EU-rättsliga dokument

Handelspolitik

EU rättsområden

P8_TA(2015)0241 Skydd mot skadlig prissättning av fartyg ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 7 juli 2015 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd mot skadlig prissättning av fartyg (kodifiering) (COM(2014)0605 C8-0171/2014 2014/0280(COD)) P8_TC1-COD(2014)0280 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 7 juli 2015 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/ om skydd mot skadlig prissättning av fartyg (kodifiering)

CELEX52015AP0241

Rådets beslut (Euratom) 2020/2253 av den 29 december 2020 om godkännande av Europeiska kommissionens ingående av avtalet mellan Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands regering och Europeiska atomenergigemenskapen om samarbete om säker och fredlig användning av kärnenergi, och av Europeiska kommissionens ingående, på Europeiska atomenergigemenskapens vägnar, av handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan

CELEX32020D2253