Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker

Utkom från trycket den 18 december 2015
utfärdad den 3 december 2015.

Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på sådana säkerhetsrätter och andra rättigheter som regleras i konventionen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker av den 16 november 2001 (Kapstadskonventionen) och protokollet till konventionen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker, om särskilda frågor rörande luftfartsobjekt (luftfartsprotokollet).

Lagen tillämpas också, i den utsträckning som följer av konventionen, på sådana säkerhetsrätter och andra rättigheter som har uppkommit enligt annan lag och som omfattas av Sveriges förklaringar till artiklarna 39 och 40 i konventionen. Förklaringarna finns, tillsammans med förklaringar som avser artikel 54.2 i konventionen och artiklarna XII och XIII i protokollet, i Sveriges överenskommelser med främmande makter (SÖ).

Internationella bestämmelser som ska gälla som svensk lag

Artiklarna 1–16, 18–22, 24–26, 28–38, 41–46 och 60.1 och 60.2 i Kapstadskonventionen ska i originaltexternas lydelse gälla som lag här i landet.

Första stycket gäller inte till den del bestämmelserna uteslutande reglerar registreringsorganet eller de fördragsslutande parternas förpliktelser mot varandra.

Konventionens engelska originaltext finns tillsammans med en svensk översättning som bilaga 1 till denna lag. Texterna på övriga originalspråk – arabiska, franska, kinesiska, ryska och spanska – finns i SÖ. Originaltexterna har samma giltighet.

Allmän anmärkning:

Ang. bilaga 1 se SFS 2015:860 – Ang. bilaga 3 se SFS 2018:475.

Artiklarna I–VII, IX, XII–XVI och XX–XXV i luftfartsprotokollet ska i originaltexternas lydelse gälla som lag här i landet.

Protokollets engelska originaltext finns tillsammans med en svensk översättning som bilaga 2 till denna lag. Texterna på övriga originalspråk – arabiska, franska, kinesiska, ryska och spanska – finns i SÖ. Originaltexterna har samma giltighet.

Allmän anmärkning:

Ang. bilaga 2 se SFS 2015:860.

Kvarhållande av luftfartsobjekt

I enlighet med Sveriges förklaring avseende artikel 39.1b i Kapstadskonventionen ska 2 och 3 §§ inte hindra att en borgenär med stöd av annan lag kvarhåller eller beslagtar ett luftfartsobjekt till säkerhet för en fordran, om denna fordran grundar sig på tillhandahållandet av offentliga tjänster.

Möjlighet att registrera vissa nationella rättigheter

I enlighet med Sveriges förklaring avseende artikel 40 i Kapstadskonventionen kan en säkerhetsrätt som uppkommer till följd av ett avgörande om kvarstad, betalningssäkring eller utmätning som meddelats av domstol eller av Kronofogdemyndigheten registreras i det internationella registret. Säkerhetsrätten ska därefter behandlas som en internationell säkerhetsrätt.

En borgenärs rätt att vidta åtgärder utan beslut av domstol

I enlighet med Sveriges förklaring avseende artikel 54.2 i Kapstadskonventionen får en borgenär vidta åtgärder enligt konventionen eller luftfartsprotokollet utan beslut av domstol, om det inte i någon av överenskommelserna uttryckligen anges att beslut av domstol är nödvändigt.

Reservforum

Om det finns svensk domsrätt enligt någon av de bestämmelser i Kapstadskonventionen eller luftfartsprotokollet som anges i 2 och 3 §§ och någon annan behörig domstol saknas, är Stockholms tingsrätt behörig.

Tillämpliga bestämmelser i vissa insolvenssituationer

I en insolvenssituation enligt artikel I.2m i luftfartsprotokollet tillämpas, om gäldenären har sina huvudsakliga intressen i Sverige på så sätt som anges i artikel I.2n, artikel XI alternativ A. Vid tillämpningen får den väntetid som anges i artikeln inte överstiga 60 kalenderdagar.

Avtalsparterna kan genom skriftligt avtal bestämma att första stycket inte ska tillämpas.

Visa lydelse

SFS 2018:475

Bilaga 1

CONVENTION

 

KONVENTION

 

ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT

 

OM INTERNATIONELLA SÄKERHETSRÄTTER I LÖSA SAKER

 

THE STATES PARTIES TO THIS CONVENTION,

 

DE STATER SOM ÄR PARTER I DENNA KONVENTION,

 

AWARE of the need to acquire and use mobile equipment of high value or particular economic significance and to facilitate the financing of the acquisition and use of such equipment in an efficient manner,

 

ÄR MEDVETNA om att förvärv och nyttjande av lösa saker av stort värde eller av särskild ekonomisk betydelse bör kunna finansieras på ett effektivt sätt,

 

RECOGNISING the advantages of asset-based financing and leasing for this purpose and desiring to facilitate these types of transaction by establishing clear rules to govern them,

 

INSER fördelarna med leasing och finansiering mot säkerhet i de aktuella tillgångarna och är angelägna om att underlätta denna typ av transaktioner genom att fastställa tydliga regler för desamma,

 

MINDFUL of the need to ensure that interests in such equipment are recognised and protected universally,

 

ÄR MEDVETNA om behovet av att se till att säkerhetsrätten i sådana lösa saker erkänns och skyddas globalt,

 

DESIRING to provide broad and mutual economic benefits for all interested parties,

 

VILL se till att alla berörda parter åtnjuter ömsesidig ekonomisk nytta,

 

BELIEVING that such rules must reflect the principles underlying asset-based financing and leasing and promote the autonomy of the parties necessary in these transactions,

 

ÄR ÖVERTYGADE om att det är nödvändigt att det i reglerna tas hänsyn till de principer som ligger till grund för leasing och finansiering med de aktuella tillgångarna som säkerhet, och att principen gällande parternas oberoende respekteras,

 

CONSCIOUS of the need to establish a legal framework for international interests in such equipment and for that purpose to create an international registration system for their protection,

 

ÄR MEDVETNA om att ett särskilt juridiskt ramverk bör fastställas för internationella säkerhetsrätter i sådana lösa saker och att ett internationellt registreringssystem bör bildas för att skydda dessa säkerhetsrätter,

 

TAKING INTO CONSIDERATION the objectives and principles enunciated in existing Conventions relating to such equipment,

 

HAR MED HÄNSYN TILL syftena och principerna i de gällande konventionerna om flyttbara objekt,

 

HAVE AGREED upon the following provisions:

 

ENATS om följande bestämmelser:

 

Chapter I

 

Kapitel I

 

Sphere of application and general provisions

 

Tillämpningsområde och allmänna bestämmelser

 

Article 1

 

Artikel 1

 

Definitions

 

Definitioner

 

In this Convention, except where the context otherwise requires, the following terms are employed with the meanings set out below:

 

Om inte annat framgår av sammanhanget avses i denna konvention (Konventionen) med:

 

1. “agreement” means a security agreement, a title reservation agreement or a leasing agreement;

 

a) avtal: pantavtal, avtal med äganderättsförbehåll eller leasingavtal;

 

2. “assignment” means a contract which, whether by way of security or otherwise, confers on the assignee associated rights with or without a transfer of the related international interest;

 

b) överlåtelse: en överenskommelse som innebär att förvärvaren, antingen som en säkerhet för en förpliktelse eller i annat fall, erhåller tillhörande rättigheter, med eller utan överföring av den internationella säkerhetsrätten;

 

3. “associated rights” means all rights to payment or other performance by a debtor under an agreement which are secured by or associated with the object;

 

c) tillhörande rättigheter: rätt till betalning eller till annan prestation av en gäldenär enligt ett avtal säkerställt med eller som avser objektet;

 

4. “commencement of the insolvency proceedings” means the time at which the insolvency proceedings are deemed to commence under the applicable insolvency law;

 

d) inledande av insolvensförfaranden: den tidpunkt då insolvensförfaranden ska anses ha inletts enligt tillämplig insolvenslagstiftning;

 

5. “conditional buyer” means a buyer under a title reservation agreement;

 

e) köpare med förbehåll: köpare enligt ett avtal med äganderättsförbehåll;

 

6. “conditional seller” means a seller under a title reservation agreement;

 

f) säljare med förbehåll: säljare enligt ett avtal med äganderättsförbehåll;

 

7. “contract of sale” means a contract for the sale of an object by a seller to a buyer which is not an agreement as defined in (a) above;

 

g) försäljningsavtal: annan överenskommelse om försäljning av objekt, av en säljare till en köpare, än ett sådant avtal som avses i a ovan;

 

8. “court” means a court of law or an administrative or arbitral tribunal established by a Contracting State;

 

h) domstol: en domstol i, eller en skiljenämnd som tillsatts av, en fördragsslutande stat;

 

9. “creditor” means a chargee under a security agreement, a conditional seller under a title reservation agreement or a lessor under a leasing agreement;

 

i) borgenär: en säkerhetshavare enligt ett pantavtal, en säljare med äganderättsförbehåll eller en leasegivare enligt ett leasingavtal;

 

10. “debtor” means a chargor under a security agreement, a conditional buyer under a title reservation agreement, a lessee under a leasing agreement or a person whose interest in an object is burdened by a registrable non-consensual right or interest;

 

j) gäldenär: säkerhetsställare enligt ett pantavtal, en köpare enligt ett avtal med äganderättsförbehåll, en leasetagare enligt ett leasingavtal, eller en person vars rätt till visst objekt är belastad av en registreringsbar legal rättighet eller säkerhetsrätt;

 

11. “insolvency administrator” means a person authorised to administer the reorganisation or liquidation, including one authorised on an interim basis, and includes a debtor in possession if permitted by the applicable insolvency law;

 

k) insolvensförvaltare: person med bemyndigande att handlägga rekonstruktion eller likvidation, även om vederbörande är utsedd interimistiskt, omfattande även en gäldenär som är i besittning av det aktuella objektet, förutsatt att detta är förenligt med den tillämpliga insolvenslagstiftningen;

 

12. “insolvency proceedings” means bankruptcy, liquidation or other collective judicial or administrative proceedings, including interim proceedings, in which the assets and affairs of the debtor are subject to control or supervision by a court for the purposes of reorganisation or liquidation;

 

l) insolvensförfaranden: konkurs, likvidation eller andra rättsliga eller administrativa förfaranden, innefattande även interimistiska förfaranden, varvid gäldenärens tillgångar och rörelse kontrolleras eller övervakas av en domstol för rekonstruktion eller likvidation;

 

13. “interested persons” means:

 

m) berörda personer:

 

(i) the debtor;

 

(i) gäldenären;

 

(ii) any person who, for the purpose of assuring performance of any of the obligations in favour of the creditor, gives or issues a suretyship or demand guarantee or a standby letter of credit or any other form of credit insurance;

 

(ii) envar som för att säkerställa rätta fullgörandet av förpliktelse gentemot borgenären gått i borgen, ställt eller låtit utfärda en garanti, ett letter of credit, eller varje annan form av kreditförsäkring;

 

(iii) any other person having rights in or over the object;

 

(iii) varje annan person med någon form av rätt i objektet;

 

14. “internal transaction” means a transaction of a type listed in Article 2(2)(a) to (c) where the centre of the main interests of all parties to such transaction is situated, and the relevant object located (as specified in the Protocol), in the same Contracting State at the time of the conclusion of the contract and where the interest created by the transaction has been registered in a national registry in that Contracting State which has made a declaration under Article 50(1);

 

n) intern transaktion: transaktion av sådan typ som avses i artikel 2(2)(a) till (c), förutsatt att centrum för de huvudsakliga intressena för samtliga parter i transaktionen finns i samma fördragsslutande stat när avtalets ingås, samt att även objektet (som ska anses finnas i den stat som följer av protokollets bestämmelser) finns i staten vid nämnda tillfälle, och den säkerhetsrätt som uppkommer genom transaktionen har skrivits in i ett nationellt register i staten, och staten har avgett en förklaring enligt artikel 50(1);

 

15. “international interest” means an interest held by a creditor to which Article 2 applies;

 

o) internationell säkerhetsrätt: en säkerhetsrätt som omfattas av artikel 2 och som innehas av en borgenär;

 

16. “International Registry” means the international registration facilities established for the purposes of this Convention or the Protocol;

 

p) internationellt register: det internationella register som inrättas för tillämpning av Konventionen eller för protokollet;

 

17. “leasing agreement” means an agreement by which one person (the lessor) grants a right to possession or control of an object (with or without an option to purchase) to another person (the lessee) in return for a rental or other payment;

 

q) leasingavtal: avtal som innebär att en person (leasegivaren) upplåter besittnings- eller nyttjanderätt till objektet (med eller utan köpoption) till en annan person (leasetagaren) mot erläggande av hyra eller annan form av ersättning;

 

18. “national interest” means an interest held by a creditor in an object and created by an internal transaction covered by a declaration under Article 50(1);

 

r) nationell säkerhetsrätt: en säkerhetsrätt avseende objektet, vilken uppkommit genom en intern transaktion som omfattas av en förklaring enligt artikel 50(1);

 

19. “non-consensual right or interest” means a right or interest conferred under the law of a Contracting State which has made a declaration under Article 39 to secure the performance of an obligation, including an obligation to a State, State entity or an intergovernmental or private organisation;

 

s) legal rättighet eller säkerhetsrätt: rättighet eller säkerhetsrätt som följer direkt av lag i en fördragsslutande stat som avgett förklaring enligt artikel 39, till säkerhet för rätta fullgörandet av en förpliktelse, innefattande förpliktelser gentemot en stat, ett statligt organ eller en mellanstatlig eller privat organisation;

 

20. “notice of a national interest” means notice registered or to be registered in the International Registry that a national interest has been created;

 

t) meddelande om nationell säkerhetsrätt: meddelande om att en nationell säkerhetsrätt har bildats, vilket har registrerats eller ska registreras i det internationella registret;

 

21. “object” means an object of a category to which Article 2 applies;

 

u) objekt: objekt som tillhör en av de kategorier som omfattas av bestämmelserna i artikel 2;

 

22. “pre-existing right or interest” means a right or interest of any kind in or over an object created or arising before the effective date of this Convention as defined by Article 60(2)(a);

 

v) redan befintlig rättighet eller säkerhetsrätt: en rättighet eller säkerhetsrätt, oavsett typ, till objektet vilken bildats eller uppkommit före den dag då Konventionen träder ikraft enligt artikel 60(2)(a);

 

23. “proceeds” means money or non-money proceeds of an object arising from the total or partial loss or physical destruction of the object or its total or partial confiscation, condemnation or requisition;

 

w) ersättning: gottgörelse i form av pengar, eller i annan form, för visst objekt, till följd av att denna helt eller delvis förlorats eller förstörts, helt eller delvis förverkats, beslagtagits, eller exproprierats;

 

24. “prospective assignment” means an assignment that is intended to be made in the future, upon the occurrence of a stated event, whether or not the occurrence of the event is certain;

 

x) framtida överlåtelse: överlåtelse som ska genomföras först efter det att en viss åtgärd vidtagits eller viss händelse inträffat, oavsett om det är klart att åtgärden kommer att vidtas eller händelse kommer att inträffa;

 

25. “prospective international interest” means an interest that is intended to be created or provided for in an object as an international interest in the future, upon the occurrence of a stated event (which may include the debtor’s acquisition of an interest in the object), whether or not the occurrence of the event is certain;

 

y) framtida internationell säkerhetsrätt: internationell säkerhetsrätt som ska upplåtas i visst objekt först efter det att en viss åtgärd vidtagits eller viss händelse inträffat (vilket kan innefatta en borgenärs förvärv av objektet), oavsett om det är klart att åtgärden kommer att vidtas eller händelse kommer att inträffa;

 

26. “prospective sale” means a sale which is intended to be made in the future, upon the occurrence of a stated event, whether or not the occurrence of the event is certain;

 

z) framtida försäljning: försäljning som ska genomföras först efter det att en åtgärd vidtagits eller viss händelse inträffat, oavsett om det är klart att åtgärden kommer att vidtas eller händelse kommer att inträffa;

 

aa) “Protocol” means, in respect of any category of object and associated rights to which this Convention applies, the Protocol in respect of that category of object and associated rights;

 

aa) protokoll: protokollet för respektive kategori av tillgångar och tillhörande rättigheter, som omfattas av Konventionen;

 

bb) “registered” means registered in the International Registry pursuant to Chapter V;

 

bb) registrerat: registrerat i det internationella registret enligt kapitel V;

 

cc) “registered interest” means an international interest, a registrable non-consensual right or interest or a national interest specified in a notice of a national interest registered pursuant to Chapter V;

 

cc) registrerad säkerhetsrätt: en internationell säkerhetsrätt, en registreringsbar legal rätt eller säkerhetsrätt eller en nationell säkerhetsrätt som angivits i ett meddelande om nationell säkerhetsrätt och registrerats enligt kapitel V;

 

dd) “registrable non-consensual right or interest” means a non-consensual right or interest registrable pursuant to a declaration deposited under Article 40;

 

dd) registreringsbar legal rätt eller säkerhetsrätt: legal rätt eller säkerhetsrätt som kan registreras enligt en förklaring som deponerats i enlighet med artikel 40;

 

ee) “Registrar” means, in respect of the Protocol, the person or body designated by that Protocol or appointed under Article 17(2)(b);

 

ee) registrator: gällande protokollet, den person eller det organ som avses i respektive protokoll, eller utses med stöd av artikel 17(2)(b);

 

ff) “regulations” means regulations made or approved by the Supervisory Authority pursuant to the Protocol;

 

ff) regelverk: det regelverk som tillsynsmyndigheten fastställer eller godkänner enligt respektive protokoll;

 

gg) “sale” means a transfer of ownership of an object pursuant to a contract of sale;

 

gg) försäljning: övergång av äganderätten till objektet enligt ett försäljningsavtal;

 

hh) “secured obligation” means an obligation secured by a security interest;

 

hh) säkerställd förpliktelse: förpliktelse för vilken säkerhetsrätt ställts;

 

ii) “security agreement” means an agreement by which a chargor grants or agrees to grant to a chargee an interest (including an ownership interest) in or over an object to secure the performance of any existing or future obligation of the chargor or a third person;

 

ii) pantavtal: avtal enligt vilket en gäldenär upplåter eller förbinder sig att upplåta en rätt (innefattande även äganderätt) till visst objekt till en borgenär för att säkerställa rätta fullgörandet av gäldenärens, eller annan persons, existerande eller framtida förpliktelser;

 

jj) “security interest” means an interest created by a security agreement;

 

jj) panträtt: en säkerhetsrätt som uppkommit genom ett pantavtal;

 

kk) “Supervisory Authority” means, in respect of the Protocol, the Supervisory Authority referred to in Article 17(1);

 

kk) tillsynsmyndighet: gällande respektive protokoll, den tillsynsmyndighet som avses i artikel 17(1);

 

ll) “title reservation agreement” means an agreement for the sale of an object on terms that ownership does not pass until fulfilment of the condition or conditions stated in the agreement;

 

ll) avtal med äganderättsförbehåll: försäljningsavtal som rör visst objekt och innebär att äganderätten inte övergår förrän villkoren i avtalet uppfyllts;

 

mm) “unregistered interest” means a consensual interest or non-consensual right or interest (other than an interest to which Article 39 applies) which has not been registered, whether or not it is registrable under this Convention; and

 

mm) icke registrerad säkerhetsrätt: konventionell säkerhetsrätt eller legal rätt eller säkerhetsrätt (med undantag av säkerhetsrätt eller rätt som avses i artikel 39) vilken inte registrerats, oavsett om detta är möjligt eller inte enligt Konvention; och

 

nn) “writing” means a record of information (including information communicated by teletransmission) which is in tangible or other form and is capable of being reproduced in tangible form on a subsequent occasion and which indicates by reasonable means a person’s approval of the record.

 

nn) skriftligt: uppgifter (inklusive uppgifter som meddelats genom teletransmission) som presenteras i skriftlig form eller i en annan form som kan omvandlas till skriftlig form vid senare tillfälle, av vilka skäligen framgår att en person godkänt uppgifterna.

 

Article 2

 

Artikel 2

 

The international interest

 

Den internationella säkerhetsrätten

 

1. This Convention provides for the constitution and effects of an international interest in certain categories of mobile equipment and associated rights.

 

1. Genom Konventionen inrättas en ordning för uppkomsten av en internationell säkerhetsrätt i vissa kategorier av lösa saker och tillhörande rättigheter, och regleras rättsverkningarna av dessa säkerhetsrätter.

 

2. For the purposes of this Convention, an international interest in mobile equipment is an interest, constituted under Article 7, in a uniquely identifiable object of a category of such objects listed in paragraph 3 and designated in the Protocol:

 

2. I Konventionen avses med en internationell säkerhetsrätt i lösa saker, en säkerhetsrätt som uppkommit enligt artikel 7, i en viss identifierbar tillgång av sådant slag som nämns i punkt 3 och omfattas av det aktuella protokollet förutsatt att säkerheten:

 

a) granted by the chargor under a security agreement;

 

a) ställts av en säkerhetsställare enligt ett pantavtal,

 

b) vested in a person who is the conditional seller under a title reservation agreement; or

 

b) innehas av en person som är säljare enligt ett avtal med äganderättsförbehåll, eller

 

c) vested in a person who is the lessor under a leasing agreement.

 

c) innehas av en person som är leasegivare enligt ett leasingavtal.

 

An interest falling within sub-paragraph (a) does not also fall within sub-paragraph (b) or (c)

 

En säkerhetsrätt som omfattas av led (a) i denna punkt kan inte samtidigt omfattas av led (b) eller led (c).

 

3. The categories referred to in the preceding paragraphs are:

 

3. De kategorier som avses i de föregående styckena är:

 

a) airframes, aircraft engines and helicopters;

 

a) luftfartygsskrov, flygmotorer och helikoptrar;

 

b) railway rolling stock; and

 

b) rullande järnvägsmateriel;och

 

c) space assets.

 

c) rymdobjekt.

 

4. The applicable law determines whether an interest to which paragraph 2 applies falls within subparagraph (a), (b) or (c) of that paragraph.

 

4. Frågan om en säkerhetsrätt enligt punkten 2 omfattas av led (a), (b) eller (c) ska fastställas enligt tillämplig lag.

 

5. An international interest in an object extends to proceeds of that object.

 

5. En internationell säkerhetsrätt avseende objektet omfattar även avkastning av detta objekt.

 

Article 3

 

Artikel 3

 

Sphere of application

 

Tillämpningsområde

 

1. This Convention applies when, at the time of the conclusion of the agreement creating or providing for the international interest, the debtor is situated in a Contracting State.

 

1. Konventionen är tillämplig när gäldenären befinner sig i en fördragsslutande stat vid tidpunkten för ingåendet av det avtal varigenom den internationella säkerhetsrätten uppkommer.

 

2. The fact that the creditor is situated in a non-Contracting State does not affect the applicability of this Convention.

 

2. Konventionen är tillämplig även om borgenären befinner sig i en icke fördragsslutande stat.

 

Article 4

 

Artikel 4

 

Where debtor is situated

 

Gäldenärens uppehållsort

 

1. For the purposes of Article 3(1), the debtor is situated in any Contracting State:

 

1. I fråga om artikel 3 (1) ska gäldenären anses befinna sig i den fördragsslutande stat

 

a) under the law of which it is incorporated or formed;

 

a) i vilken gäldenären har bildats,

 

b) where it has its registered office or statutory seat;

 

b) i vilken gäldenären har sin registrerade adress eller sitt säte,

 

c) where it has its centre of administration; or

 

c) i vilken gäldenärens huvudkontor ligger, eller

 

d) where it has its place of business.

 

d) i vilken gäldenärens driftställe ligger.

 

2. A reference in sub-paragraph (d) of the preceding paragraph to the debtor’s place of business shall, if it has more than one place of business, mean its principal place of business or, if it has no place of business, its habitual residence.

 

2. Med driftställe enligt led (d) i föregående stycke avses, i det fall gäldenären har mer än ett driftställe, dennes huvudsakliga driftställe, eller, om driftställe saknas, dennes hemvist.

 

Article 5

 

Artikel 5

 

Interpretation and applicable law

 

Tolkning och tillämplig lag

 

1. In the interpretation of this Convention, regard is to be had to its purposes as set forth in the preamble, to its international character and to the need to promote uniformity and predictability in its application.

 

1. Vid tolkning av Konventionen ska hänsyn tas till dess syften såsom dessa kommer till uttryck i ingressen, dess internationella karaktär och nödvändigheten av att främja enhetlighet och förutsägbarhet vid tillämpningen.

 

2. Questions concerning matters governed by this Convention which are not expressly settled in it are to be settled in conformity with the general principles on which it is based or, in the absence of such principles, in conformity with the applicable law.

 

2. Frågor inom det område som regleras i Konventionen, vilka inte uttryckligen avgörs enligt texten, ska regleras enligt de allmänna principer som ligger till grund för Konventionen eller, i annat fall, i enlighet med tillämplig lag.

 

3. References to the applicable law are to the domestic rules of the law applicable by virtue of the rules of private international law of the forum State.

 

3. Med hänvisning till tillämplig lag avses den nationella lag som ska tillämpas enligt den internationella privaträtten i den stat där talan väckts (of the forum state).

 

4. Where a State comprises several territorial units, each of which has its own rules of law in respect of the matter to be decided, and where there is no indication of the relevant territorial unit, the law of that State decides which is the territorial unit whose rules shall govern. In the absence of any such rule, the law of the territorial unit with which the case is most closely connected shall apply.

