

 

Valbo

 

Gävle Tomas

 

Gävle Maria

 

Bomhus

 

Sandviken

 

Sandviken

 

Ovansjö

 

Järbo

 

Årsunda

 

Österfärnebo

 

Stödområde 7

Län

Kommun

Församling

Stockholm

 

Haninge

 

Västerhaninge

 

Muskö

 

Norrtälje

 

Norrtälje

 

Edebo

 

Ununge

 

Edsbro

 

Fasterna

 

Rimbo

 

Skederid

 

Husby-Sjuhundra

 

Malsta

 

Lohärad

 

Estuna

 

Rådmansö

 

Frötuna

 

Blidö

 

Länna

 

Uppsala

 

Uppsala

 

Järlåsa

 

Knutby

 

Bladåker

 

Faringe

 

Almunge

 

Stavby

 

Tuna

 

Östhammar

 

Östhammar

 

Valö

 

Alunda

 

Ekeby

 

Morkarla

 

Dannemora

 

Södermanland

 

Nyköping

 

Lästringe

 

Flen

 

Dunker

 

Trosa

 

Västerljung

 

Östergötland

 

Ödeshög

 

Trehörna

 

Ydre

 

Torpa

 

Asby

 

Sund

 

Norra Vi

 

Kinda

 

Tidersrum

 

Kisa

 

Boxholm

 

Rinna

 

Blåvik

 

Malexander

 

Linköping

 

Ulrika

 

Motala

 

Västra Ny

 

Godegård

 

Jönköping

 

Gnosjö

 

Källeryd

 

Kävsjö

 

Kulltorp del Gnosjö kommun

 

Habo

 

Brandstorp

 

Gislaved

 

Gislaved

 

Våthult

 

Bosebo

 

Anderstorp

 

Villstad

 

Burseryd

 

Ås

 

Kållerstad

 

Reftele

 

Jönköping

 

Ljungarum

 

Värnamo

 

Värnamo

 

Bredaryd

 

Kulltorp del Värnamo kommun

 

Kärda

 

Hånger

 

Forsheda

 

Torskinge

 

Voxtorp

 

Gällaryd

 

Rydaholm

 

Nydala

 

Vetlanda

 

Bäckseda

 

Näsby

 

Stenberga

 

Skirö

 

Nye

 

Alseda

 

Ökna

 

Karlstorp

 

Skede

 

Eksjö

 

Hässleby

 

Mellby

 

Höreda

 

Tranås

 

Säby

 

Linderås

 

Kronoberg

 

Uppvidinge

 

Älghult

 

Lessebo

 

Ekeberga

 

Alvesta

 

Moheda

 

Slätthög

 

Mistelås

 

Vislanda

 

Älmhult

 

Härlunda

 

Markaryd

 

Hinneryd

 

Växjö

 

Furuby

 

Hornaryd

 

Drev

 

Dädesjö

 

Tjureda

 

Gårdsby

 

Söraby

 

Tolg

 

Asa

 

Aneboda

 

Berg

 

Ormesberga

 

Ör

 

Ljungby

 

Vittaryd

 

Torpa

 

Vrå

 

Lidhult

 

Odensjö

 

Tannåker

 

Kalmar

 

Högsby

 

Fagerhult

 

Hultsfred

 

Lönneberga

 

Virserum

 

Emmaboda

 

Algutsboda

 

Nybro

 

Hälleberga

 

Vimmerby

 

Rumskulla

 

Pelarne

 

Halland

 

Hylte

 

Långaryd

 

Drängsered

 

Färgaryd

 

Femsjö

 

Södra Unnaryd

 

Jälluntofta

 

Falkenberg

 

Gällared

 

Krogsered

 

Gunnarp

 

Fagered

 

Älvsered

 

Varberg

 

Gunnarsjö

 

Västra Götaland

 

Munkedal

 

Sanne

 

Krokstad

 

Tanum

 

Naverstad

 

Dals-Ed

 

Gesäter

 

Färgelanda

 

Färgelanda

 

Ödeborg

 

Torp

 

Lerdal

 

Rännelanda

 

Högsäter

 

Vårgårda

 

Skogsbygden

 

Nårunga

 

Ljur

 

Ornunga

 

Asklanda

 

Algutstorp

 

Bollebygd

 

Töllsjö

 

Karlsborg

 

Undenäs

 

Gullspång

 

Hova

 

Tranemo

 

Tranemo

 

Ambjörnarp

 

Sjötofta

 

Södra Åsarp

 

Länghem

 

Månstad

 

Nittorp

 

Bengtsfors

 

Ärtemark

 

Mellerud

 

Gunnarsnäs

 

Mark

 

Skephult

 

Älekulla

 

Öxabäck

 

Svenljunga

 

Svenljunga-Ullasjö

 

Holsljunga

 

Mjöbäck

 

Mårdaklev

 

Kalv

 

Östra Frölunda

 

Håcksvik

 

Örsås

 

Revesjö

 

Redslared

 

Sexdrega

 

Roasjö

 

