Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1620

Publicerad den 2 november 2018
Förordning om ändring i förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder
Utfärdad den 25 oktober 2018

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

dels att rubriken närmast före 1 kap. 50 § ska lyda ”Överklagande och verkställighet”,

dels att det ska införas en ny paragraf, 1 kap. 51 §, av följande lydelse.

Beslut om åtaganden för stöd enligt kapitel 8–11 och beslut om avdrag enligt avdelning VI i rådets förordning (EU) nr 1306/2013 gäller omedelbart, även om de överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1620

Denna förordning träder i kraft den 16 november 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT
Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)