Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:16

Utkom från trycket den 2 februari 2016
Förordning om ändring i förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder;
utfärdad den 21 januari 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

dels att 1 kap. 1, 6, 11, 12, 20, 22, 25, 27, 30, 32 och 34 §§, 2 kap. 5 och 6 §§, 3 kap. 1 §, 4 kap. 5 §, 5 kap. 2 §, 6 kap. 11 och 13 §§, 7 kap. 1 och 2 §§, 8 kap. 28, 30 och 31 §§, 9 kap. 4 §, 10 kap. 3, 5 och 6 §§, 12 kap. 1 §, rubrikerna närmast före 1 kap. 11 § och 6 kap. 13 §, bilaga 1 och 2 och punkt 6 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny bilaga, bilaga 4, av följande lydelse.

Denna förordning är meddelad med stöd av

  • 2 § lagen (1994:1708) om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden i fråga om 1 kap. 28 och 29 §§,

  • 6 § lagen (1994:1708) om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden i fråga om 1 kap. 40 §,

  • 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Stöd får lämnas som ekonomiskt bidrag i den mån det finns medel.

Den myndighet som beslutar om stöd ska när det gäller stöd enligt 3–7 kap., 8 kap. 32 § och 12 kap. prioritera ansökningarna om stöd enligt ett urvalsförfarande och urvalskriterier som fastställs av Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) i de handlingsplaner som avses i 15 §.

Förvaltningen av fondmedel och anmälan om brister

Länsstyrelserna, Sametinget, Skogsstyrelsen och Tillväxtverket ska uppfylla sina åtaganden i enlighet med gällande bestämmelser så att förvaltningen av fondmedel är effektiv.

Jordbruksverket ska ge länsstyrelserna, Sametinget, Skogsstyrelsen och Tillväxtverket stöd att uppfylla sina åtaganden i enlighet med gällande bestämmelser så att förvaltningen av fondmedel är effektiv.

Om myndigheterna inte uppfyller kraven enligt första stycket, eller i övrigt inte fullgör sina uppgifter enligt denna förordning och därmed riskerar fondens medel, ska Jordbruksverket anmäla bristerna till regeringen.

Jordbruksverket, länsstyrelserna, Sametinget, Skogsstyrelsen och Tillväxtverket ska säkerställa att det krav som anges i bilaga 1.C.1 i) i förordning (EU) nr 907/2014 är uppfyllt.

Länsstyrelserna, Sametinget, Skogsstyrelsen och Tillväxtverket ska efter det att berörda myndigheter, kommuner och organisationer getts tillfälle att lämna synpunkter utarbeta handlingsplaner för stöd enligt 3–7 kap., 8 kap. 13 § och 12 kap. inom sina respektive ansvarsområden.

Jordbruksverket ska godkänna handlingsplaner enligt första stycket.

Jordbruksverket ska, efter att berörda myndigheter, kommuner och organisationer getts tillfälle att lämna synpunkter, utarbeta handlingsplaner för vissa länsöverskridande åtgärder och åtgärder som på grund av sin omfattning, karaktär eller av administrativa skäl lämpar sig bättre för ett genomförande på nationell nivå.

Jordbruksverket prövar ansökningar om stöd, åtaganden och utbetalning av stöd enligt 8 kap. 28 och 32 §§ och 11 kap. samt om stöd för att bilda innovationsgrupper och för innovationsprojekt inom Europeiska innovationspartnerskapet (EIP) enligt 12 kap. 5 §.

Jordbruksverket prövar vidare ansökningar om stöd och utbetalning av stöd enligt 3 kap., 6 kap. och 12 kap. 1–4 §§ när det gäller åtgärder som på grund av sin omfattning, karaktär eller av administrativa skäl lämpar sig bättre för prövning på nationell nivå om inte annat följer av 21–23 §§.

Sametinget prövar ansökningar om stöd och utbetalning av stöd när det gäller stöd till rennäringsföretag och annan verksamhet med anknytning till renskötsel eller annat samiskt närings-, kultur- eller samhällsliv enligt 3 kap., 4 kap. 2 och 4 §§, 5 kap. 2 och 5 §§, 6 kap. 2, 8, 9, 13, 15 och 19 §§ samt 12 kap.

Beräknade stödbelopp som är lägre än 1 000 kronor per insats och stödår och som avser stöd enligt 8–11 kap. ska inte betalas ut.

Den myndighet som beslutar om stöd får besluta om förskottsutbetalning. Förskott får lämnas endast om stödmottagaren är en ideell förening, en ekonomisk förening, en samfällighetsförening eller en allmännyttig stiftelse. För stöd till kommersiell service enligt 6 kap. får förskott lämnas även till företag.

Förskott får lämnas med högst hälften av det beviljade stödet, dock högst 250 000 kronor.

För stöd enligt 6 kap. 4 § får förskott lämnas med högst hälften av det beviljade stödet, dock högst 1 000 000 kronor.

Av 35 § i förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare framgår att det integrerade administrations- och kontrollsystem som avses i artikel 67 i förordning (EU) nr 1306/2013 ska inrättas av Jordbruksverket.

För stöd enligt artiklarna 28, 29 och 33 i förordning (EU) nr 1305/2013 ska åtagandena, vid ändringar av de tillämpliga bindande normer, krav eller skyldigheter som åtagandena måste gå utöver, anpassas till dessa ändringar. Detta gäller också justeringar som görs för att förhindra dubbelfinansiering av de metoder som avses i artikel 43 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den 17 december 2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009, om de metoderna ändras.

Om stödmottagaren inte godtar en sådan anpassning som anges i första stycket, ska åtagandet upphöra att gälla. Återbetalning ska inte krävas för den period under vilken åtagandet gällde.

Ersättningsnivåerna för stöd enligt första stycket får justeras under pågående åtagandeperiod.

Stöd enligt 8–10 kap. lämnas inte för mark som huvudsakligen används för annat ändamål än jordbruk eller för mark som används på ett sätt som är oförenligt med stödets syfte.

Stöd till återställande av skadad skog enligt 7 kap. får endast lämnas i enlighet med kap. I och artikel 34 i förordning (EU) nr 702/2014. Stödet får inte genomföras förrän kommissionen har godkänt landsbygdsprogrammet.

Stöd för att bevara och utveckla skogens miljövärden enligt 7 kap. får endast lämnas i enlighet med kap. I och artikel 35 i förordning (EU) nr 702/2014. Stödet får inte genomföras förrän kommissionen har godkänt landsbygdsprogrammet.

Stöd får lämnas med 100 procent av de stödberättigande utgifterna för kunskapsöverförings- och informationsåtgärder samt rådgivningstjänster som anges i artiklarna 14 och 15 i förordning (EU) nr 1305/2013.

Stöd får endast lämnas om huvudråvarorna omfattas av bilaga I till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. De framställda produkterna ska vara livsmedel men behöver inte omfattas av bilagan.

Stöd får lämnas för nyetablering till unga jordbrukare och rennäringsföretagare med 250 000 kronor. Ansökan om stöd ska ges in senast sex månader efter etableringen.

Stöd till dagligvarubutiker, drivmedelsstationer och servicepunkter får endast lämnas om det behövs för att det i landsbygdsområden ska kunna upprätthållas en försörjning med dagligvaror och drivmedel som är tillfredsställande med hänsyn till geografiska och befolkningsmässiga förhållanden. Stöd får i vissa fall lämnas även till fackhandelsservice.

Stöd till investeringar i infrastruktur för rekreation och turism samt för turistinformation

Stöd får lämnas till investeringar i infrastruktur för rekreation och turism samt för turistinformation med 90 procent av de stödberättigande utgifterna och inom de ramar som anges i bilaga 1.

I detta kapitel finns bestämmelser om stöd enligt artiklarna 21–26 i förordning (EU) nr 1305/2013.

1) För stöd till att sköta natur- och kulturmiljöer, gallra fram ädellöv- och lövrik skog, skapa våtmark, genomföra naturvårdsbränning, rensa stenmur och kulturmiljöer lämnas stöd med de belopp som anges i bilaga 1.

1)

Ändringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.

Stöd får lämnas till djurägare som håller minst ett renrasigt djur av följande hotade husdjursraser:

  1. fjällko, rödkulla, väneko, ringamålako, bohuskulla, svensk lågland,

  2. dala pälsfår, fjällnäsfår, helsingefår, klövsjöfår, roslagsfår, svärdsjöfår, värmlandsfår, åsenfår, gutefår, ryafår, svenskt finullsfår, gestrikefår,

  3. svensk lantrasget, göingeget, jämtget, lappget, och

  4. linderödsvin.

2) Får, getter och gyltor ska ha satts i avel för att berättiga till ersättning. Galtar ska vara äldre än sex månader för att berättiga till ersättning.

2)

Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

Besättningar med får ska vara anslutna till förenklad kontroll eller program för bekämpning av sjukdomen Maedi-Visna.

Nötkreatur ska vara över sex månader och registrerade i centrala nötkreatursregistret (CDB) för att berättiga till ersättning.

Den myndighet som beslutar om stöd kan medge att befintliga åtaganden utökas om utökningen uppfyller de kriterier som anges i artikel 14.2 eller 15.2 i förordning (EU) nr 807/2014.

Den myndighet som fattar beslut om stöd får medge att ett åtagande enligt 2 § omvandlas till ett annat åtagande under förutsättning att de villkor som anges i artikel 14.1 i förordning (EU) nr 807/2014 är uppfyllda.

I de fall åtagande för djurhållning läggs till ett befintligt åtagande ska det befintliga åtagandet omvandlas till ett nytt åtagande om två eller fem år, oavsett hur mycket av perioden för det ursprungliga åtagandet som redan har genomförts.

En ansökan om kompensationsstöd ska omfatta en redovisning av minst 4 hektar åkermark eller betesmark i de områden som anges i bilaga 2 för att kompensationsstöd ska betalas ut. Jordbrukaren ska bedriva jordbruk på minst 4 hektar inom de områden som anges i bilaga 2. Under åren 2015–2018 ingår areal i områden som anges i bilaga 4 i dessa 4 hektar.

Med areal med grovfodergrödor avses all åkermark eller betesmark på jordbrukarens företag med betesmarker, slåtterängar, grönfoder, vall och foderbetor. Även sådan åkermark och betesmark med grovfodergrödor som jordbrukaren inte ansöker om utbetalning för eller som finns utanför kompensationsområdet enligt bilaga 2 ingår i arealen med grovfodergrödor.

All åkermark och betesmark på företaget där grödan odlas och skördas eller betas som grovfoder ska redovisas och räknas som en grovfodergröda om jordbrukaren söker utbetalning för typ 1, 2 eller 3 enligt bilaga 1.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag från vad som ska redovisas och räknas som grovfodergröda när det gäller mark i träda.

För att jordbrukarens areal med grovfodergrödor ska ingå i typ 1, 2 eller 3 ska lantbrukaren sköta all sin areal med grovfodergrödor genom att ha djurhållning av minst följande djurenheter av tackor, getter av honkön och nötkreatur äldre än sex månader per hektar:

Område

Typ 1

Typ 2

Typ 3

1–5

 

0,65

 

0,3

 

0,1

 

6–12

 

1

 

0,4

 

0,1

 

Lantbrukarens hela areal med grovfodergrödor ingår i den av typ 1, 2 eller 3 som motsvarar högst krav och som lantbrukaren uppfyller kravet för. Uppfylls inte kravet för typ 3 ingår hela arealen med grovfodergrödor i typ 5. En lantbrukare har aldrig foderareal i mer än en typ av jordbruk.