Hillared

 

Herrljunga

 

Källunga

 

Mjäldrunga

 

Skölvene

 

Södra Björke

 

Jällby

 

Grude

 

Vesene

 

Hov

 

Alboga

 

Töreboda

 

Älgarås

 

Borås

 

Borås Gustav Adolf

 

Dannike

 

Ljushult

 

Tämta

 

Vänga

 

Bredared

 

Ulricehamn

 

Södra Säm

 

Finnekumla

 

Åmål

 

Åmål

 

Mo

 

Tösse med Tydje

 

Fröskog

 

Skara

 

Öglunda

 

Varnhem

 

Skövde

 

Säter

 

Lerdala

 

Hjo

 

Hjo

 

Södra Fågelås

 

Tidaholm

 

Baltak

 

Suntak

 

Acklinga

 

Falköping

 

Trävattna

 

Hällestad

 

Sörby

 

Gökhem

 

Ullene

 

Vilske-Kleva

 

Brunnhem

 

Södra Kyrketorp

 

Håkantorp

 

Gudhem

 

Värmland

 

Kil

 

Stora Kil norra del

 

Frykerud

 

Storfors

 

Bjurtjärn

 

Forshaga

 

Forshaga

 

Nedre Ullerud

 

Övre Ullerud

 

Grums

 

Grums norra del

 

Borgvik

 

Karlstad

 

Väse norra del

 

Älvsbacka

 

Nyed

 

Alster

 

Nor

 

Kristinehamn

 

Rudskoga

 

Säffle

 

Tveta

 

Gillberga

 

Kila

 

Örebro

 

Laxå

 

Ramundeboda

 

Finnerödja

 

Tived

 

Hallsberg

 

Svennevad

 

Degerfors

 

Degerfors

 

Nysund

 

Askersund

 

Lerbäck

 

Snavlunda

 

Nora

 

Nora bergsförsamling

 

Lindesberg

 

Lindesberg

 

Västmanland

 

Skinnskatteberg

 

Hed

 

Gunnilbo

 

Surahammar

 

Sura

 

Ramnäs

 

Heby

 

Västerlövsta

 

Huddunge

 

Enåker

 

Vittinge

 

Nora

 

Östervåla

 

Harbo

 

Norberg

 

Karbenning

 

Sala

 

Västerfärnebo

 

Fläckebo

 

Möklinta

 

Fagersta

 

Västanfors

 

Västervåla

 

Köping

 

Västra Skedvi

 

Dalarna

 

Avesta

 

Avesta

 

By

 

Folkärna

 

Grytnäs

 

Stödområde 8

Län

Kommun

Församling

Stockholm

 

Vallentuna

 

Kårsta

 

Össeby-Garn

 

Huddinge

 

Huddinge

 

Trångsund

 

Haninge

 

Österhaninge

 

Utö

 

Ornö

 

Norrtälje

 

 

Gottröra

 

Närtuna

 

Riala

 

Nynäshamn

 

Sorunda

 

Torö

 

Södermanland

 

Gnesta

 

Frustuna

 

Björnlunda

 

Gryt

 

Nyköping

 

Lid

 

Ludgo-Spelvik

 

Runtuna

 

Tystberga-Bälinge

 

Flen

 

Lilla Malma

 

Östergötland

 

Norrköping

 

Simonstorp

 

Mjölby

 

Västra Harg

 

Jönköping

 

Gislaved

 

Gryteryd

 

Södra Hestra

 

Jönköping

 

Jönköpings Kristina

 

Värnamo

 

Dannäs

 

Tånnö

 

Kronoberg

 

Lessebo

 

Lessebo

 

Tingsryd

 

Urshult

 

Alvesta

 

Härlöv

 

Hjortsberga med Kvenne

 

Blädinge

 

Västra Torsås

 

Älmhult

 

Älmhult

 

Virestad

 

Stenbrohult

 

Göteryd

 

Pjätteryd

 

Hallaryd

 

Markaryd

 

Traryd

 

Växjö

 

Växjö domkyrkoförsamling

 

Hemmesjö med Tegnaby

 

Vederslöv

 

Öjaby

 

Ljungby

 

Ljungby

 

Ryssby

 

Tutaryd

 

Hamneda

 

Kånna

 

Berga

 

Dörarp

 

Angelstad

 

Annerstad

 

Nöttja

 

Bolmsö

 

Kalmar

 

Nybro

 

Kråksmåla

 

Vimmerby

 

Södra Vi

 

Gotland

 

Gotland

 

Lojsta

 

Skåne

 

Hörby

 

Svensköp

 

Osby

 

Loshult

 

Kristianstad

 

Huaröd

 

Halland

 

Hylte

 

Torup

 

Kinnared

 

Halmstad

 

Breared

 

Västra Götaland

 

Munkedal

 

Valbo-Ryr

 

Hede

 

Tanum

 

Mo

 

Vårgårda

 

Siene

 

Horla

 

Kvinnestad

 

Landa

 

Karlsborg

 