 

4. Om en stat omfattar flera territoriella områden, vilka har egna regelverk för den fråga som ska prövas, och om det saknas uppgift om relevant territoriellt område, ska rätten i den aktuella staten tillämpas för att avgöra vilket territoriellt områdes bestämmelser som ska tillämpas. Om sådana bestämmelser saknas, ska rätten i det territoriella område som har närmast anknytning till ärendet tillämpas.

 

Article 6

 

Artikel 6

 

Relationship between the Convention and the Protocol

 

Förhållandet mellan Konventionen och protokollet

 

1. This Convention and the Protocol shall be read and interpreted together as a single instrument.

 

1. Konventionen och protokollet ska läsas och tolkas som ett instrument.

 

2. To the extent of any inconsistency between this Convention and the Protocol, the Protocol shall prevail.

 

2. I fall där Konventionen och protokollet är inbördes oförenliga ska protokollet äga företräde.

 

Chapter II

 

Kapitel II

 

Constitution of an international interest

 

Den internationella säkerhetsrättens beskaffenhet

 

Article 7

 

Artikel 7

 

Formal requirements

 

Formkrav

 

An interest is constituted as an international interest under this Convention where the agreement creating or providing for the interest:

 

En säkerhetsrätt utgör en internationell säkerhetsrätt enligt Konventionen, om det avtal av vilket säkerhetsrätten följer, eller i vilket säkerhetsrätten föreskrivs,

 

a) is in writing;

 

a) ingås skriftligen;

 

b) relates to an object of which the chargor, conditional seller or lessor has power to dispose;

 

b) avser objekt över vilken säkerhetsställaren, säljaren med äganderättsförbehåll eller leasegivaren har möjlighet att förfoga över;

 

c) enables the object to be identified in conformity with the Protocol; and

 

c) identifierar objektet, i enlighet med protokollets bestämmelser; och

 

d) in the case of a security agreement, enables the secured obligations to be determined, but without the need to state a sum or maximum sum secured.

 

d) om avtalet är ett pantavtal, gör det möjligt att fastställa de säkerställda förpliktelserna utan att det är nödvändigt att fastställa ett visst belopp, eller det högsta belopp som säkerställts.

 

Chapter III

 

Kapitel III

 

Default remedies

 

Åtgärder vid avtalsbrott

 

Article 8

 

Artikel 8

 

Remedies of chargee

 

Åtgärder som säkerhetshavare får vidta

 

1. In the event of default as provided in Article 11, the chargee may, to the extent that the chargor has at any time so agreed and subject to any declaration that may be made by a Contracting State under Article 54, exercise any one or more of the following remedies:

 

1. Vid avtalsbrott enligt artikel 11, får säkerhetshavaren, förutsatt att säkerhetsställaren lämnat samtycke, och med förbehåll för förklaring som en fördragsslutande stat får avge enligt artikel 54, vidta en eller flera av följande åtgärder:

 

a) take possession or control of any object charged to it;

 

a) ta pantsatt objekt i besittning eller ta kontroll över det;

 

b) sell or grant a lease of any such object;

 

b) sälja eller leasa ut sådant objekt;

 

c) collect or receive any income or profits arising from the management or use of any such object.

 

c) tillgodogöra sig all form av inkomst eller avkastning som följer av förvaltningen eller nyttjandet av objektet.

 

2. The chargee may alternatively apply for a court order authorising or directing any of the acts referred to in the preceding paragraph.

 

2. Alternativt kan säkerhetshavaren begära att en domstol ska tillåta eller besluta att någon av åtgärderna enligt föregående punkt får eller ska vidtas.

 

3. Any remedy set out in sub-paragraph (a), (b) or (c) of paragraph 1 or by Article 13 shall be exercised in a commercially reasonable manner. A remedy shall be deemed to be exercised in a commercially reasonable manner where it is exercised in conformity with a provision of the security agreement except where such a provision is manifestly unreasonable.

 

3. Alla åtgärder som föreskrivs i punkt 1 (a) (b) och (c) eller i artikel 13 ska vidtas på ett affärsmässigt skäligt sätt. En åtgärd ska anses ha vidtagits på ett affärsmässigt skäligt sätt om åtgärden har vidtagits i enlighet med bestämmelserna i säkerhetsavtalet, såvida inte bestämmelsen är uppenbart oskälig.

 

4. A chargee proposing to sell or grant a lease of an object under paragraph 1 shall give reasonable prior notice in writing of the proposed sale or lease to:

 

4. Säkerhetshavare som avser att sälja eller leasa ut objektet enligt punkt 1, ska i skälig tid skriftligen meddela detta till:

 

a) interested persons specified in Article 1(m)(i) and (ii); and

 

a) berörda personer enligt artikel 1(m) (i) och (ii); och

 

b) interested persons specified in Article 1(m)(iii) who have given notice of their rights to the chargee within a reasonable time prior to the sale or lease.

 

b) berörda personer enligt artikel 1(m)(iii) vilka i skälig tid före försäljningen eller leasingen har underrättat säkerhetshavaren om sina rättigheter.

 

5. Any sum collected or received by the chargee as a result of exercise of any of the remedies set out in paragraph 1 or 2 shall be applied towards discharge of the amount of the secured obligations.

 

5. De belopp säkerhetshavaren erhåller genom någon åtgärd som föreskrivs i punkterna 1 eller 2, ska användas för att täcka de säkerställda förpliktelserna.

 

6. Where the sums collected or received by the chargee as a result of the exercise of any remedy set out in paragraph 1 or 2 exceed the amount secured by the security interest and any reasonable costs incurred in the exercise of any such remedy, then unless otherwise ordered by the court the chargee shall distribute the surplus among holders of subsequently ranking interests which have been registered or of which the chargee has been given notice, in order of priority, and pay any remaining balance to the chargor.

 

6. Om de belopp som säkerhetshavaren erhåller till följd av någon åtgärd som föreskrivs i punkterna 1 eller 2 överstiger det belopp som säkerställts och de skäliga kostnader som någon av dessa åtgärder skäligen medför, och om inte domstolen föreskriver annat, ska säkerhetshavaren fördela överskottet i företrädesordning bland innehavare av säkerhetsrätter med sämre prioritet som antingen har registrerats, eller som säkerhetshavaren har underrättats om, och betala eventuell återstod till säkerhetsställaren.

 

Article 9

 

Artikel 9

 

Vesting of object in satisfaction; redemption

 

Övergång av äganderätt som gottgörelse; inlösen

 

1. At any time after default as provided in Article 11, the chargee and all the interested persons may agree that ownership of (or any other interest of the chargor in) any object covered by the security interest shall vest in the chargee in or towards satisfaction of the secured obligations.

 

1. Säkerhetshavaren och samtliga berörda personer får när som helst efter det att avtalsbrott enligt artikel 11 har inträffat, avtala om att äganderätten till säkerställt objekt (eller annan rätt som säkerhetsställaren har till objektet) ska övergå till säkerhetshavaren som gottgörelse, helt eller delvis, för de säkerställda förpliktelserna.

 

2. The court may on the application of the chargee order that ownership of (or any other interest of the chargor in) any object covered by the security interest shall vest in the chargee in or towards satisfaction of the secured obligations.

 

2. Domstolen får, efter framställan från säkerhetshavaren, besluta att äganderätten till säkerställt objekt (eller annan rätt som säkerhetsställaren har till objektet) ska övergå till säkerhetshavaren som gottgörelse, helt eller delvis, för de säkerställda förpliktelserna.

 

3. The court shall grant an application under the preceding paragraph only if the amount of the secured obligations to be satisfied by such vesting is commensurate with the value of the object after taking account of any payment to be made by the chargee to any of the interested persons.

 

3. Domstolen ska bifalla säkerhetshavarens framställan enligt föregående punkt endast om storleken av de säkerställda förpliktelserna står i proportion till objektets värde, varvid hänsyn ska tas även till betalning som säkerhetshavaren ska göra till någon av de berörda personerna.

 

4. At any time after default as provided in Article 11 and before sale of the charged object or the making of an order under paragraph 2, the chargor or any interested person may discharge the security interest by paying in full the amount secured, subject to any lease granted by the chargee under Article 8(1)(b) or ordered under Article 8(2). Where, after such default, the payment of the amount secured is made in full by an interested person other than the debtor, that person is subrogated to the rights of the chargee.

 

4. Säkerhetsställaren jämte varje berörd person äger rätt att, när som helst efter det att avtalsbrott inträffat enligt artikel 11, men före försäljning av den säkerställda tillgången och innan beslut enligt punkt 2 meddelats, få säkerheten frisläppt genom att betala de säkerställda beloppen. Detta gäller inte när säkerhetshavaren träffat leasingavtal enligt artikel 8(1)(b), eller när domstol beslutat om säkerhetshavarens rätt att leasa ut objektet enligt artikel 8(2). Om annan berörd person än säkerhetsställaren efter avtalsbrottet erlägger det säkerställda beloppet i dess helhet, inträder denne i säkerhetshavarens rätt.

 

5. Ownership or any other interest of the chargor passing on a sale under Article 8(1)(b) or passing under paragraph 1 or 2 of this Article is free from any other interest over which the chargee’s security interest has priority under the provisions of Article 29.

 

5. Äganderätt eller annan rättighet eller säkerhetsrätt som säkerhetsställaren har som övergår genom försäljning enligt artikel 8(1)(b), eller i enlighet med punkterna 1 eller 2 i denna artikel, ska inte vara belastad med andra rättigheter eller säkerhetsrätter än de som säkerhetshavarens säkerhetsrätt hade prioritet över enligt bestämmelserna i artikel 29.

 

Article 10

 

Artikel 10

 

Remedies of conditional seller or lessor

 

Åtgärder som får vidtas av säljare med äganderättsförbehåll eller leasegivare

 

1. In the event of default under a title reservation agreement or under a leasing agreement as provided in Article 11, the conditional seller or the lessor, as the case may be, may:

 

1. Vid avtalsbrott enligt artikel 11 rörande avtal med äganderättsförbehåll eller leasingavtal, får säljaren med äganderättsförbehåll, respektive leasegivaren:

 

a) subject to any declaration that may be made by a Contracting State under Article 54, terminate the agreement and take possession or control of any object to which the agreement relates; or

 

a) med förbehåll för eventuell förklaring som en fördragsslutande stat kan avge enligt artikel 54, häva avtalet och ta objektet i besittning eller fritt förfoga över objektet; eller

 

b) apply for a court order authorising or directing either of these acts.

 

b) begära att en domstol ska tillåta eller besluta om någon av ovanstående åtgärder.

 

Article 11

 

Artikel 11

 

Meaning of default

 

Begreppet avtalsbrott

 

1. The debtor and the creditor may at any time agree in writing as to the events that constitute a default or otherwise give rise to the rights and remedies specified in Articles 8 to 10 and 13.

 

1. Borgenären och gäldenären får när som helst skriftligen komma överens om omständigheter som innebär avtalsbrott, eller om annan omständighet vid vilken rättigheterna och åtgärderna i artiklarna 8 till 10 och artikel 13 ska vara tillämpliga.

 

2. Where the debtor and the creditor have not so agreed, “default” for the purposes of Articles 8 to 10 and 13 means a default which substantially deprives the creditor of what it is entitled to expect under the agreement.

 

2. Om sådan överenskommelse saknas, ska begreppet avtalsbrott i fråga om artiklarna 8 till 10 och artikel 13 avse avtalsbrott varigenom borgenären i väsentlig utsträckning berövas det borgenären rätteligen kan förvänta att avtalet ger borgenären rätt till.

 

Article 12

 

Artikel 12

 

Additional remedies

 

I övrigt tillgängliga åtgärder

 

Any additional remedies permitted by the applicable law, including any remedies agreed upon by the parties, may be exercised to the extent that they are not inconsistent with the mandatory provisions of this Chapter as set out in Article 15.

 

Övriga åtgärder som är tillåtna enligt den tillämpliga lagen, inklusive åtgärder som parterna har kommit överens om, får vidtas såvida de inte är oförenliga med kapitlets tvingande bestämmelserna vilka anges i artikel 15.

 

Article 13

 

Artikel 13

 

Relief pending final determination

 

Interimistiska åtgärder

 

1. Subject to any declaration that it may make under Article 55, a Contracting State shall ensure that a creditor who adduces evidence of default by the debtor may, pending final determination of its claim and to the extent that the debtor has at any time so agreed, obtain from a court speedy relief in the form of such one or more of the following orders as the creditor requests:

 

1. Med förbehåll för eventuella förklaringar som kan avges enligt artikel 55, ska varje fördragsslutande stat sörja för att en borgenär, som kan styrka att gäldenären inte har fullgjort sina skyldigheter, i avvaktan på slutlig prövning av borgenärens krav och förutsatt att gäldenären vid något tillfälle lämnat sitt samtycke härtill, skyndsamt ska kunna utverka beslut från en domstol om en eller flera av följande åtgärder om de begärs av borgenären:

 

a) preservation of the object and its value;

 

a) åtgärder i avsikt att bevara objektet och dess värde;

 

b) possession, control or custody of the object;

 

b) rätt för borgenären att ta objektet i besittning, eller ta kontroll över, eller låta förvara objektet;

 

c) immobilisation of the object; and

 

c) kvarhållande av objektet;

 

d) lease or, except where covered by sub-paragraphs (a) to (c), management of the object and the income therefrom.

 

d) leasing eller, utom i de fall som avses i led (a) till (c) ovan, ta kontroll över förvaltningen av, jämte inkomsterna och avkastningen från, objektet.

 

2. In making any order under the preceding paragraph, the court may impose such terms as it considers necessary to protect the interested persons in the event that the creditor:

 

2. Domstolen får när beslut fattas om åtgärder enligt föregående punkt, även besluta om villkor som domstolen bedömer nödvändiga för att skydda de berörda personerna för det fall borgenären:

 

a) in implementing any order granting such relief, fails to perform any of its obligations to the debtor under this Convention or the Protocol; or

 

a) när dessa åtgärder verkställs, underlåter att fullgöra någon av sina förpliktelser enligt Konventionen eller protokollet gentemot gäldenären; eller

 

b) fails to establish its claim, wholly or in part, on the final determination of that claim.

 

b) helt eller delvis inte kan styrka sitt anspråk, när sakfrågan avgörs slutligt.

 

3. Before making any order under paragraph 1, the court may require notice of the request to be given to any of the interested persons.

 

3. Innan domstolen beslutar om åtgärder enligt punkt 1 får domstolen kräva att berörda personer underrättas om framställan.

 

4. Nothing in this Article affects the application of Article 8(3) or limits the availability of forms of interim relief other than those set out in paragraph 1.

 

4. Bestämmelserna i denna artikel ska inte påverka tillämpningen av artikel 8(3) eller begränsa domstolens befogenhet att besluta om andra interimistiska åtgärder än de som anges i punkt 1.

 

Article 14

 

Artikel 14

 

Procedural requirements

 

Förfarandekrav

 

Subject to Article 54(2), any remedy provided by this Chapter shall be exercised in conformity with the procedure prescribed by the law of the place where the remedy is to be exercised.

 

Med förbehåll för artikel 54(2), ska de åtgärder som föreskrivs i detta kapitel vidtas i enlighet med de processuella bestämmelser som gäller enligt lagen på den plats där åtgärderna ska vidtas.

 

Article 15

 

Artikel 15

 

Derogation

 

Undantag

 

In their relations with each other, any two or more of the parties referred to in this Chapter may at any time, by agreement in writing, derogate from or vary the effect of any of the preceding provisions of this Chapter except Articles 8(3) to (6), 9(3) and (4), 13(2) and 14.

 

Två eller flera parter som berörs av bestämmelserna i detta kapitel kan när som helst skriftligen komma överens om undantag från någon av de föregående bestämmelserna eller ändra verkningarna av dessa, med undantag för artiklarna 8(3) till (6), 9(3) och (4), 13(2) samt 14.

 

Chapter IV

 

Kapitel IV

 

The international registration system

 

Det internationella registreringssystemet

 

Article 16

 

Artikel 16

 

The International Registry

 

Det internationella registret

 

1. An International Registry shall be established for registrations of:

 

1. Ett internationellt register ska inrättas för registrering av:

 

a) international interests, prospective international interests and registrable non-consensual rights and interests;

 

a) internationella säkerhetsrätter, framtida internationella säkerhetsrätter och registreringsbara legala rättigheter

 

b) assignments and prospective assignments of international interests;

 

b) överlåtelser och framtida överlåtelser av internationella säkerhetsrätter;

 

c) acquisitions of international interests by legal or contractual subrogations under the applicable law;

 

c) förvärv av internationella säkerhetsrätter till följd av lag- eller avtalsenlig subrogation enligt tillämplig lag;

 

d) notices of national interests; and

 

d) meddelanden om nationella säkerhetsrätter; och

 

e) subordinations of interests referred to in any of the preceding sub-paragraphs.

 

e) efterställande av sådana säkerhetsrätter som avses ovan.

 

2. Different international registries may be established for different categories of object and associated rights.

 

2. Skilda internationella register får inrättas för de olika kategorierna av objekt och för tillhörande rättigheter.

 

3. For the purposes of this Chapter and Chapter V, the term “registration” includes, where appropriate, an amendment, extension or discharge of a registration.

 

3. I detta kapitel och kapitel V avses med registrering även ändring, utvidgning eller upphävande av en registrering, beroende på sammanhanget.

 

Article 17

 

Artikel 17

 

The Supervisory Authority and the Registrar

 

Tillsynsmyndigheten och registratorn

 

1. There shall be a Supervisory Authority as provided by the Protocol.

 

1. En tillsynsmyndighet ska utses i enlighet med protokollet.

 

2. The Supervisory Authority shall:

 

2. Tillsynsmyndigheten ska:

 

a) establish or provide for the establishment of the International Registry;

 

a) upprätta, eller låta upprätta, det internationella registret;

 

b) except as otherwise provided by the Protocol, appoint and dismiss the Registrar;

 

b) med förbehåll för protokollets bestämmelser, tillsätta och avsätta registratorn;

 

c) ensure that any rights required for the continued effective operation of the International Registry in the event of a change of Registrar will vest in or be assignable to the new Registrar;

 

c) sörja för att de rättigheter som krävs för en effektiv drift av det internationella registret vid byte av registrator, kan överföras eller överlåtas till den nya registratorn;

 

d) after consultation with the Contracting States, make or approve and ensure the publication of regulations pursuant to the Protocol dealing with the operation of the International Registry;

 

d) efter samråd med de fördragsslutande staterna och med tillämpning av protokollet utarbeta eller godkänna ett regelverk avseende driften av det internationella registret, och sörja för att regelverket offentliggörs;

 

e) establish administrative procedures through which complaints concerning the operation of the International Registry can be made to the Supervisory Authority;

 

e) fastställa administrativt förfarande vid tillsynsmyndigheten, för handläggning av klagomål som rör driften av det internationella registret;

 

f) supervise the Registrar and the operation of the International Registry;

 

f) utöva tillsyn över registratorns verksamhet och driften av det internationella registret;

 

g) at the request of the Registrar, provide such guidance to the Registrar as the Supervisory Authority thinks fit;

 

g) på begäran av registratorn, ge registratorn direktiv som tillsynsmyndigheten anser lämpliga;

 

h) set and periodically review the structure of fees to be charged for the services and facilities of the International Registry;

 

h) fastställa och regelbundet se över avgiftsstrukturen för det internationella registrets tjänster;

 

i) do all things necessary to ensure that an efficient notice-based electronic registration system exists to implement the objectives of this Convention and the Protocol; and

 

i) vidta nödvändiga åtgärder för att tillse att ett effektivt elektroniskt system för registrering av säkerhetsrätter existerar, för förverkligande av Konventionens och protokollets syften; och

 

j) report periodically to Contracting States concerning the discharge of its obligations under this Convention and the Protocol.

 

j) med jämna mellanrum rapportera till de fördragsslutande staterna hur myndigheten fullgör sina skyldigheter enligt Konventionen och protokollet.

 

3. The Supervisory Authority may enter into any agreement requisite for the performance of its functions, including any agreement referred to in Article 27(3).

 

3. Tillsynsmyndigheten får ingå de avtal som krävs för utförande av dess uppgifter, bland annat de avtal som avses i artikel 27(3).

 

4. The Supervisory Authority shall own all proprietary rights in the data bases and archives of the International Registry.

 

4. Tillsynsmyndigheten ska ha full äganderätt till det internationella registrets databaser och arkiv.

 

5. The Registrar shall ensure the efficient operation of the International Registry and perform the functions assigned to it by this Convention, the Protocol and the regulations.

 

5. Registratorn ska säkerställa en effektiv drift av det internationella registret och utföra de uppgifter som myndigheten har ålagts i Konventionen, protokollet och regelverket.

 

Chapter V

 

Kapitel V

 

Other matters relating to registration

 

Övriga frågor avseende registrering

 

Article 18

 

Artikel 18

 

Registration requirements

 

Villkor för registrering

 

1. The Protocol and regulations shall specify the requirements, including the criteria for the identification of the object:

 

1. Protokollet och regelverket ska innehålla villkor, bland annat kriterierna för identifiering av objektet, för:

 

a) for effecting a registration (which shall include provision for prior electronic transmission of any consent from any person whose consent is required under Article;

 

a) registreringen (innefattande villkor för hur samtycke ska kunna lämnas i förtid på elektronisk väg, när så krävs enligt artikel 20);

 

b) for making searches and issuing search certificates, and, subject thereto;

 

b) sökningar och utfärdandet av sökningsintyg; och,

 

c) for ensuring the confidentiality of information and documents of the International Registry other than information and documents relating to a registration.

 

c) att säkerställa att uppgifter och dokument i det internationella registret, med undantag av uppgifter och dokument som rör en registrering, omfattas av sekretess.

 

2. The Registrar shall not be under a duty to enquire whether a consent to registration under Article 20 has in fact been given or is valid.

 

2. Registratorn är inte skyldig att kontrollera huruvida samtycke till registrering faktiskt har lämnats eller är giltigt enligt artikel 20.

 

3. Where an interest registered as a prospective international interest becomes an international interest, no further registration shall be required provided that the registration information is sufficient for a registration of an international interest.

 

3. När en framtida internationell säkerhetsrätt övergår till att bli en internationell säkerhetsrätt, krävs ingen annan registrering, förutsatt att uppgifterna om registreringen är tillräckliga för att medge registreringen som en internationell säkerhetsrätt.

 

4. The Registrar shall arrange for registrations to be entered into the International Registry data base and made searchable in chronological order of receipt, and the file shall record the date and time of receipt.

 

4. Registratorn ska sörja för att registreringarna införs i det internationella registrets databaser och är sökbara i kronologisk ordning efter mottagandet, samt att datum och klockslag för mottagandet införs i akten.

 

5. The Protocol may provide that a Contracting State may designate an entity or entities in its territory as the entry point or entry points through which the information required for registration shall or may be transmitted to the International Registry. A Contracting State making such a designation may specify the requirements, if any, to be satisfied before such information is transmitted to the International Registry.

 

5. I protokollet får föreskrivas att en fördragsslutande stat på sitt territorium får utse ett eller flera organ till kontaktpunkter vilka ska ha till uppgift att översända de uppgifter som krävs för registrering till det internationella registret. En fördragsslutande stat som utser en kontaktpunkt får ange vilka villkor som ska vara uppfyllda innan uppgifterna översänds till det internationella registret.

 

Article 19

 

Artikel 19

 

Validity and time of registration

 

Registreringens giltighet och tidpunkt för registrering

 

1. A registration shall be valid only if made in conformity with Article 20.

 

1. För att en registrering ska vara giltig måste den göras enligt bestämmelserna i artikel 20.

 

2. A registration, if valid, shall be complete upon entry of the required information into the International Registry data base so as to be searchable.

 

2. En registrering, förutsatt att den är giltig, är fullständig när de föreskrivna uppgifterna har förts in i det internationella registrets databaser så att den kan bli sökbar.

 

3. A registration shall be searchable for the purposes of the preceding paragraph at the time when:

 

3. En registrering är sökbar när:

 

a) the International Registry has assigned to it a sequentially ordered file number; and

 

a) registreringen har tilldelats ett aktlöpnummer i det internationella registret, och

 

b) the registration information, including the file number, is stored in durable form and may be accessed at the International Registry.

 

b) informationen som har registrerats, innefattande aktlöpnumret, har lagrats i beständig form och är tillgänglig i det internationella registret.

 

4. If an interest first registered as a prospective international interest becomes an international interest, that international interest shall be treated as registered from the time of registration of the prospective international interest provided that the registration was still current immediately before the international interest was constituted as provided by Article 7.

 

4. Om en säkerhetsrätt som först har registrerats som en framtida internationell säkerhetsrätt blir en internationell säkerhetsrätt, ska den internationella säkerhetsrätten behandlas som om den registrerades vid tidpunkten för registreringen av den framtida internationella säkerhetsrätten, förutsatt att den registreringen fortfarande var gällande omedelbart innan den internationella säkerhetsrätten bildades enligt artikel 7.

 

5. The preceding paragraph applies with necessary modifications to the registration of a prospective assignment of an international interest.

 

5. Föregående punkt ska tillämpas, med vederbörliga justeringar, vid registreringen av en framtida överlåtelse av en internationell säkerhetsrätt.

 

6. A registration shall be searchable in the International Registry data base according to the criteria prescribed by the Protocol.

 

6. En registrering ska vara sökbar i det internationella registrets databas i enlighet med de villkor som anges i protokollet.

 

Article 20

 

Artikel 20

 

Consent to registration

 

Samtycke till registrering

 

1. An international interest, a prospective international interest or an assignment or prospective assignment of an international interest may be registered, and any such registration amended or extended prior to its expiry, by either party with the consent in writing of the other.

