Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:771

Publicerad den 26 november 2019
Lag om ändring i lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning
Utfärdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 9 § lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27.

2) Med finansiellt företag avses i 7 och 8 §§

2)

Senaste lydelse 2017:707.

 1. ett svenskt företag som är

  a) AIF-förvaltare som har tillstånd enligt 3 kap. 1 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

  b) börs enligt 1 kap. 4 b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

  c) clearingorganisation enligt 1 kap. 4 b § lagen om värdepappersmarknaden,

  d) fondbolag enligt 1 kap. 1 § första stycket 8 lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

  e) försäkringsföretag som omfattas av försäkringsrörelselagen (2010:2043) eller tjänstepensionsföretag som omfattas av lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag,

  f) kreditinstitut enligt 1 kap. 5 § 10 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

  g) värdepappersbolag enligt 1 kap. 4 b § lagen om värdepappersmarknaden, eller

  h) värdepapperscentral enligt 1 kap. 3 § lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, och

 2. ett utländskt företag som hör hemma utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som, efter tillstånd från Finansinspektionen, från filial i Sverige driver motsvarande verksamhet som ett företag som avses i 1.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:771

Denna lag träder i kraft den 15 december 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Rebecca Appelgren
(Finansdepartementet)