Mölltorp

 

Mellerud

 

Holm

 

Järn

 

Erikstad

 

Ör

 

Skållerud

 

Herrljunga

 

Bråttensby

 

Remmene

 

Hudene

 

Götene

 

Medelplana

 

Uddevalla

 

Lane-Ryr

 

Bäve

 

Vänersborg

 

Sundals-Ryr

 

Frändefors

 

Alingsås

 

Ödenäs

 

Borås

 

Borås Caroli

 

Åmål

 

Ånimskog

 

Skara

 

Eggby-Istrum

 

Skövde

 

Berg

 

Tidaholm

 

Tidaholm västra del

 

Falköping

 

Ugglum

 

Broddetorp

 

Värmland

 

Karlstad

 

Norrstrand

 

Östra Fågelvik

 

Grava

 

Kristinehamn

 

Visnum

 

Säffle

 

Säffle

 

Bro

 

Örebro

 

Lekeberg

 

Tångeråsa

 

Laxå

 

Skagershult

 

Stödområde 9

Län

Kommun

Församling

Stockholm

 

Vallentuna

 

Markim

 

Orkesta

 

Frösunda

 

Vada

 

Angarn

 

Österåker

 

Ljusterö-Kulla

 

Värmdö

 

Värmdö

 

Möja

 

Djurö

 

Nämdö

 

Ingarö

 

Gustavsberg

 

Järfälla

 

Kallhäll

 

Huddinge

 

Sankt Mikael

 

Flemingsberg

 

Botkyrka

 

Tullinge

 

Haninge

 

Dalarö

 

Tyresö

 

Tyresö

 

Sollentuna

 

Sollentuna

 

Södertälje

 

Södertälje

 

Östertälje

 

Tveta västra del

 

Överjärna

 

Hölö

 

Västertälje

 

Nacka

 

Nacka

 

Saltsjöbaden

 

Boo

 

Sigtuna

 

Sankt Olof

 

Odensala

 

Skepptuna

 

Södermanland

 

Vingåker

 

Västra Vingåker

 

Gnesta

 

Gåsinge-Dillnäs

 

Nyköping

 

Tunaberg

 

Kila

 

Flen

 

Flen

 

Helgesta-Hyltinge

 

Årdala

 

Mellösa

 

Forssa

 

Katrineholm

 

Katrineholm

 

Nävertorp

 

Eskilstuna

 

Gillberga

 

Lista

 

Öja

 

Västermo

 

Näshulta

 

Strängnäs

 

Mariefred

 

Länna

 

Härad

 

Östergötland

 

Kinda

 

Västra Eneby

 

Horn

 

Hycklinge

 

Oppeby

 

Hägerstad

 

Tjärstad

 

Åtvidaberg

 

Åtvid

 

Grebo

 

Värna

 

Björsäter

 

Yxnerum

 

Hannäs

 

Gärdserum

 

Finspång

 

Risinge

 

Hällestad

 

Regna

 

Skedevi

 

Valdemarsvik

 

Ringarum

 

Linköping

 

Vist

 

Vårdnäs

 

Stjärnorp

 

Norrköping

 

Krokek

 

Kvarsebo

 

Söderköping

 

Börrum

 

Jönköping

 

Jönköping

 

Huskvarna

 

Kronoberg

 

Lessebo

 

Hovmantorp

 

Ljuder

 

Tingsryd

 

Tingsås

 

Almundsryd

 

Älmeboda

 

Linneryd

 

Södra Sandsjö

 

Väckelsång

 

Alvesta

 

Alvesta

 

Lekaryd

 

Skatelöv

 

Markaryd

 

Markaryd

 

Växjö

 

Östra Torsås

 

Nöbbele

 

Uråsa

 

Jät

 

Kalvsvik

 

Tävelsås

 

Dänningelanda

 

Öja

 

Bergunda

 

Skogslyckan

 

Växjö Maria

 

Teleborg

 

Ljungby

 

Agunnaryd

 

Södra Ljunga

 

Kalmar

 

Högsby

 

Fågelfors

 

Torsås

 

Gullabo

 

Mörbylånga

 

Segerstad

 

Algutsrum

 

Hultsfred

 

Hultsfred

 

Järeda

 

Vena

 

Emmaboda

 

Emmaboda

 

Vissefjärda

 

Långasjö

 

Kalmar

 

Karlslunda

 

Nybro

 

Nybro

 

Bäckebo

 

Kristvalla

 

Madesjö

 

Örsjö

 

Sankt Sigfrid

 

Oskar

 

Oskarshamn

 

Kristdala

 

Döderhult

 

Västervik

 

Ukna

 

Dalhem

 

Överum

 

Odensvi

 

Hallingeberg

 

Blackstad

 

Vimmerby

 

Vimmerby

 

Frödinge

 

Locknevi

 

Djursdala

 

Tuna

 

Gotland

 

Gotland

 

Othem

 

Fårö

 

Bunge

 

Rute

 

Fleringe

 

Hall

 

Hangvar

 

Hellvi

 

