Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:1253

Utkom från trycket den 15 december 2017
Förordning om ändring i förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder;
utfärdad den 23 november 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

dels att 1 kap. 20–23 §§, 3 kap. 3 och 4 §§, 6 kap. 2, 10 och 15 §§, 10 kap. 6 §, 12 kap. 2 och 5 §§ och bilaga 1 och 3 ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 1 kap. 6 a § och 8 kap. 24 a § av följande lydelse.

Den myndighet som beslutar om stöd får ställa som villkor för stödet att stödmottagaren har den offentliga finansiering som behövs när en sådan ytterligare finansiering är en förutsättning för att stödet ska kunna lämnas.

1) Jordbruksverket prövar ansökningar om stöd, åtaganden och utbetalning av stöd enligt 8 kap. 28 och 32 §§ och 11 kap. samt om stöd för att bilda innovationsgrupper och för innovationsprojekt inom Europeiska innovationspartnerskapet (EIP) enligt 12 kap. 5 §.

1)

Senaste lydelse 2016:16.

Jordbruksverket prövar även ansökningar om stöd och utbetalning av stöd enligt 3 kap., 6 kap. och 12 kap. 1–4 §§ i ärenden där det med hänsyn till åtgärdernas omfattning, karaktär eller av administrativa skäl är lämpligt att prövningen sker samlat.

Skogsstyrelsen prövar ansökningar om stöd och utbetalning av stöd enligt 7 kap. och enligt 3 kap. och 12 kap. 1–4 §§ när det gäller skogsbruk, om inte något annat följer av 20 § andra stycket.

2) Sametinget prövar ansökningar om stöd och utbetalning av stöd när det gäller stöd till rennäringsföretag och annan verksamhet med anknytning till renskötsel eller annat samiskt närings-, kultur- eller samhällsliv enligt 3 kap., 4 kap. 2 och 4 §§, 5 kap. 2 och 5 §§, 6 kap. 2, 8, 9, 13, 15 och 19 §§ samt 12 kap. 1–4 §§, om inte något annat följer av 20 § andra stycket.

2)

Senaste lydelse 2016:16.

Tillväxtverket prövar ansökningar om stöd och utbetalning av stöd för lokal serviceutveckling enligt 3 kap. och 12 kap. 1–4 §§, om inte något annat följer av 20 § andra stycket.

För rådgivningstjänster inom fokusområde 2 a, 3 a, 6 a och 6 b samt för tvärvillkors- och förgröningsrådgivning inom fokusområde 4, 5 c och 5 d i artikel 5 i förordning (EU) nr 1305/2013 ska den som tar emot rådgivningen betala 30 procent av det upphandlade priset eller stödmyndighetens motsvarande kostnader i de fall myndigheten genomför rådgivningen i egen regi.

För rådgivningstjänster för energieffektiviseringsrådgivning inom fokusområde 5 c i samma artikel ska den som tar emot rådgivningen betala 10 procent av det upphandlade priset eller stödmyndighetens motsvarande kostnader i de fall myndigheten genomför rådgivningen i egen regi.

För andra rådgivningstjänster inom fokusområde 4, 5 c och 5 d i samma artikel får en avgift tas ut för tjänsterna.

För stöd till kompetensutveckling inom fokusområde 2 a, 3 a, 6 a och 6 b ska en deltagaravgift om lägst 500 kronor tas ut.

För stöd till kompetensutveckling inom fokusområde 4, 5 c och 5 d får en deltagaravgift tas ut.

Stöd får lämnas för investeringar i småskalig infrastruktur med 90 procent av de stödberättigande utgifterna och inom de ramar som anges i andra stycket, 3 § och i bilaga 1.

Stöd enligt första stycket lämnas endast om de stödberättigande utgifterna enligt ansökan understiger 200 000 euro.

