EU-rättsliga dokument

Ekonomisk och monetär politik

EU rättsområden

Avtal av den 1 september 1998 mellan Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euro-området avseende operativa förfaranden för en växelkursmekanism under etapp tre av den ekonomiska och monetära unionen - Konventionen för fastställande av växelkurser för deltagande valutor och förfarande med betalning efter inbetalning för interventioner vid bandgränserna - Övre gränser för tillgäng till faciliteiten för mycket kortfristiga krediter enligt artiklarna 8, 10 och 11 i avtalet av den 1 september 1998

CELEX31998X1113

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Bedömning av de åtgärder som Grekland vidtagit för att efterleva rådets beslut 2011/734/EU av den 12 juli 2011 riktat till Grekland, ändrat genom rådets beslut 2013/6/EU av den 4 december 2012, i syfte att förstärka och skärpa den finanspolitiska övervakningen samt förelägga Grekland att vidta de åtgärder för att minska underskottet som anses nödvändiga för att komma till rätta med situationen med ett alltför stort underskott - (maj 2013)

CELEX52013DC0285