 

1. En internationell säkerhetsrätt, en framtida internationell säkerhetsrätt eller en överlåtelse eller en framtida överlåtelse av en internationell säkerhetsrätt får registreras, och registreringen får ändras eller förlängas innan den har gått ut, av endera parten med motpartens skriftliga samtycke.

 

2. The subordination of an international interest to another international interest may be registered by or with the consent in writing at any time of the person whose interest has been subordinated.

 

2. Efterställandet av en internationell säkerhetsrätt till förmån för en annan internationell säkerhetsrätt, kan registreras av den person vars säkerhetsrätt har efterställts, eller med dennes skriftliga samtycke.

 

3. A registration may be discharged by or with the consent in writing of the party in whose favour it was made.

 

3. En registrering får avregistreras av den till vars förmån registreringen har gjorts, eller med dennes skriftliga samtycke.

 

4. The acquisition of an international interest by legal or contractual subrogation may be registered by the subrogee.

 

4. Förvärvet av en internationell säkerhetsrätt genom lag- eller avtalsenlig subrogation får registreras av den som övertar säkerhetsrätten eller rätten.

 

5. A registrable non-consensual right or interest may be registered by the holder thereof.

 

5. En registreringsbar legal rättighet eller säkerhetsrätt får registreras av innehavaren.

 

6. A notice of a national interest may be registered by the holder thereof.

 

6. Ett meddelande om en nationell säkerhetsrätt får registreras av innehavaren av säkerhetsrätten.

 

Article 21

 

Artikel 21

 

Duration of registration

 

Registreringens giltighetstid

 

Registration of an international interest remains effective until discharged or until expiry of the period specified in the registration.

 

Registrering av en internationell säkerhetsrätt är giltig till dess den avregistreras eller tills den giltighetstid som anges i registreringen har löpt ut.

 

Article 22

 

Artikel 22

 

Searches

 

Sökningar

 

1. Any person may, in the manner prescribed by the Protocol and regulations, make or request a search of the International Registry by electronic means concerning interests or prospective international interests registered therein.

 

1. Var person får på elektronisk väg, enligt de närmare föreskrifterna i protokollet och regelverket, söka eller begära en sökning i det internationella registret avseende säkerhetsrätter eller framtida internationella säkerhetsrätter som finns registrerade där.

 

2. Upon receipt of a request therefor, the Registrar, in the manner prescribed by the Protocol and regulations, shall issue a registry search certificate by electronic means with respect to any object:

 

2. När registratorn tar emot en begäran om sökning avseende objekt ska den, enligt de närmare föreskrifterna i protokollet och regelverket, på elektronisk väg utfärda ett intyg om sökning i registret;

 

a) stating all registered information relating thereto, together with a statement indicating the date and time of registration of such information; or

 

a) som ska innehålla samtliga registrerade uppgifter om objektet samt en uppgift om datum och klockslag för registreringen av uppgifterna; eller

 

b) stating that there is no information in the International Registry relating thereto.

 

b) som intygar att uppgifter om objektet saknas i det internationella registret.

 

3. A search certificate issued under the preceding paragraph shall indicate that the creditor named in the registration information has acquired or intends to acquire an international interest in the object but shall not indicate whether what is registered is an international interest or a prospective international interest, even if this is ascertainable from the relevant registration information.

 

3. Ett intyg om sökning som har utfärdats enligt föregående punkt ska ange att den borgenär som anges i registreringsinformationen har förvärvat eller avser att förvärva en internationell säkerhetsrätt i objektet, men ska inte ange huruvida registreringen avser en internationell säkerhetsrätt eller en framtida internationell säkerhetsrätt, även om detta kan avgöras med ledning av registrerade uppgifter.

 

Article 23

 

Artikel 23

 

List of declarations and declared non-consensual rights or interests

 

Förteckning över förklaringar och legala rättigheter eller säkerhetsrätter

 

The Registrar shall maintain a list of declarations, withdrawals of declaration and of the categories of nonconsensual right or interest communicated to the Registrar by the Depositary as having been declared by Contracting States in conformity with Articles 39 and 40 and the date of each such declaration or withdrawal of declaration. Such list shall be recorded and searchable in the name of the declaring State and shall be made available as provided in the Protocol and regulations to any person requesting it.

 

Registratorn ska upprätta en förteckning över förklaringar, återkallanden av förklaringar samt kategorier av legala rättigheter eller säkerhetsrätter som har anmälts till myndigheten av depositarien så som de har avgetts av de fördragsslutande staterna i enlighet med artiklarna 39 och 40, med datum för varje förklaring eller återkallande av förklaring. Denna förteckning ska registreras och göras sökbar efter namnet på den stat som har avgett förklaringen, och ska hållas tillgänglig på begäran, enligt närmare föreskrifter i protokollet och regelverket, till var och en som begär den.

 

Article 24

 

Artikel 24

 

Evidentiary value of certificates

 

Bevisvärde av intyg

 

A document in the form prescribed by the regulations which purports to be a certificate issued by the International Registry is prima facie proof:

 

Ett dokument som uppfyller formkraven enligt regelverket och uppges vara ett intyg utfärdat av det internationella registret, är bevis:

 

a) that it has been so issued; and

 

a) för att det har utfärdats av det internationella registret; och

 

b) of the facts recited in it, including the date and time of a registration.

 

b) för de uppgifter som anges i det, inklusive datum och klockslag för registreringen.

 

Article 25

 

Artikel 25

 

Discharge of registration

 

Upphävande av registrering

 

1. Where the obligations secured by a registered security interest or the obligations giving rise to a registered non-consensual right or interest have been discharged, or where the conditions of transfer of title under a registered title reservation agreement have been fulfilled, the holder of such interest shall, without undue delay, procure the discharge of the registration after written demand by the debtor delivered to or received at its address stated in the registration.

 

1. När de förpliktelser som säkerställts genom en registrerad säkerhetsrätt eller de förpliktelser som gett upphov till en registrerad legal rättighet eller säkerhetsrätt har fullgjorts, eller när villkoren för äganderättens övergång enligt ett avtal med äganderättsförbehåll har uppfyllts, ska innehavaren av säkerhetsrätten utan dröjsmål, vidta åtgärder för att upphäva registreringen på gäldenärens skriftliga begäran som lämnats till eller mottagits på den adress som anges i registreringen.

 

2. Where a prospective international interest or a prospective assignment of an international interest has been registered, the intending creditor or intending assignee shall, without undue delay, procure the discharge of the registration after written demand by the intending debtor or assignor which is delivered to or received at its address stated in the registration before the intending creditor or assignee has given value or incurred a commitment to give value.

 

2. När en framtida internationell säkerhetsrätt eller en framtida överlåtelse av en internationell säkerhetsrätt har registrerats, ska den framtida borgenären eller förvärvaren utan dröjsmål vidta åtgärder för att upphäva registreringen på den framtida gäldenärens eller överlåtarens skriftliga begäran som lämnats till eller mottagits på den adress som anges i registreringen, om sådan begäran framförs innan den framtida borgenären eller förvärvaren utgivit det som ska säkerställas, eller förbundit sig att göra det.

 

3. Where the obligations secured by a national interest specified in a registered notice of a national interest have been discharged, the holder of such interest shall, without undue delay, procure the discharge of the registration after written demand by the debtor delivered to or received at its address stated in the registration.

 

3. Om de förpliktelser som säkerställts genom en nationell säkerhetsrätt och som beskrivs närmare i ett registrerat meddelande om nationell säkerhetsrätt har fullgjorts, ska innehavaren av denna säkerhetsrätt utan dröjsmål vidta åtgärder för att upphäva registreringen på gäldenärens skriftliga begäran som lämnats till eller mottagits på den adress som anges i registreringen.

 

4. Where a registration ought not to have been made or is incorrect, the person in whose favour the registration was made shall, without undue delay, procure its discharge or amendment after written demand by the debtor delivered to or received at its address stated in the registration.

 

4. Om en registrering inte borde ha gjorts, eller om den är felaktig, ska den person till vars förmån registreringen gjorts utan dröjsmål vidta åtgärder för att upphäva eller ändra registreringen på gäldenärens skriftliga begäran som lämnats till eller mottagits på den adress som anges i registreringen.

 

Article 26

 

Artikel 26

 

Access to the international registration facilities

 

Tillgång till det internationella registret

 

No person shall be denied access to the registration and search facilities of the International Registry on any ground other than its failure to comply with the procedures prescribed by this Chapter.

 

Ingen person får vägras tillgång till det internationella registrets registrerings- eller söktjänster såvida inte personen har underlåtit att följa villkoren som anges i detta kapitel.

 

Chapter VI

 

Kapitel VI

 

Privileges and immunities of the Supervisory Authority and the Registrar

 

Tillsynsmyndighetens och registratorns privilegier och immunitet

 

Article 27

 

Artikel 27

 

Legal personality; immunity

 

Juridisk person och immunitet

 

1. The Supervisory Authority shall have international legal personality where not already possessing such personality.

 

1. Tillsynsmyndigheten ska åtnjuta status som internationell juridisk person om den inte redan har det.

 

2. The Supervisory Authority and its officers and employees shall enjoy such immunity from legal or administrative process as is specified in the Protocol.

 

2. Tillsynsmyndigheten, dess ledning och anställda ska åtnjuta den immunitet mot rättsliga och administrativa åtgärder som framgår av protokollets bestämmelser.

 

3 a) The Supervisory Authority shall enjoy exemption from taxes and such other privileges as may be provided by agreement with the host State.

 

3. a) Tillsynsmyndigheten ska åtnjuta skattebefrielse och andra sådana privilegier som framgår av avtalet med värdstaten.

 

b) For the purposes of this paragraph, “host State” means the State in which the Supervisory Authority is situated.

 

b) I denna punkt avses med ”värdstat”, den stat där tillsynsmyndigheten är belägen.

 

4. The assets, documents, data bases and archives of the International Registry shall be inviolable and immune from seizure or other legal or administrative process.

 

4. Tillgångar, handlingar, databaser och arkiv som tillhör det internationella registret ska vara okränkbara och immuna mot beslag och andra rättsliga eller administrativa åtgärder.

 

5. For the purposes of any claim against the Registrar under Article 28(1) or Article 44, the claimant shall be entitled to access to such information and documents as are necessary to enable the claimant to pursue its claim.

 

5. Den som väcker talan mot registratorn enligt artikel 28(1) eller artikel 44, ska ha rätt att få tillgång till sådana uppgifter och handlingar som krävs för att föra talan.

 

6. The Supervisory Authority may waive the inviolability and immunity conferred by paragraph 4.

 

6. Tillsynsmyndigheten får häva den okränkbarhet och immunitet som anges i punkt 4.

 

Chapter VII

 

Kapitel VII

 

Liability of the Registrar

 

Registratorns ansvar

 

Article 28

 

Artikel 28

 

Liability and financial assurances

 

Ansvar och ekonomiska försäkringar

 

1. The Registrar shall be liable for compensatory damages for loss suffered by a person directly resulting from an error or omission of the Registrar and its officers and employees or from a malfunction of the international registration system except where the malfunction is caused by an event of an inevitable and irresistible nature, which could not be prevented by using the best practices in current use in the field of electronic registry design and operation, including those related to back-up and systems security and networking.

 

1. Registratorn ska vara skyldig att utge kompensation för skada som en person åsamkas, om skadan är en direkt följd av fel eller försummelse av registratorn, dess ledning eller anställda, eller brister i det internationella registreringssystemet, såvida inte bristerna har uppkommit genom en oundviklig händelse som det inte går att skydda sig emot, och som inte kunnat förebyggas genom bästa allmänt tillämpade praxis i fråga om utformning och drift av elektroniska register, inbegripet praxis för backup och för säkerhets- och nätsystemen.

 

2. The Registrar shall not be liable under the preceding paragraph for factual inaccuracy of registration information received by the Registrar or transmitted by the Registrar in the form in which it received that information nor for acts or circumstances for which the Registrar and its officers and employees are not responsible and arising prior to receipt of registration information at the International Registry.

 

2. Registratorn ska inte bära ansvar enligt föregående punkt för sakfel i de registreringsuppgifter som den tagit emot eller översänt i den form som de tagits emot. Registratorn ska inte heller bära ansvar för åtgärder eller omständigheter som varken den, dess ledning eller anställda orsakar, och som förelåg innan uppgifterna om registrering i det internationella registret togs emot.

 

3. Compensation under paragraph 1 may be reduced to the extent that the person who suffered the damage caused or contributed to that damage.

 

3. Kompensation enligt punkt 1 kan reduceras i den utsträckning som den skadelidande har vållat eller bidragit till skadan.

 

4. The Registrar shall procure insurance or a financial guarantee covering the liability referred to in this Article to the extent determined by the Supervisory Authority, in accordance with the Protocol.

 

4. Registratorn ska teckna försäkring eller förse sig med en garanti som täcker det ansvar som föreskrivs i denna artikel, i den utsträckning som tillsynsmyndigheten fastställer enligt bestämmelserna i protokollet.

 

Chapter VIII

 

Kapitel VIII

 

Effects of an international interest as against third parties

 

Den internationella säkerhetsrättens verkan gentemot tredje man

 

Article 29

 

Artikel 29

 

Priority of competing interests

 

Prioritetsordning mellan konkurrerande säkerhetsrätter

 

1. A registered interest has priority over any other interest subsequently registered and over an unregistered interest.

 

1. En registrerad säkerhetsrätt har prioritet framför varje därefter registrerad säkerhetsrätt och varje oregistrerad säkerhetsrätt.

 

2. The priority of the first-mentioned interest under the preceding paragraph applies:

 

2. Prioriteten för den först nämnda säkerhetsrätten i föregående punkt gäller:

 

a) even if the first-mentioned interest was acquired or registered with actual knowledge of the other interest; and

 

a) även om säkerhetsrätten erhölls eller registrerades med faktisk vetskap om den andra säkerhetsrätten;

 

b) even as regards value given by the holder of the first-mentioned interest with such knowledge.

 

b) även vad avser sådant som innehavaren av den först registrerade säkerhetsrätten utgivit, med kännedom om den andra säkerhetsrätten.

 

3. The buyer of an object acquires its interest in it:

 

3. Köparen av ett objekt förvärvar sin rätt till objektet:

 

a) subject to an interest registered at the time of its acquisition of that interest; and

 

a) belastad med den säkerhetsrätt som var registrerad när objektet förvärvas, och

 

b) free from an unregistered interest even if it has actual knowledge of such an interest.

 

b) fri från varje icke registrerad säkerhetsrätt, även om köparen har kännedom om sådan säkerhetsrätt.

 

4. The conditional buyer or lessee acquires its interest in or right over that object:

 

4. Köparen till ett objekt med äganderättsförbehåll eller leasetagaren förvärvar rätten till objektet:

 

a) subject to an interest registered prior to the registration of the international interest held by its conditional seller or lessor; and

 

a) belastad med den säkerhetsrätt som var registrerad före registreringen av den internationella säkerhetsrätten som säljaren med äganderättsförbehåll respektive leasegivaren har; och

 

b) free from an interest not so registered at that time even if it has actual knowledge of that interest.

 

b) fri från den säkerhetsrätt som inte var registrerade vid tidpunkten för förvärvet, även om köparen eller leasetagaren hade kännedom om sådan säkerhetsrätt.

 

5. The priority of competing interests or rights under this Article may be varied by agreement between the holders of those interests, but an assignee of a subordinated interest is not bound by an agreement to subordinate that interest unless at the time of the assignment a subordination had been registered relating to that agreement.

 

5. Prioriteten mellan konkurrerande säkerhetsrätter eller rättigheter enligt denna artikel kan ändras genom avtal mellan innehavarna av sådana säkerhetsrätter, men förvärvaren av en efterställd säkerhetsrätt är inte bunden av ett avtal om efterställning, såvida inte avtalet var registrerat vid tidpunkten för överlåtelsen.

 

6. Any priority given by this Article to an interest in an object extends to proceeds.

 

6. Prioritet enligt denna artikel ska även gälla för avkastning från objektet.

 

7. This Convention:

 

7. Konventionen:

 

a) does not affect the rights of a person in an item, other than an object, held prior to its installation on an object if under the applicable law those rights continue to exist after the installation; and

 

a) påverkar inte en persons rätt till ett föremål, annat än objektet, som har installerats i ett objekt, om rätten till föremålet fanns före installationen, förutsatt att rätten till föremålet enligt tillämplig lag fortsätter att gälla även efter installationen; och

 

b) does not prevent the creation of rights in an item, other than an object, which has previously been installed on an object where under the applicable law those rights are created.

 

b) utgör inget hinder för uppkomsten av rättigheter i ett föremål, annat än objektet, som tidigare har varit installerade på ett objekt, förutsatt att rätten har uppkommit enligt tillämplig lag.

 

Article 30

 

Artikel 30

 

Effects of insolvency

 

Verkan av insolvens

 

1. In insolvency proceedings against the debtor an international interest is effective if prior to the commencement of the insolvency proceedings that interest was registered in conformity with this Convention.

 

1. I ett insolvensförfarande gentemot gäldenären ska en internationell säkerhetsrätt ge förmånsrätt eller separationsrätt om säkerhetsrätten var registrerad i enlighet med Konventionen innan insolvensförfarandena inleddes.

 

2. Nothing in this Article impairs the effectiveness of an international interest in the insolvency proceedings where that interest is effective under the applicable law.

 

2. Inget i denna artikel ska påverka förmånsrätten eller separationsrätten för en internationell säkerhetsrätt i ett insolvensförfarande om en sådan rätt ges enligt den tillämpliga lagen.

 

3. Nothing in this Article affects:

 

3. Inget i denna artikel ska påverka:

 

a) any rules of law applicable in insolvency proceedings relating to the avoidance of a transaction as a preference or a transfer in fraud of creditors; or

 

a) tillämpningen av konkursrättsliga bestämmelser om återvinning i konkurs; eller

 

b) any rules of procedure relating to the enforcement of rights to property which is under the control or supervision of the insolvency administrator.

 

b) tillämpningen av processuella bestämmelser gällande verkställighet av bättre rätt till egendom som insolvensförvaltaren kontrollerar eller utövar tillsyn över.

 

Chapter IX

 

Kapitel IX

 

Assignments of associated rights and international interests; rights of subrogation

 

Överlåtelse av tillhörande rättigheter och internationella säkerhetsrätter; subrogationsrättigheter

 

Article 31

 

Artikel 31

 

Effects of assignment

 

Verkan av överlåtelse

 

1. Except as otherwise agreed by the parties, an assignment of associated rights made in conformity with Article 32 also transfers to the assignee:

 

1. Såvida inte annat har avtalats mellan parterna, ska en överlåtelse av tillhörande rättigheter som gjorts i enlighet med artikel 32, även innebära att det till förvärvaren överlåts:

 

a) the related international interest; and

 

a) den tillhörande internationella säkerhetsrätten; och

 

b) all the interests and priorities of the assignor under this Convention.

 

b) samtliga säkerhetsrätter och prioriteringar som överlåtaren har enligt Konventionen.

 

2. Nothing in this Convention prevents a partial assignment of the assignor’s associated rights. In the case of such a partial assignment the assignor and assignee may agree as to their respective rights concerning the related international interest assigned under the preceding paragraph but not so as adversely to affect the debtor without its consent.

 

2. Inget i Konventionen hindar en partiell överlåtelse av överlåtarens tillhörande rättigheter. Vid en sådan partiell överlåtelse är överlåtaren och förvärvaren fria att avtala om sina respektive rättigheter till den internationella säkerhetsrätten som överlåtits enligt föregående punkt, dock inte på ett sådant sätt att gäldenärens ställning försämras utan dennes samtycke.

 

3. Subject to paragraph 4, the applicable law shall determine the defences and rights of set-off available to the debtor against the assignee.

 

3. Med förbehåll för punkt 4 ska gäldenärens invändningar och rätt till kvittning gentemot förvärvaren avgöras enligt tillämplig lag.

 

4. The debtor may at any time by agreement in writing waive all or any of the defences and rights of set-off referred to in the preceding paragraph other than defences arising from fraudulent acts on the part of the assignee.

 

4. Gäldenären får när som helst skriftligen, helt eller delvis, avsäga sig rätten till invändningar och rätt till kvittning enligt föregående punkt. Detta gäller dock inte invändningar baserade på bedrägligt beteende från förvärvarens sida.

 

5. In the case of an assignment by way of security, the assigned associated rights revest in the assignor, to the extent that they are still subsisting, when the obligations secured by the assignment have been discharged.

 

5. Om de tillhörande rättigheterna har överlåtits till säkerhet för en förpliktelse, återgår de till överlåtaren, i den mån de finns kvar, när de förpliktelser som säkerställts genom överlåtelsen fullgjorts.

 

Article 32

 

Artikel 32

 

Formal requirements of assignment

 

Formkrav för överlåtelsen

 

1. An assignment of associated rights transfers the related international interest only if it:

 

1. En överlåtelse av tillhörande rättigheter medför överlåtelse av den internationella säkerhetsrätten i objektet endast om:

 

a) is in writing;

 

a) överlåtelsen ingås skriftligen;

 

b) enables the associated rights to be identified under the contract from which they arise; and

 

b) överlåtelsen möjliggör identifiering av de tillhörande rättigheterna som följer av avtalet; och

 

c) in the case of an assignment by way of security, enables the obligations secured by the assignment to be determined in accordance with the Protocol but without the need to state a sum or maximum sum secured.

 

c) vid överlåtelse till säkerhet för en förpliktelse, gör det möjligt att i enlighet med protokollet fastställa de förpliktelser som säkerställs genom överlåtelsen, utan att ett belopp eller ett högsta säkra belopp måste anges.

 

2. An assignment of an international interest created or provided for by a security agreement is not valid unless some or all related associated rights also are assigned.

 

2. En överlåtelse av en internationell säkerhetsrätt som bildats eller föreskrivs i ett pantavtal är inte giltigt om inte alla eller vissa tillhörande rättigheter också överlåts.

 

3. This Convention does not apply to an assignment of associated rights which is not effective to transfer the related international interest.

 

3. Konventionen är inte tillämplig på en överlåtelse av tillhörande rättigheter, om inte överlåtelsen tillåter att den aktuella internationella säkerhetsrätten också överlåts.

 

Article 33

 

Artikel 33

 

Debtor’s duty to assignee

 

Gäldenärens förpliktelser gentemot förvärvaren

 

1. To the extent that associated rights and the related international interest have been transferred in accordance with Articles 31 and 32, the debtor in relation to those rights and that interest is bound by the assignment and has a duty to make payment or give other performance to the assignee, if but only if:

 

1. I den omfattning tillhörande rättigheter och den internationella säkerhetsrätten har överlåtits i enlighet med artiklarna 31 och 32, är gäldenären bunden av överlåtelsen och ska fullgöra de säkerställda förpliktelserna gentemot förvärvaren, om och endast om:

 

a) the debtor has been given notice of the assignment in writing by or with the authority of the assignor; and

 

a) gäldenären skriftligen har underrättats om överlåtelsen av, eller på uppdrag av, överlåtaren; och

 

b) the notice identifies the associated rights.

 

b) de tillhörande rättigheterna identifieras i underrättelsen.

 

2. Irrespective of any other ground on which payment or performance by the debtor discharges the latter from liability, payment or performance shall be effective for this purpose if made in accordance with the preceding paragraph.

 

2. Oberoende av andra grunder till att betalning eller fullgörande av förpliktelser från gäldenärens sida kan ske med befriande verkan, ska gäldenären kunna fullgöra de säkerställda förpliktelserna med befriande verkan om det sker i enlighet med föregående punkt.

 

3. Nothing in this Article shall affect the priority of competing assignments.

 

3. Inget i denna artikel ska påverka prioritetsordningen mellan konkurrerande överlåtelser.

 

Article 34

 

Artikel 34

 

Default remedies in respect of assignment by way of security

 

Åtgärder vid avtalsbrott i samband med överlåtelse som säkerhet

 

In the event of default by the assignor under the assignment of associated rights and the related international interest made by way of security, Articles 8, 9 and 11 to 14 apply in the relations between the assignor and the assignee (and, in relation to associated rights, apply in so far as those provisions are capable of application to intangible property) as if references:

 

Om överlåtaren underlåter att fullgöra sina förpliktelser enligt en överlåtelse av tillhörande rättigheter och den aktuella internationella säkerhetsrätten, och överlåtelsen har gjorts till säkerhet för en förpliktelse, är artiklarna 8, 9 samt 11 till 14 tillämpliga på förhållandet mellan överlåtaren och förvärvaren (och, i fråga om tillhörande rättigheter, tillämpliga i den utsträckning som dessa artiklar kan tillämpas på immateriella objekt) som om hänvisning:

 

a) to the secured obligation and the security interest were references to the obligation secured by the assignment of the associated rights and the related international interest and the security interest created by that assignment;

 

a) till den säkerställda förpliktelsen och säkerhetsrätten avsåg den förpliktelse som säkras genom överlåtelsen av de tillhörande rättigheterna och den internationella säkerhetsrätten samt den säkerhetsrätt som har bildas genom överlåtelsen;

 

b) to the chargee or creditor and chargor or debtor were references to the assignee and assignor;

 

b) till säkerhetshavaren eller borgenären och till säkerhetsställaren eller till gäldenären avsåg förvärvare respektive överlåtare;

 

c) to the holder of the international interest were references to the assignee; and

 

c) till innehavare av den internationella säkerhetsrätten avsåg förvärvaren; och

 

d) to the object were references to the assigned associated rights and the related international interest.

 

d) till objektet avsåg de tillhörande rättigheterna och den aktuella internationella säkerhetsrätten.