Stöd får lämnas för samarbetsåtgärder enligt artikel 35 i förordning (EU) nr 1305/2013.

Bilaga 1

Investeringar i fysiska tillgångar (4 kap.)

 

Engångsröjning av betesmark

 

Ersättningsnivå

 

5 000 kr/ha

 

Lägsta ersättningsnivå (kr)

 

1 000

 

Reglerbar dränering

 

Ersättningsnivå

 

8 000 kr/brunn

 

Lägsta ersättningsnivå (kr)

 

8 000

 

Stängsel mot rovdjur

 

Ersättningsnivå

 

50 kr/m

 

Lägsta ersättningsnivå (kr)

 

1 000

 

Förädlingsstöd

 

Ersättning av utgift (%)

 

401

 

Lägsta stödberättigande utgifter (kr)

 

100 000

 
 

Högsta ersättningsnivå (kr)

 

600 000–4 000 0002

 

Investeringar i jordbruk

 

Ersättning av utgift (%)

 

401, 4

 

Lägsta stödberättigande utgifter (kr)

 

50 0005, 100 000

 
 

Högsta ersättningsnivå (kr)

 

1 000 000–7 000 0002 100 0003

 

1 Stöd som avser investeringar kopplade till ett innovationsprojekt inom ramen för det europeiska innovationspartnerskapet (EIP) ska höjas med ytterligare 10 procent.

2 Stödmyndigheten beslutar det exakta högsta stödbeloppet inom detta intervall utifrån regionala förutsättningar och prioriteringar.

3 Stöd till renvaktarstugor.

4 Stöd inom Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län (exklusive rennäringsföretag) får höjas med ytterligare 10 procent i de fall där investeringen är kopplad till betande djur och jordbrukets konkurrenskraft.

5 Fleråriga energigrödor enligt enhetskostnad och renvaktarstugor.

Jordbruks- och affärsutveckling (5 kap.)

 

Skapa och utveckla annan verksamhet än jordbruk

 

Ersättning av utgift (%)

 

40

 

Lägsta stödberättigande utgifter (kr)

 

100 000

 
 

Högsta ersättningsnivå

 

Förnybar energi: 1 000 000 kr–200 000 euro1 Gödselbaserad biogas: 40 000 000 kr Jobbskapande: 600 000 kr–200 000 euro1

 

1 Stödmyndigheten beslutar det exakta högsta stödbeloppet inom detta intervall utifrån regionala förutsättningar och prioriteringar.

Grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen på landsbygden (6 kap.)

 

Bredband

 

Ersättning av utgift (%)

 

40–901

 

Lägsta stödberättigande utgifter (kr)

 

100 000

 
 

Högsta ersättningsnivå

 

10 000 000 euro per projekt

 

Infrastruktur för rekreation och turistinformation

 

Ersättning av utgift (%)

 

902

 

Lägsta stödberättigande utgifter (kr)

 

100 000

 
 

Högsta ersättningsnivå (kr)

 

 

Service och fritid på landsbygden

 

Ersättning av utgift (%)

 

90, 50

 

Lägsta stödberättigande utgifter (kr)

 

100 0004, 50 000, 30 0003

 
 

Högsta ersättningsnivå (kr)

 

600 000–4 000 0005

 

Småskalig infrastruktur

 

Ersättning av utgift (%)

 

90

 

Lägsta stödberättigande utgifter (kr)

 

100 000

 
 

Högsta ersättningsnivå (kr)

 

 

Utveckling av naturoch kulturvärden

 

Ersättning av utgift (%)

 

1006, 7, 90, 508

 

Lägsta stödberättigande utgifter (kr)

 

30 000, 50 0009

 
 

Högsta ersättningsnivå (kr)

 

Våtmarker och dammar: 200 000 kr/ha (400 000 kr/ha)10 Tvåstegsdiken: 1 000 kr/m Övriga: 15 000 00011

 

1 Stödandelen fastställs per län utifrån riktlinjer från Jordbruksverket. Procentandelen ska anges i stödmyndigheternas handlingsplaner. En och samma stödprocent tillämpas i alla projekt inom ett län och kan justeras på begäran av länen om förutsättningarna ändras.

2 Stöd till stigar och leder genom skog och mark ges i form av enhetskostnad enligt föreskrifter som Jordbruksverket meddelar med stöd av 1 kap. 41 och 42 §§.

3 Gäller om investeringen avser förbättrad tillgänglighet, nystart av nedlagd butik, försäljningsställe för dagligvaror, drivmedel eller servicepunkt som är högt prioriterad i länsstyrelsens handlingsplan utifrån de regionala serviceprogrammen samt investeringar vars huvudsyfte är förbättrad miljö och klimat.

4 Investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar samt samlingslokaler.

5 Stödmyndigheten beslutar det exakta högsta stödbeloppet inom detta intervall utifrån regionala förutsättningar och prioriteringar. Beloppet ska anges i stödmyndigheternas handlingsplaner.

6 I särskilt motiverade fall kan stöd ges för 100 procent (våtmark och dammar, tvåstegsdiken och förbättrad vattenkvalitet).

7 Stöd ges till 100 procent av stödberättigande utgifter om offentliga aktörer är sökande av projekt inom utveckling av natur- och kulturmiljöer samt kulturhistoriska byggnader. I dessa fall ska minst 30 procent av de stödberättigande utgifterna vara övrigt nationellt offentligt stöd.

8 Miljöinvesteringar med begränsad miljönytta eller om sökande äger byggnaden där projekt för utveckling av natur- och kulturmiljöer samt kulturhistoriska byggnader genomförs.

9 Utveckling av natur- och kulturmiljöer samt kulturhistoriska byggnader.

10 För våtmarker och dammar är gränsen 200 000 kr/ha. I särskilt motiverade fall kan stöd ges för 100 procent av stödberättigande utgifter upp till 400 000 kr/ha.

11 Stödmyndigheten beslutar det exakta högsta stödbeloppet inom detta intervall utifrån regionala förutsättningar och prioriteringar. Beloppet ska anges i stödmyndigheternas handlingsplaner. Det får dock inte överstiga 15 miljoner kronor.

.

Investeringar i utveckling av skogsområden och förbättring av skogars livskraft (7 kap.)

 

Skogens miljövärden

 

Ersättningsnivå

 

Naturvårdsbränning: 28 000 kr/bränning, 9 000 kr/ha Rensa stenmur: 850 kr/100 m Rensa kulturmiljöer: 1 300 kr/st Gallra fram ädellövoch lövrik skog: 9 000 kr/ha Sköta natur- och kulturmiljöer i skog: 9 000 kr/ha Skapa våtmark i skog: 15 000 kr/ha

 

Lägsta ersättningsnivå (kr)

 

5 000

 

Högsta ersättningsnivå

 

60 000 0001

 

Återställande av skadad skog

 

Ersättning av utgift (%)

 

100

 

Lägsta ersättningsnivå (kr)

 

50 000

 

Högsta ersättningsnivå (kr)

 

 

1 Stödmyndigheten beslutar det högsta stödbeloppet utifrån regionala förutsättningar och prioriteringar. Beloppet ska anges i stödmyndighetens handlingsplaner. Det får dock inte överstiga 60 miljoner kronor.

Miljö- och klimatvänligt jordbruk (8 kap.)

 

Betesmarker och slåtterängar

 

Markklass

 

Ersättningsnivå1

 

Betesmarker och slåtterängar med allmän skötsel

 

1 000 kr/ha

 

Betesmarker med särskild skötsel

 

2 800 kr/ha

 

Slåtterängar med särskild skötsel

 

4 500 kr/ha

 

Alvarbete

 

1 000 kr/ha

 

Skogsbete

 

2 500 kr/ha

 

Gräsfattiga marker

 

1 700 kr/ha

 

Mosaikbetesmarker

 

1 700 kr/ha

 

Betesmarker och slåtterängar – Kompletterande insatser

 

Komplement

 

Ersättningsnivå1

 

Efterbete

 

700 kr/ha

 

Lövtäkt

 

100 kr/ha2

 

Bränning

 

800 kr/ha

 

Höhantering

 

1 700 kr/ha

 

Lieslåtter

 

7 000 kr/ha

 

Svårtillgängliga platser

 

1 000 kr/ha

 

Fäbodar

 

Delåtgärdens delar

 

Ersättningsnivå3

 

Fäbod i bruk: Huvudfäbod

 

3 333 kr/ha, där en fäbod i bruk består av 6 hektar

 

Fäbod i bruk: Kompletterande

 

500 kr/ha, där en kompletterande fäbod består av 6 hektar

 

Fäbodbete

 

1 000 kr/ha

 

Komplement särskild skötsel av fäbodbete

 

1 200 kr/ha

 

Hotade husdjursraser

 

Djurslag

 

Ersättningsnivå3

 

Getter

 

1 450 kr/djurenhet

 

Svin

 

2 050 kr/djurenhet

 

Nöt

 

1 450 kr/djurenhet

 

Får

 

1 450 kr/djurenhet

 

Minskat kväveläckage

 

Delåtgärdens delar

 

Ersättningsnivå3

 

Fånggröda

 

1 100 kr/ha

 

Vårbearbetning

 

600 kr/ha

 

Lantrasföreningar

 

Stöd ges till 100 procent av stödberättigande utgifter. Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 50 000 kronor i stödberättigande utgifter.

 

Restaurering av betesmarker och slåtterängar

 

Ersättningsnivå3

 

3 600 kr/ha

 

Skyddszoner

 

Delåtgärdens delar

 

Ersättningsnivå3

 

Skyddszon mot vattendrag

 

3 000 kr/ha

 

Anpassade skyddszoner

 

3 000 kr/ha

 

Skötsel av våtmarker och dammar

 

Delåtgärdens delar

 

Ersättningsnivå3

 

Skötsel av våtmarker och dammar

 

4 000 kr/ha

 

Markersättning i hela landet utom Götalands Södra Slättbygder, åkermark

 

1 000 kr/ha

 

Markersättning i Götalands Södra Slättbygder, åkermark

 

3 000 kr/ha

 

Vallodling

 

Ersättningsnivå3

 

500 kr/ha

 

1 Beräknade stödbelopp för betesmarker och slåtterängar, inklusive komplement, som är lägre än 1 000 kronor per stödår betalas inte ut.

2 I genomsnitt finns 10 fastställda lövtäktsträd per hektar, vilket ger en ersättningsnivå på 1 000 kr/ha. Det får vara högst 20 fastställda lövtäktsträd per hektar.

3 Beräknade stödbelopp som är lägre än 1 000 kronor per stödår betalas inte ut.

Ekologiskt jordbruk (9 kap.)

