Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:1065

Publicerad den 9 november 2021
Förordning om ändring i förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder
Utfärdad den 3 november 2021

Regeringen föreskriver att 4 kap. 2 §, 9 kap. 2 och 4 §§ och bilaga 1 till förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder ska ha följande lydelse.

Stöd får lämnas för investeringar inom jordbruks- och trädgårdssektorn samt rennäringen med 40 procent av de stödberättigande kostnaderna. För uppförande av en ny anläggning för dränering får i stället stöd lämnas med 30 procent av de stödberättigande kostnaderna. Stöd lämnas inom de ramar som anges i bilaga 1.

1) Stöd för ekologisk produktion och för omställning till ekologisk produktion får lämnas årligen under förutsättning att stödmottagaren under en period av ett år åtar sig att vidta sådana åtgärder eller bedriva sådan odling som avses i detta kapitel. Ett åtagande om stöd för ekologisk produktion får förlängas med ett år i taget.

1)

Senaste lydelse 2021:331.

2) Den myndighet som fattar beslut om stöd får medge att befintliga åtaganden utökas inom samma åtagandeperiod för ekologisk produktion eller för omställning till ekologisk produktion, om utökningen uppfyller de kriterier som anges i artikel 14.2 eller 15.2 i förordning (EU) nr 807/2014.

2)

Senaste lydelse 2021:331.

Den myndighet som fattar beslut om stöd får medge att ett åtagande enligt 2 § omvandlas till ett annat åtagande inom samma åtagandeperiod under förutsättning att de villkor som anges i artikel 14.1 i förordning (EU) nr 807/2014 är uppfyllda. För stöd för skötsel av våtmarker och dammar ska dock ett sådant nytt åtagande omfatta fem år, oavsett hur lång period som återstår av det ursprungliga åtagandet.

I de fall ett åtagande för djurhållning läggs till ett befintligt åtagande ska det befintliga åtagandet omvandlas till ett nytt åtagande inom befintlig åtagandeperiod för ekologisk produktion eller för omställning till ekologisk produktion.

Bilaga 13)

Investeringar i fysiska tillgångar (4 kap.)

 

Engångsröjning av betesmark

 

Ersättningsnivå

 

5 000 kr/ha

 

Lägsta ersättningsnivå (kr)

 

1 000

 

Reglerbar dränering

 

Ersättningsnivå

 

8 000 kr/brunn

 

Lägsta ersättningsnivå (kr)

 

8 000

 

Stängsel mot rovdjur

 

Ersättningsnivå

 

50 kr/m

 

Lägsta ersättningsnivå (kr)

 

1 000

 

Förädlingsstöd

 

Ersättning av utgift (%)

 

401

 

Lägsta stödberättigande utgifter (kr)

 

100 000

 

Högsta ersättningsnivå (kr)

 

600 000–4 000 0002

 

Investeringar i jordbruk

 

Ersättning av utgift (%)

 

401, 4, 5

 
 

Lägsta stödberättigande utgifter (kr)

 

30 0006, 50 0007, 100 000

 
 

Högsta ersättningsnivå (kr)

 

1 000 000–7 000 0002 100 000

 

1 Stöd som avser investeringar kopplade till ett innovationsprojekt inom ramen för det europeiska innovationspartnerskapet (EIP) ska höjas med ytterligare 10 procent.

2 Stödmyndigheten beslutar det exakta stödbeloppet inom detta intervall utifrån regionala förutsättningar och prioriteringar. En stödmottagare kan sammanlagt endast få stöd upp till det högsta stödbeloppet inom en period av tre år. Detta gäller per delåtgärd och fokusområde och tiden räknas från den först inkomna ansökan.

3 Stöd till renvaktarstugor.

4 För stöd till uppförande av ny anläggning för dränering gäller att 30 % av utgiften ersätts.

5 Stöd inom Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län (exklusive rennäringsföretag) får höjas med ytterligare 10 procent i de fall där investeringen är kopplad till betande djur och jordbrukets konkurrenskraft.

6 Stöd till strukturkalkning.

7 Fleråriga energigrödor enligt enhetskostnad och renvaktarstugor.

Ekologiskt jordbruk (9 kap.)

 

Ekologisk produktion

 

Produktionskategori

 

Ersättningsnivå1

 

Spannmål/oljeväxter/proteingrödor m.m. (ej vallodling på åkermark)

 

1 500 kr/ha

 

Potatis och grönsaker

 

5 000 kr/ha

 

Frukt och bär

 

7 500 kr/ha

 

Djurersättning

 

1 700 kr/ha åkermark, där 1 hektar åkermark motsvarar 1 djurenhet. 800 kr/ha betesmark, där 2 hektar betesmark motsvarar 1 djurenhet.

 

Omställning till ekologisk produktion

 

Produktionskategori

 

Ersättningsnivå1

 

Spannmål/oljeväxter/proteingrödor m.m. (ej vallodling på åkermark)

 

1 500 kr/ha

 

Potatis och grönsaker

 

5 000 kr/ha

 

Frukt och bär

 

7 500 kr/ha

 

Djurersättning

 

1 700 kr/ha åkermark, där 1 hektar åkermark motsvarar 1 djurenhet. 800 kr/ha betesmark, där 2 hektar betesmark motsvarar 1 djurenhet.

 

1 Beräknade stödbelopp som är lägre än 1 000 kr per stödår betalas inte ut.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:1065
  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

  2. Äldre bestämmelser tillämpas på åtaganden för stöd för omställning till ekologisk produktion som ingåtts före ikraftträdandet.

  3. Bestämmelserna i 4 kap. 2 § i den nya lydelsen ska tillämpas på ansökningar som har lämnats in från och med den 27 augusti 2021.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN
Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)