EU-rättsliga dokument

Allmänna och institutionella bestämmelser

EU rättsområden

Mål T-202/12: Tribunalens dom av den 12 mars 2014 – Al Assad mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder mot Syrien — Frysning av penningmedel — Uppförande på förteckningen över personer som omfattas — Personlig anknytning till medlemmar av regimen — Rätten till försvar — Rättvis rättegång — Motiveringsskyldighet — Bevisbörda — Rätt till ett effektivt domstolsskydd — Proportionalitet — Rätten till egendom — Rätten till privatliv)

CELEX62012TA0202

Mål T-117/10: Tribunalens dom av den 28 mars 2014 – Italien mot kommissionen (ERUF — Nedsättning av finansiellt stöd — Regionala operativa programmet Puglia (Italien) vilket omfattas av mål 1 (2000–2006) — Allvarliga brister i förvaltnings- eller kontrollsystemen som kan leda till systembetingade oegentligheter — Partnerskapsprincipen — Proportionalitet — Artikel 39.3 b i förordning (EG) nr 1260/1999 — Artiklarna 4, 8, 9 och 10 i förordning (EG) nr 438/2001 — Motiveringsskyldighet — Bristande behörighet)

CELEX62010TA0117

Förenade målen C-105/12–C-107/12: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 22 oktober 2013 (begäran om förhandsavgörande från Hoge Raad der Nederlanden — Nederländerna) — Staat der Nederlanden mot Essent NV m.fl. (Begäran om förhandsavgörande — Fri rörlighet för kapital — Artikel 63 FEUF — Egendomsordningar — Artikel 345 FEUF — Systemansvariga för distributionssystem för el och gas — Privatiseringsförbud — Förbud mot kopplingar till företag som producerar, levererar eller handlar med el eller gas — Förbud mot verksamhet som kan vara till nackdel för nätdriften)

CELEX62012CA0105

Mål C-291/12: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 17 oktober 2013 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgericht Gelsenkirchen — Tyskland) — Michael Schwarz mot Stadt Bochum (Begäran om förhandsavgörande — Område med frihet, säkerhet och rättvisa — Biometriskt pass — Fingeravtryck — Förordning (EG) nr 2252/2004 — Artikel 1.2 — Giltighet — Rättslig grund — Antagningsförfarande — Artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna — Rätt till respekt för privatlivet — Rätt till skydd för personuppgifter — Proportionalitet)

CELEX62012CA0291

Mål T-263/12: Tribunalens beslut av den 14 april 2014 – Manufacturing Support & Procurement Kala Naft mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder mot Iran i syfte att hindra kärnvapenspridning — Frysning av penningmedel och ekonomiska tillgångar — Rättskraft — Motiveringsskyldighet — Skyldighet till individuell upplysning — Rätten till försvar — Rätt till ett effektivt domstolsskydd — Rätt till egendom — Proportionalitet — Rådets behörighet — Maktmissbruk — Felaktig rättstillämpning — Begreppet stöd till kärnvapenspridning — Oriktig bedömning — Uppenbart att talan helt saknar rättslig grund)

CELEX62012TB0263

Mål T-17/12: Tribunalens dom av den 30 april 2014 – Hagenmeyer och Hahn mot kommissionen (Konsumentskydd — Förordning (EG) nr 1924/2006 — Hälsopåståenden om livsmedel — Beslut att inte godkänna ett påstående om minskad sjukdomsrisk — Angivande av en riskfaktor — Huruvida förfarandet för godkännande av påståenden om minskad sjukdomsrisk är lagenligt — Talan om ogiltigförklaring — Berättigat intresse av att få saken prövad — Villkoret direkt och personligen berörd — Upptagande till sakprövning — Proportionalitet — Motiveringsskyldighet)

CELEX62012TA0017

Mål T-179/09: Tribunalens dom av den 30 april 2014 – Dunamenti Erőmű mot kommissionen (Statligt stöd — Stöd som ungerska myndigheter beviljat vissa elenergiproducenter — Energiköpsavtal som har ingåtts mellan ett statligt företag och vissa elenergiproducenter — Beslut enligt vilket det statliga stödet är oförenligt med den gemensamma marknaden och ska återbetalas — Begreppet statligt stöd — Förmån — Nytt stöd — Driftsstöd — Berättigade förväntningar — Rättssäkerhet)

CELEX62009TA0179