Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:331

Publicerad den 8 maj 2021
Förordning om ändring i förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder
Utfärdad den 6 maj 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

dels att 1 kap. 2, 6 b, 23, 27 och 28 §§, 3 kap. 3 och 4 §§, 8 kap. 2, 4 och 5 §§, 9 kap. 2 och 4 §§ och bilaga 1 ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 8 kap. 2 a §, av följande lydelse.

Denna förordning kompletterar

 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002,

 2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006,

 3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005,

 4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008,

 5. Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2020/2220 av den 23 december 2020 om fastställande av vissa övergångsbestämmelser för stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) under åren 2021 och 2022 och om ändring av förordningarna (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013 och (EU) nr 1307/2013 vad gäller resurser och tillämpning under åren 2021 och 2022 och förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller resurser och fördelningen av sådant stöd under åren 2021 och 2022,

 6. kommissionens delegerade förordning (EU) nr 807/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), samt om införande av övergångsbestämmelser,

 7. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 808/2014 av den 17 juli 2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU),

 8. kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet och villkor för avslag på eller indragning av betalningar samt administrativa sanktioner som gäller för direktstöd, landsbygdsutvecklingsstöd och tvärvillkor,

 9. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 av den 17 juli 2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet, landsbygdsutvecklingsåtgärder och tvärvillkor,

 10. kommissionens delegerade förordning (EU) nr 907/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller utbetalande organ och andra organ, ekonomisk förvaltning, avslutande av räkenskaper, säkerheter och användning av euron, och

 11. rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen.

1) Den myndighet som beslutar om stöd får ställa som villkor för stödet att stödmottagaren har den offentliga finansiering som behövs när en sådan ytterligare finansiering är en förutsättning för att stödet ska kunna lämnas.

1)

Senaste lydelse 2018:771. Ändringen innebär att andra stycket tas bort.

Hur villkor om offentlig finansiering ska tillämpas ska framgå av de handlingsplaner som utarbetas enligt 1 kap. 15 §.

2) Tillväxtverket prövar ansökningar om stöd och utbetalning av stöd enligt 3 kap., 6 kap. 13 § och 12 kap. 1–4 §§, om inte något annat följer av 20 § andra stycket.

2)

Senaste lydelse 2017:1253.

3) Den myndighet som beslutar om stöd får besluta om förskottsutbetalning. Förskott får inte lämnas till myndigheter, regioner och kommuner.

3)

Senaste lydelse 2019:827.

Förskott får lämnas med högst hälften av det beviljade stödet, dock högst 250 000 kronor.

För stöd enligt 6 kap. 4 § och 7 kap. 4 § får förskott lämnas med högst hälften av det beviljade stödet, dock högst 1 000 000 kronor.

4) För rådgivningstjänster inom fokusområde 2 a, 3 a och 6 b samt för tvärvillkors- och förgröningsrådgivning inom fokusområde 4, 5 c och 5 d i artikel 5 i förordning (EU) nr 1305/2013 ska den som tar emot rådgivningen betala 30 procent av det upphandlade priset. Om stödmyndigheten genomför rådgivningen i egen regi ska den som tar emot rådgivningen betala 30 procent av myndighetens kostnader för det specifika rådgivningstillfället.

4)

Senaste lydelse 2018:771. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

För andra rådgivningstjänster inom fokusområde 4, 5 c, 5 d och 6 a i samma artikel får en avgift tas ut från den som tar emot rådgivningen.

5) För stöd till kompetensutveckling får en deltagaravgift tas ut.

5)

Senaste lydelse 2017:1253.

6) Stöd får lämnas årligen under förutsättning att stödmottagaren åtar sig att under en period av ett år vidta sådana åtgärder eller bedriva sådan odling som avses i detta kapitel.

6)

Senaste lydelse 2019:827. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

Åtaganden för stöd för skötsel av våtmarker och dammar enligt 20 § får dock ingås för en period av fem år. Markersättning för skötsel av våtmarker och dammar får endast lämnas för en sammanlagd period om 20 år. Om våtmarken eller dammen är anlagd utan att något stöd har lämnats för investeringar i våtmarker och dammar enligt 6 kap. ska ansökan om åtagande ske inom två stödår efter det att våtmarken är färdigställd för att berättiga till markersättning.

Första stycket gäller inte stöd till lantrasföreningar enligt 32 §.

För samtliga ersättningsformer utom skötsel av våtmarker och dammar, restaurering av betesmarker och slåtterängar samt de kompletterande insatserna bränning och lövtäkt får åtagandet förlängas med ett år i taget.

Nya åtaganden får inte ingås för stöd för kompletterande insatser enligt 10 § andra meningen och 13 § samt stöd enligt 15, 18 och 24 §§.

7) Den myndighet som fattar beslut om stöd får medge att ett åtagande enligt 2 § omvandlas till ett annat åtagande inom samma åtagandeperiod under förutsättning att de villkor som anges i artikel 14.1 i förordning (EU) nr 807/2014 är uppfyllda. I fråga om stöd för skötsel av våtmarker och dammar ska dock ett sådant nytt åtagande omfatta fem år, oavsett hur lång period som återstår av det ursprungliga åtagandet.

7)

Senaste lydelse 2018:771. Ändringen innebär bl.a. att andra och tredje styckena tas bort.

Även i de fall nivån särskild skötsel läggs till ett befintligt åtagande för betesmarker och slåtterängar ska det befintliga åtagandet omvandlas i enlighet med första stycket.

Den myndighet som beslutar om stöd får medge att befintliga åtaganden utökas inom samma åtagandeperiod om utökningen uppfyller de kriterier som anges i artikel 14.2 eller 15.2 i förordning (EU) nr 807/2014.