 

Article 35

 

Artikel 35

 

Priority of competing assignments

 

Företrädesordning mellan konkurrerande säkerhetsöverlåtelser

 

1. Where there are competing assignments of associated rights and at least one of the assignments includes the related international interest and is registered, the provisions of Article 29 apply as if the references to a registered interest were references to an assignment of the associated rights and the related registered interest and as if references to a registered or unregistered interest were references to a registered or unregistered assignment.

 

1. Om det finns konkurrerande överlåtelser av tillhörande rättigheter och minst en av överlåtelserna inkluderar den aktuella internationella säkerhetsrätten och är registrerad, ska bestämmelserna i artikel 29 tillämpas som om hänvisning till en registrerad säkerhetsrätt var hänvisning till en överlåtelse av de tillhörande rättigheterna och den aktuella registrerade säkerhetsrätten, och som om hänvisning till en registrerad eller icke registrerad säkerhetsrätt var hänvisning till en registrerad eller icke registrerad överlåtelse.

 

2. Article 30 applies to an assignment of associated rights as if the references to an international interest were references to an assignment of the associated rights and the related international interest.

 

2. Artikel 30 är tillämplig på en överlåtelse av tillhörande rättigheter som om hänvisning till en internationell säkerhetsrätt var hänvisning till en överlåtelse av de tillhörande rättigheterna och den aktuella internationella säkerhetsrätten.

 

Article 36

 

Artikel 36

 

Assignee’s priority with respect to associated rights

 

Förvärvarens prioritet avseende tillhörande rättigheter

 

1. The assignee of associated rights and the related international interest whose assignment has been registered only has priority under Article 35(1) over another assignee of the associated rights:

 

1. Förvärvaren av tillhörande rättigheter och den aktuella internationella säkerhetsrätten, vars förvärv har registrerats, har endast prioritet enligt artikel 35(1) framför en annan förvärvare av de tillhörande rättigheterna:

 

a) if the contract under which the associated rights arise states that they are secured by or associated with the object; and

 

a) om avtalet av vilket de tillhörande rättigheterna följer, anger att objektet utgör säkerhet för dem eller är knutet till dem; och

 

b) to the extent that the associated rights are related to an object.

 

b) om de tillhörande rättigheterna avser ett visst objekt.

 

2. For the purposes of sub-paragraph (b) of the preceding paragraph, associated rights are related to an object only to the extent that they consist of rights to payment or performance that relate to:

 

2. Gällande (b) i föregående punkt, ska de tillhörande rättigheterna anses avse ett visst objekt endast i den utsträckning de avser rätt till betalning eller fullgörande som hänför sig till:

 

a) a sum advanced and utilised for the purchase of the object;

 

a) ett belopp som har utbetalats och nyttjats för förvärvet av objektet;

 

b) a sum advanced and utilised for the purchase of another object in which the assignor held another international interest if the assignor transferred that interest to the assignee and the assignment has been registered;

 

b) ett belopp som har utbetalats och nyttjats för förvärvet av ett annat objekt, i vilket överlåtaren hade en annan internationell säkerhetsrätt, om överlåtaren överförde den säkerhetsrätten till förvärvaren och överlåtelsen har registrerats;

 

c) the price payable for the object;

 

c) köpeskillingen för objektet;

 

d) the rentals payable in respect of the object; or

 

d) hyran för objektet; eller

 

e) other obligations arising from a transaction referred to in any of the preceding subparagraphs.

 

e) andra förpliktelser som följer av en transaktion enligt denna punkt.

 

3. In all other cases, the priority of the competing assignments of the associated rights shall be determined by the applicable law.

 

3. I alla andra fall ska företrädesordningen för konkurrerande överlåtelser av tillhörande rättigheter fastställas enligt tillämplig lag.

 

Article 37

 

Artikel 37

 

Effects of assignor’s insolvency

 

Verkan av överlåtarens insolvens

 

The provisions of Article 30 apply to insolvency proceedings against the assignor as if references to the debtor were references to the assignor.

 

Bestämmelserna i artikel 30 är tillämpliga på insolvensförfaranden gentemot överlåtaren, som om hänvisning till gäldenär var hänvisning till överlåtaren.

 

Article 38

 

Artikel 38

 

Subrogation

 

Subrogation

 

1. Subject to paragraph 2, nothing in this Convention affects the acquisition of associated rights and the related international interest by legal or contractual subrogation under the applicable law.

 

1. Med förbehåll för punkt 2 ska inget i den här Konventionen påverka förvärvet av tillhörande rättigheter och den aktuella internationella säkerhetsrätten genom lag- eller avtalsenlig subrogation.

 

2. The priority between any interest within the preceding paragraph and a competing interest may be varied by agreement in writing between the holders of the respective interests but an assignee of a subordinated interest is not bound by an agreement to subordinate that interest unless at the time of the assignment a subordination had been registered relating to that agreement.

 

2. Prioriteringen mellan en säkerhetsrätt som omfattas av föregående punkt och en konkurrerande säkerhetsrätt kan ändras genom skriftligt avtal mellan innehavarna av de respektive säkerhetsrätterna, men en förvärvare av en efterställd säkerhetsrätt är inte bunden av ett avtal om efterställning, såvida inte efterställningen var registrerad vid tidpunkten för överlåtelsen.

 

Chapter X

 

Kapitel X

 

Rights or interests subject to declarations by Contracting States

 

Rättigheter eller säkerhetsrätter som omfattas av förklaringar från de fördragsslutande staterna

 

Article 39

 

Artikel 39

 

Rights having priority without registration

 

Rättigheter som har prioritet utan registrering

 

1. A Contracting State may at any time, in a declaration deposited with the Depositary of the Protocol declare, generally or specifically:

 

1. En fördragsslutande stat får när som helst, i en förklaring som ska deponeras hos protokollets depositarie, generellt eller specifikt ange:

 

a) those categories of non-consensual right or interest (other than a right or interest to which Article 40 applies) which under that State’s law have priority over an interest in an object equivalent to that of the holder of a registered international interest and which shall have priority over a registered international interest, whether in or outside insolvency proceedings; and

 

a) de kategorier av legala rättigheter eller säkerhetsrätter (bortsett från rättigheter eller säkerhetsrätter på vilka artikel 40 är tillämplig) som enligt statens lag har prioritet framför en säkerhetsrätt till ett objekt likvärdig med säkerhetsrätten hos en innehavare av en registrerad internationell säkerhetsrätt, och som ska ha prioritet framför en registrerad internationell säkerhetsrätt, oavsett om det är fråga om insolvensförfarande eller inte; och

 

b) that nothing in this Convention shall affect the right of a State or State entity, intergovernmental organisation or other private provider of public services to arrest or detain an object under the laws of that State for payment of amounts owed to such entity, organisation or provider directly relating to those services in respect of that object or another object.

 

b) att inget i den här Konventionen ska påverka rätten för en stat, ett statligt organ, en mellanstatlig organisation eller en privat leverantör av offentliga tjänster att beslagta eller hålla kvar ett objekt enligt statens lagar, för betalning av skuld till sådant organ, organisation eller leverantör, om skulden är direkt hänförlig till de tjänster som tillhandahållits beträffande objektet eller ett annat objekt.

 

2. A declaration made under the preceding paragraph may be expressed to cover categories that are created after the deposit of that declaration.

 

2. En förklaring som avges enligt föregående punkt kan utformas till att omfatta kategorier som uppkommer efter deponeringen av förklaringen.

 

3. A non-consensual right or interest has priority over an international interest if and only if the former is of a category covered by a declaration deposited prior to the registration of the international interest.

 

3. En legal rättighet eller säkerhetsrätt har prioritet framför en internationell säkerhetsrätt om och endast om den legala rättigheten eller säkerhetsrätten tillhör en kategori som omfattas av en förklaring som har deponerats före registreringen av den internationella säkerhetsrätten.

 

4. Notwithstanding the preceding paragraph, a Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to the Protocol, declare that a right or interest of a category covered by a declaration made under sub-paragraph (a) of paragraph 1 shall have priority over an international interest registered prior to the date of such ratification, acceptance, approval or accession.

 

4. Trots föregående punkt får en fördragsslutande stat vid tidpunkten för ratificering, godkännandet eller anslutningen till protokollet, förklara att en rättighet eller säkerhetsrätt i en kategori som omfattas av en förklaring som har avgetts enligt punkt 1 (a) ska ha prioritet framför en internationell säkerhetsrätt som har registrerats före dagen för sådan ratificeringen, godkännandet eller anslutningen.

 

Article 40

 

Artikel 40

 

Registrable non-consensual rights or interests

 

Legala rättigheter eller säkerhetsrätter som kan registreras

 

A Contracting State may at any time in a declaration deposited with the Depositary of the Protocol list the categories of non-consensual right or interest which shall be registrable under this Convention as regards any category of object as if the right or interest were an international interest and shall be regulated accordingly. Such a declaration may be modified from time to time.

 

En fördragsslutande stat får när som helst i en förklaring som deponeras hos protokollets depositarie ange de kategorier av legala rättigheter eller säkerhetsrätter i alla kategorier av objekt som ska kunna registreras enligt den här Konventionen som om dessa rättigheter eller säkerhetsrätter var internationella säkerhetsrätter och ska behandlas som sådana. En sådan förklaring kan ändras över tiden.

 

Chapter XI

 

Kapitel XI

 

Application of the Convention to sales

 

Konventionens tillämpning på försäljning

 

Article 41

 

Artikel 41

 

Sale and prospective sale

 

Försäljning och framtida försäljning

 

This Convention shall apply to the sale or prospective sale of an object as provided for in the Protocol with any modifications therein.

 

Den här Konventionen är tillämplig på försäljning eller framtida försäljning av ett objekt i enlighet med protokollets bestämmelser, med de inskränkningar som framgår där.

 

Chapter XII

 

Kapitel XII

 

Jurisdiction

 

Jurisdiktion

 

Article 42

 

Artikel 42

 

Choice of forum

 

Val av forum

 

1. Subject to Articles 43 and 44, the courts of a Contracting State chosen by the parties to a transaction have jurisdiction in respect of any claim brought under this Convention, whether or not the chosen forum has a connection with the parties or the transaction. Such jurisdiction shall be exclusive unless otherwise agreed between the parties.

 

1. Med förbehåll för artiklarna 43 och 44 ska de domstolar i en fördragsslutande stat som parterna i en transaktion har valt, ha behörighet att pröva alla framställningar som grundas på Konventions bestämmelser, oavsett om den valda domstolen har anknytning till parterna eller transaktionen. Sådan behörighet ska vara exklusiv, såvida inte parterna överenskommer om annat.

 

2. Any such agreement shall be in writing or otherwise concluded in accordance with the formal requirements of the law of the chosen forum.

 

2. Avtal om domstols behörighet ska vara skriftligt eller annars uppfylla de formella krav som i lagen i den stat där den valda domstolen finns.

 

Article 43

 

Artikel 43

 

Jurisdiction under Article 13

 

Jurisdiktion enligt artikel 13

 

1. The courts of a Contracting State chosen by the parties and the courts of the Contracting State on the territory of which the object is situated have jurisdiction to grant relief under Article 13(1)(a), (b), (c) and Article 13(4) in respect of that object.

 

1. Domstolarna i en fördragsslutande stat, som utsetts av parterna, och domstolarna i den fördragsslutande stat där objektet finns, ska ha behörighet att besluta om de åtgärder som anges i artikel 13(1)(a), (b), (c) och artikel 13(4) gällande det objektet.

 

2. Jurisdiction to grant relief under Article 13(1)(d) or other interim relief by virtue of Article 13(4) may be exercised either:

 

2. Behörighet att besluta om åtgärd som anses i artikel 13(1)(d) eller andra interimistiska åtgärder enligt artikel 13(4) har:

 

a) by the courts chosen by the parties; or

 

a) de domstolar parterna har valt; eller

 

b) by the courts of a Contracting State on the territory of which the debtor is situated, being relief which, by the terms of the order granting it, is enforceable only in the territory of that Contracting State.

 

b) domstolarna i en fördragsslutande stat på vars territorium gäldenären befinner sig, varvid åtgärden enligt villkoren i beslutet, endast kan verkställas i den fördragsslutande statens territorium.

 

3. A court has jurisdiction under the preceding paragraphs even if the final determination of the claim referred to in Article 13(1) will or may take place in a court of another Contracting State or by arbitration.

 

3. En domstol är behörig enligt de föregående punkterna, även om det slutliga avgörandet av en framställan som avses i artikel 13(1) kommer att, eller får, göras av en domstol i en annan fördragsslutande stat eller i skiljeförfarande.

 

Article 44

 

Artikel 44

 

Jurisdiction to make orders against the Registrar

 

Behörighet att vidta åtgärder gentemot registratorn

 

1. The courts of the place in which the Registrar has its centre of administration shall have exclusive jurisdiction to award damages or make orders against the Registrar.

 

1. Domstolarna som är belägna där registratorn har sitt huvudkontor ska ha exklusiv behörighet att pröva skadeståndstalan, eller besluta om åtgärder, mot registratorn.

 

2. Where a person fails to respond to a demand made under Article 25 and that person has ceased to exist or cannot be found for the purpose of enabling an order to be made against it requiring it to procure discharge of the registration, the courts referred to in the preceding paragraph shall have exclusive jurisdiction, on the application of the debtor or intending debtor, to make an order directed to the Registrar requiring the Registrar to discharge the registration.

 

2. Om en person inte hörsammar en framställan som görs enligt artikel 25 och personen inte längre existerar eller inte kan påträffas för föreläggande att upphäva registreringen, ska domstolarna som avses i föregående punkt ha exklusiv behörighet att på begäran av gäldenären eller den framtida gäldenären, förelägga registratorn att upphäva registreringen.

 

3. Where a person fails to comply with an order of a court having jurisdiction under this Convention or, in the case of a national interest, an order of a court of competent jurisdiction requiring that person to procure the amendment or discharge of a registration, the courts referred to in paragraph 1 may direct the Registrar to take such steps as will give effect to that order.

 

3. Om en person inte följer ett beslut av en domstol med behörighet enligt den här Konventionen eller, om det rör sig om en nationell säkerhetsrätt, en behörig domstols beslut enligt vilket personen åläggs att ändra eller upphäva en registrering, får de domstolar som avses i punkt 1 förelägga registratorn att vidta sådana åtgärder som krävs för att verkställa beslutet.

 

4. Except as otherwise provided by the preceding paragraphs, no court may make orders or give judgments or rulings against or purporting to bind the Registrar.

 

4. Med förbehåll för föregående stycken får ingen domstol vidta åtgärder, meddela domar eller fatta beslut riktade mot registratorn.

 

Article 45

 

Artikel 45

 

Jurisdiction in respect of insolvency proceedings

 

Behörighet vid insolvensförfaranden

 

The provisions of this Chapter are not applicable to insolvency proceedings.

 

Bestämmelserna i detta kapitel är inte tillämpliga på insolvensförfaranden.

 

Chapter XIII

 

Kapitel XIII

 

Relationship with other Conventions

 

Förhållande till andra konventioner

 

Article 45bis

 

Artikel 45bis

 

Relationship with theUnited Nations Convention on the Assignment of Receivables in International Trade

 

Förhållande till FN:s konvention om överlåtelse av fordringar inom internationell handel

 

This Convention shall prevail over the United Nations Convention on the Assignment of Receivables in International Trade, opened for signature in New York on 12 December 2001, as it relates to the assignment of receivables which are associated rights related to international interests in aircraft objects, railway rolling stock and space assets.

 

Konventionen ska ha företräde framför FN:s konvention om överlåtelse av fordringar inom internationell handel, öppen för undertecknande i New York den 12 december 2001, i den utsträckning den avser överlåtelsen av fordringar som utgör tillhörande rättigheter avseende internationella säkerhetsrätter i luftfartsobjekt, rullande järnvägsmateriel och rymdobjekt.

 

Article 46

 

Artikel 46

 

Relationship with theUNIDROIT Convention on International Financial Leasing

 

Förhållande till Unidroits konvention om internationell finansiell leasing

 

The Protocol may determine the relationship between this Convention and the UNIDROIT Convention on International Financial Leasing, signed at Ottawa on 28 May 1988.

 

Protokollet får fastställa förhållandet mellan Konventionen och Unidroits konvention om internationell finansiell leasing, undertecknad i Ottawa den 28 maj 1988.

 

Chapter XIV

 

Kapitel XIV

 

Final provisions

 

Slutbestämmelser

 

Article 47

 

Artikel 47

 

Signature, ratification, acceptance, approval or accession

 

Undertecknande, ratifikation, godtagande, godkännande eller anslutning

 

1. This Convention shall be open for signature in Cape Town on 16 November 2001 by States participating in the Diplomatic Conference to Adopt a Mobile Equipment Convention and an Aircraft Protocol held at Cape Town from 29 October to 16 November 2001. After 16 November 2001, the Convention shall be open to all States for signature at the Headquarters of the International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) in Rome until it enters into force in accordance with Article 49.

 

1. Den här Konventionen är öppen för undertecknande i Kapstaden den 16 november 2001 av de stater som deltar i diplomatkonferensen i Kapstaden den 29 oktober till den 16 november 2001 för antagande av en konvention avseende lösa saker och ett luftfartsprotokoll. Efter den 16 november 2001 ska Konventionen vara öppen för undertecknande av samtliga stater vid sätet för Internationella institutet för harmonisering av privaträtten (Unidroit) i Rom tills den träder i kraft i enlighet med artikel 49.

 

2. This Convention shall be subject to ratification, acceptance or approval by States which have signed it.

 

2. Den här Konventionen ska ratificeras, godtas eller godkännas av de stater som undertecknat den.

 

3. Any State which does not sign this Convention may accede to it at any time.

 

3. Alla stater som inte undertecknar Konvention får när som helst därefter ansluta sig till den.

 

4. Ratification, acceptance, approval or accession is effected by the deposit of a formal instrument to that effect with the Depositary.

 

4. Ratifikation, godtagande, godkännande eller anslutning får effekt genom deponering av ett formellt dokument därom hos depositarien.

 

Article 48

 

Artikel 48

 

Regional Economic Integration Organisations

 

Regionala organisationer för ekonomisk integration

 

1. A Regional Economic Integration Organisation which is constituted by sovereign States and has competence over certain matters governed by this Convention may similarly sign, accept, approve or accede to this Convention. The Regional Economic Integration Organisation shall in that case have the rights and obligations of a Contracting State, to the extent that that Organisation has competence over matters governed by this Convention. Where the number of Contracting States is relevant in this Convention, the Regional Economic Integration Organisation shall not count as a Contracting State in addition to its Member States which are Contracting States.

 

1. En regional organisation för ekonomisk integration, som utgörs av suveräna stater och är behörig vad avser vissa frågor som regleras i Konventionen får underteckna, godta och godkänna Konventionen eller ansluta sig till den. I sådana fall ska den regionala organisationen för ekonomisk integration ha samma rättigheter och skyldigheter som en fördragsslutande stat, i den utsträckning organisationen är behörig i frågor som regleras i Konventionen. När antalet fördragsslutande stater ska räknas enligt Konventionen, ska den regionala organisationen för ekonomisk integration inte räknas som en fördragsslutande stat i tillägg till de medlemsstater som är fördragsslutande stater.

 

2. Regional Economic Integration Organisation shall, at the time of signature, acceptance, approval or accession, make a declaration to the Depositary specifying the matters governed by this Convention in respect of which competence has been transferred to that Organisation by its Member States. The Regional Economic Integration Organisation shall promptly notify the Depositary of any changes to the distribution of competence, including new transfers of competence, specified in the declaration under this paragraph.

 

2. Vid undertecknandet, godtagandet, godkännandet eller anslutningen ska den regionala organisationen för ekonomisk integration lägga fram en förklaring för depositarien gällande de frågor som regleras i Konventionen, vilka medlemsstaterna delegerat sin behörighet till organisationen. Den regionala organisationen för ekonomisk integration ska utan dröjsmål underrätta depositarien om alla eventuella ändringar i behörighetsdelegeringen, inkluderande nya behörighetsdelegeringar.

 

3. Any reference to a “Contracting State” or “Contracting States” or “State Party” or “States Parties” in this Convention applies equally to a Regional Economic Integration Organisation where the context so requires.

 

3. Hänvisningar till fördragsslutande stat, fördragsslutande stater, stat som är part eller stater som är parter i Konventionen ska gälla även för en regional organisation för ekonomisk integration när detta framgår av sammanhanget.

 

Article 49

 

Artikel 49

 

Entry into force

 

Ikraftträdande

 

1. This Convention enters into force on the first day of the month following the expiration of three months after the date of the deposit of the third instrument of ratification, acceptance, approval or accession but only as regards a category of objects to which a Protocol applies:

 

1. Den här Konventionen träder i kraft den första dagen i den månad som följer efter det att tre månader förflutit från och med den dag då det tredje ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrumentet deponerats, dock endast i fråga om en kategori av objekt på vilken ett protokoll är tillämpligt:

 

a) as from the time of entry into force of that Protocol;

 

a) från och med nämnda protokolls ikraftträdande;

 

b) subject to the terms of that Protocol; and

 

b) i enlighet med nämnda protokolls bestämmelser; och

 

c) as between States Parties to this Convention and that Protocol.

 

c) mellan de stater som är parter till Konventionen och nämnda protokoll.

 

2. For other States this Convention enters into force on the first day of the month following the expiration of three months after the date of the deposit of their instrument of ratification, acceptance, approval or accession but only as regards a category of objects to which a Protocol applies and subject, in relation to such Protocol, to the requirements of sub-paragraphs (a), (b) and (c) of the preceding paragraph.

 

2. För övriga stater träder Konventionen i kraft den första dagen i den månad som följer efter det att tre månader förflutit efter dagen då statens ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrumentet deponerats, dock endast i fråga om en kategori av objekt på vilken ett protokoll är tillämpligt och, i fråga om detta protokoll, i enlighet med de villkor som avses i styckena a–c i föregående punkt.

 

Article 50

 

Artikel 50

 

Internal transactions

 

Interna transaktioner

 

1. A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to the Protocol, declare that this Convention shall not apply to a transaction which is an internal transaction in relation to that State with regard to all types of objects or some of them.

 

1. En fördragsslutande stat får vid ratifikationen, godtagandet, godkännandet av protokollet eller anslutningen till detta förklara att Konvention inte ska tillämpas på en transaktion som är intern i förhållande till denna stat i fråga om alla eller vissa typer av objekt.

 

2. Notwithstanding the preceding paragraph, the provisions of Articles 8(4), 9(1), 16, Chapter V, Article 29, and any provisions of this Convention relating to registered interests shall apply to an internal transaction.

 

2. Föregående stycke till trots ska bestämmelserna i artiklarna 8(4), 9(1), 16, kapitel V, artikel 29 och samtliga bestämmelser i den här Konventionen om registrerade säkerhetsrätter tillämpas på en intern transaktion.

 

3. Where notice of a national interest has been registered in the International Registry, the priority of the holder of that interest under Article 29 shall not be affected by the fact that such interest has become vested in another person by assignment or subrogation under the applicable law.

 

3. Om ett meddelande om nationell säkerhetsrätt har registrerats i det internationella registret, ska prioriteten för innehavaren av denna säkerhetsrätt enligt artikel 29 inte påverkas av att denna säkerhetsrätt innehas av en annan person till följd av överlåtelse eller subrogation enligt tillämplig lag.

 

Article 51

 

Artikel 51

 

Future Protocols

 

Kommande protokoll

 

1. The Depositary may create working groups, in co-operation with such relevant non-governmental organisations as the Depositary considers appropriate, to assess the feasibility of extending the application of this Convention, through one or more Protocols, to objects of any category of high-value mobile equipment, other than a category referred to in Article 2(3), each member of which is uniquely identifiable, and associated rights relating to such objects.

 

1. Depositarien får inrätta arbetsgrupper, vilka i samarbete med sådana icke-statliga organisationer som depositarien finner lämpliga, ska utvärdera möjligheten att utvidga tillämpningen av den här Konventionen, genom ett eller flera protokoll, till att omfatta objekt i någon annan kategori av identifierbara lösa saker av stort värde, jämte tillhörande rättigheter, än de kategorier som anges i artikel 2(3).

 

2. The Depositary shall communicate the text of any preliminary draft Protocol relating to a category of objects prepared by such a working group to all States Parties to this Convention, all member States of the Depositary, member States of the United Nations which are not members of the Depositary and the relevant intergovernmental organisations, and shall invite such States and organisations to participate in intergovernmental negotiations for the completion of a draft Protocol on the basis of such a preliminary draft Protocol.

 

2. Depositarien ska överlämna texten till varje preliminärt utkast till protokoll avseende en kategori av objekt som utarbetats av en sådan arbetsgrupp till alla stater som är parter i Konventionen, alla stater som är medlemmar hos depositarien, alla medlemsstater i Förenta Nationerna som inte är medlemmar hos depositarien och alla relevanta mellanstatliga organisationer, och anmoda dessa stater och organisationer att delta i mellanstatliga förhandlingar i avsikt att utarbeta utkast till protokoll med utgångspunkt i ett sådant preliminärt utkast till protokoll.

 

3. The Depositary shall also communicate the text of any preliminary draft Protocol prepared by such a working group to such relevant non-governmental organisations as the Depositary considers appropriate. Such non-governmental organisations shall be invited promptly to submit comments on the text of the preliminary draft Protocol to the Depositary and to participate as observers in the preparation of a draft Protocol.

 

3. Depositarien ska även överlämna texten till varje preliminärt utkast till protokoll som utarbetats av en sådan arbetsgrupp till de icke-statliga organisationer som depositarien finner lämpliga. Dessa icke-statliga organisationer ska anmodas att utan dröjsmål för depositarien lägga fram sina synpunkter på texten och att som observatörer delta i utarbetandet av ett utkast till protokoll.