 

Ekologisk produktion

 

Produktionskategori

 

Ersättningsnivå1

 

Spannmål/oljeväxter/proteingrödor m.m. (ej vallodling på åkermark)

 

1 500 kr/ha

 

Potatis och grönsaker

 

5 000 kr/ha

 

Frukt och bär

 

7 500 kr/ha

 

Djurersättning

 

1 600 kr/ha åkermark, där 1 hektar åkermark motsvarar 1 djurenhet. 800 kr/ha betesmark, där 2 hektar betesmark motsvarar 1 djurenhet

 

Omställning till ekologisk produktion

 

Produktionskategori

 

Ersättningsnivå1

 

Spannmål/oljeväxter/proteingrödor m.m. (ej vallodling på åkermark)

 

1 500 kr/ha

 

Potatis och grönsaker

 

5 000 kr/ha

 

Frukt och bär

 

7 500 kr/ha

 

Djurersättning

 

1 600 kr/ha åkermark, där 1 hektar åkermark motsvarar 1 djurenhet. 800 kr/ha betesmark, där 2 hektar betesmark motsvarar 1 djurenhet

 

1 Beräknade stödbelopp som är lägre än 1 000 kronor per stödår betalas inte ut.

Stöd till områden med naturliga eller andra särskilda begränsningar (10 kap.)

 

Kompensationsstöd i bergsområden1, 2, 3, 4

 

Område/Jordbrukstyp

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 
 

Jordbruk med betesdjur och fodergrödor på åkermark

 

Jordbruk med betesdjur och naturbetesmark

 

Jordbruk med betesdjur och andra mycket extensiva naturbetesmarker

 

Jordbruk med växtodling

 

Extensivt jordbruk

 

1

 

5 400

 

2 600

 

1 000

 

1 200

 

400

 

2

 

4 100

 

2 300

 

1 000

 

1 200

 

300

 

3

 

3 900

 

2 100

 

800

 

1 200

 

250

 

4

 

3 300

 

1 700

 

700

 

1 200

 

250

 

5

 

3 000

 

1 500

 

600

 

1 200

 

250

 

Kompensationsstöd i områden med naturliga begränsningar1, 2, 3

 

Område/Jordbrukstyp

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

2 100

 

1 000

 

300

 

800

 

0

 

7

 

1 600

 

700

 

250

 

800

 

0

 

8

 

1 200

 

600

 

250

 

600

 

0

 

9

 

800

 

400

 

0

 

700

 

0

 

10

 

600

 

300

 

0

 

800

 

0

 

Kompensationsstöd i områden med särskilda begränsningar1, 2, 3

 

Område/Jordbrukstyp

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

11

 

1 000

 

400

 

0

 

800

 

0

 

12

 

1 600

 

500

 

0

 

700

 

0

 

1 Beräknade stödbelopp som är lägre än 1 000 kronor per stödår betalas inte ut.

2 För lantbrukarens stödberättigande areal över 200 hektar inom typ 1, 2 eller 3 trappas stödet ned till 80 procent av ersättningsnivån. Om stödet vid nedtrappningen blir mindre än 210 kronor betalas inget stöd för arealen över 200 hektar.

3 För lantbrukarens stödberättigande areal över 70 hektar inom typ 4 trappas stödet ned till 80 procent av ersättningsnivån.

4 För lantbrukarens stödberättigande areal över 70 hektar inom typ 5 trappas stödet ned till 80 procent av ersättningsnivån. Om stödet vid nedtrappning blir mindre än 210 kronor, betalas inget stöd för arealen över 70 hektar.

Djurens välbefinnande (11 kap.)

 

Extra djuromsorg får

 

Ersättningsnivå

 

2 000 kr/DE

 

Lägsta ersättningsnivå (kr)

 

1 000

 

Extra djuromsorg suggor

 

Ersättningsnivå

 

2 000 kr/DE

 

Lägsta ersättningsnivå (kr)

 

1 000

 

Utökad klövhälsovård för mjölkkor

 

Ersättningsnivå

 

220 kr/DE

 

Lägsta ersättningsnivå (kr)

 

1 000

 

Samarbete (12 kap.)

 

Pilotprojekt

 

Ersättning av utgift (%)

 

701, 902, 100

 

Lägsta stödberättigande utgift (kr)

 

100 000, 30 0003

 
 

Högsta ersättningsnivå

 

 

Innovationsgrupper och innovationsprojekt, (EIP)

 

Ersättning av utgift (%)

 

1004

 

Lägsta stödberättigande utgift (kr)

 

100 000, 50 0005, 30 0003

 
 

Högsta ersättningsnivå (kr)

 

 

Miljö och klimat

 

Ersättning av utgift (%)

 

706, 907, 100

 

Lägsta stödberättigande utgift (kr)

 

100 000, 50 0008, 30 0003

 
 

Högsta ersättningsnivå (kr)

 

 

Korta leveranskedjor och lokala marknader

 

Ersättning av utgift (%)

 

90

 

Lägsta stödberättigande utgift (kr)

 

100 000, 30 0003

 
 

Högsta ersättningsnivå (kr)

 

 

Diversifiering

 

Ersättning av utgift (%)

 

90

 

Lägsta stödberättigande utgift (kr)

 

100 000, 30 0003

 
 

Högsta ersättningsnivå (kr)

 

 

1 Projekt för ökad konkurrenskraft i jordbruket, trädgårdsnäringen och rennäringen, ökad djurvälfärd, tillväxt i livsmedelskedjan och stärkt konkurrenskraft för småföretag i livsmedelskedjan.

2 Projekt inom miljö, klimat och jobbskapande på landsbygden (annat än i not 1).

3 Transnationellt samarbete (inte tillämpbart för projekt inom området människors livsmiljö).

4 Stödnivån för en investering inom ett projekt ska vara densamma som om investeringen sökts inom relevant delåtgärd och fokusområde i åtgärderna 4, 6 eller 7.

5 Bildande av innovationsgrupper.

6 Projekt med landskapsperspektiv för ökad konkurrenskraft i skogen.

7 Projekt inom miljö.

8 Projekt inom området människors livsmiljö.

Bilaga 2

Stödområdesindelning för bergsområden enligt artikel 32.1 a i förordning (EU) nr 1305/2013

Stödområde 1

Län

 

Kommun

 

Församling

 

Dalarna

 

Älvdalen

 

Idre

 

Jämtland

 

Krokom

 

Hotagen

 
 

Strömsund

 

Frostviken

 
 

Åre

 

Åre

 
 
 

Kall

 
 
 

Undersåker

 
 

Berg

 

Storsjö

 
 

Härjedalen

 

Linsell

 
 
 

Hede

 
 
 

Ljusnedal

 
 
 

Tännäs

 

Västerbotten

 

Storuman

 

Tärna

 
 

Sorsele

 

Sorsele

 
 

Dorotea

 

Risbäck

 
 

Vilhelmina

 

Vilhelmina

 

Norrbotten

 

Arvidsjaur

 

Arvidsjaur

 
 

Arjeplog

 

Arjeplog

 
 

Jokkmokk

 

Jokkmokk

 
 
 

Porjus

 
 

Pajala

 

Muonionalusta

 
 
 

Junosuando

 
 

Gällivare

 

Gällivare

 
 
 

Nilivaara

 
 
 

Malmberget

 
 

Kiruna

 

Jukkasjärvi

 
 
 

Vittangi

 
 
 

Karesuando

 

Stödområde 2

Län

 

Kommun

 

Församling

 

Dalarna

 

Malung

 

Lima

 
 
 

Transtrand

 
 

Älvdalen

 

Särna

 

Västernorrland

 

Örnsköldsvik

 

Trehörningsjö

 

Jämtland

 

Ragunda

 

Borgvattnet

 
 
 

Stugun

 
 

Bräcke

 

Bräcke

 
 
 

Nyhem

 
 
 

Håsjö

 
 
 

Sundsjö

 
 
 

Revsund

 
 
 

Bodsjö

 
 

Krokom

 

Näskott

 
 
 

Aspås

 
 
 

Ås

 
 
 

Laxsjö

 
 
 

Föllinge

 
 
 

Offerdal

 
 
 

Alsen

 
 

Strömsund

 

Ström

 
 
 

Alanäs

 
 
 

Gåxsjö

 
 
 

Hammerdal

 
 
 

Bodum

 
 
 

Tåsjö

 
 

Åre

 

Mattmar

 
 
 

Mörsil

 
 
 

Hallen

 
 

Berg

 

Berg

 
 
 

Hackås

 
 
 

Oviken

 
 
 

Myssjö

 
 
 

Åsarne

 
 
 

Klövsjö

 
 
 

Rätan

 
 

Härjedalen

 

Sveg

 
 
 

Vemdalen

 
 
 

Ängersjö

 
 
 

Lillhärdal

 
 

Östersund

 

Östersund

 
 
 

Frösö

 
 
 

Sunne

 
 
 

Näs

 
 
 

Lockne

 
 
 

Marieby

 
 
 

Brunflo

 
 
 

Kyrkås

 
 
 

Lit

 
 
 

Häggenås

 

Västerbotten

 

Vindeln

 

Vindeln

 
 
 

Åmsele

 
 

Norsjö

 

Norsjö

 
 

Malå

 

Malå

 
 

Storuman

 

Stensele

 
 

Sorsele

 

Gargnäs

 
 

Dorotea

 

Dorotea

 
 

Åsele

 

Åsele

 
 
 

Fredrika

 
 

Lycksele

 

Lycksele

 
 
 

Björksele

 
 
 

Örträsk

 
 

Skellefteå

 

Boliden

 
 
 

Fällfors

 
 
 

Jörn

 
 
 

Kalvträsk

 

Norrbotten

 

Jokkmokk

 

Vuollerim

 
 

Övertorneå

 

Svanstein

 
 

Pajala

 

Pajala

 
 
 

Korpilombolo

 
 
 

Tärendö

 
 

Gällivare

 

Hakkas

 

Stödområde 3

Län

 

Kommun

 

Församling

 

Värmland

 

Torsby

 

Södra Finnskoga

 

Dalarna

 

Älvdalen

 

Älvdalen

 

Gävleborg

 

Nordanstig

 

Hassela

 
 

Ljusdal

 

Hamra

 
 
 

Los

 
 
 

Kårböle

 

Västernorrland

 

Ånge

 

Haverö

 
 

Timrå

 

Ljustorp

 
 

Härnösand

 

Stigsjö

 
 
 

Viksjö

 
 

Sundsvall

 

Indal

 
 
 

Holm

 
 
 

Liden

 
 

Kramfors

 

Nordingrå

 
 
 

Vibyggerå

 
 
 

Ullånger

 
 
 

Torsåker

 
 

Sollefteå

 

Graninge

 
 
 

Junsele

 
 
 

Edsele

 
 
 

Ramsele

 
 

Örnsköldsvik

 

Örnsköldsvik

 
 
 

Anundsjö

 
 
 

Skorped

 
 
 

Sidensjö

 
 
 

Nätra

 
 
 

Själevad

 
 
 

Mo

 
 
 

Gideå

 
 
 

Björna

 

Jämtland

 

Ragunda

 

Ragunda

 
 

Bräcke

 

Hällesjö

 
 

Krokom

 

Rödön

 
 

Strömsund

 

Fjällsjö

 
 

Åre

 

Marby

 
 

Härjedalen

 

Älvros

 
 
 

Överhogdal

 
 
 

Ytterhogdal

 
 

Östersund

 

Norderö

 

Västerbotten

 

Nordmaling

 

Nordmaling

 
 

Bjurholm

 

