EU-rättsliga dokument

Finansiella tjänster

EU rättsområden

Mål C-612/11: Domstolens beslut (åttonde avdelningen) av den 16 februari 2012 (begäran om förhandsavgörande av Tribunale di Milano — Italien) — brottmål mot Vincenzo Veneruso (Artikel 104.3 första stycket i rättegångsreglerna — Etableringsfrihet — Frihet att tillhandahålla tjänster — Hasardspel — Vadhållning avseende sportevenemang — Koncessionskrav — Konsekvenserna av ett åsidosättande av unionsrätten vid tilldelning av koncessioner — Tilldelning av ytterligare 16300 koncessioner — Likabehandlingsprincipen och skyldighet att tillämpa öppenhetsprincipen — Rättssäkerhetsprincipen — Skyddandet av innehavare av äldre koncessioner — Nationell lagstiftning — Obligatoriskt minimiavstånd mellan vadhållningsställen — Tillåtlighet — Gränsöverskridande verksamhet som kan jämställas med den verksamhet som är föremål för koncession — Förbud enligt nationell lagstiftning — Tillåtlighet)

CELEX62011CB0612

Mål C-255/10: Domstolens beslut (åttonde avdelningen) av den 16 februari 2012 — (begäran om förhandsavgörande av Tribunale di Roma — Italien) — brottmål mot Alessandro Sacchi (Artikel 104.3 i rättegångsreglerna — Etableringsfrihet — Frihet att tillhandahålla tjänster — Hasardspel — Upptagande av vadhållningsinsatser i samband med sportevenemang — Krav på koncession — Konsekvenserna av att unionsrätten åsidosatts vid tilldelningen av koncessioner — Tilldelning av 16300 ytterligare koncessioner — Principen om likabehandling och skyldighet till öppenhet — Rättssäkerhetsprincipen — Skydd för innehavare av äldre koncessioner — Nationell lagstiftning — Minsta avstånd mellan platser för upptagande av vadhållningsinsatser — Tillåtlighet — Gränsöverskridande verksamhet som kan likställas med den verksamhet som är föremål för koncession — Förbjudet enligt nationell lagstiftning — Tillåtlighet)

CELEX62010CB0255

Mål C-368/11: Domstolens beslut (åttonde avdelningen) av den 16 februari 2012 — (begäran om förhandsavgörande av Tribunale di Santa Maria Capua Vetere — Italien) — brottmål mot Raffaele Arrichiello (Artikel 104.3 första stycket i rättegångsreglerna — Etableringsfrihet — Frihet att tillhandahålla tjänster — Hasardspel — Upptagande av vadhållningsinsatser i samband med sportevenemang — Krav på koncession — Konsekvenser av ett åsidosättande av unionsrätten vid tilldelning av koncessioner — Tilldelning av 16300 ytterligare koncessioner — Likabehandlingsprincipen och kravet på transparens — Rättssäkerhetsprincipen — Skydd för tidigare koncessionshavare — Nationell lagstiftning — Minsta tillåtna avstånd mellan vadslagningsställen — Tillåtlighet — Gränsöverskridande verksamhet som kan likställas med den som är föremål för koncessionen — Förbud i den nationella lagstiftningen — Tillåtlighet)

CELEX62011CB0368

Mål C-501/10: Domstolens beslut (åttonde avdelningen) av den 16 februari 2012 (begäran om förhandsavgörande av Tribunale di Santa Maria Capua Vetere — Italien) — brottmål mot Raffaele Russo (Artikel 104.3 första stycket i rättegångsreglerna — Etableringsfrihet — Frihet att tillhandahålla tjänster — Hasardspel — Vadupptagning vid sportevenemang — Krav på tillstånd — Följderna av att unionsrätten har åsidosatts vid tillståndsgivning — Utfärdande av 16300 nya tillstånd — Likabehandlingsprincipen och kravet på öppenhet — Rättssäkerhetsprincipen — Skydd för tidigare tillståndshavare — Nationell lagstiftning — Minsta tillåtna avstånd mellan försäljningsställen — Tillåtlighet — Gränsöverskridande verksamhet som kan likställas med den verksamhet som omfattas av tillståndet — Förbud enligt nationell lagstiftning — Tillåtlighet)

