Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:607

Utkom från trycket den 13 juni 2016
Förordning om ändring i förordningen (2008:1272) om Swedfund International AB:s stöd till små och medelstora svenska företags investeringar i Swedfunds samarbetsländer;
utfärdad den 2 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 5 och 8 §§ förordningen (2008:1272) om Swedfund International AB:s stöd till små och medelstora svenska företags investeringar i Swedfunds samarbetsländer ska ha följande lydelse.

Swedfund får i mån av tillgång på medel besluta om stöd i form av avskrivningslån.

Ansökningar om stöd görs hos Swedfund.

Avskrivningslån lämnas som stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. De uppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 6.1, 6.3 och 6.4 i kommissionens förordning ska utföras av Swedfund.

1) Ett beslut om stöd ska omedelbart hävas och avskrivningslån ska sägas upp till omedelbar betalning om

1)

Senaste lydelse 2013:478.

  1. stödet beviljats på grund av en oriktig eller ofullständig uppgift av sökanden,

  2. den som beviljats stöd på ett allvarligt sätt bryter mot villkor som gäller för stödet, eller

  3. något annat förhållande inträffar som innebär att låntagaren med hänsyn till syftet med lånet uppenbarligen inte bör få ha kvar detta.

Vid ett förhållande som avses i första stycket 1 eller 2 får lånet krävas tillbaka inom tio år från det att lånebeloppet betalades ut.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:607

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

2. Bestämmelserna i 8 § i den nya lydelsen tillämpas även för stöd som lämnats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ISABELLA LÖVIN
Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)