Bjurholm

 
 

Robertsfors

 

Bygdeå

 
 
 

Nysätra

 
 

Vännäs

 

Vännäs

 
 

Umeå

 

Umeå landsförsamling

 
 
 

Tavelsjö

 
 
 

Sävar

 
 

Skellefteå

 

Skellefteå landsförsamling

 
 
 

Kågedalen

 
 
 

Byske

 
 
 

Lövånger

 
 
 

Burträsk

 

Norrbotten

 

Överkalix

 

Överkalix

 
 

Kalix

 

Nederkalix

 
 
 

Töre

 
 

Övertorneå

 

Övertorneå

 
 
 

Hietaniemi

 
 

Älvsbyn

 

Älvsby

 
 

Luleå

 

Luleå domkyrkoförsamling

 
 
 

Örnäset

 
 
 

Nederluleå

 
 
 

Råneå

 
 

Piteå

 

Piteå stadsförsamling

 
 
 

Hortlax

 
 
 

Piteå landsförsamling

 
 
 

Norrfjärden

 
 

Boden

 

Överluleå

 
 
 

Gunnarsbyn

 
 
 

Edefors

 
 
 

Sävast

 
 

Haparanda

 

Nedertorneå-Haparanda

 

Stödområde 4

Län

Kommun

Församling

Värmland

 

Torsby

 

Lekvattnet

 
 
 

Nyskoga

 
 
 

Norra Finnskoga

 
 
 

Dalby

 
 
 

Norra Ny

 
 

Filipstad

 

Rämmen

 
 

Hagfors

 

Gustav Adolf

 

Dalarna

 

Vansbro

 

Järna

 
 
 

Nås

 
 
 

Äppelbo

 
 

Malung

 

Malung

 
 

Rättvik

 

Boda

 
 
 

Ore

 
 

Orsa

 

Orsa

 
 

Mora

 

Våmhus

 
 
 

Venjan

 
 

Falun

 

Bjursås

 
 

Ludvika

 

Säfsnäs

 

Gävleborg

 

Ovanåker

 

Ovanåker

 
 
 

Voxna

 
 

Nordanstig

 

Ilsbo

 
 
 

Harmånger

 
 
 

Jättendal

 
 
 

Gnarp

 
 
 

Bergsjö

 
 

Ljusdal

 

Ljusdal

 
 
 

Färila

 
 
 

Ramsjö

 
 
 

Järvsö

 
 

Bollnäs

 

Rengsjö

 
 
 

Undersvik

 
 
 

Arbrå

 
 

Hudiksvall

 

Bjuråker

 

Västernorrland

 

Ånge

 

Borgsjö

 
 
 

Torp

 
 

Timrå

 

Timrå

 
 
 

Hässjö

 
 
 

Tynderö

 
 

Härnösand

 

Härnösands domkyrkoförsamling

 
 
 

Högsjö

 
 
 

Häggdånger

 
 
 

Säbrå

 
 
 

Hemsö

 
 

Sundsvall

 

Sundsvalls Gustav Adolf

 
 
 

Skönsmon

 
 
 

Skön

 
 
 

Alnö

 
 
 

Sättna

 
 
 

Selånger

 
 
 

Stöde

 
 
 

Tuna

 
 
 

Attmar

 
 
 

Njurunda

 
 

Kramfors

 

Gudmundrå

 
 
 

Nora

 
 
 

Skog

 
 
 

Bjärtrå

 
 
 

Styrnäs

 
 
 

Dal

 
 
 

Ytterlännäs

 
 

Sollefteå

 

Sollefteå

 
 
 

Multrå

 
 
 

Långsele

 
 
 

Ed

 
 
 

Resele

 
 
 

Helgum

 
 
 

Ådals-Liden

 
 
 

Boteå

 
 
 

Överlännäs

 
 
 

Sånga

 
 

Örnsköldsvik

 

Arnäs

 
 
 

Grundsunda

 

Jämtland

 

Ragunda

 

Fors

 

Västerbotten

 

Umeå

 

Umeå stadsförsamling

 
 
 

Teg

 
 
 

Ålidhem

 
 
 

Holmsund

 
 
 

Hörnefors

 
 
 

Holmön

 
 
 

Umeå Maria

 
 

Skellefteå

 

Skellefteå Sankt Olov

 
 
 

Skellefteå Sankt Örjan

 
 
 

Bureå

 

Stödområde 5

Län

Kommun

Församling

Värmland

 

Kil

 

Boda

 
 

Eda

 

Eda

 
 
 

Järnskog

 
 
 

Skillingmark

 
 
 

Köla

 
 

Torsby

 

Fryksände

 
 
 

Vitsand

 
 
 

Östmark

 
 

Grums

 

Värmskog

 
 

Årjäng

 

Silbodal

 
 
 

Sillerud

 
 
 

Karlanda

 
 
 

Holmedal

 
 
 

Blomskog

 
 
 

Trankil

 
 
 

Västra Fågelvik

 
 
 

Töcksmark

 
 
 

Östervallskog

 
 

Sunne

 

Gräsmark

 
 
 

Lysvik

 
 

Filipstad

 

Gåsborn

 
 

Hagfors

 

Hagfors

 
 
 

Ekshärad

 
 
 

Norra Råda

 
 
 

Sunnemo

 
 

Arvika

 

Arvika Östra

 
 
 

Arvika Västra

 
 
 

Stavnäs

 
 
 

Högerud

 
 
 

Glava

 
 
 

Bogen

 
 
 

Gunnarskog

 
 
 

Ny

 
 
 

Älgå

 
 
 

Mangskog

 
 
 

Brunskog

 
 

Säffle

 

Svanskog

 
 
 

Långserud

 

Dalarna

 

Gagnef

 

Mockfjärd

 
 
 

Gagnef

 
 
 

Floda

 
 

Leksand

 

Leksand

 
 
 

Djura

 
 
 

Ål

 
 
 

Siljansnäs

 
 

Rättvik

 

Rättvik

 
 

Mora

 

Mora

 
 
 

Sollerön

 
 

Falun

 

Svärdsjö

 
 
 

Enviken

 

Gävleborg

 

Ockelbo

 

Ockelbo

 
 

Ovanåker

 

Alfta

 
 

Gävle

 

Hamrånge

 
 

Söderhamn

 

Söderhamn

 
 
 

Sandarne

 
 
 

Skog

 
 
 

Ljusne

 
 
 

Söderala

 
 
 

Bergvik

 
 
 

Mo

 
 
 

Trönö

 
 
 

Norrala

 
 

Bollnäs

 

Bollnäs

 
 
 

Segersta

 
 

Bollnäs

 

Hanebo

 
 

Hudiksvall

 

Hudiksvall

 
 
 

Idenor

 
 
 

Hälsingtuna

 
 
 

Rogsta

 
 
 

Njutånger

 
 
 

Enånger

 
 
 

Delsbo

 
 
 

Norrbo

 
 
 

Forsa

 
 
 

Hög

 

Stödområdesindelning för områden med väsentliga naturliga begränsningar enligt artikel 32.1 b i förordning (EU) nr 1305/2013

Stödområde 6

Län

Kommun

Församling

Stockholm

 

Norrtälje

 

Björkö-Arholma

 
 
 

Väddö

 
 
 

Singö

 
 
 

Häverö

 
 
 

Söderby-Karl

 
 
 

Roslags-Bro

 
 
 

Vätö

 

Uppsala

 

Älvkarleby

 

Älvkarleby

 
 
 

Skutskär

 
 

Tierp

 

Tolfta

 
 
 

Tegelsmora

 
 
 

Tierp

 
 
 

Västland

 
 
 

Österlövsta

 
 
 

Hållnäs

 
 

Östhammar

 

Forsmark

 
 
 

Börstil

 
 
 

Hökhuvud

 
 
 

Harg

 
 
 

Öregrund

 
 
 

Gräsö

 
 
 

Skäfthammar

 
 
 

Film

 

Östergötland

 

Ydre

 

Västra Ryd

 
 
 

Svinhult

 

Jönköping

 

Aneby

 

Bälaryd

 
 
 

Bredestad

 
 
 

Askeryd

 
 
 

Marbäck

 
 
 

Frinnaryd

 
 
 

Lommaryd

 
 
 

Haurida

 
 
 

Vireda

 
 

Gnosjö

 

Åsenhöga

 
 
 

Gnosjö

 
 

Mullsjö

 

Utvängstorp

 
 
 

Sandhem

 
 
 

Nykyrka

 
 
 

Bjurbäck

 
 

Habo

 

Habo

 
 
 

Gustav Adolf

 
 

Gislaved

 

Stengårdshult

 
 
 

Valdshult

 
 
 

Öreryd

 
 
 

Norra Hestra

 
 

Vaggeryd

 

Byarum

 
 
 

Bondstorp

 
 
 

Tofteryd

 
 
 

Hagshult

 
 
 

Åker

 
 
 

Svenarum

 
 

Jönköping

 

Järstorp

 
 
 

Hakarp

 
 
 

Norrahammar

 
 
 

Ölmstad

 
 
 

Svarttorp

 
 
 

Järsnäs

 
 
 

Lekeryd

 
 
 

Rogberga

 
 
 

Barnarp

 
 
 

Ödestugu

 
 
 

Öggestorp

 
 
 

Månsarp

 
 
 

Bankeryd

 
 
 

Bottnaryd

 
 
 

Mulseryd

 
 
 

Angerdshestra

 
 
 

Norra Unnaryd

 
 

Nässjö

 

Nässjö

 
 
 

Norra Sandsjö

 
 
 

Bringetofta

 
 
 

Norra Solberga

 
 
 

Flisby

 
 
 

Forserum

 
 
 

Barkeryd

 
 
 

Malmbäck

 
 
 

Almesåkra

 
 

Värnamo

 

Fryele

 
 

Sävsjö

 

Sävsjö

 
 
 

Hjärtlanda

 
 
 

Vrigstad

 
 
 

Hylletofta

 
 
 

Skepperstad

 
 
 

Hjälmseryd

 
 
 

Stockaryd

 
 
 

Hultsjö

 
 

Vetlanda

 

Vetlanda

 
 
 

Fröderyd

 
 
 

Bäckaby

 
 
 

Ramkvilla

 
 
 

Södra Solberga

 
 
 

Korsberga

 
 
 

Lemnhult

 
 
 

Näshult

 
 
 

Björkö

 
 
 

Nävelsjö

 
 
 

Lannaskede

 
 
 

Myresjö

 
 

Eksjö

 

Eksjö

 
 
 

Kråkshult

 
 
 

Bellö

 
 
 

Ingatorp

 
 
 

Hult

 
 
 

Edshult

 
 

Tranås

 

Adelöv

 

Kronoberg

 

Uppvidinge

 

Åseda

 
 
 

Herråkra

 
 
 

Lenhovda

 
 
 

Nottebäck

 
 

Växjö

 

Sjösås

 

Västra Götaland

 

Dals-Ed

 

Håbol

 
 
 

Nössemark

 
 
 

Dals-Ed

 
 
 

Töftedal

 
 
 

Rölanda

 
 

Färgelanda

 

Järbo

 
 
 

Råggärd

 
 

Tranemo

 

Mossebo

 
 
 

Ljungsarp

 
 
 

Ölsremma

 
 