Norrlanda

 

Viklau

 

Sjonhem

 

Vänge

 

Guldrupe

 

Buttle

 

Ala

 

Kräklingbo

 

Anga

 

Gammelgarn

 

Östergarn

 

Tofta

 

Sanda

 

Väte

 

Hejde

 

Eksta

 

Sproge

 

Ardre

 

Alskog

 

Garde

 

Lau

 

När

 

Burs

 

Silte

 

Eke

 

Näs

 

Fide

 

Öja

 

Hamra

 

Vamlingbo

 

Blekinge

 

Olofström

 

Kyrkhult

 

Karlskrona

 

Flymen

 

Sillhövda

 

Ronneby

 

Backaryd

 

Öljehult

 

Eringsboda

 

Karlshamn

 

Ringamåla

 

Skåne

 

Östra Göinge

 

Glimåkra

 

Örkelljunga

 

Skånes-Fagerhult

 

Hörby

 

Långaröd

 

Äspinge

 

Osby

 

Osby

 

Örkened

 

Visseltofta

 

Kristianstad

 

Linderöd

 

Hässleholm

 

Farstorp

 

Verum

 

Vittsjö

 

Norra Åkarp

 

Hörja

 

Röke

 

Halland

 

Halmstad

 

Oskarström

 

Slättåkra

 

Enslöv

 

Laholm

 

Hishult

 

Knäred

 

Falkenberg

 

Källsjö

 

Ullared

 

Varberg

 

Nösslinge

 

Karl Gustav

 

Kungsäter

 

Västra Götaland

 

Härryda

 

Härryda

 

Landvetter

 

Björketorp

 

Stenungsund

 

Spekeröd

 

Ucklum

 

Orust

 

Torp

 

Sotenäs

 

Tossene

 

Munkedal

 

Foss

 

Håby

 

Bärfendal

 

Svarteborg

 

Tanum

 

Lur

 

Kville

 

Bottna

 

Ale

 

Hålanda

 

Kilanda

 

Lerum

 

Skallsjö

 

Östad

 

Vårgårda

 

Lena-Bergstena

 

Fullestad

 

Hol

 

Kullings-Skövde

 

Bollebygd

 

Bollebygd

 

Karlsborg

 

Karlsborg

 

Brevik

 

Gullspång

 

Amnehärad

 

Södra Råda

 

Lilla Edet

 

Åsbräcka

 

Ale-Skövde

 

Hjärtum

 

Mark

 

Kinna

 

Örby-Skene

 

Hyssna

 

Fritsla

 

Torestorp

 

Herrljunga

 

Eggvena

 

Fölene

 

Herrljunga

 

Götene

 

Västerplana

 

Tibro

 

Tibro

 

Ransberg

 

Töreboda

 

Beateberg

 

Halna

 

Göteborg

 

Angered

 

Lysekil

 

Bro

 

Uddevalla

 

Uddevalla

 

Grinneröd

 

Forshälla

 

Skredsvik

 

Herrestad

 

Strömstad

 

Skee

 

Näsinge

 

Lommeland

 

Hogdal

 

Vänersborg

 

Vänersborg

 

Väne-Ryr

 

Brålanda

 

Trollhättan

 

Trollhättan

 

Upphärad

 

Rommele

 

Fors

 

Lextorp

 

Götalunden

 

Alingsås

 

Alingsås

 

Långared

 

Hemsjö

 

Borås

 

Seglora

 

Kinnarumma

 

Mariestad

 

Lyrestad

 

Skara

 

Norra Lundby

 

Skärv

 

Norra Ving

 

Stenum

 

Härlunda

 

Skövde

 

Skövde

 

Norra Kyrketorp

 

Hagelberg

 

Varola

 

Forsby

 

Sventorp

 

Värsås

 

Väring

 

Binneberg

 

Timmersdala

 

Vreten

 

Hjo

 

Mofalla

 

Fridene

 

Korsberga

 

Tidaholm

 

Fröjered

 

Falköping

 

Bjurum

 

Värmland

 

Hammarö

 

Hammarö

 

Karlstad

 

Karlstads domkyrkoförsamling

 

Västerstrand

 

Kristinehamn

 

Visnums-Kil

 

Ölme

 

Säffle

 

Botilsäter

 

Millesvik

 

Örebro

 

Örebro

 

Hovsta

 

Lillkyrka-Ödeby

 

Lindesberg

 

Näsby

 

Västmanland

 

Köping

 

Kolsva Bergslagen

 
 

Arboga

 

Götlunda

 

Stödområde 10

Län

Kommun

Församling

Stockholm

 

Järfälla

 

Barkarby

 

Danderyd

 

Danderyd

 

Stockholm

 

Stockholms stad

 

Sundbyberg

 

Sundbyberg

 

Solna

 

Solna

 

Råsunda

 

Lidingö

 

Lidingö

 

Vaxholm

 

Vaxholm

 

Sigtuna

 

Sigtuna

 

Östergötland

 

Valdemarsvik

 