CELEX62010CB0501

Mål C-413/10: Domstolens beslut (åttonde avdelningen) av den 16 februari 2012 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale Ordinario di Prato — Italien) — Michela Pulignani, Alfonso Picariello, Bianca Cilla, Andrea Moretti, Mauro Bianconi, Patrizio Gori, Emilio Duranti, Concetta Zungri (Artikel 104.3 första stycket i rättegångsreglerna — Etableringsfrihet — Frihet att tillhandahålla tjänster — Hasardspel — Upptagande av vadhållningsinsatser i samband med sportevenemang — Krav på koncession — Konsekvenser av ett åsidosättande av unionsrätten vid tilldelning av koncessioner — Tilldelning av 16300 ytterligare koncessioner — Likabehandlingsprincipen och kravet på transparens — Rättssäkerhetsprincipen — Skydd för tidigare koncessionshavare — Nationell lagstiftning — Minsta tillåtna avstånd mellan vadslagningsställen — Tillåtlighet — Gränsöverskridande verksamhet som kan likställas med den som är föremål för koncessionen — Förbud i den nationella lagstiftningen — Tillåtlighet)

CELEX62010CB0413

Förenade målen C-164/10 till C-176/10: Domstolens beslut (åttonde avdelningen) av den 16 februari 2012 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Italien) — Emanuele Ferazzoli m.fl. mot Ministero dell’Interno (Artikel 104.3 första stycket i rättegångsreglerna — Etableringsfrihet — Frihet att tillhandahålla tjänster — Hasardspel — Upptagande av vadhållningsinsatser i samband med sportevenemang — Krav på koncession — Konsekvenser av ett åsidosättande av unionsrätten vid tilldelning av koncessioner — Tilldelning av 16300 ytterligare koncessioner — Likabehandlingsprincipen och kravet på transparens — Rättssäkerhetsprincipen — Skydd för tidigare koncessionshavare — Nationell lagstiftning — Minsta tillåtna avstånd mellan vadslagningsställen — Tillåtlighet — Gränsöverskridande verksamhet som kan likställas med den som är föremål för koncessionen — Förbud i den nationella lagstiftningen — Tillåtlighet)

CELEX62010CB0164

Mål C-279/10: Domstolens beslut (åttonde avdelningen) av den 16 februari 2012 — (begäran om förhandsavgörande av Tribunale di Verbania — Italien) — brottmål mot Matteo Minesi (Artikel 104.3 första stycket i rättegångsreglerna — Etableringsfrihet — Frihet att tillhandahålla tjänster — Hasardspel — Upptagande av vadhållningsinsatser i samband med sportevenemang — Krav på koncession — Konsekvenser av ett åsidosättande av unionsrätten vid tilldelning av koncessioner — Tilldelning av 16300 ytterligare koncessioner — Likabehandlingsprincipen och kravet på transparens — Rättssäkerhetsprincipen — Skydd för tidigare koncessionshavare — Nationell lagstiftning — Minsta tillåtna avstånd mellan vadslagningsställen — Tillåtlighet — Gränsöverskridande verksamhet som kan likställas med den som är föremål för koncessionen — Förbud i den nationella lagstiftningen — Tillåtlighet)

CELEX62010CB0279

Rekonstruktionsåtgärder – Beslut om godkännade av överföring av försäkringsportföljen från företaget Omniasig Vienna Insurance Group SA (överlåtande part) till företaget BCR Asigurări Vienna Insurance Group SA (förvärvande part) och om fusion genom förvärv mellan BCR Asigurări Vienna Insurance Group SA (förvärvande part) och Omniasig Vienna Insurance Group SA (förvärvad part) (Offentliggörande i enlighet med artikel 6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/17/EG av den 19 mars 2001 om rekonstruktion och likvidation av försäkringsföretag)

CELEX52012XC0601_04