 

Dalstorp

 
 
 

Hulared

 
 

Bengtsfors

 

Laxarby

 
 
 

Vårvik

 
 
 

Torrskog

 
 
 

Steneby

 
 
 

Tisselskog

 
 
 

Ödskölt

 
 
 

Bäcke

 
 

Mellerud

 

Dalskog

 
 

Herrljunga

 

Eriksberg

 
 
 

Molla

 
 
 

Od

 
 
 

Broddarp

 
 
 

Öra

 
 

Borås

 

Brämhult

 
 
 

Rångedala

 
 
 

Äspered

 
 
 

Toarp

 
 
 

Tärby

 
 
 

Fristad-Gingri

 
 
 

Borgstena

 
 
 

Sandhult

 
 

Ulricehamn

 

Ulricehamn

 
 
 

Kärråkra

 
 
 

Möne

 
 
 

Hällstad

 
 
 

Murum

 
 
 

Fänneslunda

 
 
 

Härna

 
 
 

Södra Ving

 
 
 

Varnum

 
 
 

Tvärred

 
 
 

Marbäck

 
 
 

Gällstad

 
 
 

Grönahög

 
 
 

Strängsered

 
 
 

Gullered

 
 
 

Hössna

 
 
 

Liared

 
 
 

Kölingared

 
 
 

Knätte

 
 
 

Böne

 
 
 

Kölaby

 
 
 

Humla

 
 
 

Blidsberg

 
 
 

Dalum

 
 
 

Timmele

 
 

Åmål

 

Edsleskog

 
 

Skövde

 

Ryd

 
 

Tidaholm

 

Härja

 
 
 

Daretorp

 
 
 

Velinga

 
 
 

Vättak

 
 

Falköping

 

Floby

 
 
 

Marka

 
 
 

Göteve

 
 
 

Grolanda

 
 
 

Jäla

 
 
 

Börstig

 
 
 

Brismene

 
 
 

Kinneved

 
 
 

Vårkumla

 
 
 

Luttra

 
 
 

Yllestad

 
 
 

Vistorp

 
 
 

Åsarp

 

Värmland

 

Storfors

 

Storfors

 
 
 

Lungsund

 
 

Munkfors

 

Ransäter

 
 
 

Munkfors

 
 

Sunne

 

Sunne

 
 
 

Västra Ämtervik

 
 
 

Östra Ämtervik

 
 

Filipstad

 

Filipstad

 
 
 

Brattfors

 
 
 

Nordmark

 
 
 

Kroppa

 

Örebro

 

Hällefors

 

Hällefors

 
 
 

Grythyttan

 
 
 

Hjulsjö

 
 

Ljusnarsberg

 

Ljusnarsberg

 
 

Karlskoga

 

Karlskoga

 
 

Nora

 

Järnboås

 
 
 

Viker

 
 

Lindesberg

 

Guldsmedshyttan

 
 
 

Ramsberg

 

Västmanland

 

Skinnskatteberg

 

Skinnskatteberg

 
 

Norberg

 

Norberg

 

Dalarna

 

Smedjebacken

 

Norrbärke

 
 
 

Söderbärke

 
 

Falun

 

Falu Kristine

 
 
 

Grycksbo

 
 
 

Stora Kopparberg

 
 
 

Aspeboda

 
 
 

Vika

 
 
 

Hosjö

 
 
 

Sundborn

 
 

Borlänge

 

Stora Tuna

 
 
 

Torsång

 
 

Säter

 

Säter

 
 
 

Stora Skedvi

 
 
 

Gustafs

 
 
 

Silvberg

 
 

Hedemora

 

Hedemora

 
 
 

Garpenberg

 
 
 

Husby

 
 

Ludvika

 

Ludvika

 
 
 

Grängesberg

 
 
 

Grangärde

 

Gävleborg

 

Hofors

 

Hofors

 
 
 

Torsåker

 
 

Gävle

 

Gävle Heliga Trefaldighet

 
 
 

Gävle Staffan

 
 
 

Hedesunda

 
 
 

Hille

 
 
 

Valbo

 
 
 

Gävle Tomas

 
 
 

Gävle Maria

 
 
 

Bomhus

 
 

Sandviken

 

Sandviken

 
 
 

Ovansjö

 
 
 

Järbo

 
 
 

Årsunda

 
 
 

Österfärnebo

 

Stödområde 7

Län

Kommun

Församling

Stockholm

 

Haninge

 

Västerhaninge

 
 
 

Muskö

 
 

Norrtälje

 

Norrtälje

 
 
 

Edebo

 
 
 

Ununge

 
 
 

Edsbro

 
 
 

Fasterna

 
 
 

Rimbo

 
 
 

Skederid

 
 
 

Husby-Sjuhundra

 
 
 

Malsta

 
 
 

Lohärad

 
 
 

Estuna

 
 
 

Rådmansö

 
 
 

Frötuna

 
 
 

Blidö

 
 
 

Länna

 

Uppsala

 

Uppsala

 

Järlåsa

 
 
 

Knutby

 
 
 

Bladåker

 
 
 

Faringe

 
 
 

Almunge

 
 
 

Stavby

 
 
 

Tuna

 
 

Östhammar

 

Östhammar

 
 
 

Valö

 
 
 

Alunda

 
 
 

Ekeby

 
 
 

Morkarla

 
 
 

Dannemora

 

Södermanland

 

Nyköping

 

Lästringe

 
 

Flen

 

Dunker

 
 

Trosa

 

Västerljung

 

Östergötland

 

Ödeshög

 

Trehörna

 
 

Ydre

 

Torpa

 
 
 

Asby

 
 
 

Sund

 
 
 

Norra Vi

 
 

Kinda

 

Tidersrum

 
 
 

Kisa

 
 

Boxholm

 

Rinna

 
 
 

Blåvik

 
 
 

Malexander

 
 

Linköping

 

Ulrika

 
 

Motala

 

Västra Ny

 
 
 

Godegård

 

Jönköping

 

Gnosjö

 

Källeryd

 
 
 

Kävsjö

 
 
 

Kulltorp del Gnosjö kommun

 
 

Habo

 

Brandstorp

 
 

Gislaved

 

Gislaved

 
 
 

Våthult

 
 
 

Bosebo

 
 
 

Anderstorp

 
 
 

Villstad

 
 
 

Burseryd

 
 
 

Ås

 
 
 

Kållerstad

 
 
 

Reftele

 
 

Jönköping

 

Ljungarum

 
 

Värnamo

 

Värnamo

 
 
 

Bredaryd

 
 
 

Kulltorp del Värnamo kommun

 
 
 

Kärda

 
 
 

Hånger

 
 
 

Forsheda

 
 
 

Torskinge

 
 
 

Voxtorp

 
 
 

Gällaryd

 
 
 

Rydaholm

 
 
 

Nydala

 
 

Vetlanda

 

Bäckseda

 
 
 

Näsby

 
 
 

Stenberga

 
 
 

Skirö

 
 
 

Nye

 
 
 

Alseda

 
 
 

Ökna

 
 
 

Karlstorp

 
 
 

Skede

 
 

Eksjö

 

Hässleby

 
 
 

Mellby

 
 
 

Höreda

 
 

Tranås

 

Säby

 
 
 

Linderås

 

Kronoberg

 

Uppvidinge

 

Älghult

 
 

Lessebo

 

Ekeberga

 
 

Alvesta

 

Moheda

 
 
 

Slätthög

 
 
 

Mistelås

 
 
 

Vislanda

 
 

Älmhult

 

Härlunda

 
 

Markaryd

 

Hinneryd

 
 

Växjö

 

Furuby

 
 
 

Hornaryd

 
 
 

Drev

 
 
 

Dädesjö

 
 
 

Tjureda

 
 
 

Gårdsby

 
 
 

Söraby

 
 
 

Tolg

 
 
 

Asa

 
 
 

Aneboda

 
 
 

Berg

 
 
 

Ormesberga

 
 
 

Ör

 
 

Ljungby

 

Vittaryd

 
 
 

Torpa

 
 
 

Vrå

 
 
 

Lidhult

 
 
 

Odensjö

 
 
 

Tannåker

 

Kalmar

 

Högsby

 

Fagerhult

 
 

Hultsfred

 

Lönneberga

 
 
 

Virserum

 
 

Emmaboda

 

Algutsboda

 
 

Nybro

 

Hälleberga

 
 

Vimmerby

 

Rumskulla

 
 
 

Pelarne

 

Halland

 

Hylte

 

Långaryd

 
 
 

Drängsered

 
 
 

Färgaryd

 
 
 

Femsjö

 
 
 

Södra Unnaryd

 
 
 

Jälluntofta

 
 

Falkenberg

 

Gällared

 
 
 

Krogsered

 
 
 

Gunnarp

 
 
 

Fagered

 
 
 

Älvsered

 
 

Varberg

 

Gunnarsjö

 

Västra Götaland

 

Munkedal

 

Sanne

 
 
 

Krokstad

 
 

Tanum

 

Naverstad

 
 

Dals-Ed

 

Gesäter

 
 

Färgelanda

 

Färgelanda

 
 
 

Ödeborg

 
 
 

Torp

 
 
 

Lerdal

 
 
 

Rännelanda

 
 
 

Högsäter

 
 

Vårgårda

 

Skogsbygden

 
 
 

Nårunga

 
 
 

Ljur

 
 
 

Ornunga

 
 
 

Asklanda

 
 
 

Algutstorp

 
 

Bollebygd

 

Töllsjö

 
 

Karlsborg

 

Undenäs

 
 

Gullspång

 

Hova

 
 

Tranemo

 

Tranemo

 
 
 

Ambjörnarp

 
 
 

Sjötofta

 
 
 

Södra Åsarp

 
 
 

Länghem

 
 
 

Månstad

 
 
 

Nittorp

 
 

Bengtsfors

 

Ärtemark

 
 

Mellerud

 

Gunnarsnäs

 
 

Mark

 

Skephult

 
 
 

Älekulla

 
 
 

Öxabäck

 
 

Svenljunga

 

Svenljunga-Ullasjö

 
 
 

Holsljunga

 
 
 

Mjöbäck

 
 
 

Mårdaklev

 
 
 

Kalv

 
 
 

Östra Frölunda

 
 
 

Håcksvik

 
 
 

Örsås

 
 
 

Revesjö

 
 
 

Redslared

 
 
 

Sexdrega

 
 
 

Roasjö

 
 
 

Hillared

 
 

Herrljunga

 

Källunga

 
 
 

Mjäldrunga

 
 
 

Skölvene

 
 
 

Södra Björke

 
 
 

Jällby

 
 
 

Grude

 
 
 

Vesene

 
 
 

Hov

 
 
 

Alboga

 
 

Töreboda

 

Älgarås

 
 

Borås

 

Borås Gustav Adolf

 
 
 

Dannike

 
 
 

Ljushult

 
 
 

Tämta

 
 
 

Vänga

 
 
 

Bredared

 
 

Ulricehamn

 

Södra Säm

 
 
 

Finnekumla

 
 

Åmål

 

Åmål

 
 
 

Mo

 
 
 

Tösse med Tydje

 
 
 

Fröskog

 
 

Skara

 

Öglunda

 
 
 

Varnhem

 
 

Skövde

 

Säter

 
 