När det gäller stöd till kommersiell service får stöd lämnas med 50 procent av de stödberättigande utgifterna eller med 90 procent av dessa om det finns särskilda skäl. Särskilda skäl för att stöd ska få lämnas med 90 procent är att stödet gäller

  1. investeringar i förbättrad tillgänglighet,

  2. investeringar vid nystart av nedlagd butik,

  3. investeringar för bättre miljö och klimat som exempelvis energieffektivisering,

  4. investeringar som görs för att komplettera ett försäljningsställe för dagligvaror eller drivmedel med andra grundläggande servicefunktioner, eller

  5. investeringar som ryms inom prioriterat område i länsstyrelsens handlingsplan utifrån de regionala serviceprogrammen och görs i ett försäljningsställe för dagligvaror eller drivmedel.

En ersättningsinvestering för kyl- och frysutrustning får inte lämnas med 90 procent om den inte kan motiveras utifrån första stycket 1–4.

Stöd får lämnas till utveckling av natur- och kulturmiljöer med 50, 90 och 100 procent av de stödberättigande utgifterna och inom de ramar som anges i bilaga 1.

Den som söker stöd ska äga eller arrendera marken eller ha ett nyttjanderättsavtal med markägaren.

Marken ska vara jordbruksmark av ägoslaget åkermark.

3) För att jordbrukarens areal med grovfodergrödor ska ingå i typ 1, 2 eller 3 ska lantbrukaren sköta all sin areal med grovfodergrödor genom att för varje hektar ha djurhållning av minst följande djurenheter av tackor, getter av honkön samt nötkreatur som är äldre än sex månader:

3)

Senaste lydelse 2016:16.

Område

Typ 1

Typ 2

Typ 3

1–5

 

0,65

 

0,3

 

0,1

 

6–12

 

1

 

0,4

 

0,1

 

Lantbrukarens hela areal med grovfodergrödor ingår i antingen typ 1, 2 eller 3, beroende på vilken som motsvarar högst krav och som lantbrukaren uppfyller kravet för. Uppfylls inte kravet för typ 3 ingår hela arealen med grovfodergrödor i typ 5. En lantbrukare har aldrig foderareal i mer än en typ av jordbruk.

Stöd får lämnas med minst 70 och högst 100 procent av de stödberättigande utgifterna och i enlighet med bilaga 1.

Stödnivån för en investering inom ett projekt ska vara samma som om investeringen sökts enligt 4, 5 eller 6 kap. För övriga delar i projektet lämnas stöd med 100 procent av de stödberättigande utgifterna.

För stöd för att bilda innovationsgrupper och för innovationsprojekt inom Europeiska innovationspartnerskapet (EIP) gäller att innovationsgruppen ska ha ett samarbetsavtal om det inte är obehövligt att gruppen har ett sådant avtal.

Bilaga 14)

Investeringar i fysiska tillgångar (4 kap.)

 

Engångsröjning av betesmark

 

Ersättningsnivå

 

5 000 kr/ha

 

Lägsta ersättningsnivå (kr)

 

1 000

 

Reglerbar dränering

 

Ersättningsnivå

 

8 000 kr/brunn

 

Lägsta ersättningsnivå (kr)

 

8 000

 

Stängsel mot rovdjur

 

Ersättningsnivå

 

50 kr/m

 

Lägsta ersättningsnivå (kr)

 

1 000

 

Förädlingsstöd

 

Ersättning av utgift (%)

 

401

 

Lägsta stödberättigande utgifter (kr)

 

100 000

 

Högsta ersättningsnivå (kr)

 

600 000–4 000 0002

 

Investeringar i jordbruk

 

Ersättning av utgift (%)

 

401, 4

 

Lägsta stödberättigande utgifter (kr)

 

50 0005, 100 000

 

Högsta ersättningsnivå (kr)

 

1 000 000–7 000 0002 100 0003

 

1 Stöd som avser investeringar kopplade till ett innovationsprojekt inom ramen för det europeiska innovationspartnerskapet (EIP) ska höjas med ytterligare 10 procent.

