Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:1108

Publicerad den 3 december 2019
Förordning om ändring i förordningen (2015:407) om lokalt ledd utveckling
Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2015:407) om lokalt ledd utveckling ska ha följande lydelse.

Stöd enligt denna förordning får inte lämnas

  1. för åtgärder som staten, regioner eller kommuner ska ansvara för enligt lag eller annan författning,

  2. för åtgärder som enbart syftar till att uppfylla krav enligt unionslagstiftningen eller nationell rätt, eller

  3. till företag som befinner sig i svårigheter enligt kommissionens meddelande Riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av icke-finansiella företag i svårigheter (2014/C 249/01).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:1108

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON
Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)