Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:245

Utkom från trycket den 11 april 2017
Lag om ändring i lagen (1994:1708) om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden;
utfärdad den 30 mars 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i lagen (1994:1708) om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden2) ska införas en ny paragraf, 4 a §, av följande lydelse.

1)

Prop. 2016/17:56, bet. 2016/17:JuU22, rskr. 2016/17:188.

2)

Senaste lydelse av lagens rubrik 2015:267.

Bestämmelserna i 3 och 4 §§ denna lag ska inte tillämpas vid kontroller och inspektioner på plats som genomförs enligt lagen (2017:244) om kontroller och inspektioner på plats av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:245

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2017.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT
Jacob Wichmann
(Näringsdepartementet)