2 Stödmyndigheten beslutar det exakta högsta stödbeloppet inom detta intervall utifrån regionala förutsättningar och prioriteringar. En stödmottagare kan sammanlagt endast få stöd upp till det högsta stödbeloppet inom en period av tre år. Detta gäller per delåtgärd och fokusområde och tiden räknas från den först inkomna ansökan.

3 Stöd till renvaktarstugor.

4 Stöd inom Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län (exklusive rennäringsföretag) får höjas med ytterligare 10 procent i de fall där investeringen är kopplad till betande djur och jordbrukets konkurrenskraft.

5 Fleråriga energigrödor enligt enhetskostnad och renvaktarstugor.

Jordbruks- och affärsutveckling (5 kap.)

 

Skapa och utveckla annan verksamhet än jordbruk

 

Ersättning av utgift (%)

 

40

 

Lägsta stödberättigande utgifter (kr)

 

100 000

 

Högsta ersättningsnivå

 

Förnybar energi: 1 000 000 kr– 200 000 euro1 Gödselbaserad biogas: 40 000 000 kr Jobbskapande: 600 000 kr–200 000 euro1

 

1 Stödmyndigheten beslutar det exakta högsta stödbeloppet inom detta intervall utifrån regionala förutsättningar och prioriteringar. En stödmottagare kan sammanlagt endast få stöd upp till det högsta stödbeloppet inom en period av tre år. Detta gäller per delåtgärd och fokusområde och tiden räknas från den först inkomna ansökan.

Grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen på landsbygden (6 kap.)

 

Bredband

 

Ersättning av utgift (%)

 

40–901

 
 

Lägsta stödberättigande utgifter (kr)

 

100 000

 
 

Högsta ersättningsnivå

 

10 000 000 euro/projekt

 

Infrastruktur för rekreation och turistinformation

 

Ersättning av utgift (%)

 

902

 

Lägsta stödberättigande utgifter (kr)

 

100 000

 

Högsta ersättningsnivå (kr)

 

 

Service och fritid på landsbygden

 

Ersättning av utgift (%)

 

90, 50

 

Lägsta stödberättigande utgifter (kr)

 

100 0004, 50 000, 30 0003

 

Högsta ersättningsnivå (kr)

 

600 000–4 000 0005

 

Småskalig infrastruktur

 

Ersättning av utgift (%)

 

90

 

Lägsta stödberättigande utgifter (kr)

 

100 000

 

Högsta ersättningsnivå (kr)

 

 

Utveckling av natur- och kulturvärden

 

Ersättning av utgift (%)

 

1006,7, 908, 508

 
 

Lägsta stödberättigande utgifter (kr)

 

30 000, 50 0009

 
 

Högsta ersättningsnivå (kr)

 

Våtmarker och dammar: 200 000 kr/ha (400 000 kr/ha)10

 
 
 

Tvåstegsdiken: 1 000 kr/m

 
 
 

Högsta belopp per projekt:

 
 
 

Återställa och restaurera kulturmiljöer i renskötselområdet, 250 000 kr

 
 
 

Övriga miljöinvesteringar inom utveckling av natur- och kulturvärden (fokusområde 4 a, 4b, och 4 c), 15 000 00011

 
 
 

Investeringar inom utveckling av natur- och kulturvärden (6b), –

 

1 Stödandelen fastställs per län utifrån riktlinjer från Jordbruksverket. Procentandelen ska anges i stödmyndigheternas handlingsplaner. En och samma stödprocent tillämpas i alla projekt inom ett län och kan justeras på begäran av länen om förutsättningarna ändras.

2 Stöd till stigar och leder genom skog och mark beräknas utifrån enhetskostnad enligt föreskrifter som Jordbruksverket meddelar med stöd av 1 kap. 41 och 42 §§.