 

Lerdala

 
 

Hjo

 

Hjo

 
 
 

Södra Fågelås

 
 

Tidaholm

 

Baltak

 
 
 

Suntak

 
 
 

Acklinga

 
 

Falköping

 

Trävattna

 
 
 

Hällestad

 
 
 

Sörby

 
 
 

Gökhem

 
 
 

Ullene

 
 
 

Vilske-Kleva

 
 
 

Brunnhem

 
 
 

Södra Kyrketorp

 
 
 

Håkantorp

 
 
 

Gudhem

 

Värmland

 

Kil

 

Stora Kil norra del

 
 
 

Frykerud

 
 

Storfors

 

Bjurtjärn

 
 

Forshaga

 

Forshaga

 
 
 

Nedre Ullerud

 
 
 

Övre Ullerud

 
 

Grums

 

Grums norra del

 
 
 

Borgvik

 
 

Karlstad

 

Väse norra del

 
 
 

Älvsbacka

 
 
 

Nyed

 
 
 

Alster

 
 
 

Nor

 
 

Kristinehamn

 

Rudskoga

 
 

Säffle

 

Tveta

 
 
 

Gillberga

 
 
 

Kila

 

Örebro

 

Laxå

 

Ramundeboda

 
 
 

Finnerödja

 
 
 

Tived

 
 

Hallsberg

 

Svennevad

 
 

Degerfors

 

Degerfors

 
 
 

Nysund

 
 

Askersund

 

Lerbäck

 
 
 

Snavlunda

 
 

Nora

 

Nora bergsförsamling

 
 

Lindesberg

 

Lindesberg

 

Västmanland

 

Skinnskatteberg

 

Hed

 
 
 

Gunnilbo

 
 

Surahammar

 

Sura

 
 
 

Ramnäs

 
 

Heby

 

Västerlövsta

 
 
 

Huddunge

 
 
 

Enåker

 
 
 

Vittinge

 
 
 

Nora

 
 
 

Östervåla

 
 
 

Harbo

 
 

Norberg

 

Karbenning

 
 

Sala

 

Västerfärnebo

 
 
 

Fläckebo

 
 
 

Möklinta

 
 

Fagersta

 

Västanfors

 
 
 

Västervåla

 
 

Köping

 

Västra Skedvi

 

Dalarna

 

Avesta

 

Avesta

 
 
 

By

 
 
 

Folkärna

 
 
 

Grytnäs

 

Stödområde 8

Län

Kommun

Församling

Stockholm

 

Vallentuna

 

Kårsta

 
 
 

Össeby-Garn

 
 

Huddinge

 

Huddinge

 
 
 

Trångsund

 
 

Haninge

 

Österhaninge

 
 
 

Utö

 
 
 

Ornö

 
 

Norrtälje

 

 
 
 

Gottröra

 
 
 

Närtuna

 
 
 

Riala

 
 

Nynäshamn

 

Sorunda

 
 
 

Torö

 

Södermanland

 

Gnesta

 

Frustuna

 
 
 

Björnlunda

 
 
 

Gryt

 
 

Nyköping

 

Lid

 
 
 

Ludgo-Spelvik

 
 
 

Runtuna

 
 
 

Tystberga-Bälinge

 
 

Flen

 

Lilla Malma

 

Östergötland

 

Norrköping

 

Simonstorp

 
 

Mjölby

 

Västra Harg

 

Jönköping

 

Gislaved

 

Gryteryd

 
 
 

Södra Hestra

 
 

Jönköping

 

Jönköpings Kristina

 
 

Värnamo

 

Dannäs

 
 
 

Tånnö

 

Kronoberg

 

Lessebo

 

Lessebo

 
 

Tingsryd

 

Urshult

 
 

Alvesta

 

Härlöv

 
 
 

Hjortsberga med Kvenne

 
 
 

Blädinge

 
 
 

Västra Torsås

 
 

Älmhult

 

Älmhult

 
 
 

Virestad

 
 
 

Stenbrohult

 
 
 

Göteryd

 
 
 

Pjätteryd

 
 
 

Hallaryd

 
 

Markaryd

 

Traryd

 
 

Växjö

 

Växjö domkyrkoförsamling

 
 
 

Hemmesjö med Tegnaby

 
 
 

Vederslöv

 
 
 

Öjaby

 
 

Ljungby

 

Ljungby

 
 
 

Ryssby

 
 
 

Tutaryd

 
 
 

Hamneda

 
 
 

Kånna

 
 
 

Berga

 
 
 

Dörarp

 
 
 

Angelstad

 
 
 

Annerstad

 
 
 

Nöttja

 
 
 

Bolmsö

 

Kalmar

 

Nybro

 

Kråksmåla

 
 

Vimmerby

 

Södra Vi

 

Gotland

 

Gotland

 

Lojsta

 

Skåne

 

Hörby

 

Svensköp

 
 

Osby

 

Loshult

 
 

Kristianstad

 

Huaröd

 

Halland

 

Hylte

 

Torup

 
 
 

Kinnared

 
 

Halmstad

 

Breared

 

Västra Götaland

 

Munkedal

 

Valbo-Ryr

 
 
 

Hede

 
 

Tanum

 

Mo

 
 

Vårgårda

 

Siene

 
 
 

Horla

 
 
 

Kvinnestad

 
 
 

Landa

 
 

Karlsborg

 

Mölltorp

 
 

Mellerud

 

Holm

 
 
 

Järn

 
 
 

Erikstad

 
 
 

Ör

 
 
 

Skållerud

 
 

Herrljunga

 

Bråttensby

 
 
 

Remmene

 
 
 

Hudene

 
 

Götene

 

Medelplana

 
 

Uddevalla

 

Lane-Ryr

 
 
 

Bäve

 
 

Vänersborg

 

Sundals-Ryr

 
 
 

Frändefors

 
 

Alingsås

 

Ödenäs

 
 

Borås

 

Borås Caroli

 
 

Åmål

 

Ånimskog

 
 

Skara

 

Eggby-Istrum

 
 

Skövde

 

Berg

 
 

Tidaholm

 

Tidaholm västra del

 
 

Falköping

 

Ugglum

 
 
 

Broddetorp

 

Värmland

 

Karlstad

 

Norrstrand

 
 

Östra Fågelvik

 
 
 
 

Grava

 
 

Kristinehamn

 

Visnum

 
 

Säffle

 

Säffle

 
 
 

Bro

 

Örebro

 

Lekeberg

 

Tångeråsa

 
 

Laxå

 

Skagershult

 

Stödområde 9

Län

Kommun

Församling

Stockholm

 

Vallentuna

 

Markim

 
 
 

Orkesta

 
 
 

Frösunda

 
 
 

Vada

 
 
 

Angarn

 
 

Österåker

 

Ljusterö-Kulla

 
 

Värmdö

 

Värmdö

 
 
 

Möja

 
 
 

Djurö

 
 
 

Nämdö

 
 
 

Ingarö

 
 
 

Gustavsberg

 
 

Järfälla

 

Kallhäll

 
 

Huddinge

 

Sankt Mikael

 
 
 

Flemingsberg

 
 

Botkyrka

 

Tullinge

 
 

Haninge

 

Dalarö

 
 

Tyresö

 

Tyresö

 
 

Sollentuna

 

Sollentuna

 
 

Södertälje

 

Södertälje

 
 
 

Östertälje

 
 
 

Tveta västra del

 
 
 

Överjärna

 
 
 

Hölö

 
 
 

Västertälje

 
 

Nacka

 

Nacka

 
 
 

Saltsjöbaden

 
 
 

Boo

 
 

Sigtuna

 

Sankt Olof

 
 
 

Odensala

 
 
 

Skepptuna

 

Södermanland

 

Vingåker

 

Västra Vingåker

 
 

Gnesta

 

Gåsinge-Dillnäs

 
 

Nyköping

 

Tunaberg

 
 
 

Kila

 
 

Flen

 

Flen

 
 
 

Helgesta-Hyltinge

 
 
 

Årdala

 
 
 

Mellösa

 
 
 

Forssa

 
 

Katrineholm

 

Katrineholm

 
 
 

Nävertorp

 
 

Eskilstuna

 

Gillberga

 
 
 

Lista

 
 
 

Öja

 
 
 

Västermo

 
 
 

Näshulta

 
 

Strängnäs

 

Mariefred

 
 
 

Länna

 
 
 

Härad

 

Östergötland

 

Kinda

 

Västra Eneby

 
 
 

Horn

 
 
 

Hycklinge

 
 
 

Oppeby

 
 
 

Hägerstad

 
 
 

Tjärstad

 
 

Åtvidaberg

 

Åtvid

 
 
 

Grebo

 
 
 

Värna

 
 
 

Björsäter

 
 
 

Yxnerum

 
 
 

Hannäs

 
 
 

Gärdserum

 
 

Finspång

 

Risinge

 
 
 

Hällestad

 
 
 

Regna

 
 
 

Skedevi

 
 

Valdemarsvik

 

Ringarum

 
 

Linköping

 

Vist

 
 
 

Vårdnäs

 
 
 

Stjärnorp

 
 

Norrköping

 

Krokek

 
 
 

Kvarsebo

 
 

Söderköping

 

Börrum

 

Jönköping

 

Jönköping

 

Huskvarna

 

Kronoberg

 

Lessebo

 

Hovmantorp

 
 
 

Ljuder

 
 

Tingsryd

 

Tingsås

 
 
 

Almundsryd

 
 
 

Älmeboda

 
 
 

Linneryd

 
 
 

Södra Sandsjö

 
 
 

Väckelsång

 
 

Alvesta

 

Alvesta

 
 
 

Lekaryd

 
 
 

Skatelöv

 
 

Markaryd

 

Markaryd

 
 

Växjö

 

Östra Torsås

 
 
 

Nöbbele

 
 
 

Uråsa

 
 
 

Jät

 
 
 

Kalvsvik

 
 
 

Tävelsås

 
 
 

Dänningelanda

 
 
 

Öja

 
 
 

Bergunda

 
 
 

Skogslyckan

 
 

Växjö

 

Maria

 
 
 

Teleborg

 
 

Ljungby

 

Agunnaryd

 
 
 

Södra Ljunga

 

Kalmar

 

Högsby

 

Fågelfors

 
 

Torsås

 

Gullabo

 
 

Mörbylånga

 

Segerstad

 
 
 

Algutsrum

 
 

Hultsfred

 

Hultsfred

 
 
 

Järeda

 
 
 

Vena

 
 

Emmaboda

 

Emmaboda

 
 
 

Vissefjärda

 
 
 

Långasjö

 
 

Kalmar

 

Karlslunda

 
 

Nybro

 

Nybro

 
 
 

Bäckebo

 
 
 

Kristvalla

 
 
 

Madesjö

 
 
 

Örsjö

 
 
 

Sankt Sigfrid

 
 
 

Oskar

 
 

Oskarshamn

 

Kristdala

 
 
 

Döderhult

 
 

Västervik

 

Ukna

 
 
 

Dalhem

 
 
 

Överum

 
 
 

Odensvi

 
 
 

Hallingeberg

 
 
 

Blackstad

 
 

Vimmerby

 

Vimmerby

 
 
 

Frödinge

 
 
 

Locknevi

 
 
 

Djursdala

 
 