Valdemarsvik

 

Gryt

 

Tryserum

 

Östra Ed

 

Söderköping

 

Sankt Anna

 

Kalmar

 

Mörbylånga

 

Stenåsa

 

Glömminge

 

Sandby

 

Kalmar

 

Kalmar domkyrkoförsamling

 

Heliga Korset

 

Sankta Birgitta

 

Två systrar

 

Oskarshamn

 

Oskarshamn

 

Misterhult

 

Västervik

 

Törnsfall

 

Gladhammar

 

Västrum

 

Västra Ed

 

Loftahammar

 

Lofta

 

Gamleby

 

Hjorted

 

Borgholm

 

Föra

 

Alböke

 

Löt

 

Bredsättra

 

Räpplinge

 

Högsrum

 

Böda

 

Högby

 

Källa

 

Persnäs

 

Gotland

 

Gotland

 

Boge

 

Eskelhem

 

Västergarn

 

Sundre

 

Blekinge

 

Karlskrona

 

Karlskrona stadsförsamling

 

Aspö

 

Sturkö

 

Hasslö

 

Skåne

 

Svalöv

 

Stenestad

 

Örkelljunga

 

Örkelljunga

 

Rya

 

Hörby

 

Södra Rörum

 

Höör

 

Tjörnarp

 

Perstorp

 

Perstorp

 

Båstad

 

Båstad

 

Kristianstad

 

Äsphult

 

Ängelholm

 

Tåssjö

 

Hässleholm

 

Norra Mellby

 

Häglinge

 

Matteröd

 

Västra Torup

 

Halland

 

Varberg

 

Skällinge

 

Grimmared

 

Kungsbacka

 

Frillesås

 

Gällinge

 

Idala

 

Förlanda

 

Västra Götaland

 

Härryda

 

Råda

 

Partille

 

Sävedalen

 

Stenungsund

 

Norum

 

Ödsmål

 

Tjörn

 

Valla

 

Stenkyrka

 

Klädesholmen

 

Orust

 

Tegneby

 

Röra

 

Stala

 

Långelanda

 

Myckleby

 

Sotenäs

 

Smögen

 

Hunnebostrand

 

Tanum

 

Tanum

 

Fjällbacka

 

Svenneby

 

Ale

 

Nödinge

 

Skepplanda

 

Starrkärr

 

Lerum

 

Stora Lundby

 

Lilla Edet

 

Fuxerna

 

Tunge

 

Sankt Peder

 

Västerlanda

 

Mark

 

Sätila

 

Hajom

 

Fotskäl

 

Tostared

 

Öxnevalla

 

Istorp

 

Göteborg

 

Haga

 

Göteborgs domkyrkoförsamling

 

Göteborgs Annedal

 

Kortedala

 

Härlanda

 

Göteborgs Vasa

 

Göteborgs Johanneberg

 

Göteborgs Haga

 

Göteborgs Oskar Fredrik

 

Göteborgs Masthugg

 

Göteborgs Karl Johan

 

Örgryte

 

Biskopsgården

 

Brämaregården

 

Högsbo

 

Västra Frölunda

 

Tynnered

 

Bergum

 

Göteborgs Sankt Pauli

 

Gunnared

 

Askim

 

Björkekärr

 

Mölndal

 

Fässberg

 

Stensjön

 

Kungälv

 

Romelanda

 

Kareby

 

Hålta

 

Lysekil

 

Lyse

 

Brastad

 

Uddevalla

 

Ljung

 

Resteröd

 

Bokenäs

 

Högås

 

Strömstad

 

Strömstad

 

Tjärnö

 

Mariestad

 

Ullervad

 

Utby

 

Ekby

 

Låstad

 

Enåsa

 

Hassle

 

Berga

 

Skövde

 

Frösve

 

Stödområdesindelning a för områden som påverkas av särskilda begränsningar enligt artikel 32.1.c i förordning (EU) nr 1305/2013

Stödområde 11

Län

Kommun

Församling

Stockholm

 

Österåker

 

Österåker-Östra Ryd norra

 

Nykvarn

 

Turinge södra del

 

Uppsala

 

Uppsala

 

Åkerby västra del

 

Bälinge västra del

 

Skuttunge västra del

 

Björklinge västra del

 

Viksta västra del

 

Södermanland

 

Nyköping

 

Tuna södra del

 

Lunda södra del

 

Eskilstuna

 

Husby-Rekarne södra del

 

Strängnäs

 

Åker södra del

 

Gotland

 

Gotland

 

Gothem östra del

 

Rone östra del

 

Blekinge

 

Karlskrona

 

Jämjö skogsbygden

 

Ronneby

 

Ronneby skogsbygden

 

Bräkne-Hoby skogsbygden

 

Karlshamn

 

Karlshamn

 

Hällaryd skogsbygden

 

Åryd skogsbygden

 

Asarum skogsbygden

 

Skåne

 

Klippan

 

Östra Ljungby östra del

 

Ängelholm

 

Hjärnarp östra del

 

Halland

 