För stöd för kompletterande insatser enligt 10 och 13 §§ samt stöd enligt 15, 18 och 24 §§ får mer mark eller ytterligare kompletterande insatser inte läggas till ett befintligt åtagande.

Stöd för ekologisk produktion får lämnas årligen under förutsättning att stödmottagaren under en period av ett år åtar sig att vidta sådana åtgärder eller bedriva sådan odling som avses i detta kapitel. Ett sådant åtagande får förlängas med ett år i taget.

För stöd för omställning till ekologisk produktion gäller åtagandet i stället i två år. I de fall omställningen är färdig med godkänt resultat inom kortare tid än två år får dock åtagandet avslutas tidigare.

8) Den myndighet som beslutar om stöd får medge att befintliga åtaganden utökas inom samma åtagandeperiod för ekologisk produktion eller, om det gäller omställning till ekologisk produktion, till ett nytt åtagande om två år om utökningen uppfyller de kriterier som anges i artikel 14.2 eller 15.2 i förordning (EU) nr 807/2014.

8)

Senaste lydelse 2016:16.

Den myndighet som fattar beslut om stöd får medge att ett åtagande enligt 2 § omvandlas till ett annat åtagande inom samma åtagandeperiod under förutsättning att de villkor som anges i artikel 14.1 i förordning (EU) nr 807/2014 är uppfyllda. För stöd för skötsel av våtmarker och dammar ska dock ett sådant nytt åtagande omfatta fem år, oavsett hur lång period som återstår av det ursprungliga åtagandet.

I de fall åtagande för djurhållning läggs till ett befintligt åtagande ska det befintliga åtagandet omvandlas till ett nytt åtagande inom befintlig åtagandeperiod för ekologisk produktion eller, om det gäller omställning till ekologisk produktion, till ett nytt åtagande om två år.

Bilaga 19)

Miljö- och klimatvänligt jordbruk (8 kap.)

 

Betesmarker och slåtterängar

 

Markklass

 

Ersättningsnivå1

 

Betesmarker och slåtterängar med allmän skötsel

 

1 300 kr/ha

 

Betesmarker med särskild skötsel

 

3 200 kr/ha

 

Slåtterängar med särskild skötsel

 

5 500 kr/ha

 

Alvarbete

 

1 400 kr/ha

 

Skogsbete

 

3 500 kr/ha

 

Gräsfattiga marker

 

2 700 kr/ha

 

Mosaikbetesmarker

 

2 700 kr/ha

 

Betesmarker och slåtterängar – Kompletterande insatser

 

Komplement

 

Ersättningsnivå1

 

Efterbete

 

700 kr/ha

 

Lövtäkt

 

100 kr/st2

 

Bränning

 

800 kr/ha

 

Höhantering

 

1 700 kr/ha

 

Lieslåtter

 

7 000 kr/ha

 

Svårtillgängliga platser

 

1 000 kr/ha

 

Fäbodar

 

Delåtgärdens delar

 

Ersättningsnivå3

 

Fäbod i bruk: Huvudfäbod

 

3 333 kr/ha, där en fäbod i bruk består av 6 hektar

 

Fäbod i bruk: Kompletterande

 

500 kr/ha, där en kompletterande fäbod består av 6 hektar

 

Fäbodbete

 

1 000 kr/ha

 

Komplement särskild skötsel av fäbodbete

 

1 200 kr/ha

 

Hotade husdjursraser

 

Djurslag

 

Ersättningsnivå3

 

Getter

 

1 450 kr/djurenhet

 

Svin

 

2 050 kr/djurenhet

 

Nöt

 

1 450 kr/djurenhet

 

Får

 

1 450 kr/djurenhet

 

Minskat kväveläckage

 

Delåtgärdens delar

 

Ersättningsnivå3

 

Fånggröda

 

1 100 kr/ha

 

Vårbearbetning

 

600 kr/ha

 

Lantrasföreningar

 

Stöd ges till 100 procent av stödberättigande utgifter. Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 50 000 kronor i stödberättigande utgifter.

 

Restaurering av betesmarker och slåtterängar

 

Ersättningsnivå3

 

3 600 kr/ha

 

Skyddszoner

 

Delåtgärdens delar

 

Ersättningsnivå3

 

Skyddszon mot vattendrag

 

3 000 kr/ha

 

Anpassade skyddszoner

 

3 000 kr/ha

 

Skötsel av våtmarker och dammar

 

Delåtgärdens delar

 

Ersättningsnivå3

 

Skötsel av våtmarker och dammar

 

4 000 kr/ha

 

Markersättning i hela landet utom Götalands Södra Slättbygder, åkermark

 

1 000 kr/ha

 

Markersättning i Götalands Södra Slättbygder, åkermark

 

3 000 kr/ha

 

Vallodling

 

Ersättningsnivå3

 

500 kr/ha

 

1 Beräknade stödbelopp för betesmarker och slåtterängar, inklusive komplement, som är lägre än 1 000 kronor per stödår betalas inte ut.

2 I genomsnitt finns 10 fastställda lövtäktsträd per hektar, vilket ger en ersättningsnivå på 1 000 kr/ha. Det får finnas högst 20 fastställda lövtäktsträd per hektar.

3 Beräknade stödbelopp som är lägre än 1 000 kr per stödår betalas inte ut.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:331
 1. Denna förordning träder i kraft den 10 juni 2021.

 2. De nya bestämmelserna tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 2021 på åtaganden enligt 8 och 9 kap.

 3. Äldre bestämmelser tillämpas på ansökningar som lämnats in före ikraftträdandet när det gäller stöd enligt 3 kap. 3 § och uttagande av deltagaravgift enligt 3 kap. 4 §.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON
Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)