Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:1298

Publicerad den 22 december 2021
Förordning om ändring i förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder
Utfärdad den 16 december 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

dels att 1 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 1 kap. 44 a §, av följande lydelse.

1) Denna förordning är meddelad med stöd av

1)

Senaste lydelse 2016:16.

  • 2 § lagen (1994:1708) om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden i fråga om 1 kap. 28 och 29 §§,

  • 3 a § lagen (1994:1708) om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden i fråga om 1 kap. 44 a §,

  • 6 § lagen (1994:1708) om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden i fråga om 1 kap. 40 §, och

  • 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Ett sådant organ som avses i artikel 3.56 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EG) nr 834/2007 ska, på begäran av en länsstyrelse, lämna uppgifter till länsstyrelsen om kontroll och certifiering av ekologisk produktion.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:1298

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2022.

På regeringens vägnar

KARL-PETTER THORWALDSSON
Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)