3 Gäller om investeringen avser förbättrad tillgänglighet, nystart av nedlagd butik, försäljningsställe för dagligvaror, drivmedel eller servicepunkt som är högt priorite-rad i länsstyrelsens handlingsplan utifrån de regionala serviceprogrammen samt investeringar vars huvudsyfte är förbättrad miljö och klimat.

4 Investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar samt samlingslokaler.

5 Stödmyndigheten beslutar det exakta högsta stödbeloppet inom detta intervall utifrån regionala förutsättningar och prioriteringar. Beloppet ska anges i stödmyndigheternas handlingsplaner. En stödmottagare kan sammanlagt endast få stöd upp till det högsta stödbeloppet inom en period av tre år. Detta gäller per delåtgärd och fokusområde och tiden räknas från den först inkomna ansökan.

6 I särskilt motiverade fall kan stöd ges för 100 procent (våtmark och dammar, tvåstegsdiken och förbättrad vattenkvalitet).

7 Stöd ges till 100 procent av stödberättigande utgifter om offentliga aktörer är sökande av projekt inom utveckling av natur- och kulturmiljöer samt kulturhistoriska byggnader. I dessa fall ska minst 30 procent av de stödberättigande utgifterna vara övrigt nationellt offentligt stöd.

8 Stöd ges med 50 procent för miljöinvesteringar med begränsad miljönytta och till projekt inom fokusområde 6b där den sökande är ett företag som inte är en offentlig aktör samt äger fastigheten där investeringen genomförs. Stöd ges med 90 procent för övriga projekt där sökanden inte är en offentlig aktör.

9 Utveckling av natur- och kulturmiljöer samt kulturhistoriska byggnader.

10 För våtmarker och dammar är gränsen 200 000 kr/ha. I särskilt motiverade fall kan stöd ges för 100 procent av stödberättigande utgifter upp till 400 000 kr/ha.

11 Stödmyndigheten beslutar det exakta högsta stödbeloppet utifrån regionala förutsättningar och prioriteringar. Beloppet ska anges i stödmyndigheternas handlingsplaner.

Investeringar i utveckling av skogsområden och förbättring av skogars livskraft (7 kap.)

 

Skogens miljövärden

 

Ersättningsnivå

 

Naturvårdsbränning: 28 000 kr/bränning, 9 000 kr/ha

 
 
 

Rensa stenmur: 8,50 kr/m

 
 
 

Rensa kulturmiljöer: 1 300 kr/st

 
 
 

Gallra fram ädellöv- och lövrik skog: 9 000 kr/ha

 
 
 

Sköta natur- och kulturmiljöer i skog: 9 000 kr/ha

 
 
 

Skapa våtmark i skog: 15 000 kr/ha

 
 

Lägsta ersättningsnivå (kr)

 

5 000

 
 

Högsta ersättningsnivå

 

60 000 0001

 

Återställande av skadad skog

 

Ersättning av utgift (%)

 

100

 

Lägsta ersättningsnivå (kr)

 

50 000

 

Högsta ersättningsnivå (kr)

 

 

1 Stödmyndigheten beslutar det högsta stödbeloppet utifrån regionala förutsättningar och prioriteringar. Beloppet ska anges i stödmyndighetens handlingsplaner. Det får dock inte överstiga 60 miljoner kronor.

Miljö- och klimatvänligt jordbruk (8 kap.)

 

Betesmarker och slåtterängar

 

Markklass

 

Ersättningsnivå1

 

Betesmarker och slåtterängar med allmän skötsel

 

1 000 kr/ha

 

Betesmarker med särskild skötsel

 

2 800 kr/ha

 

Slåtterängar med särskild skötsel

 

4 500 kr/ha

 

Alvarbete

 

1 000 kr/ha

 

Skogsbete

 

2 500 kr/ha

 

Gräsfattiga marker

 

1 700 kr/ha

 

Mosaikbetesmarker

 

1 700 kr/ha

 

Betesmarker och slåtterängar – Kompletterande insatser

 

Komplement

 

Ersättningsnivå1

 

Efterbete

 

700 kr/ha

 