 

4. When the competent bodies of the Depositary adjudge such a draft Protocol ripe for adoption, the Depositary shall convene a diplomatic conference for its adoption.

 

4. När depositariens behöriga organ fastställer att ett sådant utkast till protokoll är färdigt att antas ska depositarien sammankalla en diplomatkonferens för antagande av protokollet.

 

5. Once such a Protocol has been adopted, subject to paragraph 6, this Convention shall apply to the category of objects covered thereby.

 

5. Med förbehåll för punkt 6 ska den här Konventionen, när ett protokoll har antagits, vara tillämplig på den kategori av objekt som avses i nämnda protokoll.

 

6. Article 45 bis of this Convention applies to such a Protocol only if specifically provided for in that Protocol.

 

6. Artikel 45 bis i den här Konventionen är tillämplig på ett protokoll endast om detta uttryckligen föreskrivs i protokollet.

 

Article 52

 

Artikel 52

 

Territorial units

 

Territoriella enheter

 

1. If a Contracting State has territorial units in which different systems of law are applicable in relation to the matters dealt with in this Convention, it may, at the time of ratification, acceptance, approval or accession, declare that this Convention is to extend to all its territorial units or only to one or more of them and may modify its declaration by submitting another declaration at any time.

 

1. Om en fördragsslutande stat har territoriella enheter i vilka olika rättssystem är tillämpliga på frågor som regleras i den här Konventionen, får den vid ratifikationen, godtagandet, godkännandet eller anslutningen förklara att den här Konventionen ska var tillämplig i alla dess territoriella områden, eller endast i någon eller några av dessa, och får när som helst ändra denna förklaring genom att avge en ny förklaring.

 

2. Any such declaration shall state expressly the territorial units to which this Convention applies.

 

2. I en sådan förklaring ska det uttryckligen anges i vilka territoriella områden den här Konventionen ska var tillämplig.

 

3. If a Contracting State has not made any declaration under paragraph 1, this Convention shall apply to all territorial units of that State.

 

3. Om en fördragsslutande stat inte har avgett någon förklaring enligt punkt 1, ska den här Konventionen tillämpas på alla territoriella områden i staten.

 

4. Where a Contracting State extends this Convention to one or more of its territorial units, declarations permitted under this Convention may be made in respect of each such territorial unit, and the declarations made in respect of one territorial unit may be different from those made in respect of another territorial unit.

 

4. Om en fördragsslutande stat utsträcker tillämpningen av Konventionen till att omfatta en eller flera av sina territoriella områden, får förklaringar som kan avges enligt Konventionen, avges i fråga om var och en av dessa territoriella områden, och avgivna förklaringar gällande ett territoriellt område kan ha en annan lydelse än de som har avgetts gällande ett annat territoriellt område.

 

5. If by virtue of a declaration under paragraph 1, this Convention extends to one or more territorial units of a Contracting State:

 

5. Om Konventionen enligt en förklaring som har avgetts enligt punkt 1 ska tillämpas på en eller flera territoriella områden i en fördragsslutande stat:

 

a) the debtor is considered to be situated in a Contracting State only if it is incorporated or formed under a law in force in a territorial unit to which this Convention applies or if it has its registered office or statutory seat, centre of administration, place of business or habitual residence in a territorial unit to which this Convention applies;

 

a) ska gäldenären anses finnas i en fördragsslutande stat endast om gäldenären bildats enligt lagen i ett territoriellt område på vilken Konventionen ska tillämpas, eller om gäldenären har sitt säte, huvudkontor, driftställe eller hemvist i ett territoriellt område inom vilket Konventionen ska tillämpas;

 

b) any reference to the location of the object in a Contracting State refers to the location of the object in a territorial unit to which this Convention applies; and

 

b) ska varje hänvisning till objektets läge i en fördragsslutande stat avse objektets läge i ett territoriellt område inom vilket Konventionen ska tillämpas; och

 

c) any reference to the administrative authorities in that Contracting State shall be construed as referring to the administrative authorities having jurisdiction in a territorial unit to which this Convention applies.

 

c) ska varje hänvisning till administrativa myndigheter i den fördragsslutande staten uppfattas som de behöriga administrativa myndigheterna i det territoriella området inom vilket Konventionen ska tillämpas.

 

Article 53

 

Artikel 53

 

Determination of courts

 

Fastställande av domstolar

 

A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to the Protocol, declare the relevant “court” or “courts” for the purposes of Article 1 and Chapter XII of this Convention.

 

En fördragsslutande stat får vid ratifikationen, godtagandet, godkännandet av protokollet eller anslutningen till detta förklara vilken eller vilka domstolar som är relevanta vid tillämpningen av artikel 1 och kapitel XII i den här Konventionen.

 

Article 54

 

Artikel 54

 

Declarations regarding remedies

 

Förklaringar om åtgärder

 

1. A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to the Protocol, declare that while the charged object is situated within, or controlled from its territory the chargee shall not grant a lease of the object in that territory.

 

1. En fördragsslutande stat får vid ratifikationen, godtagandet, godkännandet av protokollet eller anslutningen till detta förklara att säkerhetshavaren, när den säkerställda tillgången är belägen på dess territorium eller kontrolleras därifrån, inte får leasa ut tillgången inom territoriet.

 

2. A Contracting State shall, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to the Protocol, declare whether or not any remedy available to the creditor under any provision of this leave of the court.

 

2. En fördragsslutande stat ska vid ratifikationen, godtagandet, godkännandet av protokollet eller anslutningen till detta förklara om en åtgärd, som står till borgenärens förfogande enligt en bestämmelse i Konventionen och vars verkställighet enligt dessa bestämmelser inte förutsätter en framställan hos domstol, får vidtas endast efter domstolens samtycke.

 

Article 55

 

Artikel 55

 

Declarations regarding relief pending final determination

 

Förklaringar om interimistiska åtgärder före avgörande av sakfråga

 

A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to the Protocol, declare that it will not apply the provisions of Article 13 or Article 43, or both, wholly or in part. The declaration shall specify under which conditions the relevant Article will be applied, in case it will be applied partly, or otherwise which other forms of interim relief will be applied.

 

En fördragsslutande stat får vid ratifikationen, godtagandet, godkännandet av eller anslutningen till protokollet, förklara att staten inte, eller endast delvis, kommer att tillämpa bestämmelserna i artikel 13 eller artikel 43 eller båda. Av förklaringen måste framgå under vilka förutsättningar bestämmelserna i den relevanta artikeln kommer att tillämpas, om de ska tillämpas delvis, eller vilka andra interimistiska åtgärder som kommer att tillämpas.

 

Article 56

 

Artikel 56

 

Reservations and declarations

 

Reservationer och förklaringar

 

1. No reservations may be made to this Convention but declarations authorised by Articles 39, 40, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58 and 60 may be made in accordance with these provisions.

 

1. Ingen reservation får göras mot den här Konvention, men förklaringar som är tillåtna enligt artiklarna 39, 40, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58 och 60 får avges i enlighet med dessa bestämmelser.

 

2. Any declaration or subsequent declaration or any withdrawal of a declaration made under this Convention shall be notified in writing to the Depositary.

 

2. Varje förklaring, efterföljande förklaring eller återkallande av förklaring enligt den här Konventionen ska anmälas skriftligen till depositarien.

 

Article 57

 

Artikel 57

 

Subsequent declarations

 

Efterföljande förklaringar

 

1. A State Party may make a subsequent declaration, other than a declaration authorised under Article 60, at any time after the date on which this Convention has entered into force for it, by notifying the Depositary to that effect.

 

1. En fördragsslutande stat får när som helst avge en efterföljande förklaring, med undantag av förklaringar till artikel 60, efter dagen för Konventionens ikraftträdande i förhållande till den aktuella staten, genom en anmälan därom till depositarien.

 

2. Any such subsequent declaration shall take effect on the first day of the month following the expiration of six months after the date of receipt of the notification by the Depositary. Where a longer period for that declaration to take effect is specified in the notification, it shall take effect upon the expiration of such longer period after receipt of the notification by the Depositary.

 

2. En sådan efterföljande förklaring får verkan den första dagen i den månad som följer efter det att sex månader förflutit från och med den dag då depositarien mottagit anmälan. Om det i anmälan anges att förklaringen ska få verkan först efter en längre tid, ska förklaringen få verkan när den angivna tidsperioden har förflutit från det att depositarien mottagit anmälan.

 

3. Notwithstanding the previous paragraphs, this Convention shall continue to apply, as if no such subsequent declarations had been made, in respect of all rights and interests arising prior to the effective date of any such subsequent declaration.

 

3. Trots föregående stycken ska Konventionen fortsätta att tillämpas som om en sådan efterföljande förklaring inte har avgetts, i fråga om alla rättigheter eller säkerhetsrätter som uppkommit före den dag då den efterföljande förklaringen fick verkan.

 

Article 58

 

Artikel 58

 

Withdrawal of declarations

 

Återkallande av förklaringar

 

1. Any State Party having made a declaration under this Convention, other than a declaration authorised under Article 60, may withdraw it at any time by notifying the Depositary. Such withdrawal is to take effect on the first day of the month following the expiration of six months after the date of receipt of the notification by the Depositary.

 

1. Alla de stater som är parter och har avgett en förklaring enligt Konventionen, med undantag av en sådan förklaring som får avges enligt artikel 60, får när som helst återkalla den genom en anmälan därom till depositarien. Ett sådant återkallande får verkan den första dagen i den månad som följer efter det att sex månader förflutit från och med den dag då depositarien mottagit anmälan.

 

2. Notwithstanding the previous paragraph, this Convention shall continue to apply, as if no such withdrawal of declaration had been made, in respect of all rights and interests arising prior to the effective date of any such withdrawal.

 

2. Trots föregående stycke ska Konventionen fortsätta att tillämpas som om en sådan förklaring inte har återkallats, i fråga om alla rättigheter eller säkerhetsrätter som uppkommit före den dag då återkallandet fick verkan.

 

Article 59

 

Artikel 59

 

Denunciations

 

Uppsägning

 

1. Any State Party may denounce this Convention by notification in writing to the Depositary.

 

1. Alla stater som är parter får säga upp Konventionen genom en skriftlig anmälan till depositarien.

 

2. Any such denunciation shall take effect on the first day of the month following the expiration of twelve months after the date on which notification is received by the Depositary.

 

2. En sådan uppsägning får verkan den första dagen i den månad som följer efter det att tolv månader har förflutit från och med den dag då depositarien mottog anmälan.

 

3. Notwithstanding the previous paragraphs, this Convention shall continue to apply, as if no such denunciation had been made, in respect of all rights and interests arising prior to the effective date of any such denunciation.

 

3. Trots föregående stycken ska den här Konventionen fortsätta att tillämpas som om en uppsägning inte hade skett, i fråga om alla rättigheter och säkerhetsrätter som uppkommit före den dag då uppsägningen fick verkan.

 

Article 60

 

Artikel 60

 

Transitional provisions

 

Övergångsbestämmelser

 

1. Unless otherwise declared by a Contracting State at any time, the Convention does not apply to a pre-existing right or interest, which retains the priority it enjoyed under the applicable law before the effective date of this Convention.

 

1. Såvida inte en fördragsslutande stat vid något tillfälle förklarar något annat, ska Konventionen inte tillämpas på en redan befintlig rättighet eller säkerhetsrätt, vilken behåller den prioritet den hade enligt tillämplig lag innan den dag då Konventionen fick verkan.

 

2. For the purposes of Article 1(v) and of determining priority under this Convention:

 

2. För tillämpningen av artikel 1(v) och för fastställande av prioritet enligt den här Konventionen:

 

a) “effective date of this Convention” means in relation to a debtor the time when this Convention enters into force or the time when the State in which the debtor is situated becomes a Contracting State, whichever is the later; and

 

a) avses med ”den dag då Konventionen fick verkan” i fråga om gäldenären, antingen den tidpunkt då Konventionen träder i kraft eller den tidpunkt då den stat i vilken gäldenären befinner sig blir fördragsslutande stat, varvid den dag som infaller sist ska gälla; och

 

b) the debtor is situated in a State where it has its centre of administration or, if it has no centre of administration, its place of business or, if it has more than one place of business, its principal place of business or, if it has no place of business, its habitual residence.

 

b) ska gäldenären anses befinna sig i en stat i vilken dennes huvudkontor är beläget eller, om denne saknar huvudkontor, dennes driftställe, eller om gäldenären har mer än ett driftställe, dennes huvudsakliga driftställe eller, om denne saknar driftställe, dennes hemvist är beläget.

 

3. A Contracting State may in its declaration under paragraph 1 specify a date, not earlier than three years after the date on which the declaration becomes effective, when this Convention and the Protocol will become applicable, for the purpose of determining priority, including the protection of any existing priority, to pre-existing rights or interests arising under an agreement made at a time when the debtor was situated in a State referred to in sub-paragraph (b) of the preceding paragraph but only to the extent and in the manner specified in its declaration.

 

3. En fördragsslutande stat får i en förklaring enligt punkt 1 ange ett datum som ska infalla tidigast tre år efter den dag då förklaringen får verkan, från och med vilket Konventionen och protokollet ska tillämpas, i fråga om fastställandet av prioritet, inbegripet skydd av varje redan befintlig prioritet, på redan befintliga rättigheter eller säkerhetsrätter som bildats enligt ett avtal som ingåtts när gäldenären befann sig i en stat enligt punkt 2(b), dock endast i den utsträckning och på det sätt som anges i nämnda förklaring.

 

Article 61

 

Artikel 61

 

Review Conferences, amendments and related matters

 

Konferenser för utvärdering, ändringar och därtill hörande frågor

 

1. The Depositary shall prepare reports yearly or at such other time as the circumstances may require for the States Parties as to the manner in which the international regimen established in this Convention has operated in practice. In preparing such reports, the Depositary shall take into account the reports of the Supervisory Authority concerning the functioning of the international registration system.

 

Depositarien ska varje år, eller med annat lämpligt tidsintervall, utarbeta rapporter riktade till de stater som är parter om hur den internationella ordning som inrättas genom Konventionen fungerar i praktiken. Depositarien ska utarbeta rapporterna med beaktande av tillsynsmyndighetens rapporter om driften av det internationella registreringssystemet.

 

2. At the request of not less than twenty-five per cent of the States Parties, Review Conferences of States Parties shall be convened from time to time by the Depositary, in consultation with the Supervisory Authority, to consider:

 

2. På begäran av minst tjugofem procent av de stater som är parter ska depositarien i samråd med tillsynsmyndigheten anordna återkommande utvärderingskonferenser för dessa stater för genomgång av:

 

a) the practical operation of this Convention and its effectiveness in facilitating the asset-based financing and leasing of the objects covered by its terms;

 

a) hur Konventionen till-lämpas i praktiken och i vilken grad finansiering mot säkerhetsrätt i tillgångar och leasing av objekt som faller inom Konventionens tillämpningsområde faktiskt underlättas genom Konventionen;

 

b) the judicial interpretation given to, and the application made of the terms of this Convention and the regulations;

 

b) den juridiska tolkningen och tillämpningen av Konventionen och regelverket;

 

c) the functioning of the international registration system, the performance of the Registrar and its oversight by the Supervisory Authority, taking into account the reports of the Supervisory Authority; and

 

c) det internationella registreringssystemets funktion, registratorns utförande och tillsynsmyndighetens tillsyn över registratorn, på grundval av tillsynsmyndighetens rapporter; och

 

d) whether any modifications to this Convention or the arrangements relating to the International Registry are desirable.

 

d) huruvida det är önskvärt med någon förändring av den här Konventionen eller bestämmelserna om det internationella registret.

 

3. Subject to paragraph 4, any amendment to this Convention shall be approved by at least a two-thirds majority of States Parties participating in the Conference referred to in the preceding paragraph and shall then enter into force in respect of States which have ratified, accepted or approved such amendment when ratified, accepted, or approved by three States in accordance with the provisions of Article 49 relating to its entry into force.

 

3. Med förbehåll för punkt 4 ska varje ändring av den här Konventionen godkännas av minst två tredjedels majoritet av de stater som är parter och som deltar vid konferensen enligt föregående stycke, och träder sedan i kraft i förhållande till de stater som har ratificerat, godtagit eller godkänt denna sedan den ratificerats, godtagits eller godkänts av tre stater i enlighet med bestämmelserna i artikel 49 om Konventionens ikraftträdande.

 

4. here the proposed amendment to this Convention is intended to apply to more than one category of equipment, such amendment shall also be approved by at least a two-thirds majority of States Parties to each Protocol that are participating in the Conference referred to in paragraph 2.

 

4. Om avsikten är att den föreslagna ändringen av Konventionen ska tillämpas på mer än en kategori av utrustning, ska den likaledes godkännas av minst två tredjedels majoritet av de stater som är parter i varje protokoll och som deltar vid konferensen enligt punkt 2.

 

Article 62

 

Artikel 62

 

Depositary and its functions

 

Depositarien och dess uppgifter

 

1. Instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT), which is hereby designated the Depositary.

 

1. Ratifikations-, godtagande-, godkännande- och anslutningsinstrument ska deponeras hos Internationella institutet för harmonisering av privaträtten (Unidroit), nedan kallad depositarien.

 

2. The Depositary shall:

 

2. Depositarien ska:

 

a) inform all Contracting States of:

 

a) underrätta alla fördragsslutande stater om:

 

(i) each new signature or deposit of an instrument of ratification, acceptance, approval or accession, together with the date thereof;

 

(i) varje nytt undertecknande eller varje ny deponering av ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrument och om datum för detta undertecknande eller denna deponering;

 

(ii) the date of entry into force of this Convention;

 

(ii) datum för Konventionens ikraftträdande;

 

(iii) each declaration made in accordance with this Convention, together with the date thereof;

 

(iii) om varje förklaring som avges enligt Konventionen och om datum för denna förklaring;

 

(iv) the withdrawal or amendment of any declaration, together with the date thereof; and

 

(iv) om varje återkallande eller ändring av förklaringar, samt om datum för sådant återkallande eller sådan ändring; och

 

(v) the notification of any denunciation of this Convention together with the date thereof and the date on which it takes effect;

 

(v) varje anmälan om uppsägning av Konvention samt om datum för sådan uppsägning och om dag den får verkan;

 

b) transmit certified true copies of this Convention to all Contracting States;

 

b) överlämna bestyrkta avskrifter av Konventionen till alla fördragsslutande stater,

 

c) provide the Supervisory Authority and the Registrar with a copy of each instrument of ratification, acceptance, approval or accession, together with the date of deposit thereof, of each declaration or withdrawal or amendment of a declaration and of each notification of denunciation, together with the date of notification thereof, so that the information contained therein is easily and fully available; and

 

c) förse tillsynsmyndigheten och registratorn med avskrifter av alla ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrument, underrätta dem om dagen för deponering av dessa, om alla förklaringar, återkallanden och ändringar av förklaringar samt om alla anmälningar om uppsägning, med uppgift om datum för dessa anmälningar, så att uppgifterna i dessa är enkelt och fullständigt tillgängliga, och

 

d) perform such other functions customary for depositaries.

 

d) utföra de övriga uppgifter som normalt åligger depositarier.

 

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries, having been duly authorised, have signed this Convention.

 

TILL BEKRÄFTELSE HÄRAV har undertecknade befullmäktigade ombud med stöd av vederbörliga fullmakter undertecknat denna konvention.

 

DONE at Cape Town, this sixteenth day of November, two thousand and one, in a single original in the English, Arabic, Chinese, French, Russian and Spanish languages, all texts being equally authentic, such authenticity to take effect upon verification by the Joint Secretariat of the Conference under the authority of the President of the Conference within ninety days hereof as to the conformity of the texts with one another.

 

I Kapstaden den sextonde november tvåtusen ett i ett enda exemplar på engelska, arabiska, kinesiska, franska, ryska och spanska språken, vilka texter alla har lika giltighet, vilken giltighet träder i kraft när konferensens gemensamma sekretariat under överinseende av konferensens ordförande inom 90 dagar från och med dagen för denna akt har kontrollerat den inbördes överensstämmelsen mellan dessa texter.

 

Bilaga 2

PROTOCOL

 

PROTOKOLL

 

TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT ON MATTERS SPECIFIC TO AIRCRAFT EQUIPMENT

 

TILL KONVENTIONEN OM INTERNATIONELLA SÄKERHETSRÄTTER I LÖSA SAKER, OM SÄRSKILDA FRÅGOR RÖRANDE LUFTFARTSOBJEKT

 

THE STATES PARTIES TO THIS PROTOCOL,

 

DE STATER SOM ÄR PARTER TILL DETTA PROTOKOLL,

 

CONSIDERING it necessary to implement the Convention on International Interests in Mobile Equipment (hereinafter referred to as “the Convention”) as it relates to aircraft equipment, in the light of the purposes set out in the preamble to the Convention,

 

ANSER att konventionen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker (Konventionen) bör, mot bakgrund av Konventionens syften såsom dessa kommer till uttryck i Konventionens ingress, implementeras i den utsträckning den är tillämplig på luftfartsobjekt,

 

MINDFUL of the need to adapt the Convention to meet the particular requirements of aircraft finance and to extend the sphere of application of the Convention to include contracts of sale of aircraft equipment,

 

ÄR MEDVETNA om att Konventionen bör anpassas efter de särskilda villkor som gäller vid luftfartsfinansiering, och utvidgas till att omfatta försäljning av luftfartsobjekt,

 

MINDFUL of the principles and objectives of the Convention on International Civil Aviation, signed at Chicago on 7 December 1944,

 

ÄR MEDVETNA om principerna i och syftet med Konventionen om Internationell Civil Luftfart undertecknad i Chicago den 7 december 1944 (Chicagokonventionen),

 

HAVE AGREED upon the following provisions relating to aircraft equipment:

 

HAR ENATS om följande bestämmelser om luftfartsobjekt:

 

Chapter I

 

Kapitel I

 

Sphere of application and general provisions

 

Tillämpningsområde och allmänna bestämmelser

 

Article I

 

Artikel I

 

Defined terms

 

Definitioner

 

1. In this Protocol, except where the context otherwise requires, terms used in it have the meanings set out in the Convention.

 

1. Om inte annat framgår av sammanhanget ska termer som definieras i Konventionen ha samma betydelse i detta protokoll (Protokollet).

 

2. In this Protocol the following terms are employed with the meanings set out below:

 

2. I Protokollet har följande termer den betydelse som anges nedan:

 

a) “aircraft” means aircraft as defined for the purposes of the Chicago Convention which are either airframes with aircraft engines installed thereon or helicopters;

 

a) luftfartyg: luftfartyg enligt definitionen i Chicagokonventionen, dvs. luftfartygsskrov med flygmotorer installerade, eller helikoptrar;

 

b) “aircraft engines” means aircraft engines (other than those used in military, customs or police services) powered by jet propulsion or turbine or piston technology and:

 

b) flygmotorer: flygmotorer (med undantag för de som används av militär, tull eller polis) som är reaktionsmotorer, turbinmotorer eller kolvmotorer, och som har

 

(i) in the case of jet propulsion aircraft engines, have at least 1750 lb of thrust or its equivalent; and

 

(i) en drivkraft på minst 1 750 pund eller motsvarande, för reaktionsmotorer; och

 

(ii) in the case of turbine-powered or piston-powered aircraft engines, have at least 550 rated take-off shaft horsepower or its equivalent, together with all modules and other installed, incorporated or attached accessories, parts and equipment and all data, manuals and records relating thereto;

 

(ii) minst 550 hästkrafter nominell axeleffekt eller motsvarande, vid uppstigningen för turbinmotorer och kolvmotorer; tillsammans med komponenter, delar och utrustning som är installerad, inbyggd eller fastsatta i dessa samt alla handböcker, manualer och loggböcker som har samband med dessa;

 

c) “aircraft objects” means airframes, aircraft engines and helicopters;

 

c) luftfartsobjekt: luftfartygsskrov, flygmotorer och helikoptrar.

 

d) “aircraft register” means a register maintained by a State or a common mark registering authority for the purposes of the Chicago Convention;

 

d) luftfartygsregister: register som förs av en stat eller en registreringsmyndighet enligt Chicagokonventionen;

 

e) “airframes” means airframes (other than those used in military, customs or police services) that, when appropriate aircraft engines are installed thereon, are type certified by the competent aviation authority to transport:

 

e) luftfartygsskrov: flygplansskrov (med undantag för de som används av militär, tull eller polis) som, när utrustade med flygmotorer, är typcertifierade av en behörig luftfartsmyndighet:

 

(i) at least eight (8) persons including crew; or

 

(i) för transport av minst åtta (8) personer inklusive besättning, eller

 

(ii) goods in excess of 2750 kilograms, together with all installed, incorporated or attached accessories, parts and equipment (other than aircraft engines), and all data, manuals and records relating thereto;

 

(ii) för transport av frakt över 2 750 kg; tillsammans med komponenter, delar och utrustning som är installerad, inbyggd eller fastsatta i dessa (med undantag för flygmotorer) samt alla handböcker, manualer och loggböcker som har samband med dessa;

 

f) “authorised party” means the party referred to in Article XIII(3);

 

f) bemyndigad part: den part som avses i artikel XIII(3).