Varberg

 

Stamnared

 

Sällstorp

 

Kungsbacka

 

Kungsbacka

 

Släp

 

Onsala

 

Västra Götaland

 

Stenungsund

 

Jörlanda

 

Tjörn

 

Rönnäng

 

Klövedal

 

Orust

 

Mollösund

 

Morlanda

 

Sotenäs

 

Kungshamn

 

Askum

 

Mark

 

Surteby-Kattunga södra del

 

Horred

 

Vara

 

Norra Vånga östra del

 

Göteborg

 

Nylöse

 

Lundby

 

Älvsborg

 

Styrsö

 

Torslanda

 

Björlanda

 

Näset

 

Mölndal

 

Lindome

 

Kungälv

 

Marstrand

 

Harestad

 

Torsby

 

Lycke

 

Solberga

 

Lysekil

 

Lysekil

 

Skaftö

 

Uddevalla

 

Dragsmark

 

Skövde

 

Sjogerstad-Rådene östra

 

Örebro

 

Lekeberg

 

Knista Bergslagen

 

Kvistbro västra del

 

Hallsberg

 

Viby skogsbygden

 

Örebro

 

Lännäs östra del

 

Asker skogsbygden

 

Västmanland

 

Kungsör

 

Kung Karl södra del

 

Köping

 

Odensvi norra del

 

Stödområde 12

Län

Kommun

Församling

Stockholm

 

Österåker

 

Österåker-Östra Ryd norra ö

 

Österåker-Östra Ryd södra ö

 

Ekerö

 

Munsö öar

 

Adelsö

 

Lovö öar

 

Upplands-Bro

 

Låssa öar

 

Kungsängen-Västra Ryd öar

 

Södertälje

 

Enhörna öar

 

Ytterjärna öar

 

Mörkö öar

 

Nynäshamn

 

Nynäshamn öar

 

Ösmo öar

 

Uppsala

 

Enköping

 

Enköpings-Näs öar västra

 

Enköpings-Näs öar östra

 

Lillkyrka öar

 

Vallby öar

 

Kungs-Husby öar

 

Södermanland

 

Nyköping

 

Vrena öar

 

Katrineholm

 

Julita öar

 

Eskilstuna

 

Kafjärden norra del öar

 

Strängnäs

 

Ytterselö öar

 

Överselö öar

 

Trosa

 

Trosa-Vagnhärad öar

 

Östergötland

 

Norrköping

 

Östra Stenby öar

 

Dagsberg öar

 

Östra Husby öar

 

Häradshammar öar

 

Jonsberg öar

 

Rönö öar

 

Söderköping

 

Skällvik öar

 

Mogata öar

 

Jönköping

 

Jönköping

 

Visingsö

 

Kalmar

 

Torsås

 

Söderåkra öar

 

Mönsterås

 

Mönsterås öar

 

Ålem öar

 

Kalmar

 

Hossmo öar

 

Ryssby öar

 

Ljungby öar

 

Voxtorp öar

 

Halltorp öar

 

Gotland

 

Gotland

 

Gothem östra del öar

 

Rone östra del öar

 

Grötlingbo öar

 

Blekinge

 

Karlskrona

 

Lösen Slättbygden öar

 

Kristianopel öar

 

Torhamn öar

 

Ramdala Slättbygden öar

 

Nättraby öar

 

Ronneby

 

Ronneby Slättbygden öar

 

Förkärla öar

 

Listerby öar

 

Bräkne-Hoby Slättbygden öar

 

Karlshamn

 

Karlshamn öar

 

Hällaryd Slättbygd öar

 

Åryd Slättbygden öar

 

Mörrum öar

 

Sölvesborg

 

Sölvesborg öar

 

Ysane (ö-del)

 

Mjällby öar

 

Skåne

 

Båstad

 

Torekov öar

 

Kristianstad

 

Trolle-Ljungby öar

 

Halland

 

Halmstad

 

Söndrum öar

 

Varberg

 

Varberg öar

 

Lindberg öar

 

Ås öar

 

Värö öar

 

Kungsbacka

 

Släp öar

 

Ölmevalla öar

 

Hanhals öar

 

Onsala öar

 

Västra Götaland

 

Öckerö

 

Öckerö

 

Orust

 

Käringön

 

Gullholmen

 

Sotenäs

 

Kungshamn öar

 

Malmön

 

Askum öar

 

Göteborg

 

Lundby öar

 

Styrsö öar

 

Torslanda öar

 

Björlanda öar

 

Styrsö

 

Näset öar

 

Kungälv

 

Harestad öar

 

Torsby öar

 

Lycke öar

 

Solberga öar

 

Lysekil

 

Lysekil öar

 

Mariestad

 

Torsö öar

 

Värmland

 

Kristinehamn

 

Kristinehamn öar

 

Säffle

 

Eskilsäter öar

 

Örebro

 

Örebro

 

Lännäs östra öar

 

Västmanland

 

Västerås

 

Västerås-Barkarö öar

 

Kärrbo öar

 

