Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:639

Utkom från trycket den 13 juni 2016
Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar;
utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 kap. 7 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2015/16:72, bet. 2015/16:TU18, rskr. 2015/16:253.

2) En handling enligt denna lag som ska vara undertecknad får, om något annat inte anges, undertecknas med en sådan avancerad elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen.

2)

Senaste lydelse 2008:83.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:639

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)