 

Tuna

 

Gotland

 

Gotland

 

Othem

 
 
 

Fårö

 
 
 

Bunge

 
 
 

Rute

 
 
 

Fleringe

 
 
 

Hall

 
 
 

Hangvar

 
 
 

Hellvi

 
 
 

Norrlanda

 
 
 

Viklau

 
 
 

Sjonhem

 
 
 

Vänge

 
 
 

Guldrupe

 
 
 

Buttle

 
 
 

Ala

 
 
 

Kräklingbo

 
 
 

Anga

 
 
 

Gammelgarn

 
 
 

Östergarn

 
 
 

Tofta

 
 
 

Sanda

 
 
 

Väte

 
 
 

Hejde

 
 
 

Eksta

 
 
 

Sproge

 
 
 

Ardre

 
 
 

Alskog

 
 
 

Garde

 
 
 

Lau

 
 
 

När

 
 
 

Burs

 
 
 

Silte

 
 
 

Eke

 
 
 

Näs

 
 
 

Fide

 
 
 

Öja

 
 
 

Hamra

 
 
 

Vamlingbo

 

Blekinge

 

Olofström

 

Kyrkhult

 
 

Karlskrona

 

Flymen

 
 
 

Sillhövda

 
 

Ronneby

 

Backaryd

 
 
 

Öljehult

 
 
 

Eringsboda

 
 

Karlshamn

 

Ringamåla

 

Skåne

 

Östra Göinge

 

Glimåkra

 
 

Örkelljunga

 

Skånes-Fagerhult

 
 

Hörby

 

Långaröd

 
 
 

Äspinge

 
 

Osby

 

Osby

 
 
 

Örkened

 
 
 

Visseltofta

 
 

Kristianstad

 

Linderöd

 
 

Hässleholm

 

Farstorp

 
 
 

Verum

 
 
 

Vittsjö

 
 
 

Norra Åkarp

 
 
 

Hörja

 
 
 

Röke

 

Halland

 

Halmstad

 

Oskarström

 
 
 

Slättåkra

 
 
 

Enslöv

 
 

Laholm

 

Hishult

 
 
 

Knäred

 
 

Falkenberg

 

Källsjö

 
 
 

Ullared

 
 

Varberg

 

Nösslinge

 
 
 

Karl Gustav

 
 
 

Kungsäter

 

Västra Götaland

 

Härryda

 

Härryda

 
 
 

Landvetter

 
 
 

Björketorp

 
 

Stenungsund

 

Spekeröd

 
 
 

Ucklum

 
 

Orust

 

Torp

 
 

Sotenäs

 

Tossene

 
 

Munkedal

 

Foss

 
 
 

Håby

 
 
 

Bärfendal

 
 
 

Svarteborg

 
 

Tanum

 

Lur

 
 
 

Kville

 
 
 

Bottna

 
 

Ale

 

Hålanda

 
 
 

Kilanda

 
 

Lerum

 

Skallsjö

 
 
 

Östad

 
 

Vårgårda

 

Lena-Bergstena

 
 
 

Fullestad

 
 
 

Hol

 
 
 

Kullings-Skövde

 
 

Bollebygd

 

Bollebygd

 
 

Karlsborg

 

Karlsborg

 
 
 

Brevik

 
 

Gullspång

 

Amnehärad

 
 

Södra

 

Råda

 
 

Lilla Edet

 

Åsbräcka

 
 
 

Ale-Skövde

 
 
 

Hjärtum

 
 

Mark

 

Kinna

 
 
 

Örby-Skene

 
 
 

Hyssna

 
 
 

Fritsla

 
 
 

Torestorp

 
 

Herrljunga

 

Eggvena

 
 
 

Fölene

 
 
 

Herrljunga

 
 

Götene

 

Västerplana

 
 

Tibro

 

Tibro

 
 
 

Ransberg

 
 

Töreboda

 

Beateberg

 
 
 

Halna

 
 

Göteborg

 

Angered

 
 

Lysekil

 

Bro

 
 

Uddevalla

 

Uddevalla

 
 
 

Grinneröd

 
 
 

Forshälla

 
 
 

Skredsvik

 
 
 

Herrestad

 
 

Strömstad

 

Skee

 
 
 

Näsinge

 
 
 

Lommeland

 
 
 

Hogdal

 
 

Vänersborg

 

Vänersborg

 
 
 

Väne-Ryr

 
 
 

Brålanda

 
 

Trollhättan

 

Trollhättan

 
 
 

Upphärad

 
 
 

Rommele

 
 
 

Fors

 
 
 

Lextorp

 
 
 

Götalunden

 
 

Alingsås

 

Alingsås

 
 
 

Långared

 
 
 

Hemsjö

 
 

Borås

 

Seglora

 
 
 

Kinnarumma

 
 

Mariestad

 

Lyrestad

 
 

Skara

 

Norra Lundby

 
 
 

Skärv

 
 
 

Norra Ving

 
 
 

Stenum

 
 
 

Härlunda

 
 

Skövde

 

Skövde

 
 
 

Norra Kyrketorp

 
 
 

Hagelberg

 
 
 

Varola

 
 
 

Forsby

 
 
 

Sventorp

 
 
 

Värsås

 
 
 

Väring

 
 
 

Binneberg

 
 
 

Timmersdala

 
 
 

Vreten

 
 

Hjo

 

Mofalla

 
 
 

Fridene

 
 
 

Korsberga

 
 

Tidaholm

 

Fröjered

 
 

Falköping

 

Bjurum

 

Värmland

 

Hammarö

 

Hammarö

 
 

Karlstad

 

Karlstads domkyrkoförsamling

 
 
 

Västerstrand

 
 

Kristinehamn

 

Visnums-Kil

 
 
 

Ölme

 
 

Säffle

 

Botilsäter

 
 
 

Millesvik

 

Örebro

 

Örebro

 

Hovsta

 
 
 

Lillkyrka-Ödeby

 
 

Lindesberg

 

Näsby

 

Västmanland

 

Köping

 

Kolsva Bergslagen

 
 

Arboga

 

Götlunda

 

Stödområde 10

Län

Kommun

Församling

Stockholm

 

Järfälla

 

Barkarby

 
 

Danderyd

 

Danderyd

 
 

Stockholm

 

Stockholms stad

 
 

Sundbyberg

 

Sundbyberg

 
 

Solna

 

Solna

 
 
 

Råsunda

 
 

Lidingö

 

Lidingö

 
 

Vaxholm

 

Vaxholm

 
 

Sigtuna

 

Sigtuna

 

Östergötland

 

Valdemarsvik

 

Valdemarsvik

 
 
 

Gryt

 
 
 

Tryserum

 
 
 

Östra Ed

 
 

Söderköping

 

Sankt Anna

 

Kalmar

 

Mörbylånga

 

Stenåsa

 
 
 

Glömminge

 
 
 

Sandby

 
 

Kalmar

 

Kalmar domkyrkoförsamling

 
 
 

Heliga Korset

 
 
 

Sankta Birgitta

 
 
 

Två systrar

 
 

Oskarshamn

 

Oskarshamn

 
 
 

Misterhult

 
 

Västervik

 

Törnsfall

 
 
 

Gladhammar

 
 
 

Västrum

 
 
 

Västra Ed

 
 
 

Loftahammar

 
 
 

Lofta

 
 
 

Gamleby

 
 
 

Hjorted

 
 

Borgholm

 

Föra

 
 
 

Alböke

 
 
 

Löt

 
 
 

Bredsättra

 
 
 

Räpplinge

 
 
 

Högsrum

 
 
 

Böda

 
 
 

Högby

 
 
 

Källa

 
 
 

Persnäs

 

Gotland

 

Gotland

 

Boge

 
 
 

Eskelhem

 
 
 

Västergarn

 
 
 

Sundre

 

Blekinge

 

Karlskrona

 

Karlskrona stadsförsamling

 
 
 

Aspö

 
 
 

Sturkö

 
 
 

Hasslö

 

Skåne

 

Svalöv

 

Stenestad

 
 

Örkelljunga

 

Örkelljunga

 
 
 

Rya

 
 

Hörby

 

Södra Rörum

 
 

Höör

 

Tjörnarp

 
 

Perstorp

 

Perstorp

 
 

Båstad

 

Båstad

 
 

Kristianstad

 

Äsphult

 
 

Ängelholm

 

Tåssjö

 
 

Hässleholm

 

Norra Mellby

 
 
 

Häglinge

 
 
 

Matteröd

 
 
 

Västra Torup

 

Halland

 

Varberg

 

Skällinge

 
 
 

Grimmared

 
 

Kungsbacka

 

Frillesås

 
 
 

Gällinge

 
 
 

Idala

 
 
 

Förlanda

 

Västra Götaland

 

Härryda

 

Råda

 
 

Partille

 

Sävedalen

 
 

Stenungsund

 

Norum

 
 
 

Ödsmål

 
 

Tjörn

 

Valla

 
 
 

Stenkyrka

 
 
 

Klädesholmen

 
 

Orust

 

Tegneby

 
 
 

Röra

 
 
 

Stala

 
 
 

Långelanda

 
 
 

Myckleby

 
 

Sotenäs

 

Smögen

 
 
 

Hunnebostrand

 
 

Tanum

 

Tanum

 
 
 

Fjällbacka

 
 
 

Svenneby

 
 

Ale

 

Nödinge

 
 
 

Skepplanda

 
 
 

Starrkärr

 
 

Lerum

 

Stora Lundby

 
 

Lilla

 

Edet Fuxerna

 
 
 

Tunge

 
 
 

Sankt Peder

 
 
 

Västerlanda

 
 

Mark

 

Sätila

 
 
 

Hajom

 
 
 

Fotskäl

 
 
 

Tostared

 
 
 

Öxnevalla

 
 
 

Istorp

 
 

Göteborg

 

Haga

 
 
 

Göteborgs domkyrkoförsamling

 
 
 

Göteborgs Annedal

 
 
 

Kortedala

 
 
 

Härlanda

 
 
 

Göteborgs Vasa

 
 
 

Göteborgs Johanneberg

 
 
 

Göteborgs Haga

 
 
 

Göteborgs Oskar Fredrik

 
 
 

Göteborgs Masthugg

 
 
 

Göteborgs Karl Johan

 
 
 

Örgryte

 
 
 

Biskopsgården

 
 
 

Brämaregården

 
 
 

Högsbo

 
 
 

Västra Frölunda

 
 
 

Tynnered

 
 
 

Bergum

 
 
 

Göteborgs Sankt Pauli

 
 
 

Gunnared

 
 
 

Askim

 
 
 

Björkekärr

 
 

Mölndal

 

Fässberg

 
 
 

Stensjön

 
 

Kungälv

 

Romelanda

 
 
 

Kareby

 
 
 

Hålta

 
 

Lysekil

 

Lyse

 
 
 

Brastad

 
 

Uddevalla

 

Ljung

 
 
 

Resteröd

 
 
 

Bokenäs

 
 
 

Högås

 
 

Strömstad

 

Strömstad

 
 
 

Tjärnö

 
 

Mariestad

 

Ullervad

 
 
 

Utby

 
 
 

Ekby

 
 
 

Låstad

 
 
 

Enåsa

 
 
 

Hassle

 
 
 

Berga

 
 

