EU-rättsliga dokument

Arbetsrätt och arbetsmiljö

EU rättsområden

Mål C-546/11: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 26 september 2013 (begäran om förhandsavgörande från Højesteret — Danmark) — Dansk Jurist- og Økonomforbund, som för talan för Erik Toftgaard, mot Indenrigs- og Sundhedsministeriet (Likabehandling i arbetslivet — Förbud mot diskriminering på grund av ålder — Direktiv 2000/78/EG — Artikel 6.1 och 6.2 — Beslut att inte betala beredskapslön till tjänstemän som uppnått 65 års ålder och som har rätt till ålderspension)

CELEX62011CA0546

Mål C-614/11: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 12 september 2013 (begäran om förhandsavgörande från Oberster Gerichtshof — Österrike) — Niederösterreichische Landes-Landwirtschaftskammer mot Anneliese Kuso (Socialpolitik — Likabehandling av kvinnor och män — Direktiv 76/207/EEG — Tidsbegränsat anställningsavtal som ingåtts före medlemsstatens anslutning — Avtalstiden gick ut efter anslutningen — Anställningsvillkor som föreskriver att avtalstiden går ut den sista dagen i det år då pensionsåldern uppnås — Pensionsåldern skiljer sig åt mellan kvinnor och män)

CELEX62011CA0614

Mål C-5/12: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 19 september 2013 (begäran om förhandsavgörande från Juzgado de lo Social n °1 de Lleida — Spanien) — Marc Betriu Montull mot Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) (Socialpolitik — Direktiv 92/85/EEG — Skydd av säkerhet och hälsa för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar — Artikel 8 — Mammaledighet — Direktiv 76/207/EEG — Likabehandling av manliga och kvinnliga arbetstagare — Artikel 2.1 och 2.3 — Rätt till ledighet för anställda mödrar med anledning av ett barns födelse — Rätt som kan utnyttjas av en mor som är anställd eller en far som är anställd — Mor som inte är anställd och som inte är ansluten till ett offentligt socialförsäkringssystem — En far som är anställd har inte rätt till ledighet — Biologisk far och adoptivfar — Principen om likabehandling)

CELEX62012CA0005

Mål C-151/09: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 29 juli 2010 (begäran om förhandsavgörande från Juzgado de lo Social Único de Algeciras — Spanien) — Federación de Servicios Públicos de la UGT (UGT-FSP) mot Ayuntamiento de la Línea de la Concepción, María del Rosario Vecino Uribe, Ministerio Fiscal (Övergång av företag — Direktiv 2001/23/EG — Skydd för arbetstagares rättigheter — Arbetstagarrepresentanter — Den övertagna enhetens självständighet)

CELEX62009CA0151

Proposal for a Amendment to a Commission Proposal COM(2012) 496 REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund covered by the Common Strategic Framework and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006

CELEX52013PC0146