Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:771

Publicerad den 15 juni 2018
Förordning om ändring i förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 1 kap. 6 b §, 3 kap. 3 §, 5 kap. 2 och 3 §§ och 8 kap. 4 § förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder ska ha följande lydelse.

1) Den myndighet som beslutar om stöd får ställa som villkor för stödet att stödmottagaren har den offentliga finansiering som behövs när en sådan ytterligare finansiering är en förutsättning för att stödet ska kunna lämnas.

1)

Senaste lydelse 2018:124.

Om stödmottagaren är en offentlig aktör ska den ytterligare finansieringen vara minst 30 procent.

Hur villkor om offentlig finansiering ska tillämpas ska framgå av de handlingsplaner som utarbetas enligt 1 kap. 15 §.

2) För rådgivningstjänster inom fokusområde 2 a, 3 a, 6 a och 6 b samt för tvärvillkors- och förgröningsrådgivning inom fokusområde 4, 5 c och 5 d i artikel 5 i förordning (EU) nr 1305/2013 ska den som tar emot rådgivningen betala 30 procent av det upphandlade priset. Om stödmyndigheten genomför rådgivningen i egen regi ska den som tar emot rådgivningen betala 30 procent av myndighetens kostnader för det specifika rådgivningstillfället.

2)

Senaste lydelse 2018:124.

För rådgivningstjänster om energieffektivisering inom fokusområde 5 c i samma artikel ska den som tar emot rådgivningen betala 10 procent av det upphandlade priset. Om stödmyndigheten genomför rådgivningen i egen regi ska den som tar emot rådgivningen betala 10 procent av myndighetens kostnader för det specifika rådgivningstillfället.

För andra rådgivningstjänster inom fokusområde 4, 5 c och 5 d i samma artikel får en avgift tas ut från den som tar emot rådgivningen.

3) Stöd får lämnas för nyetablering till unga jordbrukare och rennäringsföretagare med 250 000 kronor. Ansökan om stöd ska lämnas in senast 24 månader efter etableringen.

3)

Senaste lydelse 2016:16.

Det nyetablerade företaget ska vid ansökningstillfället ha en produktionspotential inom jordbrukssektorn, trädgårdssektorn eller rennäringen som för den sökandens del motsvarar 860 standardtimmar per år.

Verksamheten ska enligt affärsplanen för den sökandens del uppgå till högst 17 200 standardtimmar per år vid ansökanstillfället.

4) Den myndighet som fattar beslut om stöd får medge att ett åtagande enligt 2 § omvandlas till ett annat åtagande under förutsättning att de villkor som anges i artikel 14.1 i förordning (EU) nr 807/2014 är uppfyllda.

4)

Senaste lydelse 2018:124.

Ett sådant nytt åtagande ska minst omfatta en period om fem år, oavsett hur lång period som återstår av det ursprungliga åtagandet.

I de fall en kompletterande insats läggs till ett befintligt åtagande för betesmarker och slåtterängar eller fäbodar ska det befintliga åtagandet omvandlas i enlighet med första stycket.

Även i de fall nivån särskild skötsel läggs till ett befintligt åtagande för betesmarker och slåtterängar ska det befintliga åtagandet omvandlas i enlighet med första stycket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:771

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT
Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)