Skövde

 

Frösve

 

Stödområdesindelning för områden som påverkas av särskilda begränsningar enligt artikel 32.1 c i förordning (EU) nr 1305/2013

Stödområde 11

Län

Kommun

Församling

Stockholm

 

Österåker

 

Österåker-Östra Ryd norra

 
 

Nykvarn

 

Turinge södra del

 

Uppsala

 

Uppsala

 

Åkerby västra del

 
 
 

Bälinge västra del

 
 
 

Skuttunge västra del

 
 
 

Björklinge västra del

 
 
 

Viksta västra del

 

Södermanland

 

Nyköping

 

Tuna södra del

 
 
 

Lunda södra del

 
 

Eskilstuna

 

Husby-Rekarne södra del

 
 

Strängnäs

 

Åker södra del

 

Gotland

 

Gotland

 

Gothem östra del

 
 
 

Rone östra del

 

Blekinge

 

Karlskrona

 

Jämjö skogsbygden

 
 

Ronneby

 

Ronneby skogsbygden

 
 
 

Bräkne-Hoby skogsbygden

 
 

Karlshamn

 

Karlshamn

 
 
 

Hällaryd skogsbygden

 
 
 

Åryd skogsbygden

 
 
 

Asarum skogsbygden

 

Skåne

 

Klippan

 

Östra Ljungby östra del

 
 

Ängelholm

 

Hjärnarp östra del

 

Halland

 

Varberg

 

Stamnared

 
 
 

Sällstorp

 
 

Kungsbacka

 

Kungsbacka

 
 
 

Släp

 
 
 

Onsala

 

Västra Götaland

 

Stenungsund

 

Jörlanda

 
 

Tjörn

 

Rönnäng

 
 
 

Klövedal

 
 

Orust

 

Mollösund

 
 
 

Morlanda

 
 

Sotenäs

 

Kungshamn

 
 
 

Askum

 
 

Mark

 

Surteby-Kattunga södra del

 
 
 

Horred

 
 

Vara

 

Norra Vånga östra del

 
 

Göteborg

 

Nylöse

 
 
 

Lundby

 
 
 

Älvsborg

 
 
 

Styrsö

 
 
 

Torslanda

 
 
 

Björlanda

 
 
 

Näset

 
 

Mölndal

 

Lindome

 
 

Kungälv

 

Marstrand

 
 
 

Harestad

 
 
 

Torsby

 
 
 

Lycke

 
 
 

Solberga

 
 

Lysekil

 

Lysekil

 
 
 

Skaftö

 
 

Uddevalla

 

Dragsmark

 
 

Skövde

 

Sjogerstad-Rådene östra

 

Örebro

 

Lekeberg

 

Knista Bergslagen

 
 
 

Kvistbro västra del

 
 

Hallsberg

 

Viby skogsbygden

 
 

Örebro

 

Lännäs östra del

 
 
 

Asker skogsbygden

 

Västmanland

 

Kungsör

 

Kung Karl södra del

 
 

Köping

 

Odensvi norra del

 

Stödområde 12

Län

Kommun

Församling

Stockholm

 

Österåker

 

Österåker-Östra Ryd norra ö

 
 
 

Österåker-Östra Ryd södra ö

 
 

Ekerö

 

Munsö öar

 
 
 

Adelsö

 
 
 

Lovö öar

 
 

Upplands-Bro

 

Låssa öar

 
 
 

Kungsängen-Västra Ryd öar

 
 

Södertälje

 

Enhörna öar

 
 
 

Ytterjärna öar

 
 
 

Mörkö öar

 
 

Nynäshamn

 

Nynäshamn öar

 
 
 

Ösmo öar

 

Uppsala

 

Enköping

 

Enköpings-Näs öar västra

 
 
 

Enköpings-Näs öar östra

 
 
 

Lillkyrka öar

 
 
 

Vallby öar

 
 
 

Kungs-Husby öar

 

Södermanland

 

Nyköping

 

Vrena öar

 
 

Katrineholm

 

Julita öar

 
 

Eskilstuna

 

Kafjärden norra del öar

 
 

Strängnäs

 

Ytterselö öar

 
 
 

Överselö öar

 
 

Trosa

 

Trosa-Vagnhärad öar

 

Östergötland

 

Norrköping

 

Östra Stenby öar

 
 
 

Dagsberg öar

 
 
 

Östra Husby öar

 
 
 

Häradshammar öar

 
 
 

Jonsberg öar

 
 
 

Rönö öar

 
 

Söderköping

 

Skällvik öar

 
 
 

Mogata öar

 

Jönköping

 

Jönköping

 

Visingsö

 

Kalmar

 

Torsås

 

Söderåkra öar

 
 

Mönsterås

 

Mönsterås öar

 
 
 

Ålem öar

 
 

Kalmar

 

Hossmo öar

 
 
 

Ryssby öar

 
 
 

Ljungby öar

 
 
 

Voxtorp öar

 
 
 

Halltorp öar

 

Gotland

 

Gotland

 

Gothem östra del öar

 
 
 

Rone östra del öar

 
 
 

Grötlingbo öar

 

Blekinge

 

Karlskrona

 

Lösen Slättbygden öar

 
 
 

Kristianopel öar

 
 
 

Torhamn öar

 
 
 

Ramdala Slättbygden öar

 
 
 

Nättraby öar

 
 

Ronneby

 

Ronneby Slättbygden öar

 
 
 

Förkärla öar

 
 
 

Listerby öar

 
 
 

Bräkne-Hoby Slättbygden öar

 
 

Karlshamn

 

Karlshamn öar

 
 
 

Hällaryd Slättbygd öar

 
 
 

Åryd Slättbygden öar

 
 
 

Mörrum öar

 
 

Sölvesborg

 

Sölvesborg öar

 
 
 

Ysane (ö-del)

 
 
 

Mjällby öar

 

Skåne

 

Båstad

 

Torekov öar

 
 

Kristianstad

 

Trolle-Ljungby öar

 

Halland

 

Halmstad

 

Söndrum öar

 
 

Varberg

 

Varberg öar

 
 
 

Lindberg öar

 
 
 

Ås öar

 
 
 

Värö öar

 
 

Kungsbacka

 

Släp öar

 
 
 

Ölmevalla öar

 
 
 

Hanhals öar

 
 
 

Onsala öar

 

Västra

 

Götaland

 

Öckerö Öckerö

 
 

Orust

 

Käringön

 
 
 

Gullholmen

 
 

Sotenäs

 

Kungshamn öar

 
 
 

Malmön

 
 
 

Askum öar

 
 

Göteborg

 

Lundby öar

 
 
 

Styrsö öar

 
 
 

Torslanda öar

 
 
 

Björlanda öar

 
 
 

Styrsö

 
 
 

Näset öar

 
 

Kungälv

 

Harestad öar

 
 
 

Torsby öar

 
 
 

Lycke öar

 
 
 

Solberga öar

 
 

Lysekil

 

Lysekil öar

 
 

Mariestad

 

Torsö öar

 

Värmland

 

Kristinehamn

 

Kristinehamn öar

 
 

Säffle

 

Eskilsäter öar

 

Örebro

 

Örebro

 

Lännäs östra öar

 

Västmanland

 

Västerås

 

Västerås-Barkarö öar

 
 
 

Kärrbo öar

 
 
 

Ängsö öar

 

Bilaga 4

Områden med övergångsstöd

Län

Kommun

Församling

Uppsala

 

Uppsala

 

Tensta norra del

 

Östergötland

 

Ödeshög

 

Stora Åby södra del

 
 
 

Ödeshög södra del

 
 
 

Rök södra del

 
 

Boxholm

 

Ekeby

 
 
 

Åsbo

 
 

Linköping

 

Nykil södra del

 
 
 

Gammalkil södra del

 

Jönköping

 

Jönköping

 

Jönköpings Sofia

 
 
 

Gränna

 
 
 

Skärstad

 

Kalmar

 

Högsby

 

Högsby

 
 
 

Långemåla

 
 

Torsås

 

Torsås västra del

 
 

Hultsfred

 

Målilla med Gårdveda

 
 
 

Tveta

 
 
 

Mörlunda

 
 

Mönsterås

 

Mönsterås

 
 
 

Fliseryd

 
 
 

Ålem

 
 

Borgholm

 

Borgholm

 
 
 

Egby

 
 
 

Köping

 
 
 

Gärdslösa

 
 
 

Långlöt

 
 
 

Runsten

 

Blekinge

 

Olofström

 

Jämshög norra del

 
 

Karlskrona

 

Lösen skogsbygden

 
 
 

Augerum skogsbygden

 
 
 

Ramdala skogsbygden

 
 
 

Rödeby norra del

 
 
 

Fridlevstad norra del

 
 
 

Tving norra del

 

Skåne

 

Svalöv

 

Konga norra del

 
 
 

Röstånga

 
 

Hörby

 

Hörby östra del

 
 
 

Fulltofta

 
 

Höör

 

Höör

 
 
 

Bosjökloster norra del

 
 
 

Munkarp

 
 
 

Hallaröd

 
 
 

Norra Rörum

 
 

Tomelilla

 

Andrarum

 
 
 

Brösarp

 
 

Klippan

 

Klippan östra del

 
 
 

Vedby

 
 
 

Färingtofta

 
 
 

Riseberga

 
 

Båstad

 

Förslöv östra del

 
 
 

Grevie östra del

 
 
 

Östra Karup skogsbygden

 
 

Eslöv

 

Billinge norra del

 
 

Kristianstad

 

Djurröd

 
 
 

Hörröd

 
 

Ängelholm

 

Munka-Ljungby östra del

 
 
 

Tåstarp östra del

 
 
 

Össjö östra del

 
 

Hässleholm

 

Nävlinge

 
 
 

Brönnestad

 

Halland

 

Laholm

 

Våxtorp skogsbygden

 
 
 

Hasslöv skogsbygden

 
 
 

Veinge skogsbygden

 
 

Varberg

 

Rolfstorp

 
 
 

Grimeton skogsbygden

 

Västra Götaland

 

Mark

 

Berghem

 
 
 

Surteby-Kattunga norra del

 

Örebro län

 

Lekeberg

 

Hidinge Bergslagen

 
 

Örebro

 

Tysslinge Bergslagen

 
 
 

Kil Bergslagen

 
 

Askersund

 

Askersund

 
 
 

Hammar

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:16

6. Stödmottagare i områden som anges i bilaga 4 till denna förordning vilka omfattas av bilaga 2 till förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder, där kompensationsbidrag lämnades enligt artikel 36 a (ii) och som var avgränsade enligt artikel 50.3 a i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) under programperioden 2007–2013, men som inte längre ingår i kompensationsområdet, ska fortsatt få ersättning till och med 2018. Ersättning får lämnas med 80 procent 2015, 70 procent 2016, 50 procent 2017 och 20 procent 2018 av stödet som beräknas enligt villkoren i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder. Om nedtrappningen ger ett lägre hektarbelopp än 210 kronor, lämnas ändå ersättning med 210 kronor per hektar. Vid beräkning av stöd inom områden som anges i bilaga 4 ska annan mark i tidigare område 1–5:b inte ingå i beräkningen.

1. Denna förordning träder i kraft den 16 februari 2016.

2. Förordningen tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT
Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)