 

g) “Chicago Convention” means the Convention on International Civil Aviation, signed at Chicago on 7 December 1944, as amended, and its Annexes;

 

g) Chicagokonventionen: Konventionen om Internationell Civil Luftfart, undertecknad i Chicago den 7 december 1944, med senare ändringar, samt bilagorna till denna;

 

h) “common mark registering authority” means the authority maintaining a register in accordance with Article 77 of the Chicago Convention as implemented by the Resolution adopted on 14 December 1967 by the Council of the International Civil Aviation Organization on nationality and registration of aircraft operated by international operating agencies;

 

h) registreringsmyndighet för gemensamhetsbeteckningar; avser den myndighet som har till uppgift att föra register i enlighet med artikel 77 i Chicagokonventionen, såsom den antagits genom resolutionen av Internationella Civila Luftfartsorganisationens råd den 14 december 1967 om nationalitet och registrering av luftfartyg som opereras av internationella organisationer;

 

i) “de-registration of the aircraft” means deletion or removal of the registration of the aircraft from its aircraft register in accordance with the Chicago Convention;

 

i) avregistrering av luftfartyg: strykning ur eller avregistrering av luftfartygets registrering ur det luftfartygsregister där det är infört enligt Chicagokonventionen;

 

j) “guarantee contract” means a contract entered into by a person as guarantor;

 

j) borgensförbindelse: överenskommelse varigenom en part förbinder sig som borgensman eller lämnar en garanti;

 

k) “guarantor” means a person who, for the purpose of assuring performance of any obligations in favour of a creditor secured by a security agreement or under an agreement, gives or issues a suretyship or demand guarantee or a standby letter of credit or any other form of credit insurance;

 

k) borgensman: en person som för att sörja för det rätta fullgörandet av varje förpliktelse gentemot en borgenär enligt ett pantavtal eller annat avtal, går i borgen eller ställer eller låter utfärda en garanti, letter of credit eller varje annan form av kreditförsäkring;

 

l) “helicopters” means heavier-than-air machines (other than those used in military, customs or police services) supported in flight chiefly by the reactions of the air on one or more power-driven rotors on substantially vertical axes and which are type certified by the competent aviation authority to transport:

 

l) helikopter: ett luftfartyg (med undantag av sådana som används av militär, tull eller polis) som hålls flygande huvudsakligen genom den lyftkraft som genereras av en eller flera rotorer på väsentligen vertikala axlar och som är typcertifierade av en behörig luftfartsmyndighet för:

 

(i) at least five (5) persons including crew; or

 

(i) transport av minst fem (5) personer inklusive besättning; eller

 

(ii) goods in excess of 450 kilograms, together with all installed, incorporated or attached accessories, parts and equipment (including rotors), and all data, manuals and records relating thereto;

 

(ii) transport av frakt över 450 kg, tillsammans med all utrustning och alla tillbehör, delar och utrustningar (inklusive rotorer) som är installerade, inbyggda eller fastsatta i detta samt alla handböcker, uppgifter och loggböcker som har samband med dessa;

 

m) “insolvency-related event” means:

 

m) insolvenssituation:

 

(i) the commencement of the insolvency proceedings; or

 

(i) inledande av insolvensförfaranden; eller

 

(ii) the declared intention to suspend or actual suspension of payments by the debtor where the creditor’s right to institute insolvency proceedings against the debtor or to exercise remedies under the Convention is prevented or suspended by law or State action;

 

(ii) gäldenärens besked om inställelse av betalningar, eller faktisk inställelse av betalningar i de fall borgenären är förhindrad att inleda ett insolvensförfarande mot gäldenären eller att vidta åtgärder enligt Konventionen enligt lag eller efter en statlig åtgärd;

 

n) “primary insolvency jurisdiction” means the Contracting State in which the centre of the debtor’s main interests is situated, which for this purpose shall be deemed to be the place of the debtor’s statutory seat or, if there is none, the place where the debtor is incorporated or formed, unless proved otherwise;

 

n) stat med primär jurisdiktion över insolvensärende: fördragsslutande stat där gäldenären har sina huvudsakliga intressen, vilken för detta ändamål ska anses vara den ort där gäldenären har sin registrerade adress eller säte, eller, om sådant saknas, den stat där bolaget är bildat, om inte annat påvisas;

 

o) “registry authority” means the national authority or the common mark registering authority, maintaining an aircraft register in a Contracting State and responsible for the registration and de-registration of an aircraft in accordance with the Chicago Convention; and

 

o) registreringsmyndighet: avser den nationella myndighet, eller registreringsmyndighet för gemensamhetsbeteckningar, som har till uppgift att föra ett register över luftfartyg i en fördragsslutande stat och som ansvarar för registrering och avregistrering av luftfartyg i enlighet med Chicagokonventionen; och

 

p) “State of registry” means, in respect of an aircraft, the State on the national register of which an aircraft is entered or the State of location of the common mark registering authority maintaining the aircraft register.

 

p) registreringsstat: när det gäller luftfartyg, den stat vars nationella luftfartygsregister används för att registrera ett luftfartyg eller den stat där den registreringsmyndighet som har till uppgift att föra luftfartygsregistret är belägen.

 

Article II

 

Artikel II

 

Application of Convention as regards aircraft objects

 

Konventionens tillämpning på luftfartsobjekt

 

1. The Convention shall apply in relation to aircraft objects as provided by the terms of this Protocol.

 

1. Konventionen ska tillämpas på luftfartsobjekt enligt bestämmelserna i det här Protokollet.

 

2. The Convention and this Protocol shall be known as the Convention on International Interests in Mobile Equipment as applied to aircraft objects.

 

2. Konventionen och det här Protokollet ska benämnas Konventionen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker såsom denna är tillämplig på luftfartsobjekt.

 

Article III

 

Artikel III

 

Application of Convention to sales

 

Konventionens tillämpning på försäljning

 

The following provisions of the Convention apply as if references to an agreement creating or providing for an international interest were references to a contract of sale and as if references to an international interest, a prospective international interest, the debtor and the creditor were references to a sale, a prospective sale, the seller and the buyer respectively:

 

Följande bestämmelser i Konventionen ska tillämpas som om hänvisningarna till ett avtal varigenom en internationell säkerhetsrätt bildas eller tillhandahålls vore hänvisningar till ett försäljningsavtal, och som om hänvisningarna till en internationell säkerhetsrätt, en framtida internationell säkerhetsrätt, gäldenären och borgenären vore hänvisningar till en försäljning, en framtida försäljning, samt säljaren respektive köparen:

 

Articles 3 and 4;

 

Artiklarna 3 och 4;

 

Article 16(1)(a);

 

Artikel 16(1)(a);

 

Article 19(4);

 

Artikel 19(4);

 

Article 20(1) (as regards registration of a contract of sale or a prospective sale);

 

Artikel 20(1) (när det gäller registrering av ett försäljningsavtal eller ett avtal om en framtida försäljning);

 

Article 25(2) (as regards a prospective sale); and

 

Artikel 25(2) (när det gäller en framtida försäljning); och

 

Article 30.

 

Artikel 30.

 

In addition, the general provisions of Article 1, Article 5, Chapters IV to VII, Article 29 (other than Article 29(3) which is replaced by Article XIV(1) and (2)), Chapter X, Chapter XII (other than Article 43), Chapter XIII and Chapter XIV (other than Article 60) shall apply to contracts of sale and prospective sales.

 

Dessutom ska de allmänna bestämmelserna i artikel 1, artikel 5, kapitel IV till VII, artikel 29 (med undantag av artikel 29(3) som ersätts av artikel XIV(1) och (2)), kapitel X, kapitel XII (med undantag av artikel 43), kapitel XIII och kapitel XIV (med undantag av artikel 60) tillämpas på försäljningsavtal och avtal om framtida försäljning.

 

Article IV

 

Artikel IV

 

Sphere of application

 

Tillämpningsområde

 

1. Without prejudice to Article 3(1) of the Convention, the Convention shall also apply in relation to a helicopter, or to an airframe pertaining to an aircraft, registered in an aircraft register of a Contracting State which is the State of registry, and where such registration is made pursuant to an agreement for registration of the aircraft it is deemed to have been effected at the time of the agreement.

 

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 3(1) i Konventionen, ska Konventionen också tillämpas på helikoptrar och luftfartygsskrov tillhörande ett luftfartyg som är införda i ett luftfartygsregister i en fördragsslutande stat. Om registreringen har skett enligt ett avtal om registrering av luftfartyget ska registreringen anses ha skett vid tidpunkten för avtalet.

 

2. For the purposes of the definition of “internal transaction” in Article 1 of the Convention:

 

2. För definitionen av ”intern transaktion” i artikel 1 i Konventionen ska:

 

a) an airframe is located in the State of registry of the aircraft of which it is a part;

 

a) ett luftfartygsskrov anses finnas i registreringsstaten för det luftfartyg det tillhör;

 

b) an aircraft engine is located in the State of registry of the aircraft on which it is installed or, if it is not installed on an aircraft, where it is physically located; and

 

b) en flygmotor anses finnas i registreringsstaten för det luftfartyg i vilket den är installerad eller, om den inte är installerad i något luftfartyg, i den stat där den faktiskt befinner sig; och

 

c) a helicopter is located in its State of registry,

 

c) en helikopter anses finnas i den stat där den är registrerad;

 

at the time of the conclusion of the agreement creating or providing for the interest.

 

vid tidpunkten för ingående av avtalet varigenom den aktuella säkerhetsrätten uppkommer eller tillhandahålls.

 

3. The parties may, by agreement in writing, exclude the application of Article XI and, in their relations with each other, derogate from or vary the effect of any of the provisions of this Protocol except Article IX (2)-(4).

 

3. Parterna kan genom skriftligt avtal undanta tillämpligheten av artikel XI och, såvitt avser mellanhavandena dem emellan, avvika från eller ändra verkan av bestämmelserna i det här Protokollet med undantag för artiklarna IX(2)-(4).

 

Article V

 

Artikel V

 

Formalities, effects and registration of contracts of sale

 

Formkrav, verkan och registrering avseende försäljningsavtal

 

1. For the purposes of this Protocol, a contract of sale is one which:

 

1. För tillämpningen av det här Protokollet, avses med försäljningsavtal ett avtal som:

 

a) is in writing;

 

a) ingås skriftligen;

 

b) relates to an aircraft object of which the seller has power to dispose; and

 

b) gäller ett luftfartsobjekt över vilken säljaren har möjlighet att förfoga över; och

 

c) enables the aircraft object to be identified in conformity with this Protocol.

 

c) möjliggör identifikation av luftfartsobjektet, i enlighet med det här Protokollet.

 

2. A contract of sale transfers the interest of the seller in the aircraft object to the buyer according to its terms.

 

2. Ett försäljningsavtal överför säljarens rätt avseende luftfartsobjektet till köparen i enlighet med avtalsvillkoren.

 

3. Registration of a contract of sale remains effective indefinitely. Registration of a prospective sale remains effective unless discharged or until expiry of the period, if any, specified in the registration.

 

3. Registreringen av ett försäljningsavtal ska gälla på obestämd tid. Registreringen av en framtida försäljning ska fortsätta att gälla till dess att den upphävs eller, i förekommande fall, till den tidsperiod som anges i registreringen löpt ut.

 

Article VI

 

Artikel VI

 

Representative capacities

 

Företrädares befogenheter

 

A person may enter into an agreement or a sale, and register an international interest in, or a sale of, an aircraft object, in an agency, trust or other representative capacity. In such case, that person is entitled to assert rights and interests under the Convention.

 

En person får ingå ett avtal, eller ett försäljningsavtal, och registrera en internationell säkerhetsrätt i, eller en försäljning av, ett luftfartsobjekt i egenskap av ombud, förvaltare eller annan form av företrädare. I den egenskapen ska personen äga rätt att åberopa de rättigheter och den säkerhetsrätt som följer av Konventionen.

 

Article VII

 

Artikel VII

 

Description of aircraft objects

 

Beskrivning av luftfartsobjekt

 

A description of an aircraft object that contains its manufacturer’s serial number, the name of the manufacturer and its model designation is necessary and sufficient to identify the object for the purposes of Article 7(c) of the Convention and Article V(1)(c) of this Protocol.

 

En beskrivning av ett luftfartsobjekt som innefattar tillverkarens serienummer, tillverkarens namn samt modellbeteckningen är nödvändig och tillräcklig för identifiering av objektet vid tillämpningen av artikel 7(c) i Konventionen och artikel V(1)(c) i det här Protokollet.

 

Article VIII

 

Artikel VIII

 

Choice of law

 

Val av tillämplig lag

 

1. This Article applies only where a Contracting State has made a declaration pursuant to Article XXX(1).

 

1. Denna artikel är tillämplig endast om en fördragsslutande stat har avgett en förklaring enligt artikel XXX (1).

 

2. The parties to an agreement, or a contract of sale, or a related guarantee contract or subordination agreement may agree on the law which is to govern their contractual rights and obligations, wholly or in part.

 

2. Parterna i ett avtal, ett försäljningsavtal, eller ett avtal om borgensförbindelse eller efterställning får enas om vilken lag som, helt eller delvis, ska vara tillämplig på avtalsvillkoren.

 

3. Unless otherwise agreed, the reference in the preceding paragraph to the law chosen by the parties is to the domestic rules of law of the designated State or, where that State comprises several territorial units, to the domestic law of the designated territorial unit.

 

3. Om inte annat har avtalats ska hänvisningen i föregående punkt till den lag som parterna valt, avse den utsedda statens nationella rättsregler eller, om den staten omfattar flera territoriella områden, lagen i det utsedda territoriella området.

 

Chapter II

 

Kapitel II

 

Default remedies, priorities and assignments

 

Åtgärder vid avtalsbrott, prioritet och överlåtelser

 

Article IX

 

Artikel IX

 

Modification of default remedies provisions

 

Ändring av bestämmelser om åtgärder vid avtalsbrott

 

1. In addition to the remedies specified in Chapter III of the Convention, the creditor may, to the extent that the debtor has at any time so agreed and in the circumstances specified in that Chapter:

 

1. Utöver de åtgärder som anges i kapitel III i Konventionen, och förutsatt att gäldenären vid något tillfälle har lämnat sitt samtycke därtill, får borgenären, i situationer som har specificerats i det kapitlet:

 

a) procure the de-registration of the aircraft; and

 

a) låta avregistrera luftfartyget; och

 

b) procure the export and physical transfer of the aircraft object from the territory in which it is situated.

 

b) låta exportera och föra ut luftfartsobjektet från det territorium där egendomen finns.

 

2. The creditor shall not exercise the remedies specified in the preceding paragraph without the prior consent in writing of the holder of any registered interest ranking in priority to that of the creditor.

 

2. Borgenären får inte genomföra åtgärderna som har specificerats i föregående punkt utan skriftligt samtycke från innehavare av registrerade säkerhetsrätter med bättre prioritet än borgenärens.

 

3. Article 8(3) of the Convention shall not apply to aircraft objects. Any remedy given by the Convention in relation to an aircraft object shall be exercised in a commercially reasonable manner. A remedy shall be deemed to be exercised in a commercially reasonable manner where it is exercised in conformity with a provision of the agreement except where such a provision is manifestly unreasonable.

 

3. Artikel 8(3) i Konventionen ska inte gälla luftfartsobjekt. Varje åtgärd som anges i Konventionen och som avser ett luftfartsobjekt, ska genomföras på ett affärsmässigt skäligt sätt. En åtgärd ska anses vara genomförd på ett affärsmässigt skäligt sätt när den genomförs i överensstämmelse med en bestämmelse i avtalet, utom i de fall när bestämmelsen är uppenbart oskälig.

 

4. A chargee giving ten or more working days’ prior written notice of a proposed sale or lease to interested persons shall be deemed to satisfy the requirement of providing “reasonable prior notice” specified in Article 8(4) of the Convention. The foregoing shall not prevent a chargee and a chargor or a guarantor from agreeing to a longer period of prior notice.

 

4. En säkerhetshavare som lämnar berörda personer ett skriftligt meddelande minst tio arbetsdagar före planerad försäljning eller leasing ska anses ha uppfyllt kravet på ”skälig tid” i artikel 8(4) i Konventionen. Detta ska dock inte hindra en säkerhetshavare och en säkerhetsställare eller en borgensman från att avtala om att meddelande ska lämnas tidigare.

 

5. The registry authority in a Contracting State shall, subject to any applicable safety laws and regulations, honour a request for de-registration and export if:

 

5. Med förbehåll för lagar och författningar avseende luftfartssäkerhet, ska registreringsmyndigheten i en fördragsslutande stat hörsamma en framställan om avregistrering och export om:

 

a) the request is properly submitted by the authorised party under a recorded irrevocable deregistration and export request authorisation; and

 

a) framställan i vederbörlig ordning har lämnats av en bemyndigad part enligt en registrerad oåterkallelig fullmakt gällande avregistrering och export; och om

 

b) the authorised party certifies to the registry authority, if required by that authority, that all registered interests ranking in priority to that of the creditor in whose favour the authorisation has been issued have been discharged or that the holders of such interests have consented to the de-registration and export.

 

b) den bemyndigade parten, om registermyndigheten så begär, kan styrka att alla registrerade säkerhetsrätter, med prioritet före den borgenär som representeras, har frisläppts eller att innehavarna av dessa säkerhetsrätter har samtyckt till avregistrering och export.

 

6. A chargee proposing to procure the de-registration and export of an aircraft under paragraph 1 otherwise than pursuant to a court order shall give reasonable prior notice in writing of the proposed deregistration and export to:

 

6. En säkerhetshavare som avser att ansöka om avregistrering och export av ett luftfartyg enligt punkt 1 i annat fall än genom verkställighet av ett domstolsavgörande, ska i skälig tid skriftligen ge information om kommande avregistreringen och exporten till:

 

a) interested persons specified in Article 1(m)(i) and (ii) of the Convention; and

 

a) de berörda personer som avses i artikel 1(m)(i) och (ii) i Konventionen; samt

 

b) interested persons specified in Article 1(m)(iii) of the Convention who have given notice of their rights to the chargee within a reasonable time prior to the de-registration and export.

 

b) de berörda personer som avses i Konventionens artikel 1(m)(iii), vilka i skälig tid före avregistreringen och exporten har underrättat säkerhetshavaren om sina rättigheter.

 

Article X

 

Artikel X

 

Modification of provisions regarding relief pending final determination

 

Ändring av bestämmelserna om interimistiska åtgärder

 

1. This Article applies only where a Contracting State has made a declaration under Article XXX(2) and to the extent stated in such declaration.

 

1. Denna artikel ska vara tillämplig endast om en fördragsslutande stat har avgett förklaring enligt artikel XXX(2) och endast i den utsträckning som framgår av förklaringen.

 

2. For the purposes of Article 13(1) of the Convention, “speedy” in the context of obtaining relief means within such number of working days from the date of filing of the application for relief as is specified in a declaration made by the Contracting State in which the application is made.

 

2. För tillämpningen av artikel 13(1) i Konventionen ska uttrycket ”skyndsamt”, i samband med utverkandet av åtgärder, avses det antal arbetsdagar som anges i förklaringen från den fördragsslutande stat i vilken framställan har lämnats, räknat från dagen för inlämnandet av framställan.

 

3. Article 13(1) of the Convention applies with the following being added immediately after sub- paragraph (d):

 

3. Artikel 13(1) i Konventionen ska gälla med tillägget av följande bestämmelse omedelbart efter stycket (d):

 

“(e) if at any time the debtor and the creditor specifically agree, sale and application of proceeds therefrom”,

 

”(e)försäljning och fördelning av inkomsterna från försäljningen, om gäldenären och borgenären uttryckligen kommer överens om detta”,

 

and Article 43(2) applies with the insertion after the words “Article 13(1)(d)” of the words “and (e)”.

 

och artikel 43(2) ska gälla med tillägget ”och (e)” efter orden ”artikel 13(1)(d)”.

 

4. Ownership or any other interest of the debtor passing om a sale under the preceding paragraph is free from any other interest over which the creditor’s international interest has priority under the provisions of Article 29 of the Convention.

 

4. Äganderätt eller annan rätt som gäldenären har och som överförs till följd av en försäljning enligt den föregående punkten, är fri från andra säkerhetsrätter framför vilka borgenärens internationella säkerhetsrätt har prioritet enligt bestämmelserna i artikel 29 i Konventionen.

 

5. The creditor and the debtor or any other interested person may agree in writing to exclude the application of Article 13(2) of the Convention.

 

5. Borgenären och gäldenären eller varje annan berörd person får skriftligen avtala om att undanta tillämpningen av artikel 13(2) i Konventionen.

 

6. With regard to the remedies in Article IX(1):

 

6. Vad gäller åtgärderna i artikel IX(1):

 

a) they shall be made available by the registry authority and other administrative authorities, as applicable, in a Contracting State no later than five working days after the creditor notifies such authorities that the relief specified in Article IX(1) is granted or, in the case of relief granted by a foreign court, recognised by a court of that Contracting State, and that the creditor is entitled to procure those remedies in accordance with the Convention; and

 

a) ska de göras tillgängliga av registreringsmyndigheten och eventuella andra administrativa myndigheter, i en fördragsslutande stat inom fem arbetsdagar efter den dag då borgenären meddelar sådana myndigheter att den åtgärd som avses i artikel IX(1) har beviljats eller, om åtgärden har beviljats av en utländsk domstol, har erkänts i den fördragsslutande staten, och borgenären har tillstånd att utverka dessa åtgärder enligt Konventionen; och

 

b) the applicable authorities shall expeditiously co-operate with and assist the creditor in the exercise of such remedies in conformity with the applicable aviation safety laws and regulations.

 

b) de behöriga myndigheterna ska skyndsamt erbjuda borgenären samarbete och bistånd vid vidtagandet av sådana åtgärderna i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar gällande luftfartssäkerhet.

 

7. Paragraphs 2 and 6 shall not affect any applicable aviation safety laws and regulations.

 

7. Punkterna 2 och 6 ska inte påverka tillämpligheten av lagar och förordningar avseende luftfartssäkerhet.

 

Article XI

 

Artikel XI

 

Remedies on insolvency

 

Åtgärder vid insolvens

 

1. This Article applies only where a Contracting State that is the primary insolvency jurisdiction has made a declaration pursuant to Article XXX(3).

 

1. Denna artikel ska vara tillämplig endast om en fördragsslutande stat som har primär jurisdiktion över ett insolvensärende har avgett förklaring enligt artikel XXX(3).

 

Alternative A

 

Alternativ A

 

2. Upon the occurrence of an insolvency-related event, the insolvency administrator or the debtor, as applicable, shall, subject to paragraph 7, give possession of the aircraft object to the creditor no later than the earlier of:

 

2. När en insolvenssituation uppstår ska insolvensförvaltaren eller, alltefter omständligheterna, gäldenären, med förbehåll för punkt 7, överlämna luftfartsobjektet till borgenären senast vid den första av tidpunkterna nedan:

 

a) the end of the waiting period; and

 

a) när väntetiden löpt ut; och

 

b) the date on which the creditor would be entitled to possession of the aircraft object if this Article did not apply.

 

b) vid den tidpunkt då borgenären skulle ha rätt att ta luftfartsobjektet i besittning om denna artikel inte var tillämplig.

 

3. For the purposes of this Article, the “waiting period” shall be the period specified in a declaration of the Contracting State which is the primary insolvency jurisdiction.

 

3. Vid tillämpningen av denna artikel avses med ”väntetid” den tidsfrist som anges i en förklaring från den fördragsslutande staten med primär jurisdiktion över insolvensärendet.

 

4. References in this Article to the “insolvency administrator” shall be to that person in its official, not in its personal, capacity.

 

4. Hänvisningarna till ”insolvensförvaltaren” i denna artikel avser personen i dess officiella kapacitet och inte sin personliga roll.

 

5. Unless and until the creditor is given the opportunity to take possession under paragraph 2:

 

5. Om inte och så länge borgenären inte har haft möjlighet att ta besittning enligt punkt 2:

 

a) the insolvency administrator or the debtor, as applicable, shall preserve the aircraft object and maintain it and its value in accordance with the agreement; and

 

a) ska insolvensförvaltaren eller, alltefter omständigheterna, gäldenären vidta åtgärder i avsikt att bevara luftfartsobjektet och upprätthålla det och dess värde i enlighet med avtalet; och

 

b) the creditor shall be entitled to apply for any other forms of interim relief available under the applicable law.

 

b) ska borgenären ha rätt att ansöka om samtliga andra interimistiska åtgärder som är tillgängliga enligt tillämplig lag.

 

6. Sub-paragraph (a) of the preceding paragraph shall not preclude the use of the aircraft object under arrangements designed to preserve the aircraft object and maintain it and its value.

 

6. Stycke (a) under föregående punkt ska inte utesluta att luftfartsobjektet nyttjas enligt avtal som träffats i syfte att bevara luftfartsobjektet, underhålla det och upprätthålla dess värde.

 

7. The insolvency administrator or the debtor, as applicable, may retain possession of the aircraft object where, by the time specified in paragraph 2, it has cured all defaults other than a default constituted by the opening of insolvency proceedings and has agreed to perform all future obligations under the agreement. A second waiting period shall not apply in respect of a default in the performance of such future obligations.

 

7. Insolvensförvaltaren eller, alltefter omständigheterna, gäldenären får behålla besittningsrätten till luftfartsobjektet om denne senast vid den tidpunkt som fastställs i punkt 2 har läkt alla andra avtalsbrott än de som består i att insolvensförfarande inletts och har förbundit sig att uppfylla alla framtida förpliktelser i enlighet med avtalet. En andra väntetid ska inte tillämpas om dessa framtida förpliktelser inte uppfylls.