Ängsö öar

 

SFS 2016:16

Bilaga 3

Möjliga kombinationer av insatser – arealbaserade ersättningar

 

Betesmarker och slåtterängar

Fäbodar

Restaurering av betesmarker och slåtterängar

Vallodling

Skötsel av våtmarker och dammar

Minskat kväveläckage

Skyddszoner

Omställning till ekologisk produktion – växt

Ekologisk produktion – växt

Betesmarker och slåtterängar

 

 

*

 

*

 

*

 

# betesmark

* övrig mark

 

*

 

*

 

*

 

*

 

Fäbodar

 

*

 

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

Restaurering av betesmarker och slåtterängar

 

*

 

*

 

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

Vallodling

 

*

 

*

 

*

 

 

*

 

¤ vårbearbetning

* övrig mark

 

*

 

¤

 

¤

 

Skötsel av våtmarker och dammar

 

# betesmark

* övrig mark

 

*

 

*

 

*

 

 

*

 

*

 

*

 

*

 

Minskat kväveläckage

 

*

 

*

 

*

 

¤ vårbearbetning

* övrig mark

 

*

 

 

*

 

¤

 

¤

 

Skyddszoner

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

 

*

 

*

 

Omställning till ekologisk produktion – växt

 

*

 

*

 

*

 

¤

 

*

 

¤

 

*

 

 

*

 

Ekologisk produktion – växt

 

*

 

*

 

*

 

¤

 

*

 

¤

 

*

 

*

 

 

* Insatserna kan kombineras på samma företag men inte på samma mark

¤ Insatserna kan kombineras på samma mark

# Insatserna kan kombineras på samma mark, under förutsättning att länsstyrelsen bedömer det lämpligt utifrån syftet med båda ersättningarna

– Insatserna är inte möjliga att kombineras

Möjliga kombinationer av insatser – djurbaserade ersättningar

 

Omställning till ekologisk produktion – djur

Ekologisk produktion – djur

Hotade husdjursraser

Extra djuromsorg för suggor

Utökad klövhälsovård för mjölkkor

Extra djuromsorg för får

Omställning till ekologisk produktion – djur

 

 

*

 

¤

 

¤

 

¤

 

¤

 

Ekologisk produktion – djur

 

*

 

 

¤

 

¤

 

¤

 

¤

 

Hotade husdjursraser

 

¤

 

¤

 

 

¤

 

¤

 

¤

 

Extra djuromsorg för suggor

 

¤

 

¤

 

¤

 

 

*

 

*

 

Utökad klövhälsovård för mjölkkor

 

¤

 

¤

 

¤

 

*

 

 

*

 

Extra djuromsorg för får

 

¤

 

¤

 

¤

 

*

 

*

 

 

* Insatserna kan kombineras på samma företag men inte på samma djur

¤ Insatserna kan kombineras på samma djur

– Insatserna är inte möjliga att kombinera

SFS 2017:1253

Bilaga 4

Områden med övergångsstöd

Län

Kommun

Församling

Uppsala

 

Uppsala

 

Tensta norra del

 

Östergötland

 

Ödeshög

 

Stora Åby södra del

 

Ödeshög södra del

 

Rök södra del

 

Boxholm

 

Ekeby

 

Åsbo

 

Linköping

 

Nykil södra del

 

Gammalkil södra del

 

Jönköping

 

Jönköping

 

Jönköpings Sofia

 

Gränna

 

Skärstad

 

Kalmar

 

Högsby

 

Högsby

 

Långemåla

 

Torsås

 

Torsås västra del

 

Hultsfred

 

Målilla med Gårdveda

 

Tveta

 

Mörlunda

 

Mönsterås

 

Mönsterås

 

Fliseryd

 

Ålem

 

Borgholm

 

Borgholm

 

Egby

 

Köping

 

Gärdslösa

 

Långlöt

 

Runsten

 

Blekinge

 

Olofström

 

Jämshög norra del

 

Karlskrona

 

Lösen skogsbygden

 

Augerum skogsbygden

 

Ramdala skogsbygden

 

Rödeby norra del

 

Fridlevstad norra del

 

Tving norra del

 

Skåne

 

Svalöv

 

Konga norra del

 

Röstånga

 

Hörby

 

Hörby östra del

 

Fulltofta

 

Höör

 

Höör

 

Bosjökloster norra del

 

Munkarp

 

Hallaröd

 

Norra Rörum

 

Tomelilla

 

Andrarum

 

Brösarp

 

Klippan

 

Klippan östra del

 

Vedby

 

Färingtofta

 

Riseberga

 

Båstad

 

Förslöv östra del

 

Grevie östra del

 

Östra Karup skogsbygden

 

Eslöv

 

Billinge norra del

 

Kristianstad

 

Djurröd

 

Hörröd

 

Ängelholm

 

Munka-Ljungby östra del

 

Tåstarp östra del

 

Össjö östra del

 

Hässleholm

 

Nävlinge

 

Brönnestad

 

Halland

 

Laholm

 

