EU-rättsliga dokument

Allmänna och institutionella bestämmelser

EU rättsområden

Rådets beslut (EU) 2020/2232 av den 22 december 2020 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den gemensamma kommitté som inrättats genom avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen vad gäller antagandet av ett beslut om upprättande av en förteckning över 25 personer som är villiga och har möjlighet att tjänstgöra som ledamöter i en skiljenämnd enligt avtalet och om en reservlista över personer som är villiga och har möjlighet att tjänstgöra som unionens ledamöter i en skiljenämnd enligt avtalet

CELEX32020D2232

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om tillbakadragandet av kommissionens förslag till rådsbeslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av ett protokoll om ändring av överenskommelsen om tillfällig internationell persontransport med buss (Interbus-överenskommelsen) genom att ge Konungariket Marocko möjlighet att ansluta sig (COM(2020) 770 final av den 30 november 2020). och kommissionens förslag till rådsbeslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet om ändring av överenskommelsen om tillfällig internationell persontransport med buss (Interbus-överenskommelsen) genom att ge Konungariket Marocko möjlighet att ansluta sig (COM(2020) 769 final av den 30 november 2020).

CELEX52021DC0134