Lövtäkt

 

100 kr/ha2

 

Bränning

 

800 kr/ha

 

Höhantering

 

1 700 kr/ha

 

Lieslåtter

 

7 000 kr/ha

 

Svårtillgängliga platser

 

1 000 kr/ha

 

Fäbodar

 

Delåtgärdens delar

 

Ersättningsnivå3

 

Fäbod i bruk: Huvudfäbod

 

3 333 kr/ha, där en fäbod i bruk består av 6 hektar

 

Fäbod i bruk: Kompletterande

 

500 kr/ha, där en kompletterande fäbod består av 6 hektar

 

Fäbodbete

 

1 000 kr/ha

 

Komplement särskild skötsel av fäbodbete

 

1 200 kr/ha

 

Hotade husdjursraser

 

Djurslag

 

Ersättningsnivå3

 

Getter

 

1 450 kr/djurenhet

 

Svin

 

2 050 kr/djurenhet

 

Nöt

 

1 450 kr/djurenhet

 

Får

 

1 450 kr/djurenhet

 

Minskat kväveläckage

 

Delåtgärdens delar

 

Ersättningsnivå3

 

Fånggröda

 

1 100 kr/ha

 

Vårbearbetning

 

600 kr/ha

 

Lantrasföreningar

 

Stöd ges till 100 procent av stödberättigande utgifter. Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 50 000 kronor i stödberättigande utgifter.

 

Restaurering av betesmarker och slåtterängar

 

Ersättningsnivå3

 

3 600 kr/ha

 

Skyddszoner

 

Delåtgärdens delar

 

Ersättningsnivå3

 

Skyddszon mot vattendrag

 

3 000 kr/ha

 

Anpassade skyddszoner

 

3 000 kr/ha

 

Skötsel av våtmarker och dammar

 

Delåtgärdens delar

 

Ersättningsnivå3

 

Skötsel av våtmarker och dammar

 

4 000 kr/ha

 

Markersättning i hela landet utom Götalands Södra Slättbygder, åkermark

 

1 000 kr/ha

 

Markersättning i Götalands Södra Slättbygder, åkermark

 

3 000 kr/ha

 

Vallodling

 

Ersättningsnivå3

 

500 kr/ha

 

1 Beräknade stödbelopp för betesmarker och slåtterängar, inklusive komplement, som är lägre än 1 000 kronor per stödår betalas inte ut.

2 I genomsnitt finns 10 fastställda lövtäktsträd per hektar, vilket ger en ersättningsnivå på 1 000 kr/ha. Det får vara högst 20 fastställda lövtäktsträd per hektar.

3 Beräknade stödbelopp som är lägre än 1 000 kronor per stödår betalas inte ut.

Ekologiskt jordbruk (9 kap.)

 

Ekologisk produktion

 

Produktionskategori

 

Ersättningsnivå1

 

Spannmål/oljeväxter/proteingrödor m.m. (ej vallodling på åkermark)

 

1 500 kr/ha

 

Potatis och grönsaker

 

5 000 kr/ha

 

Frukt och bär

 

7 500 kr/ha

 

Djurersättning

 

1 600 kr/ha åkermark, där 1 hektar åkermark motsvarar 1 djurenhet. 800 kr/ha betesmark, där 2 hektar betesmark motsvarar 1 djurenhet

 

Omställning till ekologisk produktion

 

Produktionskategori

 

Ersättningsnivå1

 

Spannmål/oljeväxter/proteingrödor m.m. (ej vallodling på åkermark)

 

1 500 kr/ha

 

Potatis och grönsaker

 

5 000 kr/ha

 

Frukt och bär

 

7 500 kr/ha

 

Djurersättning

 

1 600 kr/ha åkermark, där 1 hektar åkermark motsvarar 1 djurenhet. 800 kr/ha betesmark, där 2 hektar betesmark motsvarar 1 djurenhet

 

1 Beräknade stödbelopp som är lägre än 1 000 kronor per stödår betalas inte ut.

Stöd till områden med naturliga eller andra särskilda begränsningar (10 kap.)

