Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:862

Publicerad den 15 juni 2018
Lag om ändring i lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 kap. 1 § lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

Beslut om sanktionsföreläggande enligt 5 kap. 19 § får inte överklagas. Andra beslut av Finansinspektionen enligt denna lag får, om inte annat anges, överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om föreläggande eller förbud enligt denna lag ska gälla omedelbart.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:862

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Linnéa Klefbäck
(Finansdepartementet)