Våxtorp skogsbygden

 

Hasslöv skogsbygden

 

Veinge skogsbygden

 

Varberg

 

Rolfstorp

 

Grimeton skogsbygden

 

Västra Götaland

 

Mark

 

Berghem

 

Surteby-Kattunga norra del

 

Örebro län

 

Lekeberg

 

Hidinge Bergslagen

 

Örebro

 

Tysslinge Bergslagen

 

Kil Bergslagen

 

Askersund

 

Askersund

 

Hammar

 

SFS 2016:16

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:406

1. Denna förordning träder i kraft d. 15 juli 2015.

2. De nya bestämmelserna tillämpas även på åtaganden som har påbörjats från och med d. 1 jan. 2015.

3. Genom förordningen upphävs förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som har beviljats före ikraftträdandet.

4. Genom förordningen upphävs förordningen (2014:870) om ansökan om och handläggning av stöd för vissa landsbygdsutvecklingsåtgärder.

5. Genom förordningen upphävs förordningen (2015:45) om ansökan om och handläggning av stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder.

6. Stödmottagare i områden som anges i bilaga 4 till denna förordning vilka omfattas av bilaga 2 till förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder, där kompensationsbidrag lämnades enligt artikel 36 a (ii) och som var avgränsade enligt artikel 50.3 a i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) under programperioden 2007–2013, men som inte längre ingår i kompensationsområdet, ska fortsatt få ersättning till och med 2018. Ersättning får lämnas med 80 procent 2015, 70 procent 2016, 50 procent 2017 och 20 procent 2018 av stödet som beräknas enligt villkoren i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder. Om nedtrappningen ger ett lägre hektarbelopp än 210 kronor, lämnas ändå ersättning med 210 kronor per hektar. Vid beräkning av stöd inom områden som anges i bilaga 4 ska annan mark i tidigare område 1–5:b inte ingå i beräkningen.

7.

Av 17 § i förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare framgår att artikel 9.2 första stycket i förordning (EU) nr 1307/2013 om verksamheter undantagna från direktstöd inte ska gälla jordbrukare som för det föregående året tagit emot högst 5 000 euro i direktstöd. Jordbruksverksamheten ska inte anses obetydlig enligt artikel 9.2 tredje stycket (b) i förordning (EU) nr 1307/2013 om minst 36 hektar åkermark, betesmark eller slåtteräng redovisas innevarande år.

SFS 2015:571

Denna förordning träder i kraft d. 15 okt. 2015.

SFS 2015:1070

1. Denna förordning träder i kraft d. 15 jan. 2016.

2. Förordningen tillämpas dock för tid från och med d. 1 jan. 2015.

SFS 2016:16

1. Denna förordning träder i kraft d. 16 febr. 2016.

2. Förordningen tillämpas dock för tid från och med d. 1 jan. 2016.

SFS 2016:1180

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2017.

SFS 2017:243

1. Denna förordning träder i kraft d. 8 maj 2017.

2. De nya bestämmelserna ska tillämpas för tid från och med d. 1 jan. 2017.

SFS 2017:1253

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2018.

SFS 2018:124

1. Denna förordning träder i kraft d. 3 april 2018.

2. Bestämmelsen i 8 kap. 4 § i den nya lydelsen samt bestämmelserna i bilaga 1 i den nya lydelsen när det gäller ersättningsnivåer för betesmarker och slåtterängar under rubriken Miljö- och klimatvänligt jordbruk (8 kap.) tillämpas dock för tid från och med d. 1 jan. 2018.

3. Äldre bestämmelser tillämpas på ansökningar som lämnats in före d. 2 nov. 2017 när det gäller de ersättningsnivåer som anges i bilaga 1 under rubrikerna Grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen på landsbygden (6 kap.) och Samarbete (12 kap.).

SFS 2018:771

Denna förordning träder i kraft d. 15 juli 2018.

SFS 2018:886

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.

SFS 2018:1620

Denna förordning träder i kraft d. 16 nov. 2018.

SFS 2019:827

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2020.

SFS 2019:1140

(Publicerad d. 3 dec. 2019.)

SFS 2021:331
 1. Denna förordning träder i kraft d. 10 juni 2021.

 2. De nya bestämmelserna tillämpas dock för tid från och med d. 1 jan. 2021 på åtaganden enligt 8 och 9 kap.

 3. Äldre bestämmelser tillämpas på ansökningar som lämnats in före ikraftträdandet när det gäller stöd enligt 3 kap. 3 § och uttagande av deltagaravgift enligt 3 kap. 4 §.

SFS 2021:1065
 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2022.

 2. Äldre bestämmelser tillämpas på åtaganden för stöd för omställning till ekologisk produktion som ingåtts före ikraftträdandet.

 3. Bestämmelserna i 4 kap. 2 § i den nya lydelsen ska tillämpas på ansökningar som har lämnats in från och med d. 27 aug. 2021.

SFS 2021:1298

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2022.

SFS 2022:1826

(Publicerad d. 24 dec. 2022)