 

Kompensationsstöd i bergsområden1, 2, 3, 4

 

Område/Jordbrukstyp

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 
 

Jordbruk med betesdjur och fodergrödor på åkermark

 

Jordbruk med betesdjur och naturbetesmark

 

Jordbruk med betesdjur och andra mycket extensiva naturbetesmarker

 

Jordbruk med växtodling

 

Extensivt jordbruk

 

1

 

5 400

 

2 600

 

1 000

 

1 200

 

400

 

2

 

4 100

 

2 300

 

1 000

 

1 200

 

300

 

3

 

3 900

 

2 100

 

800

 

1 200

 

250

 

4

 

3 300

 

1 700

 

700

 

1 200

 

250

 

5

 

3 000

 

1 500

 

600

 

1 200

 

250

 

Kompensationsstöd i områden med naturliga begränsningar1, 2, 3

 

Område/Jordbrukstyp

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

2 100

 

1 000

 

300

 

800

 

0

 

7

 

1 600

 

700

 

250

 

800

 

0

 

8

 

1 200

 

600

 

250

 

600

 

0

 

9

 

800

 

400

 

0

 

700

 

0

 

10

 

600

 

300

 

0

 

800

 

0

 

Kompensationsstöd i områden med särskilda begränsningar1, 2, 3

 

Område/Jordbrukstyp

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

11

 

1 000

 

400

 

0

 

800

 

0

 

12

 

1 600

 

500

 

0

 

700

 

0

 

1 Beräknade stödbelopp som är lägre än 1 000 kronor per stödår betalas inte ut.

2 För lantbrukarens stödberättigande areal över 200 hektar inom typ 1, 2 eller 3 trappas stödet ned till 80 procent av ersättningsnivån. Om stödet vid nedtrappningen blir mindre än 210 kronor betalas inget stöd för arealen över 200 hektar.

3 För lantbrukarens stödberättigande areal över 70 hektar inom typ 4 trappas stödet ned till 80 procent av ersättningsnivån.

4 För lantbrukarens stödberättigande areal över 70 hektar inom typ 5 trappas stödet ned till 80 procent av ersättningsnivån. Om stödet vid nedtrappning blir mindre än 210 kronor, betalas inget stöd för arealen över 70 hektar.

Djurens välbefinnande (11 kap.)

 

Extra djuromsorg får

 

Ersättningsnivå

 

2 000 kr/DE

 

Lägsta ersättningsnivå (kr)

 

1 000

 

Extra djuromsorg suggor

 

Ersättningsnivå

 

2 000 kr/DE

 

Lägsta ersättningsnivå (kr)

 

1 000

 

Utökad klövhälsovård för mjölkkor

 

Ersättningsnivå

 

220 kr/DE

 

Lägsta ersättningsnivå (kr)

 

1 000

 

Samarbete (12 kap.)

 

Pilotprojekt

 

Ersättning av utgift (%)

 

701, 902, 100

 

Lägsta stödberättigande utgift (kr)

 

100 000, 30 0003

 

Högsta ersättningsnivå

 

 

Innovationsgrupper och innovationsprojekt (EIP)

 

Ersättning av utgift (%)

 

1004

 

Lägsta stödberättigande utgift (kr)

 

100 000, 50 0005, 30 0003

 

Högsta ersättningsnivå (kr)

 

 

Miljö och klimat

 

Ersättning av utgift (%)

 

706, 907, 100

 

Lägsta stödberättigande utgift (kr)

 

100 000, 50 0008, 30 0003

 

Högsta ersättningsnivå (kr)

 

 

Korta leveranskedjor och lokala marknader

 

Ersättning av utgift (%)

 

90

 

Lägsta stödberättigande utgift (kr)

 

100 000, 30 0003

 

Högsta ersättningsnivå (kr)

 

 

Diversifiering

 

Ersättning av utgift (%)

 

90

 

Lägsta stödberättigande utgift (kr)

 

100 000, 30 0003

 

Högsta ersättningsnivå (kr)

 

 

1 Projekt för ökad konkurrenskraft i jordbruket, trädgårdsnäringen och rennäringen, ökad djurvälfärd, tillväxt i livsmedelskedjan och stärkt konkurrenskraft för småföretag i livsmedelskedjan.

2 Projekt inom miljö, klimat och jobbskapande på landsbygden (annat än i not 1).

3 Transnationellt samarbete (inte tillämpbart för projekt inom området människors livsmiljö).

4 Stödnivån för en investering inom ett projekt ska vara densamma som om investeringen sökts inom relevant delåtgärd och fokusområde i åtgärderna 4, 6 eller 7.

5 Bildande av innovationsgrupper.

6 Projekt med landskapsperspektiv för ökad konkurrenskraft i skogen.

7 Projekt inom miljö.

8 Projekt inom området människors livsmiljö.

Bilaga 3

Möjliga kombinationer av insatser – arealbaserade ersättningar

 

Betesmarker och slåtterängar

Fäbodar

Restaurering av betesmarker och slåtterängar

Vallodling

Skötsel av våtmarker och dammar

Minskat kväveläckage

Skyddszoner

Omställning till ekologisk produktion – växt

Ekologisk produktion – växt

Betesmarker och slåtterängar

 

 

*

 

*

 

*

 

# betesmark * övrig mark

 

*

 

*

 

*

 

*

 

Fäbodar

 

*

 

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

Restaurering av betesmarker och slåtterängar

 

*

 

*

 

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

Vallodling

 

*

 

*

 

*

 

 

*

 

¤ vårbearbetning * övrig mark

 

*

 

¤

 

¤

 

Skötsel av våtmarker och dammar

 

# betesmark * övrig mark

 

*

 

*

 

*

 

 

*

 

*

 

*

 

*

 

Minskat kväveläckage

 

*

 

*

 

*

 

¤ vårbearbetning * övrig mark

 

*

 

 

*

 

¤

 

¤

 

Skyddszoner

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

 

*

 

*

 

Omställning till ekologisk produktion – växt

 

*

 

*

 

*

 

¤

 

*

 

¤

 

*

 

 

*

 

Ekologisk produktion – växt

 

*

 

*

 

*

 

¤

 

*

 

¤

 

*

 

*

 

 

* Insatserna kan kombineras på samma företag men inte på samma mark

¤ Insatserna kan kombineras på samma mark

# Insatserna kan kombineras på samma mark, under förutsättning att länsstyrelsen bedömer det lämpligt utifrån syftet med båda ersättningarna

– Insatserna är inte möjliga att kombineras

Möjliga kombinationer av insatser – djurbaserade ersättningar

 

Omställning till ekologisk produktion – djur

Ekologisk produktion – djur

Hotade husdjursraser

Extra djuromsorg för suggor

Utökad klövhälsovård för mjölkkor

Extra djuromsorg för får

Omställning till ekologisk produktion – djur

 

 

*

 

¤

 

¤

 

¤

 

¤

 

Ekologisk produktion – djur

 

*

 

 

¤

 

¤

 

¤

 

¤

 

Hotade husdjursraser

 

¤

 

¤

 

 

¤

 

¤

 

¤

 

Extra djuromsorg för suggor

 

¤

 

¤

 

¤

 

 

*

 

*

 

Utökad klövhälsovård för mjölkkor

 

¤

 

¤

 

¤

 

*

 

 

*

 

Extra djuromsorg för får

 

¤

 

¤

 

¤

 

*

 

*

 

 

* Insatserna kan kombineras på samma företag men inte på samma djur

¤ Insatserna kan kombineras på samma djur

– Insatserna är inte möjliga att kombinera

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:1253

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT
Jacob Wichmann
(Näringsdepartementet)