Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:666

Utkom från trycket den 30 juni 2017
Lag om upphävande av lagen (2008:99) om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1781/2006 om information om betalaren som ska åtfölja överföringar av medel;
utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att lagen (2008:99) om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1781/2006 om information om betalaren som ska åtfölja överföringar av medel ska upphöra att gälla den 1 augusti 2017.

1)

Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)