Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:206

Publicerad den 19 mars 2021
Förordning om ändring i förordningen (2015:407) om lokalt ledd utveckling
Utfärdad den 11 mars 2021

Regeringen föreskriver att 2, 22 och 28 §§ förordningen (2015:407) om lokalt ledd utveckling ska ha följande lydelse.

Denna förordning innehåller bestämmelser om stöd för lokalt ledd utveckling som kompletterar bestämmelser om lokalt ledd utveckling i

  1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och om särskilda bestämmelser för målet Investering för tillväxt och sysselsättning samt om upphävande av förordning (EG) nr 1080/2006,

  2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006,

  3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska socialfonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1081/2006,

  4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005,

  5. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011,

  6. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008,

  7. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/2220 av den 23 december 2020 om fastställande av vissa övergångsbestämmelser för stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) under åren 2021 och 2022 och om ändring av förordningarna (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013 och (EU) nr 1307/2013 vad gäller resurser och tillämpning under åren 2021 och 2022 och förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller resurser och fördelningen av sådant stöd under åren 2021 och 2022, och

  8. de delegerade akter och genomförandeakter som kompletterar ovanstående förordningar.

En och samma ansökan om stöd får inte omfatta åtgärder som förutsätter stöd från mer än en fond.

Jordbruksverket får fatta beslut om förskottsutbetalning av stöd enligt 29 § första stycket 2 och 3. Förskott får inte lämnas till myndigheter, regioner eller kommuner. Förskott får lämnas med högst hälften av det beviljade beloppet, dock högst 250 000 kronor.

Jordbruksverket får även fatta beslut om förskottsutbetalning enligt 29 § första stycket 1, 4 och 5 till en lokal aktionsgrupp. Förskott får lämnas med högst hälften av det beviljade beloppet, dock högst 500 000 kronor.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:206
  1. Denna förordning träder i kraft den 15 april 2021.

  2. Bestämmelserna i 2 och 22 §§ i den nya lydelsen tillämpas dock för tid från och med den 3 mars 2021.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON
Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)