 

8. With regard to the remedies in Article IX(1):

 

8. De åtgärder som avses i artikel IX(1):

 

a) they shall be made available by the registry authority and the administrative authorities in a Contracting State, as applicable, no later than five working days after the date on which the creditor notifies such authorities that it is entitled to procure those remedies in accordance with the Convention; and

 

a) ska göras tillgängliga av registreringsmyndigheten och, alltefter omständigheterna, de behöriga administrativa myndigheterna i den fördragsslutande staten, inom fem arbetsdagar efter den tidpunkt då borgenären har meddelat myndigheterna att borgenären har rätt att utverka åtgärderna i enlighet med Konventionen; och

 

b) the applicable authorities shall expeditiously co-operate with and assist the creditor in the exercise of such remedies in conformity with the applicable aviation safety laws and regulations.

 

b) de behöriga myndigheterna ska skyndsamt erbjuda borgenären samarbete och bistånd med genomförandet av åtgärderna i enlighet med de lagar och andra författningar som är tillämpliga när det gäller luftfartssäkerhet.

 

9. No exercise of remedies permitted by the Convention or this Protocol may be prevented or delayed after the date specified in paragraph 2.

 

9. Inga åtgärder som tillåts av Konventionen eller Protokollet, ska kunna förhindras eller försenas efter den tidpunkt som fastställs i punkt 2.

 

10. No obligations of the debtor under the agreement may be modified without the consent of the creditor.

 

10. Ingen av gäldenärens förpliktelser enligt avtalet får ändras utan borgenärens samtycke.

 

11. Nothing in the preceding paragraph shall be construed to affect the authority, if any, of the insolvency administrator under the applicable law to terminate the agreement.

 

11. Inget i den föregående punkten ska tolkas som att den inskränker insolvensförvaltarens eventuella befogenhet att enligt tillämplig lag säga upp avtalet.

 

12. No rights or interests, except for non-consensual rights or interests of a category covered by a declaration pursuant to Article 39(1), shall have priority in insolvency proceedings over registered interests.

 

12. Ingen rättighet och ingen säkerhetsrätt, med undantag av legala rättigheter eller säkerhetsrätter som tillhör en kategori som omfattas av en förklaring enligt artikel 39(1) i Konventionen, ska i samband med insolvensförfarandena ha företräde framför de säkerhetsrätter som har registrerats.

 

13. The Convention as modified by Article IX of this Protocol shall apply to the exercise of any remedies under this Article.

 

13. Konventionen, som den har modifierats genom artikel IX i det här Protokollet, ska tillämpas vid genomförandet av samtliga åtgärder i denna artikel.

 

Alternative B

 

Alternativ B

 

2. Upon the occurrence of an insolvency-related event, the insolvency administrator or the debtor, as applicable, upon the request of the creditor, shall give notice to the creditor within the time specified in a declaration of a Contracting State pursuant to Article XXX(3) whether it will:

 

2. När en insolvenssituation uppstår, ska insolvensförvaltaren eller, alltefter omständigheterna, gäldenären på begäran av borgenären, inom den tidsfrist som anges i en förklaring som avgetts av en fördragsslutande stat enligt artikel XXX(3), meddela borgenären om gäldenären:

 

a) cure all defaults other than a default constituted by the opening of insolvency proceedings and agree to perform all future obligations, under the agreement and related transaction documents; or

 

a) kommer att läka alla avtalsbrott, bortsett från det som består i att insolvensförfarandet inletts, och förbinda sig att uppfylla alla framtida förpliktelser i enlighet med avtalet och därtill hörande dokument; eller

 

b) give the creditor the opportunity to take possession of the aircraft object, in accordance with the applicable law.

 

b) kommer att möjliggöra för borgenären att ta luftfartsobjektet i besittning i enlighet med tillämplig lag.

 

3. The applicable law referred to in sub-paragraph (b) of the preceding paragraph may permit the court to require the taking of any additional step or the provision of any additional guarantee.

 

3. Enligt den lag som är tillämplig enligt stycket (b) i föregående punkt, får domstolen begära att kompletterande åtgärder ska vidtas eller att ytterligare säkerhetsrätt ska ställas.

 

4. The creditor shall provide evidence of its claims and proof that its international interest has been registered.

 

4. Borgenären ska styrka sin fordran och visa att registrering av den internationella säkerhetsrätten skett.

 

5. If the insolvency administrator or the debtor, as applicable, does not give notice in conformity with paragraph 2, or when the insolvency administrator or the debtor has declared that it will give the creditor the opportunity to take possession of the aircraft object but fails to do so, the court may permit the creditor to take possession of the aircraft object upon such terms as the court may order and may require the taking of any additional step or the provision of any additional guarantee.

 

5. Om insolvensförvaltaren eller, alltefter omständigheterna, gäldenären inte lämnar meddelande till borgenären i enlighet med punkt 2, eller om insolvensförvaltaren eller gäldenären har förklarat att borgenären kommer att kunna ta luftfartsobjektet i besittning men så inte sker, får domstolen låta borgenären ta luftfartsobjektet i besittning på de villkor som domstolen fastställer samt får domstolen kräva att kompletterande åtgärder ska vidtas eller ytterligare säkerhet ställas.

 

6. The aircraft object shall not be sold pending a decision by a court regarding the claim and the international interest.

 

6. Luftfartsobjektet får inte säljas så länge domstolen inte fattat beslut om fordran och den internationella säkerhetsrätten.

 

Article XII

 

Artikel XII

 

Insolvency assistance

 

Bistånd vid insolvens

 

1. This Article applies only where a Contracting State has made a declaration pursuant to Article XXX(1).

 

1. Denna artikel ska endast tillämpas om en fördragsslutande stat avgett en förklaring enligt artikel XXX(1).

 

2. The courts of a Contracting State in which an aircraft object is situated shall, in accordance with the law of the Contracting State, co-operate to the maximum extent possible with foreign courts and foreign insolvency administrators in carrying out the provisions of Article XI.

 

2. Domstolarna i en fördragsslutande stat i vilken luftfartsobjektet finns, ska i överensstämmelse med den fördragsslutande statens lag så långt det är möjligt samarbeta med de utländska domstolarna och utländska insolvensförvaltarna vid tillämpningen av bestämmelserna i artikel XI.

 

Article XIII

 

Artikel XIII

 

De-registration and export request authorisation

 

Fullmakt för avregistrering och export

 

1. This Article applies only where a Contracting State has made a declaration pursuant to Article XXX(1).

 

1. Denna artikel ska endast vara tillämplig om en fördragsslutande stat har avgett en förklaring enligt artikel XXX(1).

 

2. Where the debtor has issued an irrevocable de-registration and export request authorisation substantially in the form annexed to this Protocol and has submitted such authorisation for recordation to the registry authority, that authorisation shall be so recorded.

 

2. Om gäldenären har utfärdat en oåterkallelig fullmakt för avregistrering och export, vilken i allt väsentligt är följer bilagan till Protokollet, och har överlämnat fullmakten för registrering till registreringsmyndigheten, ska fullmakten registreras.

 

3. The person in whose favour the authorisation has been issued (the “authorised party”) or its certified designee shall be the sole person entitled to exercise the remedies specified in Article IX(1) and may do so only in accordance with the authorisation and applicable aviation safety laws and regulations. Such authorisation may not be revoked by the debtor without the consent in writing of the authorised party. The registry authority shall remove an authorisation from the registry at the request of the authorised party.

 

3. Den person för vilken fullmakten är utställd (den ”bemyndigade parten”) eller den person som den bemyndigande parten utser, ska vara den enda person som har rätt att vidta de åtgärder som anges i artikel IX(1) och får göra så endast i överensstämmelse med fullmakten och tillämpliga lagar och förordningar avseende luftfartssäkerhet. Gäldenären får inte återkalla fullmakten utan skriftligt samtycke från den bemyndigade parten. Registreringsmyndigheten ska, på begäran av den bemyndigade parten, ta bort en fullmakt som har införts i registret.

 

4. The registry authority and other administrative authorities in Contracting States shall expeditiously co-operate with and assist the authorised party in the exercise of the remedies specified in Article IX.

 

4. Registreringsmyndigheten och övriga administrativa myndigheter i de fördragsslutande staterna ska skyndsamt samarbeta med och ge stöd till den bemyndigade parten när denne vidtar åtgärder som anges i artikel IX.

 

Article XIV

 

Artikel XIV

 

Modification of priority provisions

 

Ändring av bestämmelser om prioritet

 

1. A buyer of an aircraft object under a registered sale acquires its interest in that object free from an interest subsequently registered and from an unregistered interest, even if the buyer has actual knowledge of the unregistered interest.

 

1. En köpare av ett luftfartsobjekt genom ett registrerat köp förvärvar rätten till det objektet fritt från en senare registrerad säkerhetsrätt och från en icke registrerad säkerhetsrätt, även om köparen har kännedom om den icke registrerade säkerhetsrätten.

 

2. A buyer of an aircraft object acquires its interest in that object subject to an interest registered at the time of its acquisition.

 

2. En köpare av ett luftfartsobjekt förvärvar rätten till det objektet med förbehåll för en säkerhetsrätt som var registrerad vid tidpunkten för förvärvet.

 

3. Ownership of or another right or interest in an aircraft engine shall not be affected by its installation on or removal from an aircraft.

 

3. Äganderätten till eller en annan rätt eller säkerhetsrätt i en flygmotor, ska inte påverkas av om motorn monteras i eller från ett luftfartyg.

 

4. Article 29(7) of the Convention applies to an item, other than an object, installed on an airframe, aircraft engine or helicopter.

 

4. Artikel 29(7) i Konventionen ska tillämpas på ett föremål, annat än ett objekt, som är monterat i ett flygplansskrov, en flygmotor eller en helikopter.

 

Article XV

 

Artikel XV

 

Modification of assignment provisions

 

Ändring av bestämmelserna om överlåtelser

 

Article 33(1) of the Convention applies as if the following were added immediately after sub-paragraph (b):

 

Artikel 33(1) i Konventionen ska tillämpas med följande tillägg omedelbart efter stycket (b):

 

“and (c) the debtor has consented in writing, whether or not the consent is given in advance of the assignment or identifies the assignee.”

 

”och c) gäldenären skriftligen har samtyckt, oavsett om samtycket har lämnats innan överlåtelsen ägde rum eller inte, och oavsett om förvärvaren är identifierad eller inte.”

 

Article XVI

 

Artikel XVI

 

Debtor provisions

 

Bestämmelser om gäldenären

 

1. In the absence of a default within the meaning of Article 11 of the Convention, the debtor shall be entitled to the quiet possession and use of the object in accordance with the agreement as against:

 

1. Så länge avtalsbrott enligt artikel 11 i Konventionen inte föreligger, har gäldenären rätt att förfoga över och använda egendomen i överensstämmelse med avtalsvillkoren, i förhållande till:

 

a) its creditor and the holder of any interest from which the debtor takes free pursuant to Article 29(4) of the Convention or, in the capacity of buyer, Article XIV(1) of this Protocol, unless and to the extent that the debtor has otherwise agreed; and

 

a) dess borgenärer och innehavaren av en säkerhetsrätt som gäldenären är fri från enligt artikel 29(4) i Konventionen, eller i egenskap av köpare, enligt artikel XIV(1) i det här Protokollet, om och i den utsträckning gäldenären inte har samtyckt till något annat; och

 

b) the holder of any interest to which the debtor’s right or interest is subject pursuant to Article 29(4) of the Convention or, in the capacity of buyer, Article XIV(2) of this Protocol, but only to the extent, if any, that such holder has agreed.

 

b) innehavaren av en säkerhetsrätt till vilken gäldenärens rätt är underordnad i enlighet med artikel 29(4) i Konventionen, eller i egenskap av köpare, enligt artikel XIV(2) i det här Protokollet, men endast i den utsträckning som innehavaren har samtyckt till detta.

 

2. Nothing in the Convention or this Protocol affects the liability of a creditor for any breach of the agreement under the applicable law in so far as that agreement relates to an aircraft object.

 

2. Inget i Konventionen eller det här Protokollet ska påverka borgenärens ansvar vid avtalsbrott enligt tillämplig lag, såvida det avtalet avser ett luftfartsobjekt.

 

Chapter III

 

Kapitel III

 

Registry provisions relating to international interests in aircraft objects

 

Bestämmelser om registrering av internationella säkerhetsrätter i luftfartsobjekt

 

Article XVII

 

Artikel XVII

 

The Supervisory Authority and the Registrar

 

Tillsynsmyndigheten och registratorn

 

1. The Supervisory Authority shall be the international entity designated by a Resolution adopted by the Diplomatic Conference to Adopt a Mobile Equipment Convention and an Aircraft Protocol.

 

1. Tillsynsmyndigheten ska vara det internationella organ som utses genom en resolution som antas av diplomatkonferensen sammankallad för antagande av en konvention om lösa saker och ett luftfartsprotokoll.

 

2. Where the international entity referred to in the preceding paragraph is not able and willing to act as Supervisory Authority, a Conference of Signatory and Contracting States shall be convened to designate another Supervisory Authority.

 

2. Om det internationella organ som avses i föregående punkt inte kan eller är berett att fungera som tillsynsmyndighet, ska en konferens mellan de undertecknande och fördragsslutande staterna sammankallas för att utse en annan tillsynsmyndighet.

 

3. The Supervisory Authority and its officers and employees shall enjoy such immunity from legal and administrative process as is provided under the rules applicable to them as an international entity or otherwise.

 

3. Tillsynsmyndigheten samt dess ledning och anställda ska åtnjuta sådan immunitet mot rättsliga och administrativa förfaranden, som ges enligt de bestämmelser som är tillämpliga på dem i egenskap av internationellt organ eller på annan grund.

 

4. The Supervisory Authority may establish a commission of experts, from among persons nominated by Signatory and Contracting States and having the necessary qualifications and experience, and entrust it with the task of assisting the Supervisory Authority in the discharge of its functions.

 

4. Tillsynsmyndigheten får inrätta en expertkommitté, vars ledamöter ska utses bland de personer som föreslagits av de undertecknande och fördragsslutande staterna, och som har erforderlig kompetens och erfarenhet, och ge denna i uppgift att bistå tillsynsmyndigheten i dess uppgifter.

 

5. The first Registrar shall operate the International Registry for a period of five years from the date of entry into force of this Protocol. Thereafter, the Registrar shall be appointed or reappointed at regular five-yearly intervals by the Supervisory Authority.

 

5. Den första registratorn ska sörja för driften av det internationella registret under en tid av fem år från det dag då det här Protokollet träder i kraft. Därefter ska tillsynsmyndigheten vart femte år utnämna en ny registrator eller förlänga den dåvarande registratorns mandat.

 

Article XVIII

 

Artikel XVIII

 

First regulations

 

Ett första regelverk

 

The first regulations shall be made by the Supervisory Authority so as to take effect upon the entry into force of this Protocol.

 

Det första regelverket ska upprättas av tillsynsmyndigheten med verkan från den dag då det här Protokollet träder i kraft.

 

Article XIX

 

Artikel XIX

 

Designated entry points

 

Utseende av kontaktpunkter

 

1. Subject to paragraph 2, a Contracting State may at any time designate an entity or entities in its territory as the entry point or entry points through which there shall or may be transmitted to the International Registry information required for registration other than registration of a notice of a national interest or a right or interest under Article 40 in either case arising under the laws of another State.

 

1. Med förbehåll för punkt 2 kan en fördragsslutande stat när som helst utse ett eller flera organ inom sitt territorium till kontaktpunkt eller kontaktpunkter, genom vilken eller vilka det ska eller får till det internationella registret överföras information som krävs för registrering, med undantag för registrering av ett meddelande om en nationell säkerhetsrätt eller om en rättighet eller säkerhetsrätt enligt artikel 40 på grundval av lagen i en annan stat.

 

2. A designation made under the preceding paragraph may permit, but not compel, use of a designated entry point or entry points for information required for registrations in respect of aircraft engines.

 

2. Vid utseende av kontaktpunkt enligt föregående punkt är det tillåtet, men inte obligatoriskt, att utse en eller flera kontaktpunkter för uppgifter gällande registrering av flygmotorer.

 

Article XX

 

Artikel XX

 

Additional modifications to Registry provisions

 

Ytterligare ändringar av bestämmelserna om registret

 

1. For the purposes of Article 19(6) of the Convention, the search criteria for an aircraft object shall be the name of its manufacturer, its manufacturer’s serial number and its model designation, supplemented as necessary to ensure uniqueness. Such supplementary information shall be specified in the regulations.

 

1. För tillämpningen av artikel 19(6) i Konventionen ska sökkriterierna för ett luftfartsobjekt vara tillverkarens namn och serienummer samt modellbeteckningen, tillsammans med de kompletterande uppgifter som behövs för identifiering. Sådana kompletterande uppgifter ska specificeras i regelverket.

 

2. For the purposes of Article 25(2) of the Convention and in the circumstances there described, the holder of a registered prospective international interest or a registered prospective assignment of an international interest or the person in whose favour a prospective sale has been registered shall take such steps as are within its power to procure the discharge of the registration no later than five working days after the receipt of the demand described in such paragraph.

 

2. För tillämpningen av artikel 25(2) i Konventionen och under de omständigheter som anges däri, ska innehavaren av en registrerad framtida internationell säkerhetsrätt eller av en registrerad framtida överlåtelse av en internationell säkerhetsrätt, eller den person för vilken en framtida försäljning har registrerats, vidta åtgärder för att upphäva registreringen senast fem arbetsdagar efter mottagandet av en framställan enligt punkten.

 

3. The fees referred to in Article 17(2)(h) of the Convention shall be determined so as to recover the reasonable costs of establishing, operating and regulating the International Registry and the reasonable costs of the Supervisory Authority associated with the performance of the functions, exercise of the powers, and discharge of the duties contemplated by Article 17(2) of the Convention.

 

3. Avgifterna som anges i artikel 17(2)(h) i Konventionen ska fastställas så att de täcker skäliga kostnader för inrättande, drift och reglering av det internationella registret och skäliga kostnader för tillsynsmyndighetens verksamhet vid utövandet av de åligganden som anges i artikel 17(2) i Konventionen.

 

4. The centralised functions of the International Registry shall be operated and administered by the Registrar on a twenty-four hour basis. The various entry points shall be operated at least during working hours in their respective territories.

 

4. De centrala funktionerna i det internationella registret ska styras och administreras dygnet runt av registratorn. De olika kontaktpunkterna ska vara aktiva minst under den kontorstid som tillämpas inom respektive territorium.

 

5. The amount of the insurance or financial guarantee referred to in Article 28(4) of the Convention shall, in respect of each event, not be less than the maximum value of an aircraft object as determined by the Supervisory Authority.

 

5. Försäkringsbeloppet eller den ekonomiska garantin som föreskrivs enligt artikel 28(4) i Konventionen ska, för varje skadehändelse, inte understiga det högsta värdet av ett luftfartsobjekt, så som det har fastställts av tillsynsmyndigheten.

 

6. Nothing in the Convention shall preclude the Registrar from procuring insurance or a financial guarantee covering events for which the Registrar is not liable under Article 28 of the Convention.

 

6. Inget i Konventionen ska hindra registratorn från att kan teckna försäkring eller garanti till täckande av sådana skadehändelser för vilka registratorn inte är ansvarig enligt artikel 28 i Konventionen.

 

Chapter IV

 

Kapitel IV

 

Jurisdiction

 

Jurisdiktion

 

Article XXI

 

Artikel XXI

 

Modification of jurisdiction provisions

 

Ändring av bestämmelserna om jurisdiktion

 

For the purposes of Article 43 of the Convention and subject to Article 42 of the Convention, a court of a Contracting State also has jurisdiction where the object is a helicopter, or an airframe pertaining to an aircraft, for which that State is the State of registry.

 

För tillämpningen av artikel 43 i Konventionen och med förbehåll för artikel 42 i Konventionen, har en domstol i en fördragsslutande stat också jurisdiktion om objektet är en helikopter eller ett luftfartygsskrov tillhörande ett luftfartyg, där staten är registreringsstat.

 

Article XXII

 

Artikel XXII

 

Waivers of sovereign immunity

 

Dispensklausul om immunitet

 

1. Subject to paragraph 2, a waiver of sovereign immunity from jurisdiction of the courts specified in Article 42 or Article 43 of the Convention or relating to enforcement of rights and interests relating to an aircraft object under the Convention shall be binding and, if the other conditions to such jurisdiction or enforcement have been satisfied, shall be effective to confer jurisdiction and permit enforcement, as the case may be.

 

1. Med förbehåll för punkt 2 ska en dispensklausul om immunitet mot rättsliga förfaranden gentemot domstolarna som anges i artikel 42 eller artikel 43 i Konventionen, eller i fråga om verkställighet av rättigheter och säkerhetsrätter avseende ett luftfartsobjekt enligt Konventionen, vara bindande och, om övriga villkor för jurisdiktion och verkställighet är uppfyllda, medföra jurisdiktion och tillåta verkställighet beroende på omständigheterna.

 

2. A waiver under the preceding paragraph must be in writing and contain a description of the aircraft object.

 

2. En dispensklausul enligt föregående punkt måste vara skriftlig och innehålla en beskrivning av luftfartsobjektet.

 

Chapter V

 

Kapitel V

 

Relationship with other conventions

 

Förhållande till andra konventioner

 

Article XXIII

 

Artikel XXIII

 

Relationship with theConvention on the International Recognition of Rights in Aircraft

 

Förhållande till Konventionen rörande internationellt erkännande av rätt till luftfartyg

 

The Convention shall, for a Contracting State that is a party to the Convention on the International Recognition of Rights in Aircraft, signed at Geneva on 19 June 1948, supersede that Convention as it relates to aircraft, as defined in this Protocol, and to aircraft objects. However, with respect to rights or interests not covered or affected by the present Convention, the Geneva Convention shall not be superseded.

 

Konventionen har, för en fördragsslutande stat som är part till Konventionen rörande internationellt erkännande av rätt till luftfartyg, undertecknad i Genève den 19 juni 1948, företräde i förhållande till sistnämnda konvention, i den utsträckning det rör luftfartyg, enligt definitionen i det här Protokollet, och luftfartsobjektet. Vad gäller rättigheter eller säkerhetsrätter som inte omfattas av eller berörs av Konventionen, har inte Konventionen företräde framför Genèvekonventionen.

 

Article XXIV

 

Artikel XXIV

 

Relationship with theConvention for the Unification of Certain Rules Relating to the Precautionary Attachment of Aircraft

 

Förhållande till Konventionen rörande fastställande av vissa gemensamma bestämmelser i fråga om kvarstad å luftfartyg

 

1. The Convention shall, for a Contracting State that is a Party to the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to the Precautionary Attachment of Aircraft, signed at Rome on 29 May 1933, supersede that Convention as it relates to aircraft, as defined in this Protocol.

 

1. Konventionen har, för en fördragsslutande stat som är part till Konventionen rörande fastställande av vissa gemensamma bestämmelser i fråga om kvarstad å luftfartyg, undertecknad i Rom den 29 maj 1933, företräde i förhållande till sistnämnda konvention, i den utsträckning det rör luftfartyg enligt definitionen i det här Protokollet.

 

2. A Contracting State Party to the above Convention may declare, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to this Protocol, that it will not apply this Article.

 

2. En fördragsslutande stat som är part i Konvention får vid ratificeringen, godtagandet eller godkännandet av det här Protokollet, eller vid anslutningen till detsamma, förklara att staten inte ska tillämpa denna artikel.

 

Article XXV

 

Artikel XXV

 

Relationship with theUNIDROIT Convention on International Financial Leasing

 

Förhållande till Unidroits Konvention om internationell finansiell leasing

 

The Convention shall supersede the UNIDROIT Convention on International Financial Leasing, signed at Ottawa on 28 May 1988, as it relates to aircraft objects.

 

Konventionen har företräde framför Unidroits Konvention om internationell finansiell leasing, undertecknad i Ottawa den 28 maj 1988, i den utsträckning det den konventionen är tillämplig på luftfartsobjekt.

 

Chapter VI

 

Kapitel VI

 

Final provisions

 

Slutbestämmelser

 

Article XXVI

 

Artikel XXVI

 

Signature, ratification, acceptance, approval or accession

 

Undertecknande, ratifikation, godtagande, godkännande eller anslutning

 

1. This Protocol shall be open for signature in Cape Town on 16 November 2001 by States participating in the Diplomatic Conference to Adopt a Mobile Equipment Convention and an Aircraft Protocol held at Cape Town from 29 October to 16 November 2001. After 16 November 2001, this Protocol shall be open to all States for signature at the Headquarters of the International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) in Rome until it enters into force in accordance with Article XXVIII.

 

1. Det här Protokollet är öppet för undertecknande i Kapstaden den 16 november 2001 för stater som deltar i diplomatkonferensen i Kapstaden den 29 oktober till den 16 november 2001 för antagande av en konvention avseende lösa saker och ett luftfartsprotokoll. Efter den 16 november 2001 ska det här Protokollet vara öppet för undertecknande av alla stater vid sätet för Internationella institutet för harmonisering av privaträtten (Unidroit) i Rom tills det träder i kraft i enlighet med artikel XXVIII.

 

2. This Protocol shall be subject to ratification, acceptance or approval by States which have signed it.

 

2. Det här Protokollet ska ratificeras, godtas eller godkännas av de stater som har undertecknat det.

 

3. Any State which does not sign this Protocol may accede to it at any time.

 

3. En stat som inte undertecknar Protokollet får när som helst därefter ansluta sig till det.

 

4. Ratification, acceptance, approval or accession is effected by the deposit of a formal instrument to that effect with the Depositary.

 

4. Ratifikation, godtagande, godkännande eller anslutning sker genom deponering av ett formellt instrument härom hos depositarien.

 

5. A State may not become a Party to this Protocol unless it is or becomes also a Party to the Convention.

 

5. En stat får inte bli part till det här Protokollet om det inte också är eller blir part till Konventionen.

 

Article XXVII

 

Artikel XXVII

 

Regional Economic Integration Organisations

 

Regionala organisationer för ekonomisk integration

 

1. A Regional Economic Integration Organisation which is constituted by sovereign States and has competence over certain matters governed by this Protocol may similarly sign, accept, approve or accede to this Protocol. The Regional Economic Integration Organisation shall in that case have the rights and obligations of a Contracting State, to the extent that that Organisation has competence over matters governed by this Protocol. Where the number of Contracting States is relevant in this Protocol, the Regional Economic Integration Organisation shall not count as a Contracting State in addition to its Member States which are Contracting States.

 

1. En regional organisation för ekonomisk integration som utgörs av suveräna stater och har kompetens inom vissa områden som omfattas av det här Protokollet får på samma sätt underteckna, godta och godkänna Protokollet eller ansluta sig till det. Den regionala organisationen för ekonomiskt integration ska då ha samma rättigheter och skyldigheter som en fördragsslutande stat, i den mån organisationen har kompetens på områden som omfattas av Protokollet. I de fall antalet fördragsslutande stater är relevant i det här Protokollet, ska den regionala organisationen för ekonomisk integration inte räknas som en fördragsslutande stat utöver de medlemsstater som är fördragsslutande stater.

 

2. The Regional Economic Integration Organisation shall, at the time of signature, acceptance, approval or accession, make a declaration to the Depositary specifying the matters governed by this Protocol in respect of which competence has been transferred to that Organisation by its Member States. The Regional Economic Integration Organisation shall promptly notify the Depositary of any changes to the distribution of competence, including new transfers of competence, specified in the declaration under this paragraph.

 

2. undertecknandet, godtagandet, godkännandet eller anslutningen ska den regionala organisationen för ekonomisk integration för depositarien avge en förklaring med angivandet av där de områden som omfattas av Protokollet, för vilka medlemsstaterna har överfört sin kompetens till organisationen. Den regionala organisationen ska utan dröjsmål underrätta depositarien om ändringar i den kompetensfördelning, inklusive ny kompetens som överförts, som anges i förklaringen.

 

3. Any reference to a “Contracting State” or “Contracting States” or “State Party” or “States Parties” in this Protocol applies equally to a Regional Economic Integration Organisation where the context so requires.

 

3. Varje hänvisning till ”fördragsslutande stat” eller ”fördragsslutande stater” eller ”stat som är part” eller ”stater som är parter” i det här Protokollet ska gälla på samma sätt för en regional organisation för ekonomisk integration, när sammanhanget så kräver.

 

Article XXVIII

 

Artikel XXVIII

 

Entry into force

 

Ikraftträdande

 

1. This Protocol enters into force on the first day of the month following the expiration of three months after the date of the deposit of the eighth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, between the States which have deposited such instruments.

 

1. Det här Protokollet träder i kraft den första dagen i den månad som följer efter det att tre månader förflutit efter den dag, då det åttonde ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrumentet deponerats, mellan de stater som har deponerat sådana instrument.

 

2. For other States this Protocol enters into force on the first day of the month following the expiration of three months after the date of the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

 

2. För andra stater träder det här Protokollet i kraft den första dagen i den månad som följer efter det att tre månader förflutit efter den dag då statens ratifikations-, godtagande-godkännande- eller anslutningsinstrumentet deponerades.

 

Article XXIX

 

Artikel XXIX

 

Territorial units

 

Territoriella områden

 

1. If a Contracting State has territorial units in which different systems of law are applicable in relation to the matters dealt with in this Protocol, it may, at the time of ratification, acceptance, approval or accession, declare that this Protocol is to extend to all its territorial units or only to one or more of them and may modify its declaration by submitting another declaration at any time.

 

1. Om en fördragsslutande stat har territoriella områden i vilka olika rättssystem tillämpas på områden som regleras i det här Protokollet, får det vid ratifikationen, godtagandet, godkännandet eller anslutningen förklara att det här Protokollet ska tillämpas i alla dess territoriella områden eller endast i någon eller några av dessa, och staten får när som helst ändra förklaringen genom att avge en ny förklaring.

 

2. Any such declaration shall state expressly the territorial units to which this Protocol applies.

 

2. I en sådan förklaring ska uttryckligen anges inom vilka territoriella områden Protokollet ska tillämpas.

 

3. If a Contracting State has not made any declaration under paragraph 1, this Protocol shall apply to all territorial units of that State.

 

3. Om en fördragsslutande stat inte har avgett någon förklaring enligt punkt 1, ska det här Protokollet tillämpas på alla territoriella områden i den staten.

 

4. Where a Contracting State extends this Protocol to one or more of its territorial units, declarations permitted under this Protocol may be made in respect of each such territorial unit, and the declarations made in respect of one territorial unit may be different from those made in respect of another territorial unit.

 

4. Om en fördragsslutande stat utsträcker tillämpningen av Protokollet till att omfatta en eller flera av sina territoriella områden, får de förklaringar som tillåts enligt Protokollet avges i fråga om var och en av dessa territoriella områden och de avgivna förklaringarna kan ha olika lydelser för olika territoriella områden.

 

5. If by virtue of a declaration under paragraph 1, this Protocol extends to one or more territorial units of a Contracting State:

 

5. Om Protokollet enligt en förklaring som avgivits enligt punkt 1 ska tillämpas på en eller flera territoriella områden i en fördragsslutande stat:

 

a) the debtor is considered to be situated in a Contracting State only if it is incorporated or formed under a law in force in a territorial unit to which the Convention and this Protocol apply or if it has its registered office or statutory seat, centre of administration, place of business or habitual residence in a territorial unit to which the Convention and this Protocol apply;

 

a) ska gäldenären anses finnas i en fördragsslutande stat endast om gäldenären har bildats enligt en lag som är i kraft i ett territoriellt område på vilken Konventionen och Protokollet ska tillämpas, eller har sitt säte, huvudkontor, driftställe eller hemvist i ett territoriellt område där Konventionen och det här Protokollet är tillämpligt,

 

b) any reference to the location of the object in a Contracting State refers to the location of the object in a territorial unit to which the Convention and this Protocol apply; and

 

b) ska varje hänvisning till var objektet befinner sig i en fördragsslutande stat avse var objektet befinner sig i ett territoriellt område där Konventionen och det här Protokollet är tillämpligt; och

 

c) any reference to the administrative authorities in that Contracting State shall be construed as referring to the administrative authorities having jurisdiction in a territorial unit to which the Convention and this Protocol apply and any reference to the national register or to the registry authority in that Contracting State shall be construed as referring to the aircraft register in force or to the registry authority having jurisdiction in the territorial unit or units to which the Convention and this Protocol apply.

 

c) ska varje hänvisning till administrativa myndigheter i den fördragsslutande stat uppfattas som de behöriga administrativa myndigheterna i ett territoriellt område där Konventionen och det här Protokollet ska tillämpas, och varje hänvisning till det nationella registret eller registermyndigheten i denna fördragsslutande stat ska uppfattas som luftfartygsregistret eller registermyndigheten i det territoriella området eller de territoriella områden där Konventionen och det här Protokollet är tillämpligt.

 

Article XXX

 

Artikel XXX

 

Declarations relating to certain provisions

 

Förklaringar som rör vissa bestämmelser

 

1. A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to this Protocol, declare that it will apply any one or more of Articles VIII, XII and XIII of this Protocol.

 

1. En fördragsslutande stat får vid ratifikationen, godtagandet eller godkännandet av det här Protokollet eller anslutningen till detta, förklara att staten kommer att tillämpa en eller flera av artiklarna VIII, XII och XIII i det här Protokollet.

 

2. A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to this Protocol, declare that it will apply Article X of this Protocol, wholly or in part. If it so declares with respect to Article X(2), it shall specify the time-period required thereby.

 

2. En fördragsslutande stat får vid ratifikationen, godtagandet eller godkännandet av Protokollet eller anslutningen till detta förklara att staten helt eller delvis kommer att tillämpa artikel X i det här Protokollet. Om staten avger denna förklaring ska staten med avseende artikel X(2) ange vilken tidsfrist som föreskrivs.

 

3. A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to this Protocol, declare that it will apply the entirety of Alternative A, or the entirety of Alternative B of Article XI and, if so, shall specify the types of insolvency proceeding, if any, to which it will apply Alternative A and the types of insolvency proceeding, if any, to which it will apply Alternative B. A Contracting State making a declaration pursuant to this paragraph shall specify the time-period required by Article XI.

 

3. En fördragsslutande stat får vid ratifikationen, godtagandet eller godkännandet av Protokollet eller anslutningen till detta förklara att den kommer att tillämpa alternativ A eller alternativ B i artikel XI i sin helhet och ska, i så fall, ange för vilka, om några, typer av insolvensförfaranden som den kommer att tillämpa alternativ A och för vilka, om några typer av insolvensförfaranden som den kommer att tillämpa alternativ B. En fördragsslutande stat som avger en förklaring enligt denna punkt ska specificera den tidsfrist som föreskrivs i artikel XI.

 

4. The courts of Contracting States shall apply Article XI in conformity with the declaration made by the Contracting State which is the primary insolvency jurisdiction.

 

4. Domstolarna i de fördragsslutande staterna ska tillämpa artikel XI i enlighet med den förklaring som har avgetts av den fördragsslutande stat som har primär jurisdiktion för insolvensförfaranden.

 

5. A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to this Protocol, declare that it will not apply the provisions of Article XXI, wholly or in part. The declaration shall specify under which conditions the relevant Article will be applied, in case it will be applied partly, or otherwise which other forms of interim relief will be applied.

 

5. En fördragsslutande stat får vid ratifikationen, godtagandet eller godkännandet av Protokollet eller anslutningen till detta förklara att den helt eller delvis inte kommer att tillämpa artikel XXI. I förklaringen ska anges under vilka förhållanden den relevanta artikeln kommer att tillämpas, om den skulle tillämpas endast delvis, eller vilka andra preliminära åtgärder som kommer att tillämpas.

 

Article XXXI

 

Artikel XXXI

 

Declarations under the Convention

 

Förklaringar enligt Konventionen

 

Declarations made under the Convention, including those made under Articles 39, 40, 50, 53, 54, 55, 57, 58 and 60 of the Convention, shall be deemed to have also been made under this Protocol unless stated otherwise.

 

De förklaringar som avgetts enligt Konventionen, omfattande de som avgetts enligt artiklarna 39, 40, 50, 53, 54, 55, 57, 58 och 60 i Konventionen, ska också anses ha avgetts enligt Protokollet, om inte annat anges.

 

Article XXXII

 

Artikel XXXII

 

Reservations and declarations

 

Reservationer och förklaringar

 

1. No reservations may be made to this Protocol but declarations authorised by Articles XXIV, XXIX, XXX, XXXI, XXXIII and XXXIV may be made in accordance with these provisions.

 

1. Ingen reservation får göras mot det här Protokollet, men förklaringar som är tillåtna enligt artiklarna XXIV, XXIX, XXX, XXXI, XXXIII och XXXIV får avges i enlighet med dessa bestämmelser.

 

2. Any declaration or subsequent declaration or any withdrawal of a declaration made under this Protocol shall be notified in writing to the Depositary.

 

2. Alla förklaringar eller efterföljande förklaringar eller alla återkallanden av förklaringar som gjorts enligt det här Protokollet ska anmälas skriftligen till depositarien.

 

Article XXXIII

 

Artikel XXXIII

 

Subsequent declarations

 

Efterföljande förklaringar

 

1. A State Party may make a subsequent declaration, other than a declaration made in accordance with Article XXXI under Article 60 of the Convention, at any time after the date on which this Protocol has entered into force for it, by notifying the Depositary to that effect.

 

1. En stat som är part får avge en efterföljande förklaring, med undantag av förklaringar som får avges i enlighet med artikel XXXI enligt artikel 60 i Konventionen, när som helst från och med dagen för det här Protokollets ikraftträdande i förhållande till staten, genom en anmälan därom till depositarien.

 

2. Any such subsequent declaration shall take effect on the first day of the month following the expiration of six months after the date of receipt of the notification by the Depositary. Where a longer period for that declaration to take effect is specified in the notification, it shall take effect upon the expiration of such longer period after receipt of the notification by the Depositary.

 

2. Varje sådan efterföljande förklaring får verkan den första dagen i den månad som följer efter det att sex månader förflutit från och med den dag då depositarien mottog anmälan. Om det i anmälan anges att förklaringen ska få verkan först efter en längre tid, ska förklaringen få verkan när den tid som angetts har förflutit efter det att depositarien mottog anmälan.

 

3. Notwithstanding the previous paragraphs, this Protocol shall continue to apply, as if no such subsequent declarations had been made, in respect of all rights and interests arising prior to the effective date of any such subsequent declaration.

 

3. Trots föregående stycken ska det här Protokollet fortsätta att tillämpas som om en sådan efterföljande förklaring inte har avgetts i fråga om alla rättigheter och säkerhetsrätter som uppkommit före den dag då en sådan efterföljande förklaring fick verkan.

 

Article XXXIV

 

Artikel XXXIV

 

Withdrawal of declarations

 

Återkallande av förklaringar

 

1. Any State Party having made a declaration under this Protocol, other than a declaration made in accordance with Article XXXI under Article 60 of the Convention, may withdraw it at any time by notifying the Depositary. Such withdrawal is to take effect on the first day of the month following the expiration of six months after the date of receipt of the notification by the Depositary.

 

1. Varje stat som är part och har avgett en förklaring enligt det här Protokollet får, med undantag för en förklaring som avgetts i överensstämmelse med artikel XXXI enligt artikel 60 i Konventionen, när som helst återkalla förklaringen genom en anmälan därom till depositarien. Ett sådant återkallande får verkan den första dagen i den månad som följer efter det att sex månader har förflutit från den dag då depositarien mottog anmälan.

 

2. Notwithstanding the previous paragraph, this Protocol shall continue to apply, as if no such withdrawal of declaration had been made, in respect of all rights and interests arising prior to the effective date of any such withdrawal.

 

2. Trots föregående stycke ska det här Protokollet fortsätta att tillämpas som om ingen återkallelse av förklaringen hade gjorts, i fråga om alla rättigheter och säkerhetsrätt som uppkommit före den dag då återkallandet fick verkan.

 

Article XXXV

 

Artikel XXXV

 

Denunciations

 

Uppsägning

 

1. Any State Party may denounce this Protocol by notification in writing to the Depositary.

 

1. Varje stat som är part får säga upp det här Protokollet genom skriftlig anmälan till depositarien.

 

2. Any such denunciation shall take effect on the first day of the month following the expiration of twelve months after the date of receipt of the notification by the Depositary.

 

2. En sådan uppsägning får verkan den första dagen i den månad som följer efter det att tolv månader förflutit från den dag då depositarien mottog anmälan.

 

3. Notwithstanding the previous paragraphs, this Protocol shall continue to apply, as if no such denunciation had been made, in respect of all rights and interests arising prior to the effective date of any such denunciation.

 

3. Trots föregående stycken ska det här Protokollet fortsätta att tillämpas, som om en sådan uppsägning inte har skett, i fråga om alla rättigheter och säkerhetsrätter som uppkommit före den dag då uppsägningen fick verkan.

 

Article XXXVI

 

Artikel XXXVI

 

Review Conferences, amendments and related matters

 

Konferenser för utvärdering, ändringar och därtill hörande frågor

 

1. The Depositary, in consultation with the Supervisory Authority, shall prepare reports yearly, or at such other time as the circumstances may require, for the States Parties as to the manner in which the international regime established in the Convention as amended by this Protocol has operated in practice. In preparing such reports, the Depositary shall take into account the reports of the Supervisory Authority concerning the functioning of the international registration system.

 

1. I samråd med tillsynsmyndigheten ska depositarien varje år, eller vid annat tillfälle om omständigheterna kräver, utarbeta rapporter riktade till de stater som är parter om hur den internationella ordning som inrättats i Konventionen, i dess enligt Protokollet ändrade lydelse, fungerar i praktiken. Depositarien ska utarbeta rapporterna med beaktande av tillsynsmyndighetens rapporter om driften av det internationella registreringssystemet.

 

2. At the request of not less than twenty-five per cent of the States Parties, Review Conferences of the States Parties shall be convened from time to time by the Depositary, in consultation with the Supervisory Authority, to consider:

 

2. På begäran av minst tjugofem procent av de stater som är parter, ska depositarien i samråd med tillsynsmyndigheten anordna återkommande utvärderingskonferenser för genomgång av:

 

a) the practical operation of the Convention as amended by this Protocol and its effectiveness in facilitating the asset-based financing and leasing of the objects covered by its terms;

 

a) hur Konventionen, i dess enligt Protokollet ändrade lydelse, tillämpas i praktiken och i vilken grad finansiering mot säkerhetsrätt i tillgångar och finansiell leasing av egendom som faller inom tillämpningsområdet faktiskt underlättas genom Konventionen;

 

b) the judicial interpretation given to, and the application made of the terms of this Protocol and the regulations;

 

b) hur bestämmelserna i Protokollet och i regelverket tolkas och tillämpas;

 

c) the functioning of the international registration system, the performance of the Registrar and its oversight by the Supervisory Authority, taking into account the reports of the Supervisory Authority; and

 

c) hur det internationella inskrivningsregistrets, registratorns verksamhet och tillsynsmyndighetens tillsyn över registratorn fungerar, på grundval av tillsynsmyndighetens rapporter; och

 

d) whether any modifications to this Protocol or the arrangements relating to the International Registry are desirable.

 

d) huruvida Protokollet eller bestämmelserna om det internationella registret bör justeras.

 

3. Any amendment to this Protocol shall be approved by at least a two-thirds majority of States Parties participating in the Conference referred to in the preceding paragraph and shall then enter into force in respect of States which have ratified, accepted or approved such amendment when it has been ratified, accepted or approved by eight States in accordance with the provisions of Article XXVIII relating to its entry into force.

 

3. Varje ändring av Protokollet måste godkännas med minst två tredjedels majoritet av de stater som är parter och som deltar vid konferensen enligt föregående stycke, och ändringen träder sedan i kraft i förhållande till de stater som har ratificerat, godtagit eller godkänt ändringen, efter det att den ratificerats, godtagits eller godkänts av åtta stater i enlighet med bestämmelserna i artikel XXVIII om Protokollets ikraftträdande.

 

Article XXXVII

 

Artikel XXXVII

 

Depositary and its functions

 

Depositarien och dennes uppgifter

 

1. Instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT), which is hereby designated the Depositary.

 

1. Ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrument ska deponeras vid Internationella institutet för harmonisering av privaträtten (Unidroit), nedan kallad depositarien.

 

2. The Depositary shall:

 

2. Depositarien ska

 

a) inform all Contracting States of:

 

a) underrätta alla fördragsslutande stater:

 

(i) each new signature or deposit of an instrument of ratification, acceptance, approval or accession, together with the date thereof;

 

(i) om varje nytt undertecknande eller deponering av ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrument och om datum för detta undertecknande eller denna deponering;

 

(ii) the date of entry into force of this Protocol;

 

(ii) om datumet för Protokollets ikraftträdande;

 

(iii) each declaration made in accordance with this Protocol, together with the date thereof;

 

(iii) om varje förklaring som avges enligt Protokollet samt om datum för förklaringen;

 

(iv) the withdrawal or amendment of any declaration, together with the date thereof; and

 

(iv) om varje återkallande eller ändring av förklaringar, samt om datum för sådant återkallande eller sådan ändring; och

 

(v) the notification of any denunciation of this Protocol together with the date thereof and the date on which it takes effect;

 

(v) om varje anmälan om uppsägning av Protokollet samt om datum för uppsägning och om den dag uppsägningen får verkan;

 

b) transmit certified true copies of this Protocol to all Contracting States;

 

b) överlämna bestyrkta avskrifter av det här Protokollet till alla fördragsslutande stater;

 

c) provide the Supervisory Authority and the Registrar with a copy of each instrument of ratification, acceptance, approval or accession, together with the date of deposit thereof, of each declaration or withdrawal or amendment of a declaration and of each notification of denunciation, together with the date of notification thereof, so that the information contained therein is easily and fully available; and

 

c) förse tillsynsmyndigheten och registratorn med en kopia av varje ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrument, tillsammans med datum för deponering av instrumenten, samt kopior av vare förklaring, eller återkallande eller ändring av en förklaring samt om anmälningar om uppsägning, tillsammans med datum för anmälan, så att uppgifterna är fullständiga och lättillgängliga; och

 

d) perform such other functions customary for depositaries.

 

d) utföra de övriga uppgifter som normalt åligger depositarier.

 

Annex

 

Bilaga

 

FORM OF IRREVOCABLE DE-REGISTRATION AND EXPORT REQUEST AUTHORISATION

 

FORMULÄR AVSEENDE OÅTERKALLELIG FULLMAKT FÖR AVREGISTRERING OCH EXPORT

 

Annex referred to in Article XIII

 

Bilaga som avses i artikel XIII

 

[Insert Date]

 

[datumuppgift]

 

To: [Insert Name of Registry Authority]

 

Adressat: [uppgift om registreringsmyndighetens namn]

 

Re: Irrevocable De-Registration and Export Request Authorisation

 

Ärende: Oåterkalleligt fullmakt för avregistrering och export

 

The undersigned is the registered [operator] [owner]1) of the [insert the airframe/ helicopter manufacturer name and model number] bearing manufacturers serial number [insert manufacturer’s serial number] and registration [number] [mark] [insert registration number/ mark] (together with all installed, incorporated or attached accessories, parts and equipment, the “aircraft”).

1)

Select the term that reflects the relevant nationality registration criterion.

 

Undertecknad är den registrerade [operatören] [ägaren] av [ange namnet på tillverkaren och luftfartygs-/helikopterskrovmodellen], som har tillverkarens serienummer [ange nummer] och är registrerat som [registreringsnummer] [beteckning] [ange registreringsnummer/beteckning] (och tillbehör, delar och utrustningar, som är installerade, inbyggda eller fastsatta i detta, nedan kallat luftfartyget).

 

This instrument is an irrevocable de-registration and export request authorisation issued by the undersigned in favour of [insert name of creditor] (“the authorised party”) under the authority of Article XIII of the Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters specific to Aircraft Equipment. In accordance with that Article, the undersigned hereby requests:

 

Detta instrument utgör en oåterkalleligt fullmakt för avregistrering och export, utställt av undertecknad till [ange borgenär] (nedan kallad den bemyndigade parten) i överensstämmelse med artikel XIII i protokollet om frågor som särskilt rör luftfartygsutrustning till konventionen om internationell säkerhetsrätt till flyttbar egendom. Undertecknad begär i överensstämmelse med ovannämnda artikel om

 

(i) recognition that the authorised party or the person it certifies as its designee is the sole person entitled to:

 

(i) att den bemyndigade parten eller person som denne utser för ändamålet, ska erkännas som den enda person som är bemyndigad att

 

a) procure the de-registration of the aircraft from the [insert name of aircraft register] maintained by the [insert name of registry authority] for the purposes of Chapter III of the Convention on International Civil Aviation, signed at Chicago, on 7 December 1944, and

 

a) avregistrera luftfartyget i [ange luftfartygsregister], som förs av [ange registermyndighet] i enlighet med kapitel III i Konventionen om Internationell Civil Luftfart, undertecknad i Chicago den 7 december 1944, och

 

b) procure the export and physical transfer of the aircraft from [insert name of country]; and

 

b) låta exportera och fysiskt överföra luftfartyget [från] [ange landet],

 

(ii) confirmation that the authorised party or the person it certifies as its designee may take the action specified in clause (i) above on written demand without the consent of the undersigned and that, upon such demand, the authorities in [insert name of country] shall co-operate with the authorised party with a view to the speedy completion of such action.

 

(ii) att det bekräftas att den bemyndigade parten eller person som denne utser för ändamålet får vidta de åtgärder som anges i led i) ovan efter skriftlig framställan och utan undertecknades samtycke och att myndigheterna i [ange landet] vid mottagandet av framställan samarbetar med den bemyndigade parten för att åtgärderna i fråga skyndsamt ska kunna verkställas.

 

The rights in favour of the authorised party established by this instrument may not be revoked by the undersigned without the written consent of the authorised party.

 

De rättigheter som genom denna handling ges den bemyndigade parten kan inte återkallas av undertecknad utan den bemyndigade partens skriftliga samtycke.

 

Please acknowledge your agreement to this request and its terms by appropriate notation in the space provided below and lodging this instrument in [insert name of registry authority].

 

Ni ombeds tillkännage att ni godtar denna fullmakt genom att på lämpligt sätt fylla i uppgifterna nedan i detta dokument samt deponera den hos [ange registermyndighet].

 

[insert name of operator/owner]

 

[operatörens/ägarens namn]

 

———

 

———

 

Agreed to and lodged this [insert date]

 

Godkänt och deponerat den [ange datum]

 

By: [insert name of signatory]

 

av: [namn och titel]

 

Its: [insert title of signatory]

 
 

———

 

———

 

[insert relevant notational details]

 

[nödvändiga anmärkningar]

 

Bilaga 3

SFS 2018:475

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:860

1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

(Lagen 2015:860 träder enl. F 2015:869 i kraft d. 1 april 2016.)

2. Bestämmelserna i 8 § tillämpas inte i insolvenssituationer som har uppkommit före ikraftträdandet.

SFS 2015:869

(Utkom d. 18 dec. 2015.)

SFS 2018:475

1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

2. De nya bestämmelserna i 8 § tillämpas inte i insolvenssituationer som har uppkommit före ikraftträdandet.