EU-rättsliga dokument

Djurhälsa

EU rättsområden

P8_TA(2018)0421 Veterinärmedicinska läkemedel ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 oktober 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om veterinärmedicinska läkemedel (COM(2014)0558 C8-0164/2014 2014/0257(COD)) P8_TC1-COD(2014)0257 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 25 oktober 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/ om veterinärmedicinska läkemedel och om upphävande av direktiv 2001/82/EG

CELEX52018AP0421

P8_TA(2018)0420 Godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 oktober 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 726/2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet (COM(2014)0557 C8-0142/2014 2014/0256(COD)) P8_TC1-COD(2014)0256 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 25 oktober 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/ om ändring av förordning (EG) nr 726/2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet, förordning (EG) nr 1901/2006 om läkemedel för pediatrisk användning och direktiv 2001/83/EG om upprättande